PRESSITEATED 200206.11.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

MAJANDUSTULEMUSED, 9 KUUD 2002

Müük ja tulud Eesti majandusolukord on aruandeperioodil olnud suhteliselt soodne. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel on tellimuste maht tööstustoodangule käesoleva aasta üheksa kuu jooksul olnud tavalisest suurem ja toodangu maht on liikunud jätkuvalt tõusutrendil. Tavalisest rohkem on olnud ka eksporttellimusi.

Ehitusturul püsib kõrgkonjunktuur ja instituudi hinnangul kujuneb IV kvartal tavalisest soodsamaks. Eelnevatel aastatel alanud tõus elektriehituses jätkub tänaseni. ASi Harju Elekter siseturg on orienteeritud ehitusele ja renoveerimisele, eelkõige elektriehituses kasutatavatele toodetele. Suurenes energia-, infrastruktuuri, ehitus- ja hulgimüügi ettevõtete tellimuste maht nii kodu- kui ka välisturule.

2002.a. 9 kuu konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 186,6 MEEK (11,9 MEUR). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kontserni käive 37,6%, sh. oli III kvartali müügikäive eelmise aasta samast näitajast suurem 31,5%. Müük Eesti turule moodustas konsolideeritud realiseerimise netokäibest 59,0% (2001 9 k: 59,4%), kasv võrreldes 2001.a. 9 kuuga 36,6% ja välisturule 76,5 MEEK (4,9 MEUR), mis on 39,1% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Mõjutatuna elektriehituse turu suurenenud nõudlusest kasvas elektriseadmete tootmine ja müük 9 kuuga 68,1%, uue tütarfirma soetusega lisandunud käibe arvelt 12,1%, kokku 80,3%, moodustades müügikäibest 41,8% (2001 9k: 31,9%).

Kasum Kontserni 9 kuu ärikasum oli 12,5 MEEK e. 797 TEUR (2001 9 k: 9,5 MEEK e.606 TEUR), kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 31,4%. III kvartali ärikasum oli 6,0 MEEK e. 382 TEUR, mis on 1,6 korda rohkem kui 2001.a. Kui 9 kuu käiberentaablus jäi praktiliselt 2001.a. tasemele, siis kolmandas kvartalis saavutati rentaabluseks 9,7% (2001 III kv: 8,0%).

Kasum finantstegevusest oli 7,5 MEEK e. 481 TEUR (2001 9 k: 8,2 MEEK e. 526 TEUR). Kolmandas kvartalis konsolideeriti sidusettevõtetelt kokku 3,6 MEEK (233 TEUR). Kokkuvõttes ületas käesoleva aasta III kvartali finantstegevuse kasum 2,6 MEEK (166 TEUR) võrra eelmise aasta sama perioodi tulemust.

Autojuhtmete tehase baasil moodustatud tütarettevõttele põhi- ja käibevara müügist saadud ärikasum ning tütarettevõtte AJT Harju Elektri müügist teenitud finantstulu kajastuvad konsolideeritud kasumiaruandes erakorralise tulu real, kokku 30,6 MEEK (2,0 MEUR).

Kokkuvõttes oli kontserni 2002.a. 9 kuu majandustegevuse kasum 20,0 MEEK (1,2 MEUR), mis on 12,8 % enam kui eelmisel aastal samal perioodil. III kvartalis teenitud kasum majandustegevusest ületas eelmise aasta näitajat kahekordselt. Perioodi puhaskasum oli 50,6 MEEK e. 3,2 MEUR (2001 9 k: 17,7 MEEK e. 1,1 MEUR). Puhaskasum aktsia kohta oli 9,38 EEK e. 0,60 EUR (2001 9 k: 3,28 EEK e. 0,21 EUR).

Investeeringud ja kapitali kasutamine Aruandeperioodil investeeriti kontsernis materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 10,5 MEEK e. 673 TEUR (2001 9 k: 5,4 MEEK e. 346 TEUR). Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 4,5 MEEK e. 285 TEUR, millest olulise osa moodustas Elektriseadmete tehase pulbervärvimise liini pesuseadmete rekonstrueerimine, millega tagatakse kvaliteedi paranemine ja keskkonna saaste oluline vähenemine. Hoonete ja rajatiste rekonstrueerimiseks kulutati 3,5 MEEK e. 220 TEUR. 0,9 MEEK (60 TEUR) läks arvutisüsteemide rajamiseks ja uuendamiseks.

Pikaajalist laenu ja kapitalirendi põhimakseid on aruandeperioodil tagastatud 6,6 MEEK e. 420 TEUR (2001 9 k: 7,2 MEEK e. 461 TEUR). 2001.a. eest maksti aktsionäridele dividende 7,6 MEEK e. 483 TEUR (2001.a 6,5 MEEK e. 414 TEUR), millega ASile Harju Elekter tulumaksukohustust ei kaasnenud.

Bilanss Konsolideeritud bilansi maht oli 2002.a. septembrikuu lõpus 224,7 MEEK (14,4 MEUR), kasvades üheksa kuuga 48,2 MEEK (3,1 MEUR) võrra, 12 kuuga 52,9 MEEK (3,1 MEUR). Peamisteks põhjusteks olid AJT Harju Elekter müük ja tütarettevõtte Satmatic Oy ost ning energiasektori toodete tellimuste mahu oluline kasv võrrelduna eelmiste kvartalite kui ka eelmise aasta sama perioodiga. Muutused toimusid ka bilansi struktuuris. Omakapital kasvas kokku 42,8 MEEK (2,7 MEUR), jõudes 74,8% tasemele varade maksumusest. See on 3,6 protsendipunkti enam kui aasta tagasi ja 3,8 protsendipunkti enam võrrelduna 31.12.2001 seisuga. Varade poolel kasvas 9 kuuga enim käibevarade maksumus kokku 28,3 MEEK (1,8 MEUR). Koos tütarettevõttega Satmatic Oy omandati käibevarasid reaalväärtuses kokku 21,4 MEEK (1,4 MEUR), sellest kaubavarusid 15,3 MEEK (1,0 MEUR) väärtuses.

Töötajad Aruandeperioodil oli keskmine töötajate arv kontsernis 373 (2001 9 k: 682). Bilansipäeva 30.09.02 seisuga töötas kontsernis 293 (30.09.01: 659) inimest. Töötajate arv vähenes oluliselt seoses tütarettevõtte AJT Harju Elekter müügiga (418), samas kasvades Satmatic Oy ostuga 52 inimese võrra.

Olulised sündmused 4.juunil allkirjastasid AS Harju Elekter ja PKC Group Oyj (PKC) ostu- müügilepingu, mille järgi PKC omandas Harju Elektri 100%lise tütarettevõtte AS AJT Harju Elekter kõik aktsiad. Tehingu hind oli 2,07 MEURi (32,4 MEEK). AJT, kui madala rentaablusega allhankefirma müügi järel vähenesid oluliselt Harju Elektri äririskid, samas säilis juhtmeköidiste ja fiiber-optiliste toodete valmistamise oskus kontsernis.

19.septembril allkirjastasid AS Harju Elekter ja Siemens Osakeyhtiö ostu-müügi lepingu, mille järgi Harju Elekter omandas Siemensi 100%lise tütarettevõtte Satmatic Oy kõik aktsiad. Satmaticu põhitegevuseks on erinevate elektriseadmete sh. paberi- metalli- ja masinatööstusele suunatud automaatika- ja juhtseadmete ning parklate autosoojenduskilpide tootmine ja turustamine. Tütarfirma soetamise järel avaneb Harju Elektril võimalus oma põhitoodangu tootesortimendi laiendamiseks Satmaticu sertifitseeritud toodete näol ja juba olemasolevate toodete täiustamiseks ning müügi suurendamiseks Soomes jt. lähiturgudel. Eeldatav turuosa juurdekasv on ca 100MEEK (6,4 MEUR).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

BILANSID
KONSOLIDEERITUD BILANSS
30.09.02
auditeerimata

Kontsern

Tuhandetes EEK EUR
VARAD 30.09.02 31.12.01 30.09.02 31.12.01
Raha, pangakontod 11 104 11 039 710 706
Aktsiad ja väärtpaberid 0 468 0 30
Kokku n?uded ostjatele 25 748 15 305 1 646 978
Mitmesugused lühiajal.nõuded 979 3 343 63 214
Viitlaekumised 0 35 0 2
Ettem.tulevaste per.kulud 1 034 1 242 66 79
Kokku lühiajalised nõuded 27 761 19 925 1 774 1 273
Tootmisvarud 41 177 21 557 2 632 1 378
Kaubad 4 977 3 730 318 238
Ettemaks hankijatele 8 0 0 0
Kokku varud 46 162 25 286 2 950 1 616
Käibevara kokku 85 026 56 718 5 434 3 625
Sidusettevõtete aktsiad 26 525 22 580 1 695 1 443
Muud aktsiad 17 038 4 521 1 089 289
Mitmesugused pikaajal.nõuded 482 473 31 30
Kokku finantsinvesteering 44 044 27 574 2 815 1 762
Maa ja ehitised 75 381 75 284 4 818 4 812
Masinad, seadmed 46 483 43 845 2 971 2 802
Muu inventar 2 949 3 757 188 240
Akumuleeritud kulum -33 800 -31 751 -2 160 -2 029
Lõpetamata ehitus 4 195 716 268 46
Ettem.materiaalne põhivara 18 0 1 0
Kokku materiaalne põhivara 95 226 91 851 6 086 5 870
Litsentsid 412 309 26 20
Firmaväärts 40 112 3 7
Kokku immateriaalne põhivara 452 421 29 27
Põhivara kokku 139 723 119 845 8 930 7 660
Varad kokku 224 749 176 563 14 364 11 284
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 8 757 14 929 560 954
Ostjate ettemaksud 561 94 36 6
Võlad hankijatele 25 779 12 433 1 648 795
Muud lühiajal.võlakohustused 1 170 499 75 32
Maksuvõlad 3 107 4 931 199 315
Viitvõlad 4 644 6 010 297 384
Kokku lühiajal.kohustused 44 019 38 896 2 813 2 486
Kokku pikaajal.kohustused 12 563 12 254 803 783
Kohustused kokku 56 582 51 150 3 616 3 269
Aktsiakapital 54 000 54 000 3 451 3 451
Reservkapital 8 600 6 510 550 416
Eelm.per. jaotamata kasum 54 933 44 161 3 511 2 822
Aruandea.kasum 50 634 20 742 3 236 1 326
Kokku omakapital 168 167 125 413 10 748 8 015
Kohust.ja omakapital kokku 224 749 176 563 14 364 11 284

EMAETTEVÕTTE BILANSS 30.09.02 auditeerimata

Tuhandetes EEK EUR
VARAD 30.09.02 31.12.01 30.09.02 31.12.01.
Raha, pangakontod 8 976 10 260 574 656
Aktsiad ja väärtpaberid 0 468 0 30
Kokku n?uded ostjatele 18 058 10 718 1 154 685
Mitmesugused lühiajal.nõuded 3 153 5 422 202 347
Viitlaekumised 0 35 0 2
Ettem.tulevaste per.kulud 952 938 61 60
Kokku lühiajalised nõuded 22 163 17 113 1 416 1 094
Tootmisvarud 18 476 14 275 1 181 912
Kaubad 4 931 3 679 315 235
Ettemaks hankijatele 8 0 0 0
Kokku varud 23 415 17 954 1 497 1 147
Käibevara kokku 54 554 45 795 3 487 2 927
Tütarettevõtete aktsiad 13 832 8 602 884 550
Mitmes.nõuded tütarettev. 10 170 0 650 0
Sidusettevõtete aktsiad 26 525 22 580 1 695 1 443
Muud aktsiad 17 038 4 521 1 089 289
Mitmesugused pikaajal.nõuded 482 473 31 30
Kokku finantsinvesteering 68 047 36 175 4 349 2 312
Maa ja ehitised 75 251 75 151 4 809 4 803
Masinad, seadmed 26 032 25 665 1 664 1 640
Muu inventar 1 622 2 693 104 172
Akumuleeritud kulum -27 903 -27 426 -1 783 -1 753
Lõpetamata ehitus 4 195 716 268 46
Ettem.materiaalne põhivara 18 0 1 0
Kokku materiaalne põhivara 79 214 76 799 5 063 4 908
Litsentsid 412 309 26 20
Kokku immateriaalne põhivara 412 309 26 20
Põhivara kokku 147 672 113 283 9 438 7 240
Varad kokku 202 226 159 078 12 925 10 167
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 4 265 7 299 273 466
Ostjate ettemaksud 561 11 36 1
Võlad hankijatele 16 625 10 703 1 063 684
Muud lühiajal.võlakohustused 1 481 483 95 31
Maksuvõlad 2 265 4 345 145 278
Viitvõlad 3 162 5 320 202 340
Kokku lühiajal.kohustused 28 359 28 161 1 812 1 800
Kokku pikaajal.kohustused 5 701 5 503 364 352
Kohustused kokku 34 060 33 664 2 177 2 152
Aktsiakapital 54 000 54 000 3 451 3 451
Reservkapital 8 600 6 510 550 416
Eelm.per.jaotamata kasum 54 933 44 161 3 511 2 822
Aruandea.kasum 50 634 20 742 3 236 1 326
Kokku omakapital 168 167 125 413 10 748 8 015
Kohust. ja omakapital kokku 202 226 159 078 12 925 10 167

 
KASUMIARUANDED KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
01.01.-30.09.02
auditeerimata

Tuhandetes EEK EUR
Kontsern 9 k 02 9 k 01 9 k 02 9 k 01
Realiseerimise netokäive 186 636 135 625 11 928 8 668
Realiseeritud toodete kulud 152 323 108 733 9 735 6 949
Kogukasum 34 313 26 892 2 193 1 719
Tegevuskulud ,s.h. 21 707 17 037 1 387 1 089
-turustuskulud 8 422 6 402 538 409
-üldhalduskulud 13 285 10 635 849 680
Muud äritulud 290 302 19 19
Muud ärikulud 425 668 27 43
Ärikasum 12 471 9 489 797 606
Finantstulud, sh.
-tulu sidusettev.aktsiatelt 6 005 3 365 384 215
-tulu muudelt aktsiatelt 2 254 6 190 144 396
-muud intressi- ja fin.tulu 223 215 14 14
Finantstulud kokku 8 482 9 770 542 624
Finantskulud, sh.
-intressikulud 902 1 441 58 92
-muud finantskulud 59 96 4 6
Finantskulud kokku 961 1 537 61 98
Kasum majandustegevusest 19 993 17 722 1 278 1 133
Erakorralised tulud 30 641 1 958 0  
Aruandeperioodi puhaskasum 50 634 17 722 3 236 1 133
Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 9,38 3,28 0,60 0,21

 
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

01.07.-30.09.2002

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern IIIkv02 IIIkv01 IIIkv02 IIIkv01
Realiseerimise netokäive 61 464 46 728 3 928 2 986
Realiseeritud toodete kulud 48 418 37 372 3 094 2 389
Kogukasum 11 974 8 558 765 547
Tegevuskulud ,s.h. 7 029 5 481 449 350
-turustuskulud 2 777 2 377 177 152
-üldhalduskulud 4 252 3 104 272 198
Muud äritulud 51 97 3 6
Muud ärikulud 86 237 5 15
Ärikasum 5 982 3 735 382 239
Finantstulud, sh.
-tulu sidusettev.aktsiatelt 3 648 1 313 233 84
-tulu muudelt aktsiatelt 28 11 2 1
-muud intressi- ja fin.tulu 83 47 5 3
Finantstulud kokku 3 759 1 371 240 88
Finantskulud, sh.
-intressikulud 278 453 18 29
-muud finantskulud 3 44 0 3
Finantskulud kokku 281 497 18 32
Kasum majandustegevusest 9 461 4 609 605 295
Erakorralised tulud 29 915 1 912 0  
Aruandeperioodi puhaskasum 39 376 4 609 2 517 295
Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 7,29 0,85 0,47 0,05

 
EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE
01.01.-30.09.02
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

  9 k 02 9 k 01 9 k 02 9 k 01
Realiseerimise netokäive 141 369 117 316 9 035 7 498
Realiseeritud toodete kulud 113 246 96 121 7 238 6 143
Kogukasum 28 123 21 195 1 797 1 355
Tegevuskulud ,s.h. 16 441 13 095 1 051 837
-turustuskulud 6 500 4 439 415 284
-üldhalduskulud 9 941 8 656 635 553
Muud äritulud 253 265 16 17
Muud ärikulud 325 592 21 38
Ärikasum 11 610 7 773 742 497
Finantstulud, sh.
-tulu tütarettev. aktsiatel 643 1 076 41 69
-tulu sidusettev.aktsiatelt 6 005 3 365 384 215
-tulu muudelt aktsiatelt 2 254 6 201 144 396
-muud intressi- ja finantst 227 328 14 21
Finantstulud kokku 9 130 10 970 583 701
Finantskulud, sh.
-kulu tütarettevõtte aktsia 344 0 228 0
-intressikulud 391 953 18 43
-muud finantskulud 12 68 1 2
Finantskulud kokku 747 1 021 247 45
Kasum majandustegevusest 19 993 17 722 1 278 1 133
Erakorralised tulud 30 641 1 958 0  
Aruandeperioodi puhaskasum 50 634 17 722 3 236 1 133
Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 9,38 3,28 0,60 0,21

 
EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE

01.07.-30.09.2002
Auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

  IIIkv02 IIIkv01 IIIkv02 IIIkv01
Realiseerimise netokäive 48 646 40 399 3 109 2 582
Realiseeritud toodete kulud 37 673 32 740 2 408 2 092
Kogukasum 10 972 7 659 701 489
Tegevuskulud ,s.h. 5 508 4 257 352 272
-turustuskulud 2 108 1 590 135 102
-üldhalduskulud 3 400 2 667 217 170
Muud äritulud 52 76 3 5
Muud ärikulud 74 197 5 13
Ärikasum 5 442 3 281 348 210
Finantstulud, sh.
-tulu tütarettev. aktsiatel 422 245 27 16
-tulu sidusettev.aktsiatelt 3 649 1 313 233 84
-tulu muudelt aktsiatelt 28 14 2 1
-muud intressi- ja finantst 116 67 7 4
Finantstulud kokku 4 213 1 639 269 105
Finantskulud, sh.
-kulu tütarettevõtte aktsia -3 229 0 228 0
-intressikulud 111 275 18 43
-muud finantskulud 0 36 1 2
Finantskulud kokku -3 118 311 247 45
Kasum majandustegevusest 12 773 4 609 816 295
Erakorralised tulud 26 603 1 700 0  
Aruandeperioodi puhaskasum 39 376 4 609 2 517 295
Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 7,29 0,85 0,47 0,05

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
6 747 403

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
+372 6712 761

Algusesse


19.09.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTTE OST SIEMENSILT

19.septembril 2002.aastal allkirjastasid AS Harju Elekter ja Siemens Osakeyhtiö (Soome) ostu-müügi lepingu, mille järgi Harju Elekter omandab Siemesi 100%lise tütarettevõtte Satmatic Oy kõik aktsiad. Tehingu hinda osapooled ei avalikusta.

Satmatic Oy põhitegevuseks on erinevate elektriseadmete tootmine ja turustamine, sh. tööstusele suunatud automaatika ja elektrivarustuse juhtseadmete ja parklate autosoojenduskilpide valmistamine. Ettevõte oma tugeva projekteerimisalase know-howga on arvestatav projekti- ja allhanke valmistaja Skandinaaviamaades. Pori lähedal Ulvilas asuvas tehases töötab

52 inimest, neist 34 töölist. Firma aktsiakapital on 200 tuhat eurot (3,1 miljonit krooni) ja käive 7 miljonit eurot (110 miljonit krooni) aastas. Ettevõtte juhatus on 5-liikmeline ja esimeheks on nimetatud Endel Palla. Ettevõtte tegevdirektorina asub tööle senine Siemensi automaatika ja ajamite divisjoni müügidirektor Simo Puustelli.

Pikaajaline koostöö Harju Elektri ja Siemens Oy vahel alates 1996.aastast kindlustab Satmaticu seniste klientide - Siemens Oy, Nextrom Oy, Maileffer, Onninen jt. – tellimuste täitmise ning kõigile osapooltele kasuliku tegevuse ka edaspidi. Soome ja Eesti tehaste ühised tootmisvõimsused lubavad klientidele pakkuda täiuslikumat toote- ja soodsamat hinnapaketti. Tütarfirma soetamise järel avaneb Harju Elektril võimalus oma põhitoodangu – elektriseadmed – tootesortimendi laiendamiseks Satmaticu tüüpkinnitatud toodete näol ning juba olemasolevate toodete täiustamiseks ja müügi suurendamiseks Soomes jt.lähiturgudel Baltimaades, Venemaal.

Soomes omab Harju Elekter veel 12%list osalust Helsingi Väärtpaberibörsil noteeritud firmas PKC Group Oyj. Eestis kuuluvad Harju Elektrile osalused tütarettevõttes AS Eltek (100%) ning sidusettevõtetes AS Keila Kaabel (41,2%) ja AS Saajos Balti (33,3%). 2002.a I poolaastal oli kontserni käive 125,2 miljonit krooni ( 8 miljonit eurot), millest eksport moodustas 47,8% ja puhaskasum 11,3 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Harju Elekter toodab elektriseadmeid ja –materjale 1968. aastast alates.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

Siemens Osakeyhtiö on tehnoloogiafirma, mis teenindab oma kliente infotehnoloogia, tootmise, energia ja liiklustehnika valdkonnas. Siemensi Soome firmade aastakäive on 578 miljonit eurot ja töötajate arv 2154. Siemens AG aastakäive on 87 miljardit eurot ja personali arv 450 000 inimest. Siemens tegutseb 190 riigis.

Algusesse


06.08.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED I POOLAASTA 2002

Müük ja tulud

ASi Harju Elekter 2002.a.I poolaasta konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 125,2 MEEK (8,0 MEUR). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas ettevõtte käive 40,8%. Müük siseturule moodustas konsolideeritud netorealiseerimise käibest 52,2% (2001 I pa: 59,4%). Eksportkäive oli 59,8 MEEK (3,8 MEUR), mis on 65,8% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

2002.a. I poolaasta oli Elektriseadmete tehasele edukas. Tehase käive kokku oli 52,1 MEEK (3,3 MEUR), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes 1,4 korda, s.h. elektriseadmete müük 55,2%. Müük koduturule kasvas 1,3 ja eksportturule 2,5 korda. Ekspordi osakaal moodustas käibest 20,7% (2001.a 12,2%). Suurenes energia-, infrastruktuuri , ehitus- ja hulgimüügi ettevõtete tellimuste maht.

Autojuhtmete tehase käive oli 38,9 MEEK e. 2,5 MEUR (2001.a 24,0 MEEK e. 1,5 MEUR), kasv 62,2%. Alates käesolevast aastast kajastub tehase käibes osade toodete valmistamiseks kasutatavate materjalide maksumus, mis ongi peamine käibe tõusu põhjus.

Kasum

Kontserni 6 kuu ärikasum oli 6,5 MEEK e. 415 TEUR (2001 I pa: 5,8 MEEK e.368 TEUR),käiberentaabluseks kujunes 5,2% (2001 I pa: 6,5%). Kontserni käiberentaablust alandasid Autojuhtmete tehase toodete madal rentaablus ning elektroonika ja telekommunikatsiooni toodete osatähtsuse langus käibes. Emaettevõtte ärikasum võrreldes eelmise aasta sama näitajaga kasvas 37,3%,

sh. II kvartalis 42,4%, käiberentaablus paranes 0,8 protsendipunkti, sh. II kvartalis 1,3 protsendipunkti. Alates II kvartalist ei kajastu emaettevõtte tulemustes Autojuhtmete tehase näitajad.

Kasum finantstegevusest oli 4,0 MEEK e. 259 TEUR (2001 I pa:7,4 MEEK e. 471 TEUR). Aruande perioodil ei toimunud erakorralisi aktsiate müügitehinguid (2001.a. I pa aktsiate müügikasum 2, 8 MEEK e. 176 TEUR) ning ka PKC dividenditulu oli väiksem.

Konsolideeritud kasumiaruandes kajastub erakorralise kasumi real tütarettevõttele vara müügist saadud erakorralise kasumi II kvartalis realiseerunud osa 726 TEEK (46 TEUR).

Kokkuvõttes oli kontserni 2002.a.I poolaasta puhaskasum 11,3 MEEK e.719 TEUR (2001 I pa: 13,1 MEEK e. 838 TEUR). Puhaskasumi rentaabluseks kujunes 9,0% (2001 I pa: 14,8%). Puhaskasum aktsia kohta oli 2,08 EEK e. 0,13 EUR (2001 I pa: 2,43 EEK e. 0,16 EUR).

Rahavood, investeeringud ja kapitali kasutamine

Raha sissetulek äritegevusest oli 14,8 MEEK e.946 TEUR (2001 I pa:11,7 MEEK
e.748 TEUR), investeerimis- ja finantseerimistegevusest läks raha välja 18,4 MEEK e. 1 174 TEUR (2001 I pa: 11,0 MEEK e. 702 TEUR).

Aruandeperioodil investeeriti kontsernis materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 6,7 MEEK e. 431 TEUR (2001 I pa: 3,7 MEEK e. 239 TEUR). Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 3,7 MEEK e. 239 TEUR, millest olulise osa moodustas Elektriseadmete tehase pulbervärvimise liini pesuseadmete rekonstrueerimine, millega tagatakse kvaliteedi paranemine ja keskkonna saaste oluline vähenemine. Hoonete ja rajatiste rekonstrueerimiseks kulutati 2,0 MEEK e. 128 TEUR.

Märtsis maksis Harju Elekter 6 MEEK (383 TEUR) Autojuhtmete tehase baasil loodava 100%-lise tütarettevõtte AS AJT Harju Elekter aktsiakapitali.

Pikaajalist laenu ja kapitalirendi põhimakseid on aruandeperioodil tagastatud 4,4 MEEK e. 278 TEUR (2001 I pa: 4,9 MEEK e. 319 TEUR).

2001.a eest maksti aktsionäridele dividende 7,6 MEEK e.483 TEUR (2001.a 6,5 MEEK e. 414 TEUR),millega ASile Harju Elekter tulumaksukohustust ei kaasnenud.

Bilanss

Konsolideeritud bilansi maht oli 2002.a. juunikuu lõpus 191,7 MEEK (12,3 MEUR). Bilansi maht kasvas kuue kuuga 15,1 MEEK (1,0 MEUR). Ühelt poolt kasvasid lühiajalised nõuded 8,5 MEEK (544 TEUR) ja varud 7,6 MEEK (485 TEUR) ning teiselt poolt võlg hankijatele 14,0 MEEK (894 TEUR). Varude tõusu mõjutas auto- ja elektroonikajuhtmete valmistamiseks I kvartalis sisse ostetud laovarud ning elektriseadmete tellimuste kasv, mis omakorda põhjustas tollile käibemaksu ettemaksu kasvu ja hankijate võla suurenemise. Kogu varude kasv 30,0% jäi siiski alla käibe kasvule, mis oli 40,8%.

Olulised sündmused

8.märtsil asutati Autojuhtmete tehase baasil 100%-line tütarfirma AS AJT

Harju Elekter (AJT), aktsiakapitaliga 6 miljonit krooni (383 TEUR). Firma alustas iseseisvat majandustegevust 1.aprillil. 4.juunil allkirjastasid AS Harju Elekter ja PKC Group Oyj (PKC) ostu-müügilepingu, mille järgi PKC omandas Harju Elektri 100%lise tütarettevõtte AJT kõik aktsiad. Tehingu hinnaks kujunes 2,07 MEURi (32,4 MEEK). Tehing sulgus 1.juulil k.a.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

BILANSID

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2002
auditeerimata

Kontsern

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.06.02

31.12.01

30.06.02

31.12.01

Raha, pangakontod

7 475

11 039

478

706

Aktsiad ja väärtpaberid

0

468

0

30

Kokku nõuded ostjatele

23 730

15 305

1 517

978

Mitmesugused lühiajal. nõuded

2 505

3 343

160

214

Viitlaekumised

14

35

1

2

Ettem. tulevaste per. kulud

2 182

1 242

139

79

Kokku lühiajalised nõuded

28 430

19 925

1 817

1 273

Tootmisvarud

28 205

21 557

1 803

1 378

Kaubad

4 661

3 730

298

238

Ettemaks hankijatele

11

0

1

0

Kokku varud

32 876

25 286

2 101

1 616

Käibevara kokku

68 781

56 718

4 396

3 625

Sidusettevõtete aktsiad

22 876

22 580

1 462

1 443

Muud aktsiad

4 521

4 521

289

289

Mitmesugused pikaajal. nõuded

482

473

31

30

Kokku finantsinvesteering

27 879

27 574

1 782

1 762

Maa ja ehitised

75 423

75 284

4 820

4 812

Masinad, seadmed

44 695

43 845

2 857

2 802

Muu inventar

3 993

3 757

255

240

Akumuleeritud kulum

-32 257

-31 751

-2 062

-2 029

Lõpetamata ehitus

2 634

716

168

46

Ettem. materiaalne põhivara

5

0

0

0

Kokku materiaalne põhivara

94 493

91 851

6 039

5 870

Litsentsid

468

309

30

20

Firmaväärtus

64

112

4

7

Kokku immateriaalne põhivara

532

421

34

27

Põhivara kokku

122 904

119 845

7 855

7 660

Varad kokku

191 686

176 563

12 251

11 284

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

12 465

14 929

797

954

Ostjate ettemaksud

229

94

15

6

Võlad hankijatele

26 434

12 433

1 689

795

Muud lühiajal. võlakohustused

1 201

499

77

32

Maksuvõlad

4 087

4 931

261

315

Viitvõlad

5 917

6 010

378

384

Kokku lühiajal. kohustused

50 333

38 896

3 217

2 486

Kokku pikaajal. kohustused

12 563

12 254

803

783

Kohustused kokku

62 896

51 150

4 020

3 269

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

6 510

550

416

Eelmise perioodi jaotamata kasum

54 933

44 161

3 511

2 822

Aruandeaasta kasum

11 257

20 742

719

1 326

Kokku omakapital

128 790

125 413

8 231

8 015

Kohustused ja omakapital kokku

191 686

176 563

12 251

11 284

EMAETTEVÕTTE BILANSS 30.06.2002
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.06.02.

31.12.01.

30.06.02.

31.12.01.

Raha, pangakontod

1 433

10 260

92

656

Aktsiad ja väärtpaberid

0

468

0

30

Kokku nõuded ostjatele

15 421

10 718

986

685

Mitmesugused lühiajal. nõuded

4 763

5 422

304

347

Viitlaekumised

0

35

0

2

Ettem. tulevaste per. kulud

1 279

938

82

60

Kokku lühiajalised nõuded

21 463

17 113

1 372

1 094

Tootmisvarud

19 714

14 275

1 260

912

Kaubad

4 613

3 679

295

235

Ettemaks hankijatele

6

0

0

0

Kokku varud

24 333

17 954

1 555

1 147

Käibevara kokku

47 229

45 795

3 018

2 927

Tütarettevõtete aktsiad

11 251

8 602

719

550

Mitmes. nõuded tütarettev.

0

0

0

0

Sidusettevõtete aktsiad

22 876

22 580

1 462

1 443

Muud aktsiad

4 521

4 521

289

289

Mitmesugused pikaajal.nõuded

482

473

31

30

Kokku finantsinvesteering

39 129

36 175

2 501

2 312

Maa ja ehitised

75 251

75 151

4 809

4 803

Masinad, seadmed

26 095

25 665

1 668

1 640

Muu inventar

1 622

2 693

104

172

Akumuleeritud kulum

-26 818

-27 426

-1 714

-1 753

Lõpetamata ehitus

2 637

716

169

46

Ettem.materiaalne põhivara

5

0

0

0

Kokku materiaalne põhivara

78 791

76 799

5 036

4 908

Litsentsid

468

309

30

20

Kokku immateriaalne põhivara

468

309

30

20

Põhivara kokku

118 388

113 283

7 566

7 240

Varad kokku

165 617

159 078

10 585

10 167

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

7 533

7 299

481

466

Ostjate ettemaksud

229

11

15

1

Võlad hankijatele

17 000

10 703

1 086

684

Muud lühiajal.võlakohustused

1 383

483

88

31

Maksuvõlad

2 216

4 345

142

278

Viitvõlad

2 766

5 320

177

340

Kokku lühiajal.kohustused

31 126

28 161

1 989

1 800

Kokku pikaajal.kohustused

5 701

5 503

364

352

Kohustused kokku

36 827

33 664

2 354

2 152

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

6 510

550

416

Eelm.per.jaotamata kasum

54 933

44 161

3 511

2 822

Aruandea.kasum

11 257

20 742

719

1 326

Kokku omakapital

128 790

125 413

8 231

8 015

Kohust. ja omakapital kokku

165 617

159 078

10 585

10 167

 

KASUMIARUANDED

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2002
auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern

I pa 02

I pa 01

I pa 02

I pa 01

  

Realiseerimise netokäive

125 172

88 897

8 000

5 682

Realiseeritud toodete kulud

103 905

71 361

6 641

4 561

  

Kogukasum

21 267

17 536

1 359

1 121

  

Tegevuskulud, s.h.

14 679

11 556

938

739

turustuskulud

5 645

4 025

361

257

üldhalduskulud

9 033

7 531

577

481

Muud äritulud

239

204

15

13

Muud ärikulud

339

431

22

28

  

Ärikasum

6 488

5 753

415

368

  

Finantstulud, sh.

-tulu sidusettev. aktsiatelt

2 357

2 053

151

131

-tulu muudelt aktsiatelt

2 226

6 178

142

395

-muud intressi- ja fin. tulud

140

167

9

11

Finantstulud kokku

4 723

8 399

302

537

  

Finantskulud, sh.

-intressikulud

624

987

40

63

-muud finantskulud

56

52

4

3

Finantskulud kokku

680

1 039

43

66

  

Kasum majandustegevusest

10 531

13 113

673

838

Erakorralised tulud

726

46

Aruandeperioodi puhaskasum

11 257

13 113

719

838

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

2,08

2,43

0,13

0,16

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.04.-30.06.2002
Auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern

II kv 02

II kv 01

II kv 02

II kv 01

  

Realiseerimise netokäive

72 991

44 499

4 665

2 844

Realiseeritud toodete kulud

61 017

35 941

3 900

2 297

  

Kogukasum

11 974

8 558

765

547

  

Tegevuskulud, s.h.

8 158

5 952

521

380

turustuskulud

3 059

2 122

196

136

üldhalduskulud

5 099

3 830

326

245

Muud äritulud

43

96

3

6

Muud ärikulud

155

314

10

20

  

Ärikasum

3 704

2 388

237

153

  

Finantstulud, sh.

-tulu sidusettev. aktsiatelt

1 577

1 392

101

89

-tulu muudelt aktsiatelt

11

6 166

1

394

-muud intressi- ja fin. tulud

89

129

6

8

Finantstulud kokku

1 676

7 687

107

491

  

Finantskulud, sh.

-intressikulud

290

479

19

31

-muud finantskulud

10

17

1

1

Finantskulud kokku

300

496

19

32

  

Kasum majandustegevusest

5 081

9 579

325

612

Erakorralised tulud

726

0

46

0

Aruandeperioodi puhaskasum

5 807

9 579

371

612

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

1,08

1,77

0,07

0,11

 

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2002
Auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

  

I pa 02

I pa 01

I pa 02

I pa 01

  

Realiseerimise netokäive

92 723

76 917

5 926

4 916

Realiseeritud toodete kulud

75 573

63 381

4 830

4 051

  

Kogukasum

17 151

13 536

1 096

865

  

Tegevuskulud, s.h.

10 934

8 838

699

565

turustuskulud

4 393

2 849

281

182

üldhalduskulud

6 541

5 989

418

383

Muud äritulud

205

188

13

12

Muud ärikulud

256

395

16

25

  

Ärikasum

6 167

4 491

394

287

  

Finantstulud, sh.

-tulu tütarettev. aktsiatelt

222

831

14

53

-tulu sidusettev. aktsiatelt

2 357

2 053

151

131

-tulu muudelt aktsiatelt

2 227

6 187

142

395

-muud intressi- ja finantstulud

111

262

7

17

Finantstulud kokku

4 916

9 332

314

596

Finantskulud, sh.

-kulu tütarettevõtte aktsiatelt

3 573

0

228

0

-intressikulud

280

679

18

43

-muud finantskulud

12

32

1

2

Finantskulud kokku

3 864

711

247

45

  

Kasum majandustegevusest

7 218

13 113

461

838

Erakorralised tulud

4 039

0

258

0

Aruandeperioodi puhaskasum

11 257

13 113

719

838

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

2,08

2,43

0,13

0,16

 

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE 01.04.-30.06.2002
Auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

  

II kv 02

II kv 01

II kv 02

II kv 01

  

Realiseerimise netokäive

48 401

40 191

3 093

2 569

Realiseeritud toodete kulud

38 389

32 555

2 453

2 081

  

Kogukasum

10 012

7 636

640

488

  

Tegevuskulud, s.h.

5 849

4 509

374

288

turustuskulud

2 527

1 451

162

93

üldhalduskulud

3 322

3 058

212

195

Muud äritulud

45

84

3

5

Muud ärikulud

73

306

5

20

  

Ärikasum

4 135

2 904

264

186

  

Finantstulud, sh.

-tulu sidusettev. aktsiatelt

1 577

1 392

100

89

-tulu muudelt aktsiatelt

11

6 169

1

394

-muud intressi- ja finantstulud

44

170

3

11

Finantstulud kokku

1 632

7 732

104

494

Finantskulud, sh.

-kulu tütarettevõtte aktsiatelt

3 888

725

248

46

-intressikulud

106

321

6

21

-muud finantskulud

5

11

1

1

Finantskulud kokku

3 999

1 057

255

67

  

Kasum majandustegevusest

1 768

9 579

113

612

Erakorralised tulud

4 038

0

258

0

Aruandeperioodi puhaskasum

5 806

9 579

371

612

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

1,08

1,77

0,07

0,11

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
6 747 403

Algusesse


04.06.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTTE AKTSIATE MÜÜK

4.juunil 2002.a allkirjastati ASi Harju Elekter ja PKC Group Oyj (PKC) vahel ostu-müügi leping, mille järgi omandab PKC Harju Elektri 100%lise tütarettevõtte AS AJT Harju Elekter (AJT) kõik aktsiad. Tehingu hinnaks on 2,07 mln EURi (32,4 mln EEK), millest 61,4% (1,27 mln EUR) tasutakse rahas ja ülejäänud PKC aktsiates pärast PKC aktsionäride koosoleku heakskiitu. Harju Elekter tagab AJTle senise infrastruktuuri toimivuse, jääb osutama juhtimisteenuseid ning jätkab osalemist PKC ja AJT juhtorganites. Tootmispinnad jäävad Harju Elektri omandusse ning AJT jätkab nende rentimist.

AJT valmistab PKC allhankijana juhtmeköidiseid ja ühenduskaableid Põhja-Euroopa juhtivatele auto- ja elektroonikaettevõtetele. PKC teatel tuuakse AJT Keila ja Haapsalu tehastesse kindlaks määratud tooterühmade kogu tootmis-protsess lõppkokkupaneku ja klientidele otsetarneteni välja. Lisaks märgatavale kulude kokkuhoiule lüheneb tarnekett, paraneb logistika ja kasvab klienditeeninduse operatiivsus.

AJT aktsiate müügist saadud tulu realiseerib Harju Elekter oma põhitegevusalas – elektriseadmete tootmine ja marketing, laiendades nii toodangu nomenklatuuri kui aktiviseerides tegevust ja panustades turuosa suurendamisse sihtturgudel – Baltikumis ja Põhjamaades. Harju Elekter jätkab elektrotehniliste ühendus-kaablite ja fiiberoptiliste toodete valmistamist kontsernis ning nende kasutamist oma toodetes. Tütarettevõtte, kui teise astme allhankija müümise järel vähenevad oluliselt Harju Elektri äririskid. Jätkuv koostöö PKCga annab uusi arenguvõimalusi mõlemale osapoolele.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

Endel Palla
Nõukogu esimees
+372 6 747 400

LISAINFO 04.06.02 TEATE KOHTA

Harju Elektri Autojuhtmete tehase baasil moodustatud Harju Elektri 100%line tütarettevõte AS AJT Harju Elekter (AJT) alustas iseseisvat majandustegevust 1.04.02. AJT aktsiakapital on 6 miljonit krooni, mis jaguneb 600 000 aktsiaks nimiväärtusega 10 krooni. Ettevõtte nõukogu on viieliikmeline – esimees Endel Palla ja liikmed Lembit Kirsme, Lembit Libe, Ülo Merisalu, Karin Padjus. Ettevõtte juhatus on üheliikmeline ja juhataja kohustusi täidab Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe.

Tehingu hinnast (2,07 miljonit eurot) 61,4% (1,27 mln eurot) tasutakse rahas

ja ülejäänud osa PKC aktsiates pärast PKC aktsionäride üldkoosoleku heakskiitu 25.06.02. Aktsiate märkimishinnaks kujunes 7,29 eurot, mis oli tehingu sõlmimisele eelnenud 10 börsipäeva keskmine aktsia hind. Tehing sulgub 1.07.02.

AJT müügitehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikutega.

Harju Elektri ja AJT vahel on üks kehtiv leping – tootmispindade rendileping. AJTl ei ole ühtegi laenulepingut ega kohtu- või vahekohtumenetlust.

Autojuhtmete tehase käive 2001. aastal oli 48,8 miljonit krooni(3,1 mln eurot), mis moodustas 24,9% Harju Elektri konsolideeritud netokäibest. Käesoleva aasta nelja kuuga oli tehase müük kokku 23,7 mln krooni (1,51 mln eurot), millest aprillis iseseisva ettevõttena 8,3 miljonit krooni (0,53 mln eurot).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel +372 6 747 400

Algusesse


14.05.02
AS HARJU ELEKTER
TEADE

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE I KVARTAL 2002

Müük ja tulud ASi Harju Elekter 2002.a. I kvartali konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 52,2 MEEK (3,3 MEUR). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas ettevõtte käive 17,5% ning müük siseturule 12,1%, moodustades konsolideeritud netorealiseerimise käibest 53,0% (2001 I kv: 55,6%). Eksportkäive oli 24,5 MEEK (1,6 MEUR), mis on 24,3% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Võrreldes eelmise aasta I kvartaliga suurenes emaettevõtte käibe maht 20,7%. Elektriseadmete müük võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga kasvas 2002.a I kvartalis 1,3 korda, s.h. koduturule 1,2 ja eksportturgudele 2,2 korda. Ekspordi osakaal käibes oli 18% (2001 I kv: 11%). Käibe suurenemine koduturul tulenes energiasektori toodete müügitellimuste kasvust. Kasv välisturul saavutati põhiliselt Läti ja Soome müügitellimuste suurenemisest. Autojuhtmete tehase käive suurenes 17,7%. Alates käesolevast aastast kajastub tehase käibes osade toodete valmistamiseks kasutatavate materjalide maksumus, mis on peamine käibe tõusu põhjus. Fiiberoptiliste toodete osas kasvas tellimuste maht võrreldes eelmise kvartaliga üle kahe korra ja andis telekommunikatsiooni toodete osas käivet 1,4 MEEK (96 TEUR).

Kasum Kontserni 3 kuu ärikasum oli 2,8 MEEK e. 178 TEUR (2001 I kv: 3,4 MEEK e. 215 TEUR). Emaettevõtte ärikasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas ning ärirentaablus paranes 0,3 protsendipunkti. Kontserni käiberentaabluseks kujunes 5,3% (2001 I kv: 7,6%). Languse põhjuseks oli telekommunikatsiooni sektori erakordselt kõrge käiberentaablus 2001.a. I kvartalis (20%) seoses konsignatsioonilaos olevate toodete täieliku realiseerimisega. 2002.a. I kvartali käiberentaablust 9% võib pidada igati normaalseks. Vajadusest tõsta klienditeeninduse taset, luua eeldused sisenemiseks uutele turgudele suurendati 2001.a. teisel poolel müügipersonali arvu ja aktiviseeriti turundustegevust Lätis ja Eestis, mis põhjustas turustuskulude tõusu ning lõi eelduse edasisekskäibe kasvuks nii sise- kui ka välisturul. Tulem finantstegevusest oli 2 666 TEEK e. 171 TEUR (2001 I kv: 169 TEEK e. 11 TEUR). 2001.a. eest maksis PKC Group Oy dividendid välja I kvartalis. 2001.a. jäi dividendide maksmine II kvartalisse. Saadud dividenditulu 2,1 MEEK (132 TEUR) mõjutas 2002.a. I kvartali puhaskasumit japuhaskasumi rentaablust. Kokkuvõttes oli kontserni 2002.a. I kvartali puhaskasum 5,5 MEEK e. 348 TEUR (2001 I kv: 3,5 MEEK e. 226 TEUR). Puhaskasumi rentaabluseks kujunes 10,4% (2001 I kv: 8,0%). Puhaskasum aktsia kohta oli 1,01 EEK e. 0,06 EUR (2001 I kv: 0,65 EEK e. 0,04 EUR).

Rahavood, investeeringud ja kapitali kasutamine Aruandeperioodil investeeritikontsernis materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 3,1 MEEK e. 199 TEUR (2001 I kv: 1,5 MEEK e. 94 TEUR). Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 1,1 MEEK e. 68 TEUR, millest olulise osa moodustas Elektriseadmete tehase pulbervärvimise liini pesuseadmete rekonstrueerimine, millega tagatakse kvaliteedi paranemine ja keskkonna saaste oluline vähenemine. Hoonete ja rajatiste rekonstrueerimiseks kulutati 1,0 MEEK e. 66 TEUR. Märtsis maksis Harju Elekter 6 MEEK (383 TEUR) Autojuhtmete tehase baasil loodava 100%-lise tütarettevõtte AJT Harju Elekter aktsiakapitali.

Bilanss Konsolideeritud bilansi maht oli 2002.a. märtsikuu lõpus 189,5 MEEK (12,1 MEUR). Bilansi maht kasvas I kvartaliga 12,9 MEEK (0,8 MEUR). Ühelt poolt kasvasid lühiajalised nõuded 3,5 MEEK (225 TEUR) ja varud 6,7 MEEK (426 TEUR) ning teiselt poolt võlg hankijatele 8,9 MEEK (566 TEUR). Varude tõusu mõjutas auto- ja elektroonikajuhtmete valmistamiseks I kvartalis sisse ostetud laovarud ning elektriseadmete tellimuste kasv, mis omakorda põhjustas hankijate võla suurenemise ja tollile käibemaksu ettemaksu kasvu. Bilansipäeval moodustas omakapital 69% (2001 I kv: 72%).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
6 747 400

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.02

Konsolideeritud, auditeerimata

Kontsern

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

31.03.02

31.12.01

31.03.02

31.12.01

Raha, pangakontod

12 372

11 039

791

706

Aktsiad ja väärtpaberid

0

468

0

30

Kokku nõuded ostjatele

18 695

15 305

1 195

978

Mitmesugused lühiajal.nõuded

1 807

3 343

115

214

Viitlaekumised

103

35

7

2

Ettem.tulevaste per.kulud

2 832

1 242

181

79

Kokku lühiajalised nõuded

23 437

19 925

1 498

1 273

Tootmisvarud

28 191

21 557

1 802

1 378

Kaubad

3 662

3 730

234

238

Ettemaks hankijatele

97

0

6

0

Kokku varud

31 950

25 286

2 042

1 616

Käibevara kokku

67 759

56 718

4 331

3 625

Sidusettevõtete aktsiad

23 360

22 580

1 493

1 443

Muud aktsiad

4 521

4 521

289

289

Mitmesugused pikaajal.nõuded

513

473

33

30

Kokku finantsinvesteering

28 394

27 574

1 815

1 762

Maa ja ehitised

75 384

75 284

4 818

4 812

Masinad, seadmed

43 787

43 845

2 798

2 802

Muu inventar

3 803

3 757

243

240

Akumuleeritud kulum

-33 304

-31 751

-2 129

-2 029

Lõpetamata ehitus

1 660

716

106

46

Ettem.materiaalne põhivara

1 431

0

91

0

Kokku materiaalne põhivara

92 761

91 851

5 929

5 870

Litsentsid

468

309

30

20

Firmaväärts

88

112

6

7

Kokku immateriaalne põhivara

557

421

36

27

Põhivara kokku

121 711

119 845

7 779

7 660

Varad kokku

189 470

176 563

12 109

11 284

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

0

0

   

Võlakohustused

13 048

14 929

834

954

Ostjate ettemaksud

126

94

8

6

Võlad hankijatele

21 287

12 433

1 361

795

Muud lühiajal.võlakohustused

864

499

55

32

Maksuvõlad

4 079

4 931

261

315

Viitvõlad

6 949

6 010

444

384

Kokku lühiajal.kohustused

46 353

38 896

2 962

2 486

Kokku pikaajal.kohustused

12 254

12 254

783

783

Kohustused kokku

58 606

51 150

3 746

3 269

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

6 510

550

416

Eelm.per. jaotamata kasum

62 813

44 161

4 015

2 822

Aruandea.kasum

5 450

20 742

348

1 326

Kokku omakapital

130 864

125 413

8 364

8 015

Kohust.ja omakapital kokku

189 470

176 563

12 109

11 284

 

EMAETTEVÕTTE BILANSS 31.03.02

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

31.03.02

31.12.01

31.03.02

31.12.01.

Raha, pangakontod

5 769

10 260

369

656

Aktsiad ja väärtpaberid

0

468

0

30

Kokku nõuded ostjatele

14 339

10 718

916

685

Mitmesugused lühiajal.nõuded

3 824

5 422

244

347

Viitlaekumised

103

35

7

2

Ettem.tulevaste per.kulud

2 539

938

162

60

Kokku lühiajalised nõuded

20 804

17 113

1 330

1 094

Tootmisvarud

20 056

14 275

1 282

912

Kaubad

3 612

3 679

231

235

Ettemaks hankijatele

45

0

3

0

Kokku varud

23 713

17 954

1 516

1 147

Käibevara kokku

50 286

45 795

3 214

2 927

Tütarettevõtete aktsiad

15 138

8 602

967

550

Mitmes.nõuded tütarettev.

0

0

0

0

Sidusettevõtete aktsiad

23 360

22 580

1 493

1 443

Muud aktsiad

4 521

4 521

289

289

Mitmesugused pikaajal.nõuded

513

473

33

30

Kokku finantsinvesteering

43 531

36 175

2 782

2 312

Maa ja ehitised

75 251

75 151

4 809

4 803

Masinad, seadmed

25 607

25 665

1 637

1 640

Muu inventar

2 710

2 693

173

172

Akumuleeritud kulum

-28 468

-27 426

-1 819

-1 753

Lõpetamata ehitus

1 660

716

106

46

Ettem.materiaalne põhivara

1 431

0

91

0

Kokku materiaalne põhivara

78 190

76 799

4 997

4 908

Litsentsid

468

309

30

20

Kokku immateriaalne põhivara

468

309

30

20

Põhivara kokku

122 190

113 283

7 809

7 240

Varad kokku

172 475

159 078

11 023

10 167

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

0

0

   

Võlakohustused

6 145

7 299

393

466

Ostjate ettemaksud

74

11

5

1

Võlad hankijatele

19 059

10 703

1 218

684

Muud lühiajal.võlakohustused

908

483

58

31

Maksuvõlad

3 764

4 345

241

278

Viitvõlad

6 160

5 320

394

340

Kokku lühiajal.kohustused

36 109

28 161

2 308

1 800

Kokku pikaajal.kohustused

5 503

5 503

352

352

Kohustused kokku

41 612

33 664

2 659

2 152

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

6 510

550

416

Eelm.per.jaotamata kasum

62 813

44 161

4 015

2 822

Aruandea.kasum

5 450

20 742

348

1 326

Kokku omakapital

130 864

125 413

8 364

8 015

Kohust. ja omakapital kokku

172 475

159 078

11 023

10 167

 

KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.02

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern

I kv 02

I kv 01

I kv 02

I kv 01

Realiseerimise netokäive

52 181

44 398

3 335

2 838

Realiseeritud toodete kulud

42 888

35 420

2 741

2 264

Kogukasum

9 293

8 978

594

574

Tegevuskulud ,s.h.

6 521

5 604

417

358

- turustuskulud

2 586

1 904

165

122

- üldhalduskulud

3 935

3 701

251

237

Muud äritulud

196

108

13

7

Muud ärikulud

184

117

12

7

Ärikasum

2 784

3 365

178

215

Finantstulud, sh.

       

-tulu sidusettev.aktsiatelt

780

660

50

42

-tulu muudelt aktsiatelt

2 216

13

142

1

-muud intressi- ja fin.tulu

51

39

3

2

Finantstulud kokku

3 046

712

195

46

Finantskulud, sh.

       

-intressikulud

334

508

21

32

-muud finantskulud

46

36

3

2

Finantskulud kokku

380

544

24

35

Kasum majandustegevusest

5 450

3 533

348

226

Aruandeperioodi puhaskasum

5 450

3 533

348

226

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

1,01

0,65

0,06

0,04

 

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.02
Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

  

I kv 02

I kv 01

I kv 02

I kv 01

Realiseerimise netokäive

44 322

36 726

2 833

2 347

Realiseeritud toodete kulud

37 184

30 826

2 376

1 970

Kogukasum

7 139

5 900

456

377

Tegevuskulud ,s.h.

5 085

4 329

379

342

- turustuskulud

1 866

1 398

137

123

- üldhalduskulud

3 219

2 931

242

219

Muud äritulud

160

104

4

3

Muud ärikulud

183

88

9

14

Ärikasum

2 032

1 587

168

160

Finantstulud, sh.

-tulu tütarettev. aktsiatel

536

1 556

34

99

-tulu sidusettev.aktsiatelt

780

660

50

42

-tulu muudelt aktsiatelt

2 216

18

142

1

-muud intressi- ja finantst

66

91

4

6

Finantstulud kokku

3 599

2 325

230

149

Finantskulud, sh.

-kulu tütarettevõtte aktsiatelt

       

-intressikulud

174

357

11

23

-muud finantskulud

6

22

0

1

Finantskulud kokku

180

379

12

24

Kasum majandustegevusest

5 450

3 533

348

226

Aruandeperioodi puhaskasum

5 450

3 533

348

226

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

1,01

0,65

0,06

0,04

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
6 747 403

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
6712 761

Algusesse


24.04.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

HARJU ELEKTER AVAS KAUPLUSE TARTUS

Lõuna-Eesti klientide paremaks teenindamiseks ja turuosa suurendamiseks avas Harju Elekter Tartus Tähe 127 oma kolmanda spetsiaalselt elektrimaterjalide ja –tarvete müügile spetsialiseerunud kaupluse. Uues kaupluses on 300 m² kaubandus- ja laopinda.

Kauplused tegutsevad Harju Elektri ja temaga seotud ettevõtete – AS Keila Kaabel, AS Glamox HE, AS Eltek, AS Saajos Balti – toodete tutvustajana. Kauplustest saab tellida Harju Elektri elektriseadmete tehases valmistatud elektrikilpe ning muid elektriseadmeid ja nende tagavaraosi. Olemasolevad elektritarvete kauplused Keilas ja Tallinnas on võitnud klientide usalduse laia tootevaliku, asjatundliku nõustamise ja tarbijasõbralike hindadega.

Kaupluste tegevus on suunatud põhiliselt jae- ja väikehulgikaubandusklientidele.

Harju Elektri kaubandusgrupp on ühtlasi Thermori kuumaveeboilerite ja konvektorite ning Unidare soojussalvestite maaletooja, tagades ka toodete hoolduse ja garantiiremondi.

Harju Elektri kontserni 2001.aasta käive oli 195,5 miljonit krooni, millest 17,7% (2000:14,5%) tuli kaubandusgrupi tegevusest.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6747 400

Algusesse


23.04.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

HARJU ELEKTER SAI ISO14001 KVALITEEDISERTIFIKAADI

ASis Harju Elekter ja tema tütarettevõtetes juurutati keskkonna kaitset tagav juhtimissüsteem, mis tunnistati rahvusvahelise sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Quality International poolt vastavaks rahvusvahelisele kvaliteedi-standardile ISO 14001:1996. Sertifikaadi pidulik kätteandmine toimub täna 23.aprillil Keilas.

ISO 14001 sätestab nõuded keskkonnasäästliku tootmise ja tehnoloogiliste protsesside juhtimiseks. Harju Elektri kontsernis juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem tagab pideva monitooringu ning adekvaatse reageeringu võimalikele keskkonnamõjudele. Sellise tegevusega soovib ettevõte säilitada puhta ja terve töö- ning elukeskkonna.

Harju Elekter koos tütar- ja sidusettevõtetega on üks suurimaid elektriseadmete ja -materjalide valmistajaid Baltimaades. Varem on kvaliteedisertifikaadid omistatud Harju Elektri Elektriseadmete tehasele (ISO 9001), tütarettevõtetele AS AJT Harju Elekter (ISO 9002) ja AS Eltek (ISO 9001) ning sidusettevõttele AS Keila Kaabel (ISO 9001 ja ISO 14001).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
(0) 6 747 400

Algusesse


12.04.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Täna, 12.aprillil 2002 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 AS Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 110 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 4 533 861 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 83,96%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. ASi Harju Elekter 2001.a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
4. Nõukogu liikmete valimine
5. Audiitorite nimetamine 2002.aastaks
6. Aktsiaoptsioonist

1. ASi Harju Elekter 2001.a majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:

1.1 Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2001.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elektri konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2001 on 176 563 352 krooni, sh.emaettevõtja bilansimaht 159 077 642 krooni ning aruandeaasta puhaskasum 20 741 811 krooni.

Otsuse poolt anti 4 510 747 häält, mis moodustas 99,49 % registreerunuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:

2.1 Kinnitada AS Harju Elekter 2001.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Majandusaasta puhaskasum

20 741 811

Eraldada kohustuslikku reservkapitali

2 090 000

Suurendada eelmiste aastate jaotamata kasumit

18 651 811

Netodividendid 1994-1999 majandusaasta jaotamata kasumi arvelt*

7 560 000

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist

55 253 302

Dividende makstakse välja rahas 1,40 krooni aktsia kohta vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtusele 1994–1999 majandusaastate jaotamata kasumi arvelt.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva koosoleku toimumisest, ülekandega aktsionäri pangaarvele.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 30.aprill 2002.a. kell 8.00.

Otsuse poolt anti 4 511 785 häält, mis moodustas 99,51 % registreerunuist.

3. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:

3.1 Teha muudatused AS Harju Elekter põhikirjas ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

Otsuse poolt anti 4 500 628 häält, mis moodustas 99,27% registreerunuist.

4. Nõukogu liikmete valimine

Üldkoosolek otsustas:

4.1 Seoses nõukogu liikmete 3-aastase valimisperioodi lõppemisega määrata AS Harju Elekter nõukogu 5-liikmelisena järgnevaks 5 aastaks.
Otsuse poolt anti 4 487 701 häält, mis moodustas 98,98% registreerunuist.

4.2 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu esimeheks Endel Palla, isikukood 34106190276, elukoht Tallinn
Otsuse poolt anti 4 502 440 häält, mis moodustas 99,31 % registreerunuist.

4.3 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu liikmeks Ain Kabal, isikukood 36206100231, elukoht Harjumaa, Harku vald
Otsuse poolt anti 4 500 364 häält, mis moodustas 99,26 % registreerunuist.

4.4 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu liikmeks Lembit Kirsme, isikukood 34101010222, elukoht Tallinn
Otsuse poolt anti 4 497 604 häält, mis moodustas 99,20 % registreerunuist.

4.5 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu liikmeks Madis Talgre, isikukood 36004176533, elukoht Harjumaa, Saku vald
Otsuse poolt anti 4 463 227 häält, mis moodustas 98,44 % registreerunuist.

4.6 Valida AS Harju Elekter nõukogusse nõukogu liikmeks Triinu Tombak, isikukood 47101070252, elukoht Tallinn
Otsuse poolt anti 4 453 559 häält, mis moodustas 98,23 % registreerunuist.

4.7 Määrata nõukogu liikmetele ja esimehele tasu endises suuruses. Täistööajaga töötavale nõukogu esimehele rakendada aktsiaseltsis Harju Elekter kehtivat premeerimissüsteemi.
Otsuse poolt anti 4 498 538 häält, mis moodustas 99,22% registreerunuist.

5. Audiitorite nimetamine 2002.aastaks

Üldkoosolek otsustas:

5.1 Nimetada AS Harju Elekter 2002.aasta auditi tegemiseks audiitorite nimekirja kantud AS KPMG Estonia.

5.2 Audiitori tasustamine toimub vastavalt AS KPMG Estonia hinnakirjale ja järgides AS Harju Elekter nõukogu poolt heaks kiidetud majandustegevuse eelarvet.

6. Aktsiaoptsioonist

Üldkoosolek otsustas:

6.1 Pikendada AS Harju Elekter 27.aprilli 2000.a. üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooni realiseerumise tähtaega kahe aasta võrra kuni 30.09.2004.a.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Algusesse


12.04.2002
TALLINA BÖRS
TEADE

KAUPLEMISE PEATAMINE HARJU ELEKTRI AKTSIATEGA

Seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumisega on tehingute tegemine AS-i Harju Elekter aktsiatega peatatud alates kella 10.00 kuni üldkoosoleku otsuste avalikustamiseni börsi infosüsteemi kaudu.

Kauplemise taasalustamise kohta tuleb vastav börsiteade.

Tallinna Börs
Turuteenused
6 408 800

Algusesse


08.03.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 12. aprillil 2002. a. algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:
1. ASi Harju Elekter 2001. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Põhikirja taaskehtestamine.
4. Nõukogu liikmete valimine.
5. Audiitorite nimetamine 2002. aastaks.
6. Aktsiaoptsioonist.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2001.aasta eest dividende 7,56 (2000: 6,48) miljonit krooni ehk 1.40 (2000: 1.20)krooni ühe aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga 30.04.2002 kell 8.00.

Majandusaasta aruande ning põhikirjaga on võimalik eelnevalt tutvuda ettevõtte koduleheküljel Internetis aadressil www.harjuelekter.ee ja firma sekretäri juures Keilas, Paldiski mnt. 31, Harju Elektri peahoone III korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 12.04.2002 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
(0) 6747 400

Algusesse


08.03.2002
AS HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE

Juhtimise täiustamiseks, õiguste ja vastutuse täpsustamiseks ning majandusarvestuse ning analüüsi paremaks korraldamiseks otsustas ettevõtte nõukogu oma korralisel koosolekul 7.märtsil 2002.a. asutada Harju Elektri Autojuhtmete tehase baasil Harju Elektri 100%lise tütarettevõtte. Uue firma ärinimi on AS AJT Harju Elekter.

AS AJT Harju Elekter aktsiakapital on 6 miljonit krooni, mis jaguneb 600 000 aktsiaks nimiväärtusega 10.- krooni. Aktsiate eest tasumine toimub rahalise maksena asutatava äriühingu pangakontole. Ettevõtte nõukogu on viieliikmeline – esimees Endel Palla ja liikmed Lembit Kirsme, Lembit Libe, Ülo Merisalu, Karin Padjus. Ettevõtte juhatus on üheliikmeline ja juhataja kohustusi täidab Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe. Kõik tänased Autojuhtmete tehase töötajad viiakse asutatud tütarettevõttesse üle kehtivate töölepingute alusel. 1.jaanuaril 2002 töötas Autojuhtmete tehases 411 inimest.

AS AJT Harju Elekter jätkab oma senisel tegevusalal, milleks on juhtmeköidiste, ühenduskaablite, nende osade, muude elektromehhaanilisete ja elektrotehniliste komponentide ja seadmete väljatöötamine, tootmine ja turustamine allhankekorras Põhja-Euroopa juhtivatele auto- ja elektroonikatööstustele.

Harju Elekter on üks suurimaid elektriseadmete ja -materjalide valmistajaid Baltimaades. Ettevõtte 2001.aasta konsolideeritud käive oli 195,5 mln krooni, millest eksport moodustas 40,4%.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
(0) 6 747 400

Algusesse


28.02.2002
TALLINNA BÖRS
VIIDE HARJU ELEKTRI VAHEARUANDELE IV KVARTAL 2001

VIIDE HARJU ELEKTRI VAHEARUANDELE IV KVARTAL 2001

AS-i Harju Elekter vahearuanne IV kvartal 2001 on kättesaadav Tallinna Börsi Interneti leheküljel "Börsiteated / majandusaruanded" (http://www.tse.ee/borsiteated/borsiteated.php?lk=aastaaru.html%23helek).

Tallinna Börs
Turuteenused
6 408 800

Algusesse


28.02.02
AS HARJU ELEKTER
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.01

Tuhandetes

EEK

EUR

Auditeerimata

31.12.01

31.12.00

31.12.01

31.12.00

VARAD

Raha, pangakontod

11 039

8 142

706

520

Aktsiad ja väärtpaberid

468

402

30

26

Kokku nõuded ostjatele

15 305

15 868

978

1 014

Mitmesugused lühiajal. nõuded

3 320

2 484

214

159

Viitlaekumised

35

34

2

2

Ettemakstud tulev. per. kulud

1 242

1 540

79

98

Kokku lühiajalised nõuded

19 902

19 926

1 273

1 274

Tootmisvarud

21 557

19 462

1 378

1 244

Kaubad

3 730

3 331

238

213

Ettemaks hankijatele

0

8

0

1

Kokku varud

25 286

22 801

1 616

1 457

Käibevara kokku

56 694

51 272

3 625

3 277

Sidusettevõtete aktsiad

22 580

19 399

1 443

1 240

Muud aktsiad

4 521

3 997

289

255

Mitmesugused pikaajal. nõuded

473

522

30

33

Kokku finantsinvesteering

27 574

23 918

1 762

1 529

Maa ja ehitised

75 284

72 905

4 812

4 659

Masinad, seadmed

43 845

37 594

2 802

2 403

Muu inventar

3 757

3 371

240

215

Akumuleeritud kulum

-31 751

-24 407

-2 029

-1 560

Lõpetamata ehitus

716

0

46

0

Kokku materiaalne põhivara

91 851

89 462

5 870

5 718

Litsentsid

309

421

20

27

Firmaväärtus

112

208

7

13

Kokku immateriaalne põhivara

421

629

27

40

Põhivara kokku

119 845

114 010

7 660

7 287

Varad kokku

176 540

165 282

11 284

10 563

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

14 929

11 182

954

715

Ostjate ettemaksud

94

326

6

21

Võlad hankijatele

12 433

11 793

795

754

Muud lühiajal. võlakohustused

499

381

32

24

Maksuvõlad

4 908

5 731

315

366

Viitvõlad

6 010

6 317

384

404

Kokku lühiajal. kohustused

38 873

35 730

2 486

2 284

Kokku pikaajal. kohustused

12 254

17 902

783

1 144

Kohustused kokku

51 127

53 631

3 269

3 428

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

6 510

3 610

416

231

Eelmiste per. jaotamata kasum

44 161

24 864

2 822

1 589

Aruandea. kasum

20 742

29 176

1 326

1 865

Kokku omakapital

125 413

111 650

8 015

7 136

Kohustused ja omakap. kokku

176 540

165 282

11 284

10 563

 

EMAETTEVÕTTE BILANSS 31.12.01

Tuhandetes

EEK

EUR

Auditeerimata

31.12.01

31.12.00

31.12.01

31.12.00

VARAD

Raha, pangakontod

10 260

8 119

656

519

Aktsiad ja väärtpaberid

468

402

30

26

Kokku nõuded ostjatele

10 718

11 477

685

733

Mitmesugused lühiajal. nõuded

5 422

7 129

347

456

Viitlaekumised

35

34

2

2

Ettemakstud tulev. per. kulud

938

1 223

60

78

Kokku lühiajalised nõuded

17 113

19 863

1 094

1 269

Tootmisvarud

14 275

12 341

912

789

Kaubad

3 679

3 295

235

211

Ettemaks hankijatele

0

0

0

0

Kokku varud

17 954

15 635

1 147

999

Käibevara kokku

45 795

44 019

2 927

2 813

Tütarettevõtete aktsiad

8 602

7 629

550

488

Mitmes. nõuded tütarettev.

0

53

0

3

Sidusettevõtete aktsiad

22 580

19 399

1 443

1 240

Muud aktsiad

4 521

3 997

289

255

Mitmesugused pikaajal. nõuded

473

522

30

33

Kokku finantsinvesteering

36 175

31 600

2 312

2 020

Maa ja ehitised

75 151

72 799

4 803

4 653

Masinad, seadmed

25 665

23 200

1 640

1 483

Muu inventar

2 693

2 625

172

168

Akumuleeritud kulum

-27 426

-21 733

-1 753

-1 389

Lõpetamata ehitus

716

0

46

0

Kokku materiaalne põhivara

76 799

76 892

4 908

4 914

Litsentsid

309

421

20

27

Kokku immateriaalne põhivara

309

421

20

27

Põhivara kokku

113 283

108 913

7 240

6 961

Varad kokku

159 078

152 932

10 167

9 774

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

7 299

7 688

466

491

Ostjate ettemaksud

11

326

1

21

Võlad hankijatele

10 703

10 124

684

647

Muud lühiajal. võlakohustused

483

621

31

40

Maksuvõlad

4 345

5 315

278

340

Viitvõlad

5 320

5 592

340

357

Kokku lühiajal. kohustused

28 161

29 665

1 800

1 896

Kokku pikaajal. kohustused

5 503

11 616

352

742

Kohustused kokku

33 664

41 281

2 152

2 638

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

6 510

3 610

416

231

Eelm.per.jaotamata kasum

44 161

24 864

2 822

1 589

Aruandea.kasum

20 742

29 176

1 326

1 865

Kokku omakapital

125 413

111 650

8 015

7 136

Kohustused ja omakap.kokku

159 078

152 932

10 167

9 774

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Algusesse


28.02.2002
HARJU ELEKTER
KASUMIARUANDED 01.01.-31.12.01

KASUMIARUANDED 01.01.-31.12.01

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

Tuhandetes

EEK

EUR

Auditeerimata

2001

2000

2001

2000

Realiseerimise netokäive

195 495

205 641

12 494

13 143

Realiseeritud toodete kulud

158 227

164 145

10 113

10 491

Kogukasum

37 268

41 496

2 382

2 652

Tegevuskulud, s.h.

25 244

   

1 613

0

   turustuskulud

9 568

9 747

612

623

   üldhalduskulud

15 676

14 152

1 002

904

Muud äritulud

399

318

26

20

Muud ärikulud

818

884

52

56

Ärikasum

11 605

17 031

742

1 089

Finantstulud, sh.

   -tulu sidusettevõtete aktsiatelt

4 626

8 291

296

530

   -tulu muudelt aktsiatelt

6 202

5 494

396

351

   -muud intressi- ja fin. tulud

364

677

23

43

Finantstulud kokku

11 191

14 467

715

925

Finantskulud, sh.

   -intressikulud

1 908

2 165

122

138

   -muud finantskulud

147

157

9

10

Finantskulud kokku

2 055

2 322

131

148

Kasum majandustegevusest

20 742

29 176

1 326

1 865

Aruandeperioodi puhaskasum

20 742

29 176

1 326

1 865

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

3,84

5,40

0,25

0,35

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE

Tuhandetes

EEK

EUR

Auditeerimata

2001

2000

2001

2000

Realiseerimise netokäive

168 833

169 087

10 790

10 807

Realiseeritud toodete kulud

138 994

137 709

8 883

8 801

Kogukasum

29 840

31 378

1 907

2 005

Tegevuskulud, s.h.

   turustuskulud

6 587

6 327

421

404

   üldhalduskulud

12 439

11 173

795

714

Muud äritulud

328

167

21

11

Muud ärikulud

736

635

47

41

Ärikasum

10 405

13 410

665

857

Finantstulud, sh.

   -tulu tütarettevõtete aktsiatelt

272

2 884

17

184

   -tulu sidusettevõtete aktsiatelt

4 626

8 291

296

530

   -tulu muudelt aktsiatelt

6 215

5 528

397

353

   -muud intressi- ja fin. tulud

494

799

32

51

Finantstulud kokku

11 607

17 502

742

1 119

Finantskulud, sh.

   -kulu tütarettevõtete aktsiatelt

0

0

0

0

   -intressikulud

1 196

1 643

76

105

   -kahjum valuutakursi muutuses

26

27

2

2

   -muud finantskulud

48

65

3

4

Finantskulud kokku

1 270

1 736

81

111

Kasum majandustegevusest

20 742

29 176

1 326

1 865

Aruandeperioodi puhaskasum

20 742

29 176

1 326

1 865

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

3,84

5,40

0,25

0,35

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
6712 761

Algusesse


28.02.2002
HARJU ELEKTER
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE 2001

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE 2001

Müük ja tulud

ASi Harju Elekter 2001.a. 12 kuu konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 195,5 MEEK (12,5 MEUR), mis on 95,1% eelmise aasta tasemest. Sealhulgas jäi emaettevõtte käibe maht praktiliselt 2000.a. tasemele, moodustades sellest 99,8%.

Müük siseturule kasvas 15,4% ja moodustas konsolideeritud netorealiseerimise käibest 59,6% (2000: 49,1%).

Eksport moodustas 40,4% käibe mahust (2000: 50,9%). Ekspordimaht kokku oli 24,5% väiksem kui eelmise aasta samal perioodil. Eksportturgude suur tagasiminek oli tingitud nõudluse üldisest vähenemisest maailma auto- ja elektroonikatööstuses. Autode ja elektroonikaseadmete juhtmeköidiste valmistamine kahanes 18,5% ning telekommunikatsioonitoodete tootmine ja müük

53,5%.

Kasum

Kontserni 12 kuu ärikasum oli 11,6 MEEK e. 0,7 MEUR (2000: 17,0 MEEK e. 1,1 MEUR). Ärikasumi languse peapõhjuseks saab lugeda nii ekspordimahtudest tingitud müügitulude vähenemist kui ka uute toodete juurutamise ja projektide käivitamisega seotud täiendavatest kulutustest. Kontsernis kujunes 2001.a. 12 kuu käiberentaabluseks 6,0% (2000: 8,3%), kogukasumi marginaal püsis 19% juures (2001: 19,1%; 2000: 18,9%).

Tulem finantstegevusest oli 9,1 MEEK e. 0,6 MEUR (2000: 12,1 MEEK e. 0,8 MEUR). Aruandeaastal on finantstulu sidusettevõtetelt 3,6 miljonit krooni väiksem 2000.a. näitajast, mis sisaldas ASi Glamox Harju Elekter aktsiate müügist saadud finantstulu 3,1 MEEK (0,2 MEUR).

Kontserni 2001.a. puhaskasum oli 20,7 MEEK e. 1,3 MEUR (2000: 29,2 MEEK e. 1,9 MEUR). Puhaskasumi rentaabluseks kujunes 10,6% (2000: 14,2%). Puhaskasum aktsia kohta oli 3,84 EEK e. 0,25 EUR (2000: 5,40 EEK e. 0,35 EUR).

Juhatus otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku maksta 2001. majandusaasta eest dividende 1,40 EEKi aktsia kohta.

Investeeringud ja kapitali kasutamine

Aruandeperioodil tehti kontsernis uusi investeeringuid materiaalsesse põhivarasse 10,1 MEEK (0,6 MEUR), 2000.a. 28,3 MEEK (1,8 MEUR).

Fiiberoptiliste ühenduskaablite ja tarvikute tootmiseks tütarettevõttes AS Eltek investeeris emaettevõte tootmisruumide väljaehitamiseks ligi 1 MEEK (0,1 MEUR) ning AS Eltek tootmiseks vajalike kõrgtehnoloogiliste seadmete hankimiseks 3,5 MEEK (0,2 MEUR). Juunis 2001 paigutas Harju Elekter 1 MEEK (0,1 MEUR) tütarettevõtte aktsiakapitali laiendusse.

Bilanss

Konsolideeritud bilansi maht oli 2001.a. detsembrikuu lõpus 176,9 MEEK (11,3 MEUR).

Omakapital kasvas aasta jooksul 12,3 % võrra e. +13,7 MEEK (+0,9 MEUR). Pikaajalisi ja lühiajalisi võlakohustusi oli kontsernil bilansipäeva seisuga kokku 27,2 MEEK (1,7 MEUR), sellest 12,3 MEEK (0,8 MEUR) on pikaajalise iseloomuga. Võlakohustused krediidiasutustele on aastaga vähenenud 3,8 MEEK (0,2 MEUR) võrra.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
6712 761

Algusesse


17.01.2002
HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTTELE OMISTATI ISO 9001 KVALITEEDISERTIFIKAAT

ASi Harju Elekter tütarettevõtte AS Eltek kvaliteedijuhtimissüsteem tunnistati sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Quality International poolt vastavaks rahvusvahelisele kvaliteedistandardile ISO 9001:2000.

ISO 9001:2000 sätestab nõuded kvaliteedi tagamise mudelile kavandamisel, tootearendusel, tootmisel, paigaldamisel ja teenindamisel. Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat omistati lehtmetallist toodete kavandamisele, tootmisele ja turustamisele vastavalt kliendi ja firma kvaliteedinõuetele. Kuivõrd sertifikaadi väljaandjaks on rahvusvaheliselt tuntud sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Quality International, siis avardab sertifikaadi olemasolu ASi Eltek toodangu ekspordivõimalusi veelgi ning suurendab ettevõtte usaldusväärsust klientide ja tarnijate ees.

Harju Elekter koos tütar- ja sidusettevõtetega on üks suurimaid elektriseadmete ja -materjalide valmistajaid Baltimaades. Varem on ISO kvaliteedisertifikaadid omistatud Harju Elektri Elektriseadmete ja Autojuhtmete tehastele ning sidusettevõttele Keila Kaabel. Kontsernis 2001.aastal alustatud keskkonnasäästliku juhtimissüsteemi ISO 14001 arendamine on lõpule viidud ning käib ettevalmistustöö sertifitseerimise läbiviimiseks.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
(0) 6 747 400

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
6712 761

Algusesse