PRESSITEATED 200113.12.2001
HARJU ELEKTER
TEADE

LITSENTSILEPINGU SÕLMIMINE UUE TOOTE VALMISTAMISEKS

AS Harju Elekter sõlmis 11. detsembril 2001. a. Schneider Electric Industriega litsentsilepingu keskpingevõrgu primaarjaotusseadmete valmistamiseks. Toodet kasutatakse keskpinge alajaamades elektrivõrgu juhtimiseks ja kaitseks. Uus toode on vastavuses rahvusvaheliste standarditega.

Toote esmaesitlus toimub rahvusvahelisel energeetikamessil Enerex 2002 28.02-02.03.2002 Tallinnas. Esimesed tellimused loodetakse saada 2002.a. II poolaastal ning uue tooterühma prognoositav aastakäive on 3-6 miljonit krooni. Toote sihtturg on Baltikum.

Harju Elekter koos tütar- ja sidusettevõtetega on suurimaid elektriseadmete ja –materjalide valmistajaid Baltimaades. Kontserni 2001.aasta 9 kuu käive oli 135.6 miljonit ning kasum 17.7 miljonit krooni. 2001.a. 9 kuu keskmine töötajate arv kontsernis oli 682 inimest.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel (0) 6747 400

Lisainfo: Ülo Merisalu, Elektriseadmete tehase direktor, juhatuse liige.
Telefon (0) 6747 449.

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
6712 761

Algusesse


05.09.2001
HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTE ALUSTAS FIIBEROPTILISTE TOODETE VALMISTAMIST

ASi Harju Elekter 100-protsendiline tütarettevõte AS Eltek alustas fiiberoptiliste ühenduskaablite ja tarvikute valmistamist. Avati uus osakond, kus saab tööd üle 20 inimese. Osakonna toodangumahuks 2001. aastal on planeeritud 2 miljonit krooni, 2002. aastal 10 miljonit ning järgmiste aastate kasvuks mitte vähem kui 10%. Kontserni jaoks on tegemist uudse tehnoloogia ja oskustega, millel on suur sünergiline mõju auto- ja elektroonikatööstuse juhtmeköidiste valmistamiseks tulevikus ning maailmas kasvava ja perspektiivse tööstusharuga.

Harju Elekter investeeris tehnoloogilistele nõuetele vastavate tootmisruumide välja ehitamiseks ligi 1 miljon krooni. Tootmiseks vajalike kõrgtehnoloogiliste seadmete hankimiseks investeeriti 3,5 miljonit krooni.

Fiiber-optilised kaablid on ette nähtud suuremahulise info kiireks edastamiseks. Fiiber-optilised kaablid vahetavad välja praegu enamuses kohtades kasutuses olevad vasksoontega side- ja andmeside jms. kaablid ning võimaldavad lõpptarbijal oluliselt tõsta andmeside edastamise kiirust.

Harju Elekter koos tütar- ja sidusettevõtetega on üks suurimaid elektriseadmete ja materjalide valmistajaid Baltimaades, andes tööd rohkem kui 800 töötajale. AS Eltek kuulub Harju Elektri kontserni alates 1998.a. ASi Eltek põhitegevuseks on erinevate telekommunikatsiooni valdkonnas kasutatavate toodete – telefoni- ja andmeside kapid, UPS-kappide korpused jms. – valmistamine. Firma käive 2000.a oli 42,9 mln krooni, millest 70% moodustas eksport.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6747 400

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
6712 761

Algusesse


17.08.2001
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE

VIIDE HARJU ELEKTRI VAHEARUANDELE II KVARTAL 2001

AS-i Harju Elekter vahearuanne II kvartal 2001 on kättesaadav Tallinna Väärtpaberibörsi Interneti leheküljel "Börsiteated / majandusaruanded" (http://www.tse.ee/borsiteated/borsiteated.php?lk=aastaaru.html%23helek).

TVB

Algusesse


06.08.2001
HARJU ELEKTER
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.06.01

Konsolideeritud, auditeerimata

Kontsern

Emaettevõte

Tuhandetes kroonides

30.06.01

31.12.00

30.06.01

31.12.00

VARAD

Raha, pangakontod

8 860

8 142

8 598

8 119

Aktsiad ja väärtpaberid

435

402

435

402

Kokku nõuded ostjatele

12 567

15 868

9 986

11 477

Mitmesugused lühiajalised nõuded

2 374

2 484

4 729

7 129

Viitlaekumised

0

34

0

34

Ettemakstud tulevaste perioodide kulu

1 150

1 540

971

1 223

Kokku lühiajalised nõuded

16 091

19 926

15 686

19 863

Tootmisvarud

20 548

19 462

12 709

12 341

Kaubad

3 576

3 331

3 524

3 295

Ettemaks hankijatele

9

8

0

0

Kokku varud

24 133

22 801

16 233

15 635

Käibevara kokku

49 518

51 272

40 952

44 019

Tütarettevõtete aktsiad

0

0

9 160

7 629

Mitmesugused nõuded tütarettevõtetele

0

0

53

53

Sidusettevõtete aktsiad

20 007

19 399

20 007

19 399

Muud aktsiad

3 959

3 997

3 959

3 997

Mitmesugused pikaajalised nõuded

522

522

522

522

Kokku finantsinvesteering

24 489

23 918

33 701

31 600

Maa ja ehitised

73 995

72 906

73 851

72 799

Masinad, seadmed

39 064

37 597

24 478

23 200

Muu inventar

3 530

3 371

2 686

2 625

Akumuleeritud kulum

-28 009

-24 412

-24 546

-21 733

Lõpetamata ehitus

625

0

625

0

Ettemakstud materiaalne põhivara

189

0

189

0

Kokku materiaalne põhivara

89 395

89 462

77 284

76 892

Litsentsid

365

421

365

421

Firmaväärtus

160

208

0

0

Kokku immateriaalne põhivara

525

629

365

421

Põhivara kokku

114 408

114 010

111 350

108 913

Varad kokku

163 927

165 282

152 302

152 932

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

8 314

11 182

5 163

7 688

Ostjate ettemaksud

225

326

225

326

Võlad hankijatele

11 183

11 793

9 885

10 124

Muud lühiajalised võlakohustused

586

381

635

621

Maksuvõlad

4 931

5 731

4 512

5 315

Viitvõlad

3 001

6 317

2 481

5 592

Kokku lühiajalised kohustused

28 241

35 730

22 901

29 665

Kokku pikaajalised kohustused

17 902

17 902

11 616

11 616

Kohustused kokku

46 142

53 631

34 518

41 281

Aktsiakapital

54 000

54 000

54 000

54 000

Reservkapital

6 510

3 610

6 510

3 610

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

44 162

24 864

44 162

24 864

Aruandeperioodi puhaskasum

13 113

29 176

13 113

29 176

Kokku omakapital

117 784

111 650

117 784

111 650

Kohustused ja omakapital kokku

163 927

165 282

152 302

152 932

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Algusesse


06.08.2001
HARJU ELEKTER
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.01

Konsolideeritud, auditeerimata

Kontsern

Emaettevõte

Tuhandetes kroonides

I pa 01

I pa 00

I pa 01

I pa 00

Realiseerimise netokäive

88 897

90 437

76 917

75 562

Realiseeritud toodete kulud

71 361

72 970

63 381

61 347

Kogukasum

17 536

17 467

13 536

14 215

Tegevuskulud ,s.h.

11 556

10 912

8 838

8 471

  - turustuskulud

4 025

4 180

2 849

2 943

  - üldhalduskulud

7 531

6 732

5 989

5 529

Muud äritulud

204

108

188

52

Muud ärikulud

431

335

395

322

Ärikasum

5 753

6 329

4 491

5 474

Finantstulud, sh.

-tulu tütarettevõtete aktsiatelt

0

0

831

618

-tulu sidusettevõtete aktsiatelt

2 053

4 570

2 053

4 570

-tulu muudelt aktsiatelt

6 178

4 183

6 187

4 183

-muud intressi- ja finantstulud

167

383

262

414

Finantstulud kokku

8 399

9 139

9 332

9 785

Finantskulud, sh.

  - kulu sidusettevõtte aktsiatelt

0

322

0

322

  - intressikulud

987

979

679

807

  - kahjum valuutakursi muutusest

37

51

17

15

  - muud finantskulud

15

64

15

64

Finantskulud kokku

1 039

1 417

711

1 209

Kasum majandustegevusest

13 113

14 050

13 113

14 050

Aruandeperioodi puhaskasum

13 113

14 050

13 113

14 050

Tava ja lahust. puhaskasum aktsia kohta

2,43

2,60

2,43

2,60

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Algusesse


06.08.2001
HARJU ELEKTER
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE

KOMMENTAAR 2001. A. I POOLAASTA MAJANDUSTULEMUSTELE

AS Harju Elekter 2001. a. II kvartali majandustulemused kasumi osas olid paremad kui eelmisel aastal. Täielik I poolaasta vahearuanne avaldatakse 33. nädalal.

Müük ja tulud

ASi Harju Elekter 2001.a. I poolaasta konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 88.9 (2000 I pa: 90.4) miljonit krooni. Eksportturgude suur tagasiminek oli tingitud nõudluse üldisest vähenemisest maailma auto- ja elektroonikatööstuses. Autode ja elektroonikaseadmete juhtmeköidiste valmistamine vähenes 20 % . ja telekommunikatsioonitoodete müük 43 % võrra. Vaatamata ekspordi 24 %-lisele vähenemisele (2001 I pa: 36,1 mlj. kr.; 2000 I pa: 47,4 mlj. kr.) õnnestus tänu siseturu kasvule säilitada eelmise aasta tase. Elektriseadmete tootmine ja müük suurenes +11.5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tugev kasv jätkus kaubandus- ja vahendustegevuses (+49.0%).

Kasum

Kontserni ärikasum oli I poolaastal 5.8 miljonit krooni, mis võrreldav eelmise aasta sama perioodiga (6.3 miljonit krooni). Ekspordimahu vähenemisest tingitud madalat ärirentaablust I kvartalis on kompenseeritud kulude kontrolli alla võtmisega II kvartalis ning saavutatud ärirentaabluse paranemine 3.4%lt (2000. a. II kv) 5.4%le. Vaatamata sellele, et aktsiate müügist laekus 0.4 mlj. kr. ja dividenditulu 0.7 mlj. kr. vähem kui eelmise aastal, jäi tulem finantstegevusest praktiliselt samale tasemele (2001 I pa: 7.4 mlj. kr.; 2000 I pa: 7.7 mlj. kr.). Sidusettevõtetelt Keila Kaabel ja Saajos Balti konsolideeriti kasumit 1.0 mlj. kr. rohkem kui eelmise aasta I poolaastal. Kokkuvõttes vähenes kontserni puhaskasum ühe miljoni krooni ehk üle 6 % võrra.

Rahavood, investeeringud ja kapitali kasutamine

Raha sissetulek äritegevusest oli 11.7 (2000. I pa: 11.1) miljonit krooni, investeerimis- ja finantseerimistegevusest läks raha välja 11.0 (2000 I pa: 21.6) miljonit krooni. I poolaastal tehti kontsernis uusi investeeringuid 3.7 (2000 Ipa: 22.7) miljonit krooni, s.h. seadmete soetamiseks 1.6 miljonit krooni. Juunis 2001 maksis Harju Elekter 1 miljon krooni tütarettevõttele aktsiakapitali laiendamiseks. Pikaajalist laenu ja kapitalirendi põhimakseid on aruandeperioodil tagastatud 4.9 (2000 I pa: 5.6) miljonit krooni. 2000.a. eest maksti omanikele dividende 6,480 (2000 Ipa: 5,400) tuhat krooni, millega AS-ile Harju Elekter tulumaksukohustust ei kaasnenud (vt. lisa nr. 3). Kontsern on tugevalt kapitaliseeritud. Bilansipäeva seisuga moodustas omakapital 71.8% (2000 I pa: 60.6%) varades. Laenude teenindamisega probleeme ei ole.

Personal Aruandeperioodi keskmine töötajate arv kontsernis oli 700 (2000.a. I pa: 637). Tööjõukulutuste vähendamise eesmärgil lõpetati töölepingud 87 töötajaga, sh. 42 töötajaga seoses tähtaja möödumisega.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Algusesse


23.05.2001
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE

VIIDE HARJU ELEKTRI VAHEARUANDELE I KVARTAL 2001

AS-i Harju Elekter vahearuanne I kvartal 2001 on kättesaadav Tallinna Väärtpaberibörsi Interneti leheküljel "Börsiteated / majandusaruanded" (http://www.tse.ee/borsiteated/borsiteated.php?lk=aastaaru.html%23helek).

TVB

Algusesse


23.05.2001
HARJU ELEKTER
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 31.03.2001

Konsolideeritud, auditeerimata

Kontsern

Emaettevõte

Tuhandetes kroonides

31.03.01

31.12.00

31.03.01

31.12.00

VARAD

Raha, pangakontod

8 077

8 142

6 790

8 119

Aktsiad ja väärtpaberid

387

402

387

402

Kokku nõuded ostjatele

13 001

15 868

10 182

11 477

Mitmesugused lühiajalised nõuded

1 984

2 484

5 014

7 129

Viitlaekumised

0

34

0

34

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

1 044

1 540

1 024

1 223

Kokku lühiajalised nõuded

16 029

19 926

16 220

19 863

Tootmisvarud

18 840

19 462

12 259

12 341

Kaubad

3 430

3 331

3 363

3 295

Ettemaks hankijatele

1

8

0

0

Kokku varud

22 271

22 801

15 622

15 635

Käibevara kokku

46 765

51 272

39 019

44 019

Tütarettevõtete aktsiad

0

0

9 185

7 629

Mitmesugused nõuded tütarettevõtetele

0

0

53

53

Sidusettevõtete aktsiad

20 060

19 399

20 060

19 399

Muud aktsiad

3 997

3 997

3 997

3 997

Mitmesugused pikaajalised nõuded

522

522

522

522

Kokku finantsinvesteering

24 579

23 918

33 816

31 600

Maa ja ehitised

73 269

72 906

73 124

72 799

Masinad, seadmed

38 063

37 597

23 655

23 200

Muu inventar

3 439

3 371

2 679

2 625

Akumuleeritud kulum

-26 242

-24 412

-23 178

-21 733

Lõpetamata ehitus

285

0

285

0

Ettemakstud materiaalne põhivara

263

0

263

0

Kokku materiaalne põhivara

89 077

89 462

76 829

76 892

Litsentsid

393

421

393

421

Firmaväärtus

184

208

0

0

Kokku immateriaalne põhivara

577

629

393

421

Põhivara kokku

114 233

114 010

111 038

108 913

Varad kokku

160 997

165 282

150 057

152 932

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

8 262

11 182

5 086

7 688

Ostjate ettemaksud

111

326

111

326

Võlad hankijatele

9 111

11 793

8 329

10 124

Muud lühiajalised võlakohustused

595

381

830

621

Maksuvõlad

4 289

5 731

3 909

5 315

Viitvõlad

5 545

6 317

4 992

5 592

Kokku lühiajalised kohustused

27 912

35 730

23 257

29 665

Kokku pikaajalised kohustused

17 902

17 902

11 616

11 616

Kohustused kokku

45 813

53 631

34 873

41 281

Aktsiakapital

54 000

54 000

54 000

54 000

Reservkapital

3 610

3 610

3 610

3 610

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

54 040

24 864

54 040

24 864

Aruandeaasta kasum

3 534

29 176

3 534

29 176

Kokku omakapital

115 184

111 650

115 184

111 650

Kohustused ja omakapital kokku

160 997

165 282

150 057

152 932

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Lembit Libe
Ökonomist
67 47 412

Algusesse


23.05.2001
HARJU ELEKTER
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.2001

Konsolideeritud, auditeerimata

Kontsern

Emaettevõte

Tuhandetes kroonides

I kv 01

I kv 00

I kv 01

I kv 00

Realiseerimise netokäive

44 398

42 977

36 726

36 584

Realiseeritud toodete kulud

35 420

33 622

30 826

28 308

Kogukasum

8 978

9 355

5 900

8 277

Tegevuskulud s.h.

5 604

4 543

4 329

3 797

   -turustuskulud

1 904

1 620

1 398

1 325

   -üldhalduskulud

3 701

2 923

2 931

2 473

Muud äritulud

108

38

104

17

Muud ärikulud

117

159

88

157

Ärikasum

3 365

4 690

1 587

4 340

Finantstulud, sh.

   -tulu tütarettevõtete aktsiatelt

0

0

1 556

275

   -tulu sidusettevõtete aktsiatelt

660

804

660

804

   -tulu muudelt aktsiatelt

13

23

18

23

   -muud intressi- ja finantstulud

39

249

91

267

Finantstulud kokku

712

1 077

2 325

1 368

Finantskulud, sh.

       

   -kulu sidusettevõtte aktsiatelt

0

141

0

141

   -intressikulud

508

443

357

404

   -kahjum valuutakursi muutusest

21

7

   

   -muud finantskulud

15

25

15

6

Finantskulud kokku

543

609

378

551

Kasum majandustegevusest

3 534

5 157

3 534

5 157

Aruandeperioodi puhaskasum

3 534

5 157

3 534

5 157

Tava ja lahust. puhaskasum aktsia kohta

0,65

0,96

0,65

0,96

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Lembit Libe
Ökonomist
67 47 412

Algusesse


23.05.2001
HARJU ELEKTER
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE I KVARTAL 2001

Müük ja tulud

ASi Harju Elekter 2001.a. I kvartali konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 44.4 miljonit krooni, mis on 3.3 % rohkem kui eelmise aasta samal perioodil (43.0 miljonit krooni). Oluliselt suurenes siseturu käive (+29.3%), jõudes 24.7 (2000 I kv: 19.1) miljoni kroonini. Eksport oli 2001.a. I kvartalis 19.7 (2000 I kv: 23.9) miljonit krooni, moodustades 44.4% (2000 I kv: 55.6%) kogukäibest.

Elektriseadmete müük kasvas 11.4% ning oli 11.9 (2000 I kv: 10.7) miljonit krooni. Seoses nõudluse vähenemisega maailmaturul, vähenesid auto- ja elektroonikatööstuse tellimused juhtmeköidiste valmistamiseks. Eksport auto- ja elektroonikatööstusele oli 13.0 miljonit krooni, mis on 16.7% väiksem kui eelmise aasta samal perioodil (15.6 miljonit krooni). Müük telekommunikatsioonitoodete osas, vaatamata sektori madalseisule maailmas, oli 6.1 (2000 I kv: 5.0) miljonit krooni (+19.8%), seda Taanis oleva konsignatsioonilaost müügi arvel. Siseturul kasvas enim kaubandus- ja vahendusmüük (+52.8%),jõudes 7.5 (2000 I kv: 4.9) miljoni kroonini.

Kasum

Kontserni ärikasum oli I kvartalis 3.4 miljonit krooni, mis on 28.3% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (4.7 miljonit krooni). Ärikasumi vähenemise peamiseks põhjuseks oli ekspordi mahtude kahanemine. Toetudes välispartnerite optimistlikele prognoosidele 2001.aastaks tegi Harju Elekter eelmisel aastal investeeringuid tootmisvõimsuste ja -pindade suurendamiseks. Valmis Autojuhtmete tehase Haapsalu tsehhi III järk. Prognoositud tellimuste mahu kasvu 2001.aasta algul veel ei järgnenud.

Võrreldes 2000.aasta I kvartaliga suurenesid müügi- ja üldhalduskulud 1 miljoni krooni võrra, mille tingisid müügi- ja arenduspersonali arvu suurendamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ning ASis Eltek kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 juurutamisega seotud kulud.

Konsolideeritud puhaskasum oli 3.5 miljonit krooni, mis on 31.5% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (5.2 miljonit krooni).

3 kuu puhaskasum aktsia kohta moodustas 0.65 krooni (2000 a. 3 k.: 0.96 krooni).

Investeeringud, finantseerimine ja omakapital

Uusi investeeringuid tehti kontsernis I kvartalis 1.5 (2000 I kv: 9.4) miljonit krooni, s.h. seadmete soetamiseks 0,8 miljonit krooni. Pikaajalist laenu ja kapitalirendi põhimakseid on aruandeperioodil tagastatud 2.2 (2000 I kv: 1.9) miljonit krooni.

Omakapitali osatähtsus kasvas aastaga 62.0 protsendilt 71,5 protsendini.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Lembit Libe
Ökonomist
67 47 412

Algusesse


08.05.2001
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE

HARJU ELEKTRI DIVIDEND

AS Harju Elekter fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 14. mail 2001. a. kell 8.00.

Eelnevast lähtudes kaubeldakse täna 08. mail 2001. a., viimast päeva Harju Elektri aktsiatega, millel on õigus dividendile (cum-dividends) 2000. majandusaasta eest. Homme 09. mail 2001. a., ostetud Harju Elektri aktsiad ei oma enam õigust dividendile 2000. majandusaasta eest (ex-dividends).

AS Harju Elekter maksab dividendi 1.20 krooni aktsia kohta.

TVB

Algusesse


26.04.2001
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE

KAUPLEMISE TAASALUSTAMINE HARJU ELEKTRI AKTSIATEGA

AS-i Harju Elekter aktsiatega alustatakse kauplemist kell 12:10.
AS-i Harju Elekter aktsia noteeringuid saab muuta alates 12:05.

TVB

Algusesse


26.04.2001
HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Täna, 26. aprillil 2001 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 AS Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 84 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 3564678 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 66,01 %.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1) 2000. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2) 2000. aasta majandusaasta kasumi jaotuse kinnitamine.
3) Põhikirja muutmine, uue redaktsiooni kinnitamine.
4) Audiitorite nimetamine 2001. aastaks;

 

1) 2000. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Üldkoosolek otsustas:

1.1 Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2000.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt emaettevõtja AS Harju Elekter bilansimaht seisuga 31.12.2000.a. on 152 931 769 krooni ja kontsernil 165,281,503 krooni ning aruandeaasta puhaskasum 29 176 371 krooni.

Otsuse poolt anti 3564078 häält, mis moodustas 99,98 % registreerunuist.

 

2) 2000. aasta majandusaasta kasumi jaotuse kinnitamine.

Üldkoosolek otsustas:

2.1. Kinnitada AS Harju Elekter 2000.a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna alljärgnevalt:

Majandusaasta kasum

29 176 371 kr.

Eraldised kohustuslikku reservkapitali

2 900 000 kr.

Jätta jaotamata

26 276 371 kr.

     

Varem jaotamata kasum

24 863 966 kr.

Jaotada dividendidena*

6 480 000 kr.

Jätta jaotamata

18 383 966 kr.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2000. a. majandusaasta aruande kinnitamist 44 660 337 kr.

Dividende makstakse välja rahas 1,20 krooni aktsia kohta vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtusele.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva koosoleku toimumisest, ülekandega aktsionäri pangaarvele.

* Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 14. mai 2001.a. kell 8.00.

Otsuse poolt anti 3413200 häält, mis moodustas 95,75 % registreerunuist.

 

3) Põhikirja muutmine, uue redaktsiooni kinnitamine.

Üldkoosolek otsustas:

3.1. Muuta AS-I Harju Elekter põhikirja ning kinnitada terviktekstina protokollile lisatud redaktsioonis.

Otsuse poolt anti 3562602 häält, mis moodustas 99,94 % registreerunuist.

 

4) Audiitorite nimetamine 2001. aastaks.

Üldkoosolek otsustas:

4.1. Nimetada AS Harju Elekter 2001.aasta auditi tegemiseks vannutatud audiitorid: 
Andris Jegers , isikukood 37003180224, audiitoritunnistus nr. 171 ja Indrek Alliksaar, isikukood 37404020281, audiitoritunnistus nr. 446, audiitorfirmast KPMG Estonia.

4.2. Audiitorite tasustamine toimub vastavalt audiitorfirma KPMG Estonia hinnakirjale ja järgides AS Harju Elekter nõukogu poolt heaks kiidetud majandustegevuse eelarvet.

Otsuse poolt anti 3557178 häält, mis moodustas 99,78 % registreerunuist.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Algusesse


26.04.2001
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE

KAUPLEMISE PEATAMINE HARJU ELEKTRI AKTSIATEGA

Seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumisega on tehingute tegemine AS-i Harju Elekter aktsiatega peatatud alates kella 10.00 kuni üldkoosoleku otsuste avalikustamiseni börsi infosüsteemi kaudu.

Kauplemise taasalustamise kohta tuleb vastav börsiteade.

TVB

Algusesse


10.04.2001
HARJU ELEKTER
TEADE

DIVIDENDIDE LAEKUMINE PKC GROUP OYJ-LT

PKC Group OYj maksis 2000. aasta majandustulemuste eest oma aktsionäridele dividende 0.40 EUR aktsia kohta. Harju Elektri omanduses olevate PKC Grupi aktsiate eest laekub ettevõttele 3,4 (1999: 4,1) miljonit krooni.

Dividendid kantakse aktsionäride kontodele täna, 10.aprillil.

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht
67 12 761

Algusesse


02.04.2001
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE

VIIDE HARJU ELEKTRI 2000. AASTA MAJANDUSARUANDELE

AS-i Harju Elekter 2000. aasta majandusaruanne on kättesaadav Tallinna Väärtpaberibörsi Interneti leheküljel "Börsiteated / majandusaruanded" (http://www.tse.ee/borsiteated/borsiteated.php?lk=aastaaru.html%23helek).

TVB

Algusesse


28.03.2001
HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 26. aprillil 2001. a. algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:

1. ASi Harju Elekter 2000. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Põhikirja muutmine, uue redaktsiooni kinnitamine.
4. Audiitorite nimetamine 2001. aastaks.

Juhatus tegi ettepaneku maksta 2000.aasta eest dividende 6.48 miljonit krooni (1999: 5,4 mln. kr.) ehk 1.20 krooni ühe aktsia kohta (1999: 1.00 kr.). Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga 14.05.2001 kell 8.00.

Majandusaasta aruande ning põhikirja muudatustega on võimalik eelnevalt tutvuda ettevõtte koduleheküljel Internetis aadressil www.harjuelekter.ee ja firma sekretäri juures Keilas, Paldiski mnt. 31, Harju Elektri peahoone III korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust toendavad dokumendid.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Algusesse


02.03.2001
TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRS
TEADE

VIIDE HARJU ELEKTRI 2000. AASTA AUDITEERIMATA MAJANDUSARUANDELE

AS-i Harju Elekter 2000. aasta auditeerimata majandusaruanne on kättesaadav Tallinna Väärtpaberibörsi Interneti leheküljel "Börsiteated / majandusaruanded" (http://www.tse.ee/borsiteated/borsiteated.php?lk=aastaaru.html%23helek).

TVB

Algusesse


28.02.2001
HARJU ELEKTER
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 2000

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

Kontsern

Emaettevõte

 

2000

1999

2000

1999

Realiseerimise netokäive

205 641

158 396

169 087

137 727

Realiseeritud toodete kulud

166 743

126 735

137 709

109 982

Kogukasum

38 898

31 660

31 378

27 745

Turustuskulud

7 777

6 684

6 327

5 477

Üldhalduskulud

13 524

11 630

11 173

10 400

Muud äritulud

318

776

167

770

Muud ärikulud

884

747

635

676

Ärikasum

17 031

13 375

13 410

11 960

Finantstulud, sh.

-tulu tütarettevõtete aktsiatelt

0

2 587

2 884

4 162

-tulu sidusettevõtete aktsiatelt

8 291

2 744

8 291

2 744

-tulu muudelt aktsiatelt

5 494

4 493

5 528

4 565

-kasum valuutakursi muutusest

4

104

1

99

-muud intressi- ja finantstulud

677

907

798

900

Finantstulud kokku

14 467

10 834

17 502

12 470

Finantskulud, sh.

-kulu sidusettevõtte aktsiatelt

0

2 573

0

2 573

-intressikulud

2 165

1 588

1 643

1 416

-muud finantskulud

157

101

92

89

Finantskulud kokku

2 322

4 262

1 736

4 079

Kasum majandustegevusest

29 176

19 947

29 176

20 351

Ettevõtte tulumaks

0

-2 148

0

-1 744

Aruandeaasta puhaskasum

29 176

22 095

29 176

22 095

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Algusesse


28.02.2001
HARJU ELEKTER
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 31.12.2000

Konsolideeritud, auditeerimata

Kontsern

Emaettevõte

Tuhandetes kroonides

31.12.00

31.12.99

31.12.00

31.12.99

VARAD

Raha, pangakontod

8 142

17 532

8 119

17 066

Aktsiad ja väärtpaberid

402

450

402

450

Kokku nõuded ostjatele

15 868

11 068

11 477

8 895

Mitmesugused lühiajalised nõuded

2 484

1 510

7 129

2 474

Viitlaekumised

34

89

34

88

Ettemakstud tulevaste per. kulud

1 540

1 797

1 223

1 475

Kokku lühiajalised nõuded

19 926

14 465

19 863

12 932

Tootmisvarud

19 462

13 487

12 341

11 022

Kaubad

3 331

3 458

3 295

3 303

Ettemaks hankijatele

8

18

0

18

Kokku varud

22 801

16 963

15 635

14 343

Käibevara kokku

51 272

49 410

44 019

44 791

Tütarettevõtete aktsiad

0

0

7 629

4 845

Mitmes. nõuded tütarettevõtetele

0

0

53

256

Sidusettevõtete aktsiad

19 399

17 422

19 399

17 422

Muud aktsiad

3 997

1 554

3 997

1 554

Mitmesugused pikaajalised nõuded

522

429

522

429

Kokku finantsinvesteering

23 918

19 406

31 600

24 506

Maa ja ehitised

72 906

55 888

72 799

55 913

Masinad, seadmed

37 597

27 168

23 200

21 214

Muu inventar

3 371

2 505

2 625

2 191

Akumuleeritud kulum

-24 412

-18 677

-21 733

-17 215

Lõpetamata ehitus

0

54

0

54

Ettemakstud materiaalne põhivara

0

905

0

758

Kokku materiaalne põhivara

89 462

67 843

76 892

62 914

Firmaväärtus

421

533

421

533

Litsentsid

208

304

0

0

Kokku immateriaalne põhivara

629

838

421

533

Põhivara kokku

114 010

88 087

108 913

87 954

Varad kokku

165 282

137 497

152 932

132 745

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

11 182

8 960

7 688

8 047

Ostjate ettemaksud

326

23

326

23

Võlad hankijatele

11 793

11 366

10 124

9 451

Muud lühiajalised võlakohustused

381

873

621

873

Maksuvõlad

5 731

4 684

5 315

4 163

Viitvõlad

6 317

4 425

5 592

3 771

Kokku lühiajalised kohustused

35 730

30 331

29 665

26 327

Kokku pikaajalised kohustused

17 902

19 292

11 616

18 544

Kohustused kokku

53 631

49 623

41 281

44 871

Aktsiakapital

54 000

18 000

54 000

18 000

Reservkapital

3 610

3 610

3 610

3 610

Eelmiste per. jaotamata kasum

24 864

44 169

24 864

44 169

Aruandeaasta kasum

29 176

22 095

29 176

22 095

Kokku omakapital

111 650

87 874

111 650

87 874

Passiva kokku

165 282

137 497

152 932

132 745

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Algusesse


28.02.2001
HARJU ELEKTER
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE

KOMMENTAAR 2000. AASTA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSTELE

Käive ja eksport

Kontserni realiseerimise netokäive 2000.aastal oli 205.6 (1999: 158.4) miljonit krooni ja kasv võrreldes 1999. aastaga 29.8%.

Ekspordi osakaal kontserni konsolideeritud käibes oli 50.9 % (1999: 46.9%). Tütarettevõtte AS Eltek ekspordi maht kasvas aruandeaastal peaaegu 3 korda (+19.2 miljonit krooni), jõudes tema käibes 68.7%-ni (1999: 42.2%).

Turgude lõikes oli käive alljärgmine (miljonites kroonides):

 

2000

1999

SISETURG

100.9

84.1

VÄLISTURG

104.8

74.3

sh. Põhjamaad

75.2

64.9

Taani

12.6

1.6

Ida-Euroopa riigid

2.5

1.6

Balti riigid

7.2

6.1

Iiri

4.4

0

USA

2.8

0

Põhjamaad - Soome ja Rootsi,
Balti riigid - Läti ja Leedu;
Ida-Euroopa riigid - Tsehhi, Slovakkia ja Ungari.

Netorealiseerimise käive tegevusalade ja tootegruppide viisi:

 

2000

1999

Põhitegevusala tooted

- elektriseadmed

60.1

49.2

- autode ja telekommunikatsiooni seadmete juhtmeköidised (teenustöö)

60.4

48.3

- telekommunikatsiooni seadmete korpused

30.4

12.8

- lehtmetalltooted ja –tööd

17.6

15.9

KOKKU PÕHITEGEVUS

168.6

126.3

Vahendustegevus ja muud teenused

- kaubandus ja vahendusmüük

29.8

23.2

- pôhivara rentimine

4.5

3.9

- muud teenused

2.7

5.1

KOKKU MUU TEGEVUS

37.0

32.1

Kontserni äritegevus jaguneb kahte gruppi:

põhitegevus - on tööstuslik tootmine ja omatoodangu turustamine;
muu tegevus - elektrotehnika- ja telekomminikatsioonitoodete vahendusmüük; põhitegevusvaldkonda kuuluvate teenuste osutamine ning samasse ärisegmenti kuuluvatele firmadele tootmisvõimsuste rentimine.

Kasum

Aruandeaasta puhaskasum kontsernis oli 29.2 miljonit krooni (+32.1%), sh. äritegevuse kasum 17.0 miljonit krooni (+26.9%) ja finantstegevuse kasum 12.1 miljonit krooni (+39.1%).

Finantstulude kasvu mõjutasid kõige rohkem sidusettevõttelt AS Keila Kaabel konsoliteeritud kasumiosa suurenemine 2.3 miljoni krooni võrra (1999: 2.7 mln. kr.) ja ASi Glamox Harju Elekter aktsiate müügist saadud 3.2 miljonit krooni (1999. aastal ASi Saajos Balti aktsiate müügist saadud 2.6 miljonit krooni) ühekordset tulu.

1999. aasta finantskuludes oli ka 2,6 miljonit krooni sidusettevõtetelt konsolideeritud kahjumit, mida 2000. aastal põhiliselt tänu Glamox HE aktsiate müügile ei esinenud.

Kasum majandustegevusest kasvas 2000. Aastal 46.7% (2000: 29.2 mln. kr.; 1999: 19.9 mln. kr.) Ärikasumi rentaabluse mõningane langus oli tingitud Scania veoautode uute toodete juurutamise täiendavatest kuludest ning uue tööjõu väljaõppest.

Investeeringud ja finantseerimine

Kokku investeeriti kontsernis põhivarasse 2000.a. 28.5 (1999: 22.2) miljonit krooni. AS Eltek investeeris tootmisvahenditesse ja infotehnoloogiasse kokku 8.5 (1999: 0.9) miljonit krooni.

Suuremad investeeringud olid:

- ASi Eltek täisautomaatne metallitöötlemiskeskus 8.2 miljonit krooni
- Autojuhtmete tehase Haapsalu tsehhi laiendus 9.6 miljonit krooni
- ASi Eltek tootmiskompleksi rekonstrueerimine 4.1 miljonit krooni
- Tootmisvahendid, infotehnoloogia jm. põhivara 2.6 miljonit krooni

Investeeringud finantseeriti põhiliselt omavahenditest. Tütarettevõte AS Eltek võttis Merita pangast pikaajalist laenu 7.4 miljonit krooni, mille tagatiseks pantis emaettevõte Harju Elekter nõutava osa PKC Group Oyj aktsiaid. Investeeringute tasuvusajad ei ületa 7 aastat.

Aktsia ja aktsionärid

Seisuga 31.12. 2000 oli ASi Harju Elekter 443 aktsionäri. Puhaskasum aktsia kohta oli 5.40 (1999: 4.09) krooni.

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2000.aasta eest aktsionäridele dividende 1.20 (1999: 1.00) krooni aktsia kohta, kokku 6.48 (1999: 5.4) miljonit krooni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
6747400

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

Algusesse