PRESSITEATED 200307.11.2003
AS HARJU ELEKTER
TEADE

KONTSERNI 9 KUU MAJANDUSTULEMUSED

Kontserni 9 kuu konsolideeritud müügikäive oli 235,4 MEEK e. 15,0 MEUR (eelmisel aastal 186,6 MEEK e. 11,3 MEUR). Puhaskasum oli 110,8 MEEK e. 7,1 MEUR (50,6 MEEK e. 3,2 MEUR)ja kasum aktsia kohta 20,52 EEK e.1,31 EUR (9,38 EEK e. 0,6 EUR).

Juhatuse esimees Andres Allikmäe sõnul võib kontserni 9 kuu majandustulemustega igati rahul olla. Suund kontserni põhitegevusala – elektriseadmete ja -materjalide tootmise – laiendamiseks ka rahvusvaheliselt on osutunud tulemuslikuks. Ühinemine Euroopa Liiduga annab lisavõimalusi firma edukaks arenguks.

Müügitulud

Kontserni 2003.a. 9 kuu müügitulu oli 235,4 MEEK e. 15,0 MEUR (2002 9 k: 186,6 MEEK e. 11,3 MEUR), juurdekasv 26,1%. Müük Eesti turule kasvas 12,7%, moodustades konsolideeritud käibest 52,7% (2002 9 k: 59,0%). Müük välisturgudele oli 111,3 MEEK e. 7,1 MEUR (2002 9 k: 76,5 MEEK e. 4,9 MEUR), sealhulgas Soome turule 98,6 MEEK e. 6,3 MEUR (202 9 k: 65,6 e. 4,2 MEUR), millest omakorda 63,1 MEEK e. 4,0 MEUR (2002 9 k: 4,9 MEEK e. 315 TEUR) andis Soome tütarettevõte Satmatic OY.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on elektriseadmete müük kontserni-välistele ostjatele kasvanud 70,1 MEEK (4,5 MEUR) e. 89,8% võrra, millest 58,3 MEEK (3,7 MEUR) andis Soome tütarettevõte Satmatic OY. Elektriseadmete tehase käibe kasvuks kujunes 13,9%. Elektriseadmete müük andis 62,9 % (2002 9 k: 41,8%) kontserni aruandeperioodi müügituludest

Kasum

Kontserni 9 kuu ärikasum oli 14,1 MEEK e. 901 TEUR (2002 9 k: 12,5 MEEK e. 797 TEUR), sealhulgas III kvartalis 6,2 MEEK e. 398 MEUR (2002 III kv: 6,0 MEEK e. 382 MEUR). Grupi 9 kuu käiberentaabluseks kujunes 6,0% (2002 9 k: 6,7%), mis III kvartalis oli 1,3 protsendipunkti parem 9 kuu näitajast, jõudes 7,3%ni (2002 III kv: 9,7%).

Emaettevõtja üheksa kuu ärikasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,4 % (2003 9 k: 12,9 MEEK e. 827 TEUR; 2002 9 k: 11,6 MEEK e.742 TEUR). 2003.a.III kvartali ärirentaabluseks kujunes vastavalt 11,1% ja 11,2% (2003 9 k: 9,0%; 2002 9 k: 8,2).

Finantstegevusest saadi kasumit 96,8 MEEK e. 6,2 MEUR (2002 9 k: 7,5 MEEK e. 481 TEUR). Alates 1. jaanuarist 2003 hinnatakse PKC aktsiaid bilansis turuhinnas, mis on tõusnud 2,15 korda. PKC Group Oyj aktsiate ümberhindlusest kvartali lõpu 30.09.03 seisuga tekkis III kvartalis täiendavat finantstulu 29 MEEK (1,9 MEUR), kokku 9 kuuga 81,3 MEUR (5,2 MEUR). PKC Group Oyj maksis 2002.a. eest dividende 4,6 MEEK e. 291 TEUR, mis oli üle kahe korra rohkem kui eelmisel aastal (2002 9 k: 2,1 MEEK e. 132 TEUR). Kokku teeniti 9 kuuga muudelt finantsinvesteeringutelt finantstulusid 86,7 MEEK (5,5 MEUR), sellest III kvartalis 29,8 MEEK e. 1,9 MEUR. Ühekordne finantstulu ASi Keila Kaabel aktsiate müügist juulis oli 6,3 MEEK (403 TEUR).

Kokkuvõttes oli kontserni 2003.a. 9 kuu puhaskasum 110,8 MEEK e. 7,1 MEUR (2002 9 k: 50,6 MEEK e. 3,2 MEUR). Puhaskasumi rentaablus oli 47,1% (2002 9 k: 27,1%)ja puhaskasum aktsia kohta 20,52 EEK e. 1,31 EUR (2002 9 k: 9,38 EEK e. 0,60 EUR).

Investeeringud ja kapitali kasutamine

Aruandeperioodil investeeriti kontsernis materiaalsesse põhivarasse kokku 37,2 MEEK e. 2,4 MEUR (2002 9 k: 10,5 MEEK e. 673 TEUR), sellest hoonete ja rajatiste ehitus- ning rekonstrueerimistööd 31,8 MEEK e. 2,0 MEUR (2002 9 k: 3,5 MEEK e. 220 TEUR). Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 2,5 MEEK e. 160 TEUR (2002 9 k: 4,5 MEEK e. 285 TEUR).

Juulis laekus 105 Keila Kaabli aktsia müügist 8,7 MEEK e.559 TEUR, septembris aga 20 tuhat PKC Group aktsia eest 4,7 MEEK e. 299 TEUR.

PKC Eestile ja Keila Kaablile tehtavate juurdeehituste finantseerimiseks võttis Harju Elekter pankadest pikaajalist laenu kokku 21,6 MEEK e. 1,38 MEUR. Kapitalirendi korras soetati kontsernis tootmisseadmeid kokku 2,1 MEEK e. 134 TEUR väärtuses. Pikaajalist laenu ja kapitalirendi põhimakseid on aruandeperioodil tagastatud 6,5 MEEK e. 418 TEUR (2002 9 k: 6,6 MEEK e. 420 TEUR). 2002.a. eest maksti aktsionäridele dividende 10,8 MEEK e. 690TEUR (2002.a. 7,6 MEEK e. 483 TEUR), millega ASile Harju Elekter tulumaksukohustust ei kaasnenud.

Bilanss

Üheksa kuuga kasvas varade maksumus konsolideeritud bilansis 124 MEEK e. 7,9 MEUR (2002 9k.: 48 MEEK e. 3,08 MEUR) võrra, jõudes 30.09.2003 seisuga 402 MEEK e. 26 MEUR (30.09.02: 225 MEEK e. 14 MEUR) tasemele. PKC Group OY aktsiate turuväärtus on 9 kuuga kasvanud 2,14 korda, tõustes 7,10 euro tasemelt algbilansis 15,24 eurole bilansipäeva (30.09.03) seisuks. Väärtpaberite ümberhindlusest on varade maksumus bilansis kasvanud 81,3 MEEK e. 5,2 MEUR võrra.

Töötajad

Aruandeperioodil oli kontserni keskmine töötajate arv 286 (2002 9 k: 373). Bilansipäeva 30.09.03 seisuga töötas kontsernis 294 (30.09.02: 293) inimest.

Olulised sündmused III kvartalis

III kvartalis anti PKC Eesti (end. Harju Elektri autojuhtmete tehas) käsutusse uus 4500 m2 suurune tootmishall. PKC Eesti rendib Harju Elektrilt tootmispindasid alates 2002.aasta juulist. Ehituse finantseerimiseks võttis AS Harju Elekter aprillis Soome pangast 1 MEUR (15,6 MEEK) pikaajalist laenu, mis tagastatakse 8 aasta jooksul.

Juulis müüs Harju Elekter 105 AS Keila Kaabel aktsiat. Vastavalt aktsionäride erakorralisele üldkoosoleku otsusele korraldati investeeringute ja know-how rahastamiseks Draka NK Cablesile suunatud ASi Keila Kaabel aktsiaemissioon, emiteerides 200 uut aktsiat. Pärast emissiooni ja aktsiate müüki on Keila Kaabli aktsiakapital 26 MEEK (1,66 MEUR), mis jaguneb osapoolte vahel järgmiselt: 34% Harju Elekter ja 66% Draka NK Cables.

8.septembril 2003.aastal sõlmis AS Harju Elekter eellepingud 51% aktsiate omandamiseks Leedu firmas UAB Rifas, ostes endistelt omanikelt 1250 lihtaktsiat ehk 25% ettevõtte aktsiatest ning Harju Elektrile suunatud aktsiaemissiooniga 2650 uut lihtaktsiat. Tehingu maksumus oli 10,6 MEEK e. 0,68 MEUR. 1.oktoobril, pärast ostu-müügi tehingu toimumist kuulub 51% UAB Rifase aktsiatest ASile Harju Elekter ja 49% Leedu Vabariigi eraisikutele. 1991.aastal asutatud UAB Rifase põhitegevus on elektriseadmete valmistamine, sh tööstusautomaatikaseadmete projekteerimine, juhtimiskeskuste valmistamine ja paigaldamine. Ettevõtte 2002.aasta konsolideerimata käive oli 7 MLIT e. 32 MEEK ja 2003.a. 9 kuu konsolideerimata käive oli 22,5 MEEK e. 1,4 MEUR (2002 9 k: 20,7 MEEK e. 1,3 MEUR). Rifase kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele 51%lised tütarettevõtted UAB Automatikos Iranga ja UAB Birþu Montuotojas. Kontsernis töötab 61 inimest. Tütarfirma soetamise järel avaneb Harju Elektrile võimalus, lisaks arvestatavale turuosale automaatikasektoris, suurendada oma turuosa ka Leedu energiajaotus- ja ehitussektoris. Müügi toetamiseks on kavas kahekordistada Rifase tehase tootmisvõimsust. Tihe koostöö Harju Elektri Grupi Eesti, Soome ja Leedu tütarettevõtete vahel annab võimaluse pakkuda klientidele laiemat tootepaketti.

Harju Elektri põhitegevusala laiendamiseks Leedus ja tütarettevõtte ostu rahastamiseks müüs Harju Elekter septembris suhteliselt passiivse investeeringu PKC Group Oyj 20 tuhat aktsiat ja oktoobris täiendavalt 20 tuhat aktsiat, teenides tehingutelt kokku 11,6 MEEK e. 0,74 MEUR. Pärast tehingut jäi Harju Elektri omandusse 11% PKC Group aktsiatest.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

BILANSID
KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.03
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.09.03

31.12.02

30.09.03

31.12.02

Raha, pangakontod

12 496

11 620

799

743

Kokku nôuded ostjatele

33 401

28 705

2 135

1 834

Mitmesugused lühiajal.nõuded

3 916

2 035

250

130

Viitlaekumised

1 527

14

98

1

Ettem.tulevaste per.kulud

1 653

753

106

48

Kokku lühiajalised nõuded

40 497

31 507

2 588

2 013

Tootmisvarud

40 240

35 527

2 572

2 271

Kaubad

6 062

4 616

387

295

Ettemaks hankijatele

154

0

10

0

Kokku varud

46 456

40 143

2 969

2 566

Käibevara kokku

99 449

83 270

6 356

5 322

Sidusettevõtete aktsiad

25 626

26 586

1 638

1 699

Muud aktsiad

149 354

70 803

9 545

4 525

Mitmesugused pikaajal.nõuded

77

379

5

24

Kokku finantsinvesteering

175 056

97 768

11 188

6 249

Maa ja ehitised

102 183

77 556

6 531

4 957

Masinad, seadmed

50 934

46 385

3 255

2 965

Muu inventar

3 551

3 277

227

209

Akumuleeritud kulum

-41 676

-35 288

-2 664

-2 255

Lõpetamata ehitus

11 081

3 556

708

227

Ettem.materiaalne põhivara

35

28

2

2

Kokku materiaalne põhivara

126 109

95 514

8 060

6 104

Litsentsid

1 126

1 206

72

77

Firmaväärts

0

16

0

1

Kokku immateriaalne põhivara

1 126

1 222

72

78

Põhivara kokku

302 291

194 504

19 320

12 431

Varad kokku

401 740

277 774

25 676

17 753

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

7 160

12 360

458

790

Ostjate ettemaksud

126

193

8

12

Võlad tarnijatele

28 883

22 438

1 846

1 434

Muud lühiajal.võlakohustused

1 695

1 251

108

80

Maksuvõlad

3 250

5 405

208

345

Viitvõlad

7 614

5 869

487

375

Ettemakstud tulev.per.tulud

648

0

41

0

Kokku lühiajal.kohustused

49 376

47 516

3 156

3 037

Kokku pikaajal.kohustused

27 791

5 707

1 776

365

Kohustused kokku

77 167

53 223

4 932

3 402

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Eelm.per. jaotamata kasum

151 151

108 698

9 661

6 947

Aruandea.kasum

110 822

53 254

7 083

3 404

Kokku omakapital

324 574

224 551

20 744

14 351

Kohust.ja omakapital kokku

401 740

277 774

25 676

17 753

EMAETTEVÕTTE BILANSS 30.09.03
Auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.09.03.

31.12.02.

30.09.03.

31.12.02.

Raha, pangakontod

10 731

11 165

686

714

Kokku nôuded ostjatele

20 685

12 075

1 322

772

Mitmesugused lühiajal.nõuded

7 484

8 056

478

515

Viitlaekumised

1 525

0

97

0

Ettem.tulevaste per.kulud

1 455

564

93

36

Kokku lühiajalised nõuded

31 149

20 694

1 991

1 323

Tootmisvarud

22 695

16 690

1 450

1 067

Kaubad

6 014

4 575

384

292

Ettemaks hankijatele

154

0

10

0

Kokku varud

28 862

21 265

1 845

1 359

Käibevara kokku

70 742

53 124

4 521

3 395

Tütarettevõtete aktsiad

14 115

13 759

902

879

Mitmes.nõuded tütarettev.

6 780

6 780

433

433

Sidusettevõtete aktsiad

25 626

26 587

1 638

1 699

Muud aktsiad

149 354

70 803

9 545

4 525

Mitmesugused pikaajal.nõuded

77

379

5

24

Kokku finantsinvesteering

195 952

118 308

12 524

7 561

Maa ja ehitised

102 057

77 428

6 523

4 949

Masinad, seadmed

30 268

26 033

1 934

1 664

Muu inventar

1 861

1 751

119

112

Akumuleeritud kulum

-33 215

-28 798

-2 123

-1 841

Lõpetamata ehitus

11 081

3 556

708

227

Ettem.materiaalne põhivara

35

28

2

2

Kokku materiaalne põhivara

112 087

79 998

7 164

5 113

Litsentsid

555

750

35

48

Kokku immateriaalne põhivara

555

750

35

48

Põhivara kokku

308 594

199 055

19 723

12 722

Varad kokku

379 336

252 179

24 244

16 117

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

1 234

5 516

79

353

Ostjate ettemaksud

95

193

6

12

Võlad hankijatele

21 594

13 501

1 380

863

Muud lühiajal.võlakohustused

2 502

1 269

160

81

Maksuvõlad

1 269

2 525

81

161

Viitvõlad

3 993

3 191

255

204

Ettemakst.tulev. per. tulud

648

41

0

Kokku lühiajal.kohustused

31 334

26 195

2 003

1 674

Kokku pikaajal.kohustused

23 429

1 433

1 497

92

Kohustused kokku

54 763

27 628

3 500

1 766

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Eelm.per.jaotamata kasum

151 151

108 698

9 660

6 947

Aruandea.kasum

110 822

53 254

7 083

3 404

Kokku omakapital

324 574

224 551

20 744

14 351

Kohust. ja omakapital kokku

379 336

252 179

24 244

16 117

KASUMIARUANDED
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.03
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern

9 k 03

9 k 02

9 k 03

9 k 02

Realiseerimise netokäive

235 382

186 636

15 044

11 928

Realiseeritud toodete kulud

-191 419

-152 323

-12 234

-9 735

Kogukasum

43 964

34 313

2 810

2 193

Tegevuskulud ,s.h.

-29 587

-21 707

-1 891

-1 387

turustuskulud

-11 965

-8 422

-765

-538

üldhalduskulud

-17 622

-13 285

-1 125

-849

Muud äritulud

169

290

11

19

Muud ärikulud

-445

-425

-28

-26

Ärikasum

14 101

12 471

901

797

Finantstulud ja -kulud, sh.

- sidusettev.aktsiatelt

10 838

6 005

693

384

- muudelt fin.investeering.

86 731

2 254

5 542

144

- intressikulud

-918

-902

-59

-58

- valuutakursi muutusest

-38

-29

-2

-2

- muud tulud ja kulud

140

194

9

12

Finantstulud kokku

96 754

7 522

6 183

481

Kasum majandustegevusest

110 855

19 993

7 085

1 278

Erakorraline kasum

0

30 641

0

1 958

Tulumaks

-33

-2

0

Aruandeperioodi puhaskasum

110 822

50 634

7 083

3 236

Tava puhaskasum aktsia kohta

20,52

9,38

1,31

0,60

Lahustatud puhaskasum

aktsia kohta

20,20

9,38

1,29

0,60

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern

IIIkv 03

IIIkv 02

IIIkv 03

IIIkv 02

Realiseerimise netokäive

85 816

61 464

5 485

3 928

Realiseeritud toodete kulud

-69 727

-48 418

-4 455

-3 094

Kogukasum

16 090

13 046

1 028

834

Tegevuskulud ,s.h.

-9 927

-7 029

-634

-449

turustuskulud

-4 209

-2 777

-269

-176

üldhalduskulud

-5 718

-4 252

-365

-272

Muud äritulud

127

51

8

3

Muud ärikulud

-68

-86

-4

-5

Ärikasum

6 222

5 982

398

382

Finantstulud ja -kulud, sh.

- sidusettev.aktsiatelt

9 600

3 648

614

233

- muudelt fin.investeering.

29 847

28

1 908

2

- intressikulud

-421

-278

-27

-18

- valuutakursi muutusest

-8

-29

-1

-2

- muud tulud ja kulud

50

110

3

7

Finantstulud kokku

39 069

3 479

2 497

222

Kasum majandustegevusest

45 291

9 461

2 895

605

Erakorraline kasum

0

29 915

0

1 912

Tulumaks

-33

-2

0

Aruandeperioodi puhaskasum

45 258

39 376

2 893

2 517

Tava puhaskasum aktsia kohta

8,38

7,29

0,54

0,47

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

8,21

7,29

0,52

0,47

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.03
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

 

9 k 03

9 k 02

9 k 03

9 k 02

Realiseerimise netokäive

143 675

141 369

9 182

9 035

Realiseeritud toodete kulud

-112 825

-113 246

-7 211

-7 238

Kogukasum

30 849

28 123

1 972

1 797

Tegevuskulud ,s.h.

-17 662

-16 441

-1 129

-1 051

turustuskulud

-6 681

-6 500

-427

-415

üldhalduskulud

-10 980

-9 941

-702

-635

Muud äritulud

130

253

8

16

Muud ärikulud

-378

-325

-24

-21

Ärikasum

12 939

11 610

827

742

Finantstulud ja -kulud, sh.

- tütarettev. aktsiatelt

293

299

19

19

- sidusettev.aktsiatelt

10 838

6 005

693

384

- muudelt fin. investeering.

86 731

2 255

5 543

144

- intressikulud

-472

-391

-30

-25

- valuutakursi muutusest

-15

-12

-1

-1

- muud tulud ja kulud

507

227

32

15

Finantstulud kokku

97 883

8 383

6 256

536

Kasum majandustegevusest

110 822

19 993

7 083

1 278

Erakorraline kasum

0

30 641

0

1 958

Aruandeperioodi puhaskasum

110 822

50 634

7 083

3 236

Tava puhaskasum aktsia kohta

20,52

9,38

1,31

0,60

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

20,20

9,38

1,29

0,60

Tuhandetes

EEK

EUR

IIIkv 03

IIIkv 02

IIIkv 03

IIIkv 02

Realiseerimise netokäive

49 308

48 401

3 151

3 093

Realiseeritud toodete kulud

-38 857

-38 388

-2 483

-2 453

Kogukasum

10 451

10 013

668

640

Tegevuskulud ,s.h.

-6 296

-5 849

-403

-374

turustuskulud

-2 295

-2 527

-147

-162

üldhalduskulud

-4 001

-3 322

-256

-212

Muud äritulud

50

44

3

3

Muud ärikulud

-164

-72

-10

-5

Ärikasum

4 041

4 136

258

264

Finantstulud ja -kulud, sh.

- tütarettev. aktsiatelt

-665

-3 888

-42

-248

- sidusettev. aktsiatelt

1 163

1 577

74

101

- muudelt fin. investeering.

53 398

11

3 413

1

- intressikulud

-155

-106

-10

-7

- valuutakursi muutusest

-15

-13

-1

-1

- muud tulud ja kulud

153

51

10

3

Finantstulud kokku

53 879

-2 368

3 444

-151

Kasum majandustegevusest

57 920

1 768

3 702

113

Erakorraline kasum

0

4 039

0

258

Aruandeperioodi puhaskasum

57 920

5 807

3 702

371

Tava puhaskasum aktsia kohta

10,73

1,08

0,69

0,07

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

10,59

1,08

0,68

0,07

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
6 747 403

Algusesse


01.10.2003
AS HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTTE OST LEEDUS

Vastavalt 8.septembril 2003 sõlmitud eellepingule sulgus täna, 1.oktoobril k.a. tehing, mille järgi AS Harju Elekter omandas 51% UAB Rifas (Leedu) aktsiatest. Firma juhatusse nimetati esimees Andres Allikmäe ja liikmed Endel Palla, Ülo Merisalu, Stanislovas Slapsys ja Mindaugas Slapsys. Tegevdirektorina jätkab firma senine juht Stanislovas Slapsys. Vastavalt kokkuleppele osapooled tehingu hinda ei avalikusta. UAB Rifas asutati 1991.aastal. Ettevõtte põhitegevus on elektriliste juhtimis- ja jaotuskeskuste valmistamine ja müük ning tööstusautomaatika-seadmete projekteerimine ja paigaldamine. Rifase kontserni kuulub lisaks emaettevõttele 51% UAB Automatikos Iranga’st ja 50,3% UAB Birþu Montuo-tojas’est. UAB Rifase 2002.aasta konsolideerimata käive oli 7 MLIT e. 32 MEEK ja käiberentaablus 8-10%. Kontsernis töötab 61 inimest.

Tütarfirma soetamise järel avaneb Harju Elektrile võimalus kasvatada oma turuosa ka Leedu energiajaotus- ja ehitussektoris. Müügi toetamiseks on kavas kahekordistada Rifase tehase tootmisvõimsusi. Tihe koostöö Harju Elektri Grupi Eesti, Soome ja Leedu tütarettevõtete vahel võimaldab pakkuda klientidele laiemat tootevalikut.

Harju Elekter loodi 1968.aastal ja on täna juhtiv elektriseadmete ja –materjalide tootja Baltimaades. Harju Elektrile kuuluvad osalused tütar-ettevõtetes AS Eltek (100%) ja Satmatic Oy (100%) ning sidusettevõtetes AS Keila Kaabel (34%) ja AS Saajos Balti (33,3%). Harju Elekter omab ka pea 12%list osalust Helsingi Börsil noteeritud firmas PKC Group Oyj. 2003.a I poolaastal oli kontserni käive 149,6 MEEK (9,6 MEUR), millest müük väljaspool Eestit moodustas 48,3%.Puhaskasum oli 65,6 MEEK(4,2 MEUR).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

Algusesse


09.09.2003
AS HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTTE OST LEEDUS

8.septembril 2003.aastal sõlmis AS Harju Elekter eellepingu 51% aktsiate omandamiseks Leedu firmas UAB Rifas. Rifase konsolideerimata käive on 7 MLIT e.32 MEEK ja kontsernis töötab 61 inimest. Tehing sulgub 40.nädalal ja selle hinda osapooled ei avalikusta.

Tehingu käigus ostab Harju Elekter seniselt omanikult 1250 aktsiat ehk 25% ettevõtte aktsiatest. Lisaks korraldatakse Harju Elektrile suunatud aktsiaemissioon, emiteerides 2650 uut aktsiat. Pärast ostu-müügi tehingu toimumist kuulub 51% UAB Rifase aktsiatest ASile Harju Elekter.

UAB Rifas on asutatud 1991.aastal.Ettevõtte põhitegevus on tööstusautomaatikaseadmete projekteerimine, juhtimiskeskuste valmistamine ja paigaldamine. Rifase kontserni kuulub lisaks emaettevõttele 51% tütarettevõte UAB Automatikos Iranga (2002.a käive 1,3 MLIT) ja 50,3% tütarettevõte UAB Birzu Montuotojas (2002.a käive 1,1 MLIT). Automatikos Iranga põhitegevus on tööstus- ja protsessiautomaatikaseadmete projekteerimine ning Birzu Montuotojas on keskendunud elektriseadmete installatsioonitööde teostamisele. Emaettevõtte Rifas põhitegevus on elektri- ja juhtimiskilpide valmistamine. Ettevõtte 2002.aasta konsolideerimata käive oli 7 MLIT e. 32 MEEK ja käiberentaablus 8-10%.

Tütarfirma soetamise järel avaneb Harju Elektrile, lisaks arvestatavale turuosale automaatikasektoris, võimalus suurendada oma turuosa ka Leedu energiajaotus- ja ehitussektoris. Müügi toetamiseks Leedus on kavas kahekordistada Rifase tehase tootmisvõimsust. Tihe koostöö Harju Elektri Grupi Eesti, Soome ja Leedu tütarettevõtete vahel annab võimaluse pakkuda klientidele laiemat tootepaketti.

Harju Elekter loodi 1968.aastal ja on täna juhtiv elektriseademete ja -materjalide tootja Baltimaades. Harju Elektrile kuuluvad osalused tütarettevõtetes AS Eltek (100%) ja Satmatic Oy (100%) ning sidusettevõtetes AS Keila Kaabel (34%) ja AS Saajos Balti (33,3%). Harju Elekter omab ka 12%list osalust Helsingi Börsil noteeritud firmas PKC Group Oyj. 2003.a I poolaastal oli kontserni käive 149,6 MEEK (9,6 MEUR), millest eksporditi 48,3%. Puhaskasum oli 65,6 MEEK (4,2 MEUR).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

Algusesse


11.08.2003
AS HARJU ELEKTER
BÖRSITEADE

TÜTARFIRMA KVALITEEDISERTIFIKAAT

AS Harju Elekter tütarfirma Satmatic Oy sai kvaliteedisertifikaadi.

AS Harju Elekter tütarfirma Satmatic OY kvaliteedijuhtimissüsteem tunnistati Bureau Veritas Quality Internationali poolt ISO 9001-2000 nõuetele vastavaks. Sertifikaat hõlmab automaatika- ja juhtkilpide, mootorijuhtimiskilpide ja elektrijaotuskilpide turustust, kavandamist, tootmist, ja paigaldust.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat anti ettevõttele üle 06.augustil 2003 .a. ja kehtib kolm aastat. Nimetatud sertifikaadi olemasolu tõstab tütarfirma Satmatic Oy ja kogu Harju Elektri kontserni konkurentsivõimet Soome turul.

AS Harju Elekter omandas Siemens Oy-lt 100% osaluse Satmatic Oy-s 2002. aasta septembris ja nimetatud tütarfirma on tänaseks täielikult integreerinud kontserni juhtimissüsteemidesse.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+ 372 6747 400

Algusesse


07.08.2003
AS HARJU ELEKTER
MAJANDUSTULEMUSED

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED 2003. A. I POOLAASTA

Konsolideerimisgrupi I poolaasta konsolideeritud müügikäive oli 149,6 MEEK e. 9,6 MEUR (eelm.aastal 125,2 MEEK e. 8 MEUR). Puhaskasum oli 65,6 MEEK e.4,2 MEUR (11,3 MEEK e. 719 TEUR) ja kasum aktsia kohta 12,14 EEK e.0,78 EUR (2,08 EEK e. 0,13 EUR).

Juhatuse esimees Andres Allikmäe sõnul kujunes esimene poolaasta ettevõttele igati ootuspäraseks. Tavapärasest enam panustati arendus- ja investeerimisprojektidesse, mis peaksid tulu tooma juba lähitulevikus.

Müük

Konsolideerimisgrupi 2003.a. I poolaasta konsolideeritud müügikäive oli 149,6 MEEK e. 9,6 MEUR (2002 I pa: 125,2 MEEK e. 8,0 MEUR), mis teeb juurdekasvuks 19,5%. Müük Eesti turule kasvas 18,4%, moodustades konsolideeritud käibest 51,8% (2002 I pa: 52,2%). Müük välisturgudele oli 72,2 MEEK e. 4,6 MEUR (2002 I pa: 59,8 MEEK e. 3,8 MEUR), kasv 20,7%. Müük Soome turule kasvas 25,4%.

Kontserni Eesti ettevõtete osas moodustas 6 kuu käibe maht eelmise aasta tasemest 86,2%. 2002.a. I poolaasta tuludes sisaldub aga Autojuhtmete tehase toodete ja teenuste müük, mis moodustas 31,1% kontserni perioodi käibest e. 38,9 MEEK (2,5 MEUR). Kui jätta 2002.a. I poolaasta müügituludes Autojuhtmete tehase müük arvesse võtmata, kujuneks konsolideerimisgrupi Eesti ettevõtete osas võrreldavaks käibekasvuks 25,1%.

Kasum

Konsolideerimisgrupi 6 kuu ärikasum oli 7,9 MEEK e. 504 TEUR (2002 I pa: 6,5 MEEK e. 415 TEUR).

Võrreldes eelmise aastaga on turustus- ja üldhalduskulud I poolaastal kasvanud ligi 5,0 MEEK (318 TEUR). Käesoleva aasta kuue kuu kasumiaruandes sisalduvad septembris 2002 omandatud tütarfirma Satmatic OY tegevuskulud, mis on Eesti ja Soome palgatasemete erinevusest tingitult ligi 4 MEEK (250 TEUR) suuremad kui tütarettevõtja AJT Harju Elektri kulud 2002.a I poolaastal. Grupi käiberentaabluseks kujunes 5,3% (2002 I pa: 5,2%).

Emaettevõtja kuue kuu ärikasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12 % (2003 I pa: 6,9 MEEK e. 444 TEUR; 2002 I pa: 6,2 MEEK e. 394 TEUR). 1,1 protsendipunkti võrra paranes ka käiberentaablus.

Finantstegevusest saadi kasumit 57,7 MEEK e. 3,7 MEUR (2002 I pa: 4,0 MEEK e. 258 TEUR). 2002.a. eest maksis PKC Group Oyj dividende 4,6 MEEK e. 291 TEUR, mis oli üle kahe korra rohkem kui eelmisel aastal (2002 I pa: 2,1 MEEK e. 132 TEUR). PKC Group Oyj aktsiate ümberhindlusest kvartali lõpu 30.06.03 seisuga tekkis kasum 52,3 MEUR (3,3 MEUR). Alates 1. jaanuarist 2003 hinnatakse PKC aktsiaid bilansis turuhinnas. 31.12.2002 lõppenud majandusaasta viimase kauplemispäeva kurss Helsingi Börsil oli 7,10 EUR, 30.06.03 seisuga oli see aga 12,28 EUR. Turuhinna tõus oli seega 73,0%.

Kokkuvõttes oli konsolideerimisgrupi 2003.a. I poolaasta puhaskasum 65,6 MEEK e. 4,2 MEUR (2002 I pa: 11,3 MEEK e. 719 TEUR). Puhaskasumi rentaabluseks kujunes 43,8% (2002 I pa: 9,0%). Puhaskasum aktsia kohta oli 12,14 EEK e. 0,78 EUR (2002 I pa: 2,08 EEK e. 0,13 EUR). Kui elimineerida 2003.a. näitajates PKC aktsiate ümberhindlusest tekkinud tulu, kujuneks perioodi võrreldavaks puhaskasumiks 13,2 MEEK (846 TEUR) ja puhaskasumi rentaabluseks 8,9%, mis on praktiliselt 2002.a. tase.

Rahavood, investeeringud ja kapitali kasutamine

Raha sissevoog äritegevusest oli 9,1 MEEK e. 584 TEUR (2002 I pa: 9,3 MEEK e. 593 TEUR), väljavoog investeerimistegevusest 15,5 MEEK e. 990 TEUR (2002 I pa: 2,9 MEEK e. 187 TEUR) ja finantseerimistegevusest raha sissevoog 2,3 MEEK e. 147 TEUR (2002 I pa: raha väljavoog 9,9 MEEK e. 632 TEUR). Raha jääk kassa- ja pangakontodel vähenes poolaastaga 4,1 MEEK e. 259 TEUR, (2002 I pa: 3,5 MEEK e. 226 TEUR).

Aruandeperioodil investeeriti kontsernis materiaalsesse põhivarasse kokku 26,8 MEEK e. 1,7 MEUR (2002 I pa: 8,2 MEEK e. 526 TEUR). Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 2,2 MEEK e. 140 TEUR (2002 I pa: 3,7 MEEK e. 239 TEUR), hoonete ja rajatiste rekonstrueerimiseks aga 23,5 MEEK e. 1,5 MEUR (2002 I pa: 2,0 MEEK e. 128 TEUR).

Konsolideeriv ettevõte ostis I kvartalis 9 tuhat PKC Group Oyj aktsiat, makstes investeeringu eest 1 061 TEEK (68 TEUR).

PKC Eestile tehtava juurdeehituse finantseerimiseks võttis Harju Elekter pikaajalist laenu 15,6 MEEK (995 TEUR). Kapitalirendi korras soetati kontsernis tootmisseadmeid kokku 1,7 MEEK (106 TEUR) väärtuses. Pikaajalist laenu ja kapitalirendi põhimakseid on aruandeperioodil tagastatud 4,2 MEEK e. 272 TEUR (2002 I pa: 4,4 MEEK e. 278 TEUR).

Bilanss

Kooskõlas 01.01.2003 kehtima hakanud uue Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditega, muutis konsolideerimisgrupp finantsinstrumentide arvestusmeetodit. Alates 2003.a. kajastatakse finantsinstrumente bilansis õiglase väärtuse meetodil. 31.12.2002 seisuga bilansis olnud finantsinvesteeringud (PKC Group Oyj aktsiad) hinnati 2002.a. viimase kauplemispäeva kursiga ümber turuväärtusesse. Ümberhindlusest tulenev vahe õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel oli 53,9 MEEK (3,5 MEUR), mille võrra suurendati eelmiste perioodide jaotamata kasumi algsaldot omakapitalis ja muude pikaajaliste aktsiate algsaldot pikaajalistes finantsinvesteeringutes. Selle tulemusena kasvas omakapitali osakaal bilansis 76,2%lt 31.12.2002 seisuga 80,8%ni ning põhivarad 62,8%lt 70,0%ni 2003.a. korrigeeritud algbilansis.

Kuue kuuga kasvas varade maksumus konsolideeritud bilansis 83 MEEK e. 5,3 MEUR (2002 6k.: 15 MEEK e. 0,97 MEUR) võrra, jõudes 30.06.2003 seisuga 361 MEEK e. 23 MEUR (30.06.02: 192 MEEK e. 12 MEUR) tasemele. Põhivarade maksumus suurenes 6 kuuga 73 MEEK e. 5 MEUR, moodustades perioodi lõpu seisuga 74,4% varade maksumusest. Lühiajalised nõuded kasvasid poolaastaga 7,5 MEEK e. 0,48 MEUR (2002.a. I pa: 8,5 MEEK e. 0,54 MEUR, mis oli ostjate tasumata arvete summa suurenemine) ja varud 5,6 MEEK e. 0,35 MEUR (2002.a. I pa:7,6 MEEK e. 0,49 MEUR) võrra. Mitmesugustes nõuetes sisaldub Keila Kaabli maksmata dividend 1,5 MEEK e. 97 TEUR. Kontserni Eesti ettevõtete käibemaksu ja impordikäibemaksu ettemaks on 6 kuuga kasvanud 2,5 MEEK e. 0,16 MEUR suuruse summa võrra. Praktika näitab, et sesoonsetel põhjustel suurenevad I poolaasta lõpuks bilansis nii nõuded ostjate vastu kui ka varude seis. Häireteta äritegevuse tagamiseks varutakse puhkuste perioodiks suuremad kaubavarud.

Kohustuste poolel on võlad hankijatele kasvanud 11 MEEK e. 0,68 MEUR (2002.a. I pa: 14 MEEK e. 0,90 MEUR) võrra, mis on tingitud ühelt poolt tootmisvarude suurematest ostuarvetest juunikuus ja teiselt poolt tehti ju investeeringute 26,8 MEEK e. 1,7 MEUR suurusest mahust 18,2 MEEK e. 1,2 MEUR II kvartalis. Tasumata ehitusarvete maksumus koos käibemaksuga moodustas võlgnevusest 5,8 MEEK e. 0,36 MEUR. Omakapital moodustas varadest 77,4% (30.06.2002 seisuga 67,2%), kasvades poolaastaga 54 MEEK e. 3,5 MEUR võrra.

Töötajad

Aruandeperioodil oli konsolideerimisgrupi keskmine töötajate arv 285 (2002 I pa:634). Bilansipäeva 30.06.03 seisuga töötas kontsernis 296 (30.06.02:645) inimest. 2002.a. näitajates sisaldub Autojuhtmete tehase töötajate arv.

Olulised sündmused

Harju Elekter esitas jaanuaris taotluse ettevõtte aktsiate üleviimiseks HEX Tallinna Börsi põhinimekirja. Taotlus rahuldati ning alates 17.veebruarist 2003 on ettevõtte aktsiad (HAE1T) kaubeldavad Tallinna Börsi põhinimekirjas.

11.aprillil toimus aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolek otsustas maksta omanikele dividende 2,00 EEK (0,13 EUR) aktsia kohta. Dividendid maksti välja 9. mail 2003.

Aprillis võttis AS Harju Elekter Soome pangast pikaajalist laenu summas 1 MEUR (15,6 MEEK) PKC Eesti uue tootmishalli ehituse finantseerimiseks. Laen tagastatakse 8 aasta jooksul.

Juunikuus otsustasid sidusettevõtja ASi Keila Kaabel omanikud käivitada tehase laiendusprojekti, mis realiseerub käesoleva aasta lõpus. Vastavalt äriplaanile kahekordistub tehase omatoodangu müük järgneva kahe aasta jooksul.

Juurdeehituse tootmispindade laienduseks teeb Harju Elekter, investeerides 18 miljonit krooni (1,15 miljonit eurot). Seadmed ja vajaliku oskusteabe maksumuses 21 miljonit krooni (1,35 miljonit eurot) tarnib Draka NK Cables.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

Algusesse


BILANSID
KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.03
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.06.03

31.12.02

30.06.03

31.12.02

Raha, pangakontod

7 540

11 620

482

743

Kokku nõuded ostjatele

31 672

28 705

2 024

1 834

Mitmesugused lühiajal. nõuded

3 828

2 035

245

130

Viitlaekumised

0

14

0

1

Ettem.tulevaste per. kulud

3 505

753

224

48

Kokku lühiajalised nõuded

39 005

31 507

2 493

2 013

Tootmisvarud

39 982

35 527

2 555

2 271

Kaubad

5 600

4 616

358

295

Ettemaks hankijatele

113

0

7

0

Kokku varud

45 695

40 143

2 920

2 566

Käibevara kokku

92 240

83 270

5 895

5 322

Sidusettevõtete aktsiad

24 774

26 586

1 583

1 699

Muud aktsiad

124 188

70 803

7 937

4 525

Mitmesugused pikaajal. nõuded

76

379

5

24

Kokku finantsinvesteering

149 038

97 768

9 525

6 249

Maa ja ehitised

78 621

77 556

5 025

4 957

Masinad, seadmed

48 916

46 385

3 126

2 965

Muu inventar

3 510

3 277

224

209

Akumuleeritud kulum

-39 339

-35 288

-2 514

-2 255

Lõpetamata ehitus

25 970

3 556

1 660

227

Ettem.materiaalne põhivara

460

28

29

2

Kokku materiaalne põhivara

118 138

95 514

7 550

6 104

Litsentsid

1 234

1 206

79

77

Firmaväärts

0

16

0

1

Kokku immateriaalne põhivara

1 234

1 222

79

78

Põhivara kokku

268 410

194 504

17 155

12 431

Varad kokku

360 650

277 774

23 050

17 753

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused

11 404

12 360

729

790

Ostjate ettemaksud

331

193

21

12

Võlad tarnijatele

33 135

22 438

2 118

1 434

Muud lühiajal.võlakohustused

1 519

1 251

97

80

Maksuvõlad

4 124

5 405

264

345

Viitvõlad

8 424

5 869

538

375

Ettemakstud tulev.per.tulud

971

0

62

0

Kokku lühiajal.kohustused

59 908

47 516

3 829

3 037

Kokku pikaajal.kohustused

21 425

5 707

1 369

365

Kohustused kokku

81 333

53 223

5 198

3 402

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Eelm.per. jaotamata kasum

151 152

108 698

9 661

6 947

Aruandea.kasum

65 565

53 254

4 190

3 404

Kokku omakapital

279 317

224 551

17 852

14 351

Kohust.ja omakapital kokku

360 650

277 774

23 050

17 753

 

EMAETTEVÕTTE BILANSS 30.06.03
Auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.06.03

31.12.02

30.06.03

31.12.02.

Raha, pangakontod

5 365

11 165

343

714

Kokku nõuded ostjatele

15 074

12 075

963

772

Mitmesugused lühiajal.nõuded

8 235

8 056

526

515

Ettem.tulevaste per.kulud

2 914

564

186

36

Kokku lühiajalised nõuded

26 223

20 694

1 676

1 323

Tootmisvarud

19 970

16 690

1 276

1 067

Kaubad

5 552

4 575

355

292

Ettemaks hankijatele

27

0

2

0

Kokku varud

25 549

21 265

1 633

1 359

Käibevara kokku

57 137

53 124

3 652

3 395

Tütarettevõtete aktsiad

14 198

13 759

907

879

Mitmes.nõuded tütarettev.

6 780

6 780

433

433

Sidusettevõtete aktsiad

24 774

26 587

1 583

1 699

Muud aktsiad

124 188

70 803

7 937

4 525

Mitmesugused pikaajal.nõuded

77

379

5

24

Kokku finantsinvesteering

170 017

118 308

10 866

7 561

Maa ja ehitised

78 494

77 428

5 017

4 949

Masinad, seadmed

28 258

26 033

1 806

1 664

Muu inventar

1 849

1 751

118

112

Akumuleeritud kulum

-31 538

-28 798

-2 016

-1 841

Lõpetamata ehitus

25 970

3 556

1 660

227

Ettem.materiaalne põhivara

460

28

29

2

Kokku materiaalne põhivara

103 493

79 998

6 614

5 113

Litsentsid

620

750

40

48

Kokku immateriaalne põhivara

620

750

40

48

Põhivara kokku

274 130

199 055

17 520

12 722

Varad kokku

331 267

252 180

21 172

16 117

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused

4 437

5 516

284

353

Ostjate ettemaksud

283

193

18

12

Võlad hankijatele

21 790

13 501

1 393

863

Muud lühiajal. võlakohustused

1 611

1 269

103

81

Maksuvõlad

2 012

2 525

129

161

Viitvõlad

3 782

3 191

242

204

Ettemakst. tulev. per. tulud

971

0

62

0

Kokku lühiajal. kohustused

34 887

26 195

2 230

1 674

Kokku pikaajal. kohustused

17 063

1 433

1 091

92

Kohustused kokku

51 951

27 628

3 320

1 766

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Eelm.per.jaotamata kasum

151 151

108 698

9 660

6 947

Aruandea.kasum

65 565

53 254

4 190

3 404

Kokku omakapital

279 317

224 551

17 852

14 351

Kohust. ja omakapital kokku

331 267

252 180

21 172

16 117

 

KASUMIARUANDED

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.03
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern

I pa 03

I pa 02

I pa 03

I pa 02

Realiseerimise netokäive

149 566

125 172

9 559

8 000

Realiseeritud toodete kulud

-121 692

-103 905

-7 778

-6 641

Kogukasum

27 874

21 267

1 781

1 359

Tegevuskulud ,s.h.

-19 660

-14 679

-1 256

-938

turustuskulud

-7 756

-5 646

-496

-361

üldhalduskulud

-11 904

-9 033

-760

-577

Muud äritulud

42

239

3

15

Muud ärikulud

-376

-339

-24

-21

Ärikasum

7 880

6 488

504

415

Finantstulud ja -kulud, sh.
- sidusettevõtete aktsiatel

1 238

2 357

79

151

- muudelt fin. investeering.

56 884

2 226

3 635

142

- intressikulud

-497

-624

-32

-40

- valuutakursi muutusest

-30

0

-2

0

- muud tulud ja kulud

90

84

6

5

Finantstulud kokku

57 685

4 043

3 686

258

Kasum majandustegevusest

65 565

10 531

4 190

673

Erakorraline kasum

0

726

0

46

Tulumaks

0

0

0

0

Aruandeperioodi puhaskasum

65 565

11 257

4 190

719

Tava puhaskasum aktsia kohta

12,14

2,08

0,78

0,13

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

11,99

2,08

0,77

0,13

 

Tuhandetes

EEK

EUR

 

II kv 03

II kv 02

II kv 03

II kv 02

Realiseerimise netokäive

78 724

72 991

5 031

4 665

Realiseeritud toodete kulud

-64 551

-61 017

-4 125

-3 900

Kogukasum

14 173

11 974

906

765

Tegevuskulud ,s.h.

-10 563

-8 158

-675

-521

turustuskulud

-4 043

-3 059

-258

-195

üldhalduskulud

-6 520

-5 099

-417

-326

Muud äritulud

37

43

2

3

Muud ärikulud

-194

-155

-12

-10

Ärikasum

3 453

3 704

221

237

Finantstulud ja -kulud, sh.
- sidusettevõtete aktsiatel

1 164

1 577

74

101

- muudelt fin.investeering.

53 398

11

3 413

1

- intressikulud

-285

-290

-18

-19

- valuutakursi muutusest

-14

0

-1

0

- muud tulud ja kulud

32

79

2

5

Finantstulud kokku

54 295

1 377

3 470

88

Kasum majandustegevusest

57 748

5 081

3 691

325

Erakorraline kasum

0

726

0

46

Tulumaks

172

0

11

0

Aruandeperioodi puhaskasum

57 920

5 807

3 702

371

Tava puhaskasum aktsia kohta

10,73

1,08

0,69

0,07

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

10,59

1,08

0,68

0,07

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.03
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

 

I pa 03

I pa 02

I pa 03

I pa 02

Realiseerimisenetokäive

89 591

92 723

5 726

5 926

Realiseeritud toodete kulud

-70 798

-75 572

-4 525

-4 830

Kogukasum

18 793

17 151

1 201

1 096

Tegevuskulud ,s.h.

-11 591

-10 934

-741

-699

turustuskulud

-4 375

-4 393

-280

-281

üldhalduskulud

-7 216

-6 541

-461

-418

Muud äritulud

59

205

4

13

Muud ärikulud

-314

-256

-20

-16

Ärikasum

6 947

6 166

444

394

Finantstulud ja -kulud, sh.
- tütarettevõtete aktsiatel

376

-3 351

24

-214

- sidusettevõtete aktsiatel

1 238

2 357

79

151

- muudelt fin.investeering.

56 884

2 227

3 636

142

- intressikulud

-217

-280

-14

-18

- valuutakursi muutusest

-15

-12

-1

-1

- muud tulud ja kulud

352

111

22

7

Finantstulud kokku

58 618

1 052

3 746

67

Kasum majandustegevusest

65 565

7 218

4 190

461

Erakorraline kasum

0

4 039

0

258

Aruandeperioodi puhaskasum

65 565

11 257

4 190

719

Tava puhaskasum aktsia kohta

12,14

2,08

0,78

0,13

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

11,99

2,08

0,77

0,13

 

Tuhandetes

EEK

EUR

 

II kv 03

II kv 02

II kv 03

II kv 02

Realiseerimisenetokäive

49 308

48 401

3 151

3 093

Realiseeritud toodete kulud

-38 857

-38 388

-2 483

-2 453

Kogukasum

10 451

10 013

668

640

Tegevuskulud ,s.h.

-6 296

-5 849

-403

-374

turustuskulud

-2 295

-2 527

-147

-162

üldhalduskulud

-4 001

-3 322

-256

-212

Muud äritulud

50

44

3

3

Muud ärikulud

-164

-72

-10

-5

Ärikasum

4 041

4 136

258

264

Finantstulud ja -kulud, sh.
- tütarettevõtete aktsiatel

-665

-3 888

-42

-248

- sidusettevõtete aktsiatel

1 163

1 577

74

101

- muudelt fin.investeering.

53 398

11

3 413

1

- intressikulud

-155

-106

-10

-7

- valuutakursi muutusest

-15

-13

-1

-1

- muud tulud ja kulud

153

51

10

3

Finantstulud kokku

53 879

-2 368

3 444

-151

Kasum majandustegevusest

57 920

1 768

3 702

113

Erakorraline kasum

0

4 039

0

258

Aruandeperioodi puhaskasum

57 920

5 807

3 702

371

Tava puhaskasum aktsia kohta

10,73

1,08

0,69

0,07

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

10,59

1,08

0,68

0,07

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
6 747 403

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
6 712 761

Algusesse


12.06.2003
HARJU ELEKTER

HARJU ELEKTRI SIDUSETTEVÕTTE LAIENDUS

12.juunil k.a. toimus Harju Elektri sidusettevõtte ASi Keila Kaabel erakorraline aktsionäride üldkoosolek, kus otsustati käivitada tehase laiendusprojekt. Vastavalt äriplaanile kahekordistub projekti realiseerumisel tehase toodangu müük järgneva kahe aasta jooksul.

Tootenomenklatuuri suurendamiseks paigaldatakse uusi seadmeid. Täielikult rekonstrueeritakse vask- ja alumiiniumkaablisoonte tõmbe- ja valmistamise liinid. Seadmed ja vajaliku know-how tarnib Draka NK Cables. Seadmete maksumus on 21 miljonit krooni (1,35 miljonit eurot). Juurdeehituse tootmispindade laienduseks teeb Harju Elekter, investeerides 18 miljonit krooni (1,15 miljonit eurot). Ehitusega alustatakse juunis ja selle lõpptähtaeg on detsember 2003. Pärast rekonstrueerimist on Keila Kaabli käsutuses pikaajalise rendilepinguga Harju Elektrile kuuluvast kinnistust 7600 m2 tootmispindasid, lisaks rohkem kui 10 000 m2 suurune välisladu.

Läbirääkimiste tulemusena jõudsid osapooled kokkuleppele, millele vastavalt korraldatakse investeeringute ja know-how rahastamiseks Draka NK Cablesile suunatud ASi Keila Kaabel aktsiaemissioon, emiteerides 200 uut aktsiat. Lisaks müüb Harju Elekter Draka NK Cablesile 105 ASi Keila Kaabel aktsiat, millest saadud raha - 8,7 miljonit krooni (556 tuhat eurot) – investeeritakse Keila Kaabli tootmishoone laiendusse. Aktsiate müügist saab Harju Elekter finantstulu, mis kajastub kolmanda kvartali tulemustes. Pärast emissiooni ja aktsiate müüki 1. juulil 2003 on Keila Kaabli aktsiakapital 26 miljonit krooni (1,66 miljonit eurot), mis jaguneb osapoolte vahel järgmiselt: 34% Harju Elekter ja 66% Draka NK Cables.

Eesti ja teiste Balti riikide liitumisel Euroopa Liiduga prognoosime infrastruktuuri- ehituste järsku kasvu, mis suurendab nõudlust Keila Kaabli kui turuliidri ja Baltimaade suurima kaablitehase toodangu järele. Uus tehnoloogia ja know-how ning lisandunud tootmispinnad võimaldavad tõsta Keila Kaabli tehase tootlikkust, täiendada tootenomenklatuuri ja toodete kvaliteeti.

AS Keila Kaabel asutati Harju Elektri ja Nokia Kaapeli poolt 1992.aastal aktsiakapitaliga 24 miljonit krooni (1,53 miljonit eurot). 2002.a käive 331,7 miljonit krooni (21,2 miljonit eurot) ja puhaskasum 15,1 miljonit krooni (0,97 eurot). Ettevõttes töötab 67 inimest, peale laiendust lisandub 10 inimest.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6 747 400

Lisainfo: Timo Puhakka, NK Cables tegevdirektor (tel +358 10 566 3700) ja Endel Palla, Harju Elekter nõukogu esimees (tel 6 747 400).

Algusesse


07.05.2003
AS HARJU ELEKTER

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED 2003.A I KVARTAL
 

Müügitulud

Eesti majanduskasv oli esimeses kvartalis oodatust parem. Aasta alguses on head tõusuhoogu näidanud üle 10% kasvanud tööstus. Tugevalt jätkab ka ehitussektor. Elektri tootmine suurenes kolmandiku võrra. Tervikuna on majanduskasv olnud üle kahe korra kõrgem kui eelmise aasta esimeses kvartalis.

Konsolideerimisgrupi 2003.a. I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 70,8 MEEK e. 4,5 MEUR (2002 I kv: 52,2 MEEK e. 3,3 MEUR), mis teeb kasvuks 35,8%. Müük Eesti turule kasvas 30,0%, moodustades konsolideeritud käibest 50,7% (2002 I kv: 53,0%). Müük välisturgudele oli 34,9 MEEK e. 2,2 MEUR (2002 I kv: 24,5 MEEK e. 1,6 MEUR), kasv 42,4%. Müük Soome turule kasvas 56,6%, millest 40,3% tuli 2002.a. septembris soetatud Soome tütarettevõtte käibe arvelt.

Kontserni Eesti ettevõtete osas moodustas aruandekvartali käibe maht eelmise aasta tasemest 95,5%. 2002.a. I kvartali tuludes sisaldub aga Autojuhtmete tehase toodete ja teenuste müük, mis moodustas 29,3% kontserni perioodi käibest e. 15,3 MEEK (979 TEUR). Kui jätta 2002.a. I kvartali müügituludes Autojuhtmete tehase müük arvesse võtmata, kujuneks võrreldavaks käibekasvuks Eesti ettevõtete osas 35,2%.

Kasum

Konsolideerimisgrupi 3 kuu ärikasum oli 4,4 MEEK e. 283 TEUR (2002 I kv: 2,8 MEEK e. 178 TEUR). Grupi käiberentaabluseks kujunes 6,3% (2002 I kv: 5,3%).

Finantstegevusest saadi kasumit 3,4 MEEK e. 217 TEUR (2002 I kv: 2,7 MEEK e. 171 TEUR). 2002.a. eest maksis PKC Group Oyj dividende 4,6 MEEK e. 291 TEUR, mis oli üle kahe korra rohkem kui eelmisel aastal (2002 I kv: 2,1 MEEK e. 132 TEUR). PKC Group Oyj aktsiate ümberhindlusest kvartali lõpu 31.03.03 seisuga tekkis kahjum 1 072 TEUR (69 TEUR).

Kokkuvõttes oli konsolideerimisgrupi 2003.a. I kvartali puhaskasum 7,6 MEEK e. 489 TEUR (2002 I kv: 5,5 MEEK e. 348 TEUR). Puhaskasumi rentaabluseks kujunes 10,8% (2002 I kv: 10,4%). Puhaskasum aktsia kohta oli 1,42 EEK e. 0,09 EUR (2002 I kv: 1,01 EEK e. 0,06 EUR).

Rahavood, investeeringud ja kapitali kasutamine

Raha sissevoog äritegevusest oli 4,9 MEEK e. 315 TEUR (2002 I kv: 3,7 MEEK e. 238 TEUR), väljavoog investeerimistegevusest 1,3 MEEK e. 85 TEUR (2002 I kv: 0,2 MEEK e. 14 TEUR) ja finantseerimistegevusest 2,3 MEEK e. 148 TEUR (2002 I kv: 2,1 MEEK e. 136 TEUR). Raha jääk kassa- ja pangakontodel kasvas kvartaliga 1,3 MEEK e. 82 TEUR, (2002 I kv: 1,4 MEEK e. 88 TEUR).

Aruandeperioodil investeeriti kontsernis materiaalsesse põhivarasse kokku 8,6 MEEK e. 550 TEUR (2002 I kv: 3,1 MEEK e. 199 TEUR). Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 2,0 MEEK e. 127 TEUR (2002 I kv: 1,1 MEEK e. 68 TEUR), hoonete ja rajatiste rekonstrueerimiseks aga 6,4 MEEK e. 409 TEUR (2002 I kv: 1,0 MEEK e. 66 TEUR).

Konsolideeriv ettevõte ostis aruandekvartalis 9 tuhat PKC Group Oyj aktsiat, makstes investeeringu eest 1 061 TEEK (68 TEUR). Pärast soetust omab Harju Elekter 12% PKC Groupi aktsiatest.

Konsolideeriv ettevõte soetas kapitalirendi korras 1,4 MEEK (89 TEUR) maksva tootmisseadme. Pikaajalist laenu ja kapitalirendi põhimakseid on aruandeperioodil tagastatud 2,3 MEEK e. 148 TEUR (2002 I kv: 2,1 MEEK e. 136 TEUR).

Bilanss

Kooskõlas 01.01.2003 kehtima hakanud uue Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditega, muutis konsolideerimisgrupp finantsinstrumentide arvestusmeetodit. Alates 2003.a. kajastatakse finantsinstrumente bilansis õiglase väärtuse meetodil. 31.12.2002 seisuga bilansis olnud finantsinvesteeringud (PKC Group Oyj aktsiad) hinnati 2002.a. viimase kauplemispäeva kursiga ümber turuväärtusesse. Ümberhindlusest tulenev vahe õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel oli 53,9 MEEK (3 511 TEUR), mille võrra suurendati eelmiste perioodide jaotamata kasumi algsaldot omakapitalis ja muude pikaajaliste aktsiate algsaldot pikaajalistes finantsinvesteeringutes. Selle tulemusena kasvas omakapitali osakaal bilansis 76,2% 31.12.2002 seisuga 80,8%ni ning põhivarad 62,8%lt 70,0%ni 2003.a. korrigeeritud algbilansis. 31.03.2003 seisuga moodustasid põhivarad 69,9% ja omakapital 80,8% konsolideeritud bilansi mahust.

Töötajad

Aruandeperioodil oli konsolideerimisgrupi keskmine töötajate arv 280 (2002 I kv: 633). Bilansipäeva 31.03.03 seisuga töötas kontsernis 291 (31.03.02: 645) inimest. 2002.a. näitajates sisaldub Autojuhtmete tehase töötajate arv.

Olulised sündmused

Harju Elekter esitas jaanuaris taotluse ettevõtte aktsiate üleviimiseks Tallinna Börsi põhinimekirja. Taotlus rahuldati ning alates 17.veebruarist 2003 on ettevõtte aktsiad (HAE1T) kaubeldavad Tallinna Börsi põhinimekirjas. Aktsia sulgemishind 31.märtsil oli 58,67 krooni (3,75 EUR).

Bilansijärgsed sündmused

11.aprillil toimus aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolek otsustas maksta omanikele dividende 2,00 EEK (0,13 EUR) aktsia kohta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 12. mail 2003.

Aprillis võttis AS Harju Elekter (konsolideeriv üksus) Soome pangast pikaajalist laenu summas 1 MEUR (15,6 MEEK). Laen tagastatakse 8 aasta jooksul. Vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele laenuprotsenti ei avalikustata. Laenuraha kasutatakse PKC Eesti laiendamise raames uue tootmishalli ehitamiseks. Projekti kogumaksumus on 26 MEEK (1,7 MEUR) ning laenulepingule lisanduv osa kaetakse omavahenditest. PKC Eesti, endine Harju Elektri autojuhtmete tehas, rendib Harju Elektrilt tootmispindasid alates 2002.aasta juulist. Täna rendib Harju Elekter PKC Eestile pindasid kokku 13 400 m2, sh 4700 m2 Haapsalus. Uue tootmishalli kasutusele võtmisega juulis 2003 lisandub 4500 m2 rendipindasid Keilas.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

BILANSID
KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.03
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR
VARAD 31.03.03 31.12.02 31.03.03 31.12.02
Raha, pangakontod 12 882 11 620 823 743
Kokku nôuded ostjatele 27 149 28 705 1 735 1 835
Mitmesugused lühiajal.nõuded 2 306 2 035 147 130
Viitlaekumised 2 14 0 1
Ettem.tulevaste per.kulud 1 514 753 97 48
Kokku lühiajalised nõuded 30 971 31 507 1 979 2 014
Tootmisvarud 36 943 35 527 2 361 2 271
Kaubad 5 573 4 616 356 295
Ettemaks hankijatele 8 0 1 0
Kokku varud 42 525 40 142 2 718 2 566
Käibevara kokku 86 378 83 270 5 521 5 322
Sidusettevõtete aktsiad 26 661 26 587 1 704 1 699
Muud aktsiad 70 791 70 803 4 524 4 525
Mitmesugused pikaajal.nõuded 379 379 24 24
Kokku finantsinvesteering 97 831 97 768 6 253 6 249
Maa ja ehitised 78 621 77 556 5 025 4 957
Masinad, seadmed 48 371 46 385 3 092 2 965
Muu inventar 3 378 3 277 216 209
Akumuleeritud kulum -37 361 -35 288 -2 388 -2 255
Lõpetamata ehitus 8 898 3 556 569 227
Ettem.materiaalne põhivara 151 28 10 2
Kokku materiaalne põhivara 102 059 95 514 6 523 6 104
Litsentsid 1 111 1 206 71 77
Firmaväärts 0 16 0 1
Kokku immateriaalne põhivara 1 111 1 222 71 78
Põhivara kokku 201 001 194 505 12 846 12 431
Varad kokku 287 379 277 774 18 367 17 753
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL        
Võlakohustused 10 346 12 360 661 790
Ostjate ettemaksud 144 193 9 12
Võlad tarnijatele 25 006 22 438 1 598 1 434
Muud lühiajal.võlakohustused 1 274 1 251 81 80
Maksuvõlad 3 121 5 405 199 345
Viitvõlad 7 543 5 869 482 375
Ettemakstud tulev.per.tulud 971 0 62 0
Kokku lühiajal.kohustused 48 405 47 516 3 094 3 037
Kokku pikaajal.kohustused 6 778 5 707 433 365
Kohustused kokku 55 183 53 223 3 527 3 402
Aktsiakapital 54 000 54 000 3 451 3 451
Reservkapital 8 600 8 600 550 550
Eelm.per. jaotamata kasum 161 951 108 698 10 351 6 947
Aruandea.kasum 7 645 53 254 489 3 404
Kokku omakapital 232 196 224 551 14 840 14 351
Kohust.ja omakapital kokku 287 379 277 774 18 367 17 753

 

EMAETTEVÕTTE BILANSS 31.03.03
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR
VARAD 31.03.03 31.12.02 31.03.03 31.12.02.
Raha, pangakontod 8 889 11 165 568 714
Kokku nôuded ostjatele 13 003 12 075 831 772
Mitmesugused lühiajal.nõuded 7 855 8 056 502 515
Ettem.tulevaste per.kulud 928 564 59 36
Kokku lühiajalised nõuded 21 786 20 694 1 392 1 323
Tootmisvarud 20 036 16 690 1 281 1 067
Kaubad 5 525 4 575 353 292
Ettemaks hankijatele 8 0 1 0
Kokku varud 25 569 21 265 1 634 1 359
Käibevara kokku 56 244 53 124 3 595 3 395
Tütarettevõtete aktsiad 14 801 13 759 946 879
Mitmes.nõuded tütarettev. 6 780 6 780 433 433
Sidusettevõtete aktsiad 26 661 26 587 1 704 1 699
Muud aktsiad 70 791 70 803 4 524 4 525
Mitmesugused pikaajal.nõuded 379 379 24 24
Kokku finantsinvesteering 119 412 118 308 7 632 7 561
Maa ja ehitised 78 494 77 428 5 017 4 949
Masinad, seadmed 27 930 26 033 1 785 1 664
Muu inventar 1 761 1 751 113 112
Akumuleeritud kulum -30 216 -28 798 -1 931 -1 841
Lõpetamata ehitus 8 898 3 556 569 227
Ettem.materiaalne põhivara 151 28 10 2
Kokku materiaalne põhivara 87 019 79 998 5 562 5 113
Litsentsid 685 750 44 48
Kokku immateriaalne põhivara 685 750 44 48
Põhivara kokku 207 115 199 055 13 237 12 722
Varad kokku 263 359 252 180 16 832 16 117
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL        
Võlakohustused 4 209 5 516 269 353
Ostjate ettemaksud 97 193 6 12
Võlad hankijatele 17 247 13 501 1 102 863
Muud lühiajal.võlakohustused 1 476 1 269 94 81
Maksuvõlad 1 041 2 525 67 161
Viitvõlad 3 618 3 191 231 204
Mitmesugused pikaajal.nõuded 971 0 62 0
Kokku lühiajal.kohustused 28 659 26 195 1 832 1 674
Kokku pikaajal.kohustused 2 505 1 433 160 92
Kohustused kokku 31 163 27 628 1 992 1 766
Aktsiakapital 54 000 54 000 3 451 3 451
Reservkapital 8 600 8 600 550 550
Eelm.per.jaotamata kasum 161 951 108 698 10 351 6 947
Aruandea.kasum 7 645 53 254 489 3 404
Kokku omakapital 232 196 224 551 14 840 14 351
Kohust. ja omakapital kokku 263 359 252 180 16 832 16 117

 

KASUMIARUANDED
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.03
auditeerimata

Tuhandetes EEK EUR
  I kv 03 I kv 02 I kv 03 I kv 02
Realiseerimise netokäive 70 842 52 181 4 528 3 335
Realiseeritud toodete kulud -57 140 -42 888 -3 652 -2 741
Kogukasum 13 702 9 293 876 594
Tegevuskulud ,s.h. -9 096 -6 521 -581 -417
turustuskulud -3 713 -2 586 -237 -165
üldhalduskulud -5 384 -3 935 -344 -251
Muud äritulud 5 196 0 13
Muud ärikulud -183 -184 -12 -12
Ärikasum 4 428 2 784 283 178
Finantstulud ja -kulud, sh.        
- sidusettev.aktsiatelt 74 780 5 50
- muudelt fin.investeering. 3 486 2 216 223 142
- intressikulud -212 -334 -14 -21
- valuutakursi muutusest -16      
- muud tulud ja kulud 58 5 4 0
Finantstulud kokku 3 390 2 666 217 170
Kasum majandustegevusest 7 818 5 450 500 348
Tulumaks -173 0 -11 0
Aruandeperioodi puhaskasum 7 645 5 450 489 348
Tava puhaskasum aktsia kohta 1,42 1,01 0,09 0,06
Lahustatud puhaskasum        
aktsia kohta 1,40 1,01 0,09 0,06

 

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.03
auditeerimata

Tuhandetes EEK EUR
  I kv 03 I kv 02 I kv 03 I kv 02
Realiseerimise netokäive 40 283 44 322 2 575 2 833
Realiseeritud toodete kulud -31 913 -37 184 -2 040 -2 376
Kogukasum 8 370 7 139 535 456
Tegevuskulud ,s.h. -5 323 -5 085 -340 -325
turustuskulud -2 089 -1 866 -133 -119
üldhalduskulud -3 234 -3 219 -207 -206
Muud äritulud 10 160 1 10
Muud ärikulud -150 -183 -10 -12
Ärikasum 2 907 2 032 186 130
Finantstulud ja -kulud, sh.        
- tütarettevõtete aktsiatel 1 042 536 67 34
- sidusettevõtete aktsiatel 74 780 5 50
- muudelt fin. investeering. 3 486 2 216 223 142
- intressikulud -62 -174 -4 -11
- valuutakursi muutusest 0 0 0 0
- muud tulud ja kulud 198 60    
Finantstulud kokku 4 738 3 418 303 218
Kasum majandustegevusest 7 645 5 450 489 348
Aruandeperioodi puhaskasum 7 645 5 450 489 348
Tava puhaskasum aktsia kohta 1,42 1,01 0,09 0,06
Lahustatud puhaskasum        
aktsia kohta 1,40 1,01 0,09 0,06

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
6 747 403

Algusesse


29.04.2003
AS HARJU ELEKTER
TEADE

LAENULEPINGU SÕLMIMINE

29. aprillil 2003. aastal sõlmisid AS Harju Elekter ja Sampo Pank Finland laenulepingu summas 1 miljonit eurot (15,6 miljonit krooni),tähtajaga 8 aastat. Vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele laenuprotsenti ei avalikustata. Laenuraha kasutatakse PKC Eesti laiendamise raames uue tootmishalli ehitamiseks. Projekti kogumaksumus on 26 miljonit krooni ning laenulepingule lisanduv osa kaetakse omavahenditest.

PKC Eesti, endine Harju Elektri autojuhtmete tehas, rendib Harju Elektrilt tootmispindasid alates 2002.aasta juulist. Täna rendib Harju Elekter PKC Eestile pindasid kokku 13 400 m2, sh 4700 m2 Haapsalus. Uue tootmishalli kasutusele võtmisega juulis 2003 lisandub 4500 m2 rendipindasid Keilas. 2002.aastal teenis Harju Elekter tootmis- ja muude pindade rentimisega 12,5 miljonit krooni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
6 747 400

Algusesse


11.04.2003
AS HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Täna, 11.aprillil 2003 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12

ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 94 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 3 476 144 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,37 %.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. ASi Harju Elekter 2002.a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Audiitorite nimetamine

1. ASi Harju Elekter 2002.a majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:

1. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2002.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elektri konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2002 on 224 009 386 krooni, sh. emaettevõtja bilansimaht 198 414 515 krooni ning aruandeaasta puhaskasum 53 253 594 krooni.

Otsuse poolt anti 3 472 163 häält, mis moodustas 99,89 % registreerunuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:

2. Kinnitada AS Harju Elekter 2002.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum

54 932 798

2002.a puhaskasum

53 253 594

Jaotamata kasum kokku

108 186 392

Netodividendidena väljamaksmiseks 2,00 krooni aktsialt*

10 800 000

sellest 1994-1999 majandusaasta jaotamata kasumi arvelt

5 955 930

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist

97 386 392

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva koosoleku toimumisest, ülekandega aktsionäri pangaarvele.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 28.04.2003 kell 8.00.
Otsuse poolt anti 3 472 163 häält, mis moodustas 99,89 % registreerunuist.

3. Audiitorite nimetamine

Üldkoosolek otsustas:

3.1 Nimetada AS Harju Elekter 2003-2005 majandusaasta auditi tegemiseks AS KPMG Estonia, registrikood 10096082. Vastav nõusolek on olemas.
3.2 Audiitori tasustamine toimub vastavalt AS KPMG Estonia hinnakirjale ja järgides AS Harju Elekter nõukogu poolt heaks kiidetud majandustegevuse eelarvet.
Otsuse poolt anti 3 472 163 häält, mis moodustas 99,89 % registreerunuist.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Algusesse


10.03.2003
AS HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 11. aprillil 2003. a. algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:

  • ASi Harju Elekter 2002. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  • Kasumijaotuse kinnitamine.
  • Audiitorite nimetamine.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2002.aasta eest dividende 10,8 (2001: 7,56) miljonit krooni ehk 2,00 (2001: 1,40)krooni ühe aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga 28.04.2003 kell 8.00.

Majandusaasta aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda ettevõtte koduleheküljel Internetis aadressil www.harjuelekter.ee ja firma sekretäri juures Keilas, Paldiski mnt. 31, Harju Elektri peahoone III korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 11.04.2003 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
(0) 6747 400

Algusesse


16.01.2003
AS HARJU ELEKTER
TEADE

TAOTLUS PÕHINIMEKIRJA ÜLEVIIMISEKS

Käesolevaga teatame, et AS Harju Elekter esitas täna, 16.01.2003.a, Tallinna Börsile taotluse ettevõtte üleviimise kohta börsi põhinimekirja.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
(0) 6 747 400

Algusesse