PRESSITEATED 200014.11.00
HARJU ELEKTER
TEADE

KOMMENTAAR ÄRIPÄEVA ARTIKLILE 14.11.2000

Harju Elektri Grupp on suurim elektriseadmete ning -materjalide valmistaja Baltimaades andes tööd pea 1000 inimesele. AS Harju Elekter on kontsern, mille põhitegevusalaks on mitmesuguste elektrotehniliste (elektriseadmed s.h alajaamad, elektrikilbid ning juhtmeköidised- ja ühenduskaablid) ning telekommunikatsiooni seadmete tootmine ja turustamine. Artiklis eksitavalt mainitud kaabli- ning metalluste tootja ei ole mitte firma ise, vaid tema vastavad sidusettevõtted: kaablitootja AS Keila Kaabel (Harju Elektri osalus 42,2%) ning tuletõkke- ja turvauste valmistaja AS Saajos Balti (Harju Elektri osalus 33,3%).

PKC Grupi ja Harju Elektri Autojuhtmete tehase majandustegevusele annab suuna kasv Scania veoautode juhtmeköidiste tootmises. Tänaseks on suurtest käibekasvudest ning uue toodangu käivitamisest tingitud ekstra kulud mõlemas ettevõttes juba kaetud.

Harju Elektri 9 kuu käive oli 146.1 mln krooni kasvades rohkem kui 35% võrreldes 1999. aastaga ning kasum 22.4 mln krooni (+38%), kusjuures käesoleva aasta III kvartali 8.3 miljoni kroonine kasum saavutati põhiliselt ärikasumi tõusust ning tütar- ja sidusettevõtete väga headest majandustulemustest.

Lisainformatsioon: Andres Allikmäe (tel 6 747 400) ning Interneti aadressidelt www.harjuelekter.ee ja www.tse.ee.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

ALGUSESSE


07.11.00
HARJU ELEKTER
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.09.2000

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

 

KONTSERN

EMAETTEVÕTE

 

30.09.00

30.09.99

30.09.00

30.09.99

VARAD

       

Raha, pangakontod

8 323

12 695

7 477

12 034

Aktsiad ja väärtpaberid

620

485

620

485

Kokku nõuded ostjatele

21 804

11 482

13 335

10 212

Mitmesugused lühiajalised nõuded

1 728

702

6 350

1 226

Viitlaekumised

0

59

0

59

Ettemakstud tulevaste per. kulud

2 067

2 197

1 502

2 107

Kokku lühiajalised nõuded

25 600

14 440

211 817

13 604

 

 

 

 

 

Tootmisvarud

18 877

14 847

14 282

12 551

Kaubad

3 447

3 781

3 348

3 563

Ettemaks hankijatele

8

950

8

950

Kokku varud

22 331

19 578

17 638

17 063

Käibevara kokku

56 874

47 197

46 922

43 186

Tütarettevõtete aktsiad

0

0

6 827

4 530

Mitmes. nõuded tütarettevõtetele

0

0

252

434

Sidusettevõtete aktsiad

17 009

17 787

17 009

17 787

Muud aktsiad

1 554

1 554

1 554

1 554

Mitmesugused pikaajalised nõuded

593

465

593

465

Kokku finantsinvesteering

19 157

19 806

26 236

24 770

Maa ja ehitised

64 579

41 375

64 457

41 375

Masinad, seadmed

37 826

26 719

23 439

21 244

Muu inventar

3 214

1 985

2 568

1 676

Akumuleeritud kulum

-23 106

-17 905

-20 794

-16 516

Lõpetamata ehitus

6 638

11 656

6 638

11 673

Ettemakstud materiaalne põhivara

4

564

4

564

Kokku materiaalne põhivara

89 155

64 396

76 313

60 015

Firmaväärtus

232

329

0

0

Litsentsid

449

0

449

0

Kokku immateriaalne põhivara

681

329

449

0

Põhivara kokku

108 993

84 530

102 997

84 785

Varad kokku

165 867

131 727

149 919

127 970

 

 

 

 

 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 

 

 

 

Võlakohustused

6 956

2 061

3 202

1 904

Ostjate ettemaksud

876

992

876

938

Võlad hankijatele

17 185

8 436

14 089

7 500

Muud lühiajalised võlakohustused

525

51

823

51

Maksuvõlad

4 239

5 670

3 743

5 328

Viitvõlad

4 417

3 856

3 710

3 506

Kokku lühiajalised kohustused

34 198

21 066

26 443

19 227

Kokku pikaajalised kohustused

26 823

30 683

18 630

28 765

Kohustused kokku

61 021

51 749

45 074

47 992

Aktsiakapital

54 000

18 000

54 000

18 000

Reservkapital

3 610

3 610

3 610

3 610

Eelmiste per. jaotamata kasum

24 864

44 169

24 864

44 169

Aruandeaasta kasum

22 372

14 199

22 372

14 199

Kokku omakapital

104 846

79 978

104 846

79 978

Passiva kokku

165 867

131 727

149 919

127 970

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

ALGUSESSE


07.11.00
HARJU ELEKTER
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE, 9 KUUD 2000

Konsolideeritud/auditeerimata
Tuhandetes kroonides

 

KONTSERN

EMAETTEVÕTE

 

9k. 00

9k. 99

9k. 00

9k. 99

Realiseerimise netokäive

146 129

108 211

118 845

94 420

Realiseeritud toodete kulud

117 868

85 681

95 490

74 932

Kogukasum

28 261

22 531

23 355

19 488

Üldhalduskulud ,s.h.

14 522

13 065

12 144

11 510

Turustuskulud

5 263

5 101

4 403

4 329

Admin.kulud

9 259

7 965

7 741

7 181

Muud äritulud

173

754

117

750

Muud ärikulud

443

525

421

484

Ärikasum

13 468

9 694

10 907

8 243

Finantstulud, sh.

 

 

 

 

-tulu tütarettevõtete aktsiatelt

0

2 587

2 082

3 848

-tulu sidusettevõtete aktsiatelt

6 070

123

6 070

123

-tulu muudelt aktsiatelt

4 176

4 473

4 204

4 519

-kasum valuutakursi muutusest

3

5

1

2

-muud intressi- ja finantstulud

532

549

602

545

Finantstulud kokku

10 782

7 736

12 959

9 037

Finantskulud, sh.

 

 

 

 

-kulu tütarettevõtete aktsiatelt

0

0

0

0

-kulu sidusettevõtte aktsiatelt

170

0

170

0

-intressikulud

1 574

1 179

1 238

1 037

-muud finantskulud

134

91

86

82

Finantskulud kokku

1 878

1 270

1 494

1 119

Kasum majandustegevusest

22 372

16 161

22 372

16 161

Ettevõtte tulumaks

0

1 962

0

1 962

Aruandeaasta puhaskasum

22 372

14 199

22 372

14 199

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
67 47 403

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

ALGUSESSE


07.11.2000
HARJU ELEKTER
TEADE

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE 09/2000

Müük ja tulud

ASi Harju Elekter 2000. aasta 9 kuu konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 146.1 miljonit krooni, mis on 35 % rohkem kui eelmise aasta samal perioodil (108.2 mln. krooni). Emaettevõtte AS Harju Elekter käive oli118.8 miljonit krooni (1999 9k. 94.4 mln. krooni.), juurdekasv võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 26%.

AS Harju Elekter ja temaga seotud firmad tegutsevad põhiliselt EURO tsooni valuutade põhiselt, ning USD kursi märkimisväärne tõus ei ole mõjutanud tema äritegevust.

Aruandeperioodi kontserni kuuluvate äriühingute tegevusvaldkondades muutusi ei toimunud.

Ekspordi maht oli kokku 76.2 miljonit krooni, mis on 45 % suurem kui 1999.a.

9 kuuga (52.4 mln. krooni). Eksport moodustas 52 % müügikäibest (1999 9 k. 48 %)

Uute turgudena arenes Taani turg, kuhu ekspordi maht võrreldes eelmise aasta 9 kuu 0.6 miljonilt kroonilt kasvas käesoleval aastal 14.2 miljoni kroonini. See on tütar-ettevõtte AS Eltek ja APC Denmark A/Si vahelisest lepingust tulenev kasv. Scania veoautode juhtmeköidiste tootmine on saavutamas kasvutrendi, mis kindlustab vajaliku taseme 2000.a. lõpuks seatud eesmärkide täitmiseks. Suurtest käibekasvudest ja uue toodangu käivitamisest tingitud ekstra kulud nii Harju Elektri Autojuhtmete Tehases, kui ka Harju Elektriga seotud Põhjamaade juhtivas, samal alal tegutsevas Soome Vabariigi firmas PKC Group on põhiliselt kaetud.

Kasum

Kui II kvartalis käiberentaablus langes seoses uute investeeringute käiku rakendamise, uute toodete juurutamise ning uute töötajate töölevõtmisega, siis III kvartalis kasvuraskused suures osas ületati ja käiberentaablus kasvas. Kontserni ärikasum oli III kvartalis 7.1 miljonit krooni, mis on 81% enam kui eelmise aasta samal perioodil . Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas ärikasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 39% (käibekasv 35%).

Majandustegevuse konsolideeritud kasum III kvartalis oli 8.3 miljonit krooni (4.0 milj.krooni eelmise aasta samal perioodil). Enam kui kahekordne kasv saavutati põhiliselt ärikasumi ning tütar- ja sidusettevõtete headest majandustulemustest III kvartalis. Nii tütarettevõtte ELTEK majanduskasum 1.5 miljonit kui ka sidusettevõtetest konsolideeritud kasum 1.7 miljonit krooni on 5 korda suurem kui 1999.a. samal perioodil.

9 kuu finantstuludes sisaldub sel aastal AS Glamox Harju Elekter aktsiate müügist saadud 3.2 miljonit krooni (eelmisel aastal AS Saajos Balti aktsiate müügist saadud 2.6 miljonit krooni) ühekordset tulu.

9 kuu majandustegevuse kasum 22.4 miljonit krooni on 38 % rohkem kui eelmise aasta samal perioodil (16.2 miljonit krooni).

9 kuu puhaskasum aktsia kohta on 4.14 krooni (2.63 krooni 1999 a. 9 kuuga).

Investeeringud ja kapitali kasutamine

Uusi investeeringuid tootmisvõimsuste suurendamiseks tehti kontsernis 9 kuuga 26.3 miljonit krooni, s.h. hoonete ja ehitiste rekonstrueerimiseks 11.6 miljonit krooni, kinnistu ostmiseks Keilas (autojuhtmete tehase tootmishoone koos maaga) 3.5 miljonit krooni ja tütarettevõtte ASi Eltek täisautomaatse metallitöötlemiskeskuse soetamiseks 8.2 miljonit krooni. Investeeringud tootmisvahenditesse ja kinnisvarasse tehti III kvartalis vastavalt planeeritud mahule. Objektid võetakse ekspluatatsiooni selle aasta neljandas kvartalis.

Vastavalt aktsiaseltsi üldkoosoleku otsusele 27.04.2000, käivitas AS-i nõukogu 18.08.2000 aktsiaoptsiooni väljastamise firma töötajatele. Aktsiaoptsioon märgiti töötajate poolt enam kui 2.7-kordselt üle ( 547 200 märgitud aktsiaoptsiooni ), mis näitab töötajate usku AS-i arengusse ja aktsia hinna tõusu. Aktsiaoptsioonis osales 94 töötajat. Vastavalt reglemendile on kõigiga sõlmitud aktsiaoptsiooni lepingud. Väljastatud 200,000 aktsiaoptsiooni realiseerimistähtaeg on 30. september 2002.

Kontserni bilansimaht kasvas 9 kuuga 28.4 miljonit krooni ja materiaalne põhivara 21.3 miljonit krooni. Kontserni omakapital moodustas bilansimahust 63 % (30.09.1999 61 %).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
67 47 400

Lembit Libe
peaökonomist
67 47 412

ALGUSESSE


18.08.00
HARJU ELEKTER
TEADE

NÕUKOGU KOOSOLEKU OTSUSED

AS Harju Elekter 18.08.2000.a. toimunud nõukogu koosolek otsustas :

1. Eesmärgiga motiveerida ettevõtte töötajaid väljastada vastavalt AS Harju Elekter korralise aktsionäride üldkoosoleku otsusele 27.aprillist 2000.a. AS Harju Elekter töötajatele ja juhtorganite liikmetele ning AS Harju Elekter tütarettevõtete ja sidusettevõtete juhatuste liikmetele aktsiaoptsioon alates 21.augustist 2000.a.

2. Väljastatakse kuni 200 000 (kakssada tuhat) optsiooni, kusjuures iga optsioon annab õiguse ühele AS Harju Elekter aktsiale nimiväärtusega 10 (kümme) krooni.

3. Optsioonide märkimisperioodiks on 21.08.-29.09.2000.

4. Optsiooni kasutamise hinnaks on 40.- krooni, mis on AS Harju Elekter aktsia kaalutud keskmine hind Tallinna Väärtpaberibörsil 17. augustil 2000.a.

5. Optsioon on Euroopa tüüpi.

6. Optsiooni realiseerimistähtpäev on 30.09.2002.

7. Emiteeritavad aktsiad annavad esmakordselt õiguse 2002. majandusaasta dividendidele.

Endel Palla
Nõukogu esimees

Lembit Libe
peaökonomist

ALGUSESSE


03.08.00
HARJU ELEKTER
TEADE

KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI RAKENDAMINE

AS´i Harju Elekter Elektriseadmete tehase kvaliteedijuhtimissüsteem tunnistati 14.07.2000 Bureau Veritas Quality International´i poolt vastavaks rahvusvahelisele standardile ISO 9001:1994
Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutussfäär on:
Elektrienergia madalpinge jaotusseadmete ja komplektalajaamade kavandamine, tootmine ja turustamine;
Lehtmetallist toodete kavandamine, tootmine ja turustamine;
Kvaliteedisüsteemi rakendamine avardab elektriseadmete tehase toodangu ekspordivõimalusi ja suurendab usaldusväärsust klientide ja tarnijate ees.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

Lembit Libe
Peaökonomist

ALGUSESSE


25.07.00
HARJU ELEKTER
TEADE

KONSOLIDEERITUD BILANSS, 30.06.2000

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

 

Kontsern

Emaettevõte

 

30.06.00

30.06.99

30.06.00

30.06.99

VARAD

 

 

 

 

Raha, pangakontod

6 956

16 658

6 198

15 861

Väärtpaberid

549

489

549

489

Kokku nõuded ostjatele

19 184

8 649

14 024

7 488

Mitmesugused lühiajal. nõuded

2 281

4 215

7 377

4 789

Viitlaekumised

41

41

 

 

Ettemakstud tulevaste per. kulud

4 323

544

1 935

544

Kokku lühiajalised nõuded

25 788

13 449

23 336

12 861

Tootmisvarud

18 972

14 929

13 004

13 072

Kaubad

3 652

3 462

3 529

3 201

Ettemaks hankijatele

0

425

425

 

Kokku varud

22 625

18 816

16 533

16 698

Käibevara kokku

55 918

49 412

46 617

45 909

Tütarettevõtete aktsiad

0

0

5 363

4 199

Mitmesugused nõuded tütarettevõtetele

0

0

252

465

Sidusettevõtete aktsiad

15 646

17 028

15 646

17 028

Muud aktsiad

1 554

1 554

1 554

1 554

Mitmesugused pikaajal. nõuded

517

465

517

434

Kokku finantsinvesteering

17 717

19 047

23 332

22 974

Maa ja ehitised

64 508

37 205

64 386

37 205

Masinad, seadmed

37 588

25 909

23 352

20 521

Muu inventar

2 975

1 834

2 437

1 552

Akumuleeritud kulum

-21 634

-16 711

-19 704

-15 455

Lõpetamata ehitus

1 344

6 893

1 344

6 901

Ettemakstud materiaalne põhiv.

59

564

59

564

Kokku materiaalne põhivara

84 840

55 694

71 874

51 289

Firmaväärtus

256

0

0

0

Litsentsid

477

353

477

0

Kokku immateriaalne põhivara

733

353

477

0

Põhivara kokku

103 291

75 094

95 683

74 263

Varad kokku

159 208

124 506

142 300

120 878

 

 

 

 

 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 

 

 

 

Võlakohustused

 

 

 

 

Tagatiseta võlakohustused

2 416

321

0

0

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaks

4 171

2 934

4 171

2 934

Lühiajaline laen pangalt

5 073

1 091

2 901

1 091

Kokku võlakohustused

11 661

4 346

7 072

4 025

Ostjate ettemaksud

493

142

492

142

Võlad hankijatele

13 203

5 201

9 997

4 568

Muud lühiajal. võlakohustused

793

21

989

21

Maksuvõlad

5 226

4 549

4 803

4 190

Viitvõlad

4 649

3 236

3 878

2 840

Kokku lühiajalised kohustused

36 023

17 495

27 231

15 785

Mittekonventeeritavad võlakohustused

748

1 361

0

0

Pikaajaline pangalaen

25 913

26 270

18 544

26 270

Potentsiaalne tulumaksukohustus

0

3 051

0

2 495

Kokku pikaajalised kohustused

26 661

30 683

18 544

28 765

Kohustused kokku

62 684

48 178

45 776

44 551

Aktsiakapital

54 000

18 000

54 000

18 000

Reservkapital

3 610

3 610

3 610

3 610

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

24 864

44 169

24 864

44 169

Aruandeaasta kasum

14 050

10 549

14 050

10 548

Kokku omakapital

96 524

76 328

96 524

75 621

Passiva kokku

159 208

124 506

142 300

120 878

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

Lembit Libe
Peaökonomist

ALGUSESSE


25.07.00
HARJU ELEKTER
TEADE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.00

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

 

Kontsern

Emaettevõte

 

I pa 00

I pa 99

I pa 00

I pa 99

Realiseerimise netokäive

90 437

70 693

75 562

61 206

Realiseeritud toodete kulud

73 854

56 795

61 347

49 399

Kogukasum

16 583

13 898

14 215

11 807

Tegevuskulud, s.h.

9 980

8 440

8 471

7 430

turustuskulud

3 532

2 924

2 943

2 431

üldhalduskulud

6 496

5 516

5 529

4 999

Muud äritulud

108

702

52

702

Muud ärikulud

335

401

322

390

Ärikasum

6 329

5 759

5 474

4 689

Finantstulud, sh.

  

 

 

 

-tulu tütarettev. akts.

0

2 587

618

3 517

-tulu sidusettev. akts.

4 570

0

4 570

0

-tulu muudelt aktsiatelt

4 183

4 506

4 183

4 506

-kasum valuutakursi muut.

3

2

0

1

-muud intr.- ja fin. tulud

383

290

414

329

Finantstulud kokku

9 139

7 385

9 785

8 353

Finantskulud, sh.

 

 

 

 

-kulu tütarettev. akts.

0

0

0

0

-kulu sidusettev. akts.

322

224

322

224

-intressikulud

979

735

807

638

-kahjum valuutak. muut.

51

18

15

13

-muud finantskulud

64

31

64

32

Finantskulud kokku

1 417

1 008

1 209

907

Kasum majandustegevusest

14 050

12 135

14 050

12 135

Ettevõtte tulumaks

0

1 587

0

1 587

Aruandeaasta puhaskasum

14 050

10 548

14 050

10 548

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

Lembit Libe
Peaökonomist

ALGUSESSE


25.07.00
HARJU ELEKTER
TEADE

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE 06/2000

Müük ja tulud

ASi Harju Elekter 2000.a. I poolaasta konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 90,4 miljonit krooni, mis on 28 % rohkem kui eelmise aasta I poolaastal (70,7 miljonit krooni). Emaettevõtte AS Harju Elekter käive oli 75,5 miljonit krooni (I p.a. 1999 61,2 miljonit krooni.), juurdekasv võrreldes eelmise aasta I poolaastaga 23 %.

Aruandeperioodil kontserni kuuluvate äriühingute tegevusvaldkondades muutusi ei toimunud.

Ekspordi maht oli kokku 47,4 miljonit krooni, mis on 17 % suurem kui 1999.a.I poolaastal (40,4 miljonit krooni). Eksport moodustas 52 % müügikäibest.

Uute turgudena tuli juurde Taani, kuhu ekspordi maht võrreldes eelmise aasta I poolaastaga kasvas 10 korda (0,6 miljonilt 6 miljoni kroonini). See oli tingitud tütarettevõtte AS Eltek poolt APC Denmark A/Sile tarnitavate UPS-seadmete korpuste mahu olulisest kasvust vastavalt käesoleva aasta veebruaris jõustunud lepingule.

Kasum

Majandustegevuse kasum oli 14 miljonit krooni, mis on 16 % rohkem kui eelmise aasta samal perioodil (12,1 mln. kr.) Kuna ettevõtte tulumaks sellel aastal puudub (I p.a. 1999 a. 1,6 mln. kr.), siis konsolideeritud puhaskasumi kasv oli suurem - 33 %.

Finantstuludes sisaldub sel aastal AS Glamox Harju Elekter aktsiate müügist saadud 3,2 miljonit krooni ja eelmisel aastal AS Saajos Balti aktsiate müügist saadud 2,6 miljonit krooni ühekordset tulu. Kasum aktsia kohta moodustas I poolaastal 2,60 krooni (I p.a. 1999 1,95 krooni)

Investeeringud ja kapitali kasutamine

Uusi investeeringuid tootmisvõimsuste suurendamiseks tehti kontsernis I poolaastal 20,1 miljonit krooni, s.h. hoonete ja ehitiste rekonstrueerimiseks 6,3 miljonit krooni, kinnistu ostmiseks Keilas (autojuhtmete tehase tootmishoone koos maaga) 3.5 miljonit krooni ja tütarettevõtte ASi Eltek täisautomaatse metallitöötlemiskeskuse soetamiseks 8,2 miljonit krooni.

II kvartalis maksti omanikele 1999. aasta eest 5,4 miljonit krooni dividende.

Kontserni bilansimaht kasvas I poolaasta jooksul 21,7 miljonit krooni ja materiaalne põhivara 17 miljonit krooni. Kontserni omakapital moodustas bilansimahust 54 % (30.06.1999 61 %). Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on kontserni varud kasvanud 20 % , seda peamiselt ASi Eltek varude suurenemise arvel (3,5 mln. kr.), mida põhjustas tootmise ja müügi suurenemine 1,6 korda, sealhulgas ekspordi mahu suurenemine 2,5 korda.

Lembit Libe
Peaökonomist

ALGUSESSE


29.05.00
HARJU ELEKTER
TEADE

OSALUSE MÜÜK GLAMOX HARJU ELEKTRIS

26.mail 2000 allkirjastati leping ASi Harju Elekter omanduses oleva 20 % ASi Glamox Harju Elektri aktsiate müügiks Norra Glamox ASAle. Firma hakkab kandma nime Glamox HE ning kuulub 100-protsendiliselt Norra kontsernile Glamox.

Glamox HE asutati 14.12. 1992 Harju Elektri valgustite osakonna baasil. Firma 8-aastase tegevuse käigus arendati välja Baltimaade suurim valgustite ja elektriradiaatorite tehas. Harju Elekter on oma strateegilise eesmärgi täitnud. Vastu tulles Glamoxi kontserni soovile ning arvesse võttes Glamox HE viimaste aastate majandus-

tulemusi saavutati kokkulepe Harju Elektri omanduses oleva 20% aktsiate müügiks. Firmadevaheline tihe koostöö jätkub ning Harju Elekter turustab ka edaspidi Glamox HE tooteid.

Glamox HE käive 1999.aastal oli 72,7 mln. EEK, sh eksport 25,7 mln. EEK. 2000.aasta käibeks on planeeritud 137 mln. EEK. Glamox HE omab tehast Keilas, kus on tootmispindasid 6300 m² ning müügiesindust Tallinnas. Firmas töötab 95 inimest.

Glamox ASA on Norra kontsern, mille põhitegevuseks on valgustite tootmine. Kontsern on suuruselt 5.valgustite tooja Euroopas omades tütarettevõtteid enamikus Euroopa riikides ning Aasias, USAs ja Kanadas. Kontsern annab tööd 1250 inimesele. Kontserni käive ulatub 1,3 miljardi NOKini aastas.

Harju Elektri kontserni kuuluvad 100%line tütarettevõte AS Eltek ning sidusettevõtted AS Keila Kaabel ja AS Saajos Balti. Koos AS Harju Elekter Elektriseadmete ja Autojuhtmete tehaste ning kaubandusgrupiga ollakse suurim elektriseadmete tootjate grupp Baltimaades andes tööd 700-le inimesele.

Endel Palla
Nõukogu esimees

ALGUSESSE


27.04.00
HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Täna, 27. aprillil 2000 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 AS Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 124 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 1197764 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 66,54 %.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1) AS-I Harju Elekter 1999. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.
2) Fondiemissiooni läbiviimine.
3) Aktsiaoptsiooni korraldamine töötajate motiveerimiseks.
4) Audiitorite nimetamine 2000. aastaks;

1. AS-I Harju Elekter 1999. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.

Üldkoosolek otsustas:

1. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 1999.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter bilansimaht seisuga 31.12.1999.a. on 137 496 664 krooni ning aruandeaasta puhaskasum 22 094 954 krooni.

Otsuse poolt anti 1187940 häält, mis moodustas 99,18 % registreerunuist.

2. Kinnitada AS Harju Elekter 1999.a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna alljärgnevalt:

1) Eelmiste perioodide jaotamata kasum 44 169 012 krooni
2) 1999.a. aruandeaasta kasum 22 094 954 krooni
3) Aktsionäridele netodividendidena jaotatav kasumi osa* 5 400 000 krooni
4) Jätta jaotamata 60 863 966 krooni

Dividende makstakse välja rahas vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtusele arvestusega 3 krooni aktsia kohta.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva koosoleku toimumisest, ülekandega aktsionäri pangaarvele.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 12.mai 2000.a.kell 8 00.

Otsuse poolt anti 1187319 häält, mis moodustas 99,13 % registreerunuist.

2. Fondiemissiooni läbiviimine.

Üldkoosolek otsustas:

Võttes aluseks AS Harju Elekter kinnitatud aastaaruande koosseisus oleva bilansi seisuga 31.12.1999.a., suurendada aktsiakapitali AS Harju Elekter omakapitali (eelmiste perioodide jaotamata kasumi) arvel fondiemissiooni teel järgmiselt:

1) suurendada aktsiakapitali 36 000 000 (kolmekümne kuue miljoni) krooni võrra seniselt 18 000 000 (kaheksateistkümnelt miljonilt) kroonilt 54 000 000 (viiekümne nelja miljoni) kroonini, lastes välja iga olemasoleva nimelise aktsia kohta 2 (kaks) uut nimelist aktsiat, mis moodustab kokku 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) uut aktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) krooni, kusjuures iga aktsia annab 1 (ühe) hääle. Pärast aktsiakapitali suurendamist on AS Harju Elekter aktsiakapital 54 000 000 (viiskümmend neli miljonit) krooni;
2) õigus fondiemissioonis osalemiseks on 12.mai 2000.a. kella 8.00 seisuga AS Harju Elekter aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
3) uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele 12.mail 2000.a.;
4) uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile 2000.a. majandusaasta eest.

Otsuse poolt anti 1193202 häält, mis moodustas 99,62 % registreerunuist.

3. Aktsiaoptsiooni korraldamine töötajate motiveerimiseks.

Üldkoosolek otsustas:

I Eesmärgiga motiveerida oma töötajaid, anda AS Harju Elekter nõukogule volitused väljastada AS Harju Elekter töötajatele ja juhtorganite liikmetele ning oma tütarettevõtete ja sidusettevõtete juhatuste liikmetele aktsiaoptsioone järgmistel tingimustel:

1) väljastada 2000. aasta jooksul kuni 200 000 (kakssada tuhat) optsiooni, kusjuures iga optsioon annab õiguse ühele AS Harju Elekter uuele aktsiale nimiväärtusega 10 ( kümme ) krooni ja müügihinnaga vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi reeglite kogule (mitte alla otsusele eelnenud börsipäeva aktsia kaalutud keskmise hinna). Optsioonide realiseerumisel suureneb AS Harju Elekter aktsiakapital 2 000 000 (kahe miljoni) krooni võrra, mis moodustab peale fondiemissiooni toimumist aktsiakapitalist 3,7%;
2) optsioonid on Euroopa tüüpi (st. ühe kindla realiseerumistähtpäevaga) realiseerumistähtajaga kaks aastat peale nende väljastamist vastavalt AS Harju Elekter nõukogu otsusele;
3) optsioonide õigustatud subjektideks on AS Harju Elekter töötajad ja juhtorganite liikmed ning tütarettevõtete ja sidusettevõtete juhatuste liikmed. Õigustatud subjektidele müüdavate aktsiate täpse arvu määrab nõukogu ja see sätestatakse vastavas aktsiakapitali suurendamise otsuses. Ülemärkimise tekkimisel otsustab aktsiate jaotumise nõukogu;
4) igal nõukogu liikmel on õigus märkida maksimaalselt 5000 optsiooni;
5) ettevõttest enne optsioonide realiseerumistähtaega lahkunud töötaja kaotab õiguse optsioonide realiseerimisele;
6) optsioonid on võõrandatavad vaid AS Harju Elekter juhatuse kaudu;
7) eesmärgiga vältida katteta optsioonide märkimisi maksab iga märkija nõukogu poolt kehtestatud märkimisperioodil ettevõttele ühe krooni märkimistasu aktsia kohta, mis vormistatakse intressita laenuna AS-le Harju Elekter ning tagastatakse optsiooni realiseerimistähtaja saabudes või optsiooni võõrandamisel;
8) emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile optsioonide realiseerumise aastast alates.

II Seoses aktsiaoptsioonide väljastamisega välistada aktsionäride eesõigus nõukogu otsuse alusel emiteeritavate 200 000 uue aktsia märkimisel.

Otsuse poolt anti 1150680 häält, mis moodustas 96,07 % registreerunuist.

4. Audiitorite nimetamine 2000. aastaks.

Üldkoosolek otsustas:

1) Nimetada AS Harju Elekter 2000.aasta auditi tegemiseks vannutatud audiitorid Andris Jegers ja Indrek Alliksaar audiitorfirmast KPMG Estonia.
2) Audiitorite tasustamine toimub vastavalt audiitorfirma KPMG Estonia hinnakirjale ja järgides AS Harju Elekter nõukogu poolt heaks kiidetud majandustegevuse eelarvet.

Otsuse poolt anti 1194061 häält, mis moodustas 99,69 % registreerunuist.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


26.04.00
HARJU ELEKTER
ARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.00-31.03.00

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

 

Kontsern

Emaettevõte

 

I kv 00

I kv 99

I kv 00

I kv 99

         

Realiseerimise netokäive

42 977

35 406

36 584

31 351

Realiseeritud toodete kulud

33 622

28 351

28 308

24 843

         

Kogukasum

9 355

7 055

8 277

6 509

         

Tegevuskulud ,s.h.

4 543

3 838

3 797

3 355

turustuskulud

1 620

1 468

1 325

1 250

üldhalduskulud

2 923

2 370

2 473

2 105

Muud äritulud

38

638

17

638

Muud ärikulud

159

106

157

105

         

Ärikasum

4 690

3 749

4 340

3 687

         

Finantstulud, sh.

       

-tulu tütarettevõtete aktsiatelt

0

2 587

275

2 587

-tulu sidusettevõtete aktsiatelt

804

0

804

0

-tulu muudelt aktsiatelt

23

39

23

39

-kasum valuutakursi muutusest

0

2

0

1

-muud intressi- ja finantstulud

249

63

267

83

Finantstulud kokku

1 077

2 690

1 368

2 709

Finantskulud, sh.

       

-kulu tütarettevõtete aktsiatelt

0

0

0

10

-kulu sidusettevõtte aktsiatelt

141

764

141

764

-intressikulud

443

378

404

327

-muud finantskulud

25

5

6

2

Finantskulud kokku

609

1 147

551

1 103

         

Kasum majandustegevusest

5 157

5 292

5 157

5 292

         

Ettevõtte tulumaks

0

1 212

0

1 212

         

Aruandeaasta puhaskasum

5 157

4 080

5 157

4 080

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

ALGUSESSE


26.04.00
HARJU ELEKTER
ARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2000

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

 

Kontsern

Emaettevõte

 

31.03.00

31.03.99

31.03.00

31.03.99

VARAD

       

Raha, pangakontod, väärtpaberid

13 270

7 369

9 008

7 300

Kokku nõuded ostjatele

12 668

12 766

9 899

10 736

Mitmesugused lühiajalised nõuded

1 531

5 505

3 045

6 408

Viitlaekumised

0

3

0

3

Ettemakstud tulevaste per. kulud

3 386

710

2 776

699

Kokku lühiajalised nõuded

17 585

18 984

15 720

17 846

Tootmisvarud

17 186

16 353

13 195

14 369

Kaubad

3 753

3 251

3 539

3 090

Kokku varud

20 939

19 604

16 734

17 459

Käibevara kokku

51 794

45 957

41 462

42 605

Tütarettevõtete aktsiad

0

0

5 120

3 259

Mitmesugused nõuded tütarettevõtetele

0

0

256

465

Sidusettevõtete aktsiad

18 085

16 488

18 085

16 488

Muud aktsiad

1 554

1 554

1 554

1 554

Mitmesugused pikaajalised nõuded

430

465

429

434

Kokku finantsinvesteering

20 069

18 507

25 444

22 200

Maa ja ehitised

60 378

37 200

60 378

37 200

Masinad, seadmed

29 353

25 410

23 387

20 019

Muu inventar

2 709

1 707

2 210

1 434

Akumuleeritud kulum

-20 133

-15 520

-18 504

-14 414

Lõpetamata ehitus

3 294

3 392

3 294

2 828

Ettemakstud materiaalne põhivara

2 299

0

0

564

Kokku materiaalne põhivara

77 901

52 189

70 767

47 631

Firmaväärtus

280

377

0

0

Litsentsid

505

0

505

0

Kokku immateriaalne põhivara

785

377

505

0

Põhivara kokku

98 755

71 073

96 716

69 831

Varad kokku

150 549

117 030

138 177

112 436

         

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

       

Tagatiseta võlakohustused

433

520

0

0

Pikaajal. pangalaenude tagasimaksed

6 257

3 936

6 257

3 936

Lühiajaline laen pangalt

1 595

1 873

907

1 573

Ostjate ettemaksud

28

21

28

20

Võlad hankijatele

11 341

8 074

9 311

6 913

Muud lühiajalised võlakohustused

929

3 865

958

3 865

Maksuvõlad

4 310

3 945

3 929

3 731

Viitvõlad

5 965

4 780

5 213

4 300

Kokku lühiajalised kohustused

30 858

27 014

26 602

24 338

Mittekonventeeritav. võlakohustused

748

1 362

0

0

Pikaajaline pangalaen

25 913

15 744

18 544

15 744

Potentsiaalne tulumaksukohustus

0

3 051

0

2 495

Kokku pikaajalised kohustused

26 661

20 157

18 544

18 239

Kohustused kokku

57 518

47 171

45 147

42 577

Aktsiakapital

18 000

18 000

18 000

18 000

Reservkapital

3 610

3 610

3 610

3 610

Eelmiste per. jaotamata kasum

66 264

44 169

66 264

44 169

Aruandea. kasum

5 157

4 080

5 157

4 080

Kokku omakapital

93 031

69 859

93 031

69 859

Passiva kokku

150 550

117 030

138 178

112 436

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

ALGUSESSE


26.04.00
HARJU ELEKTER
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE

KOMMENTAAR 2000. A. I KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTELE

AS Harju Elekter kontserni I kvartali realiseerimise netokäive oli 43,0 mln. kr. (I kv 1999 – 35,4 mln. kr.) ja puhaskasum 5,2 mln. kr. (I kv 1999 – 4,1 mln. kr.). Kontserni käive kasvas möödunud aasta I kvartaliga võrreldes 21% ja puhaskasum 27 %. Möödunud aasta I kvartali kasumis sisaldub 2,6 mln. kr. ühekordset finantstulu tütarettevõtte AS Saajos Balti aktsiate müügist. Seega on võrreldav kasum majandustegevusest kasvanud peaaegu kaks korda (I kv 2000 – 5,2 mln. kr.; I kv 1999 – 2,7 mln. kr.). Sidusettevõtetelt on konsolideeritud kasumit 0,7 mln. kr. (I kv 1999 0,8 mln. kr. kahjumit). Käesoleva aasta I kvartalis ei ole konsolideeritud AS-i Glamox – Harju Elekter tulemit, kuna peetakse eelläbirääkimisi aktsiaseltsile Harju Elekter kuuluva 20 % osaluse müümiseks.

Emaettevõtte käive kasvas 16 % (I kv 2000 – 36,6 mln. kr. ; I kv 1999 – 31,4 mln. kr.) ja ärikasum 16 % (I kv 2000 – 4,3 mln. kr. ; I kv 1999 – 3,7 mln. kr.) Tootmisüksuste lõikes oli käive järgmine:

 

2000 I kv

1999 I kv

 

Autojuhtmete tehas

15,6 mln. kr.

10,9 mln. kr.

143,1 %

Elektriseadmete tehas

14,8 mln. kr.

15,4 mln. kr.

96,1 %

AS Eltek

7,8 mln. kr.

4,8 mln. kr.

162,5 %

Autode ja elektroonikaseadmete juhtmeköidiste tootmine kasvas seoses tarnete kasvuga Põhja-Euroopa auto- ja elektroonikatööstusele.

AS Elteki käibe kasv on tingitud põhiliselt APC Denmark A/S – ile tarnitavate UPS´i seadmete korpuste mahu olulisest kasvust vastavalt käesoleva aasta veebruaris jõustunud lepingule.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


12.04.00
HARJU ELEKTER
TEADE

MAJANDUSTULEMUSED 03/2000, ETTEPANEKUTEST ÜLDKOOSOLEKULE

Esialgsetel andmetel oli AS-i Harju Elekter käesoleva aasta I kvartali

konsolideerimata realiseerimise netokäive 36,6 mln. krooni ja ärikasum 4,4 mln. kr., mis võrreldes möödunud aasta I kvartaliga moodustavad vastavalt 117 ja 118 %. Täieliku konsolideeritud I kvartali aruande avaldame 17. nädalal.

Seoses ajakirjanduses ilmunud väärinformatsiooniga, et Harju Elekter ei maksa sel aastal dividende, kinnitame veelkord:

1) AS-i Harju Elekter juhatuse ettepanek aktsionäride üldkoosolekule oli ja on maksta 1999. aasta eest dividende 3,00 krooni aktsia kohta;
2) Lisaks dividendide maksmisele korraldab Harju Elekter ka fondiemissiooni, kus aktsionär saab ühele aktsiale juurde kaks uut aktsiat;
3) õigus dividendide saamiseks 1999. aasta eest ja fondiemissioonis osalemiseks on 12. mai 2000. a. kella 8.00 seisuga AS-i Harju Elekter aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
4) uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendidele 2000. a. majandusaasta eest.

Endel Palla
Nõukogu esimees

ALGUSESSE


21.03.00
HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIAOPTSIOONI KORRALDAMINE

AS-I Harju Elekter nõukogu otsustas:

I Eesmärgiga motiveerida AS-i Harju Elekter töötajaid esitatakse 27.04.2000 toimuval AS Harju Elekter aktsionäride üldkoosolekule ettepanek anda AS Harju Elekter nõukogule volitused väljastada AS Harju Elekter töötajatele ja juhtorganite liikmetele ning oma tütarettevõtete ja sidusettevõtete juhatuste liikmetele aktsiaoptsioone järgmistel tingimustel:

1) väljastada 2000. aasta jooksul kuni 200 000 (kakssada tuhat) optsiooni, kusjuures iga optsioon annab õiguse ühele AS Harju Elekter uuele aktsiale nimiväärtusega 10.- krooni ja müügihinnaga vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi reeglite kogule (mitte alla otsusele eelnenud börsipäeva aktsia kaalutud keskmise hinna). Optsioonide realiseerumisel suureneb AS Harju Elekter aktsiakapital 2 000 000 (kahe miljoni) krooni võrra, mis moodustab peale fondiemissiooni toimumist aktsiakapitalist 3,7%;

2) aktsiaoptsioonid on Euroopa tüüpi (st. ühe kindla realiseerumistähtpäevaga) realiseerumistähtajaga kaks aastat peale nende väljastamist AS Harju Elekter nõukogu poolt;

3) aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on AS Harju Elekter töötajad ja juhtorganite liikmed ning tütarettevõtete ja sidusettevõtete juhatuste liikmed. Õigustatud subjektidele müüdavate aktsiate täpse arvu määrab nõukogu ja see sätestatakse vastavas aktsiakapitali suurendamise otsuses. Ülemärkimise tekkimisel otsustab aktsiate jaotumise nõukogu;

4) igal nõukogu liikmel on õigus märkida maksimaalselt 5000 aktsiat;

5) ettevõttest enne optsiooni realiseerumistähtaega lahkunud töötaja kaotab õiguse optsiooni realiseerimisele;

6) optsioonid on võõrandatavad vaid AS Harju Elekter juhatuse kaudu;

7) eesmärgiga vältida katteta optsioonide märkimisi maksab iga märkija nõukogu poolt kehtestatud märkimisperioodil ettevõttele ühe krooni märkimistasu aktsia kohta, mis vormistatakse intressita laenuna AS-le Harju Elekter ning tagastatakse optsiooni realiseerimistähtaja saabudes või optsiooni võõrandamisel;

8) emiteeritud aktsiad annavad õiguse dividendile optsiooni realiseerumise aastast alates.

II Seoses aktsiaoptsioonide väljastamisega esitada üldkoosolekule kinnitamiseks otsus välistada aktsionäride eesõigus kuni 200 000 nõukogu otsuse alusel väljalastava uue aktsia märkimisel.

Endel Palla
Nõukogu esimees

ALGUSESSE


21.03.00
HARJU ELEKTER
TEADE

FONDIEMISSIOONI LÄBIVIIMINE

Võttes aluseks AS Harju Elekter 2000. a. kinnitatud raamatupidamise aastaaruande koosseisus oleva bilansi seisuga 31.12.1999.a. otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku suurendada aktsiakapitali AS Harju Elekter omakapitali (eelmiste aastate jaotamata kasumi) arvel fondiemissiooni teel järgmiselt:

1) suurendada aktsiakapitali 36 000 000 (kolmekümne kuue miljoni) Eesti krooni võrra seniselt 18 000 000 (kaheksateistkümnelt miljonilt) kroonilt 54 000 000 (viiekümne nelja miljoni) kroonini, lastes välja iga olemasoleva nimelise aktsia kohta 2 (kaks) uut nimelist aktsiat, mis moodustab kokku 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) uut aktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) Eesti krooni, kusjuures iga aktsia annab 1 (ühe) hääle. Pärast aktsiakapitali suurendamist on AS Harju Elekter aktsiakapital 54 000 000 (viiskümmend neli miljonit) krooni;

2) õigus fondiemissioonis osalemiseks on 12.mai 2000.a. kella 8.00 seisuga AS Harju Elekter aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

3) uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele 12.mail 2000.a.;

4) uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile 2000.a. majandusaasta eest.

Endel Palla
Nõukogu esimees

ALGUSESSE


21.03.00
HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

AS-i Harju Elekter juhatus otsustas kokku kutsuda aktsionäride

korralise üldkoosoleku 27. aprillil 2000. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuses (Keskväljak 12, Keila).

AS-i Harju Elekter nõukogu määras aktsionäride üldkoosoleku päevakorra järgmisena:

1) AS-I Harju Elekter 1999. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.
2) Fondiemissiooni läbiviimine.
3) Aktsiaoptsiooni korraldamine töötajate motiveerimiseks.
4) Audiitorite nimetamine 2000. aastaks;

Juhatus tegi ettepaneku maksta dividende 1999. aasta eest 5,4 miljonit krooni (1998 – 3,6 mln. kr.) ehk 3,00 krooni ühe aktsia kohta (1998 – 2,00 kr.). Harju Elektri aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse 12. mai 2000 kell 8.00 seisuga.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

Lembit Libe
peaökonomist

ALGUSESSE


21.03.00
HARJU ELEKTER
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.99

Tuhandetes kroonides

kontsern

emaettevõte

 

1999.a.

1998.a.

1999.a.

1998.a.

Realiseerimise netokäive

158396

161280

137727

147894

Realiseeritud toodete kulud

126735

126997

109982

116753

Kogukasum

31660

34283

27745

31141

Turustuskulud

6684

7084

5477

6417

Admin. kulud

11630

11572

10400

10587

Muud äritulud

776

201

770

189

Muud ärikulud

747

1235

676

1066

Ärikasum

13375

14592

11960

13261

Fin. tulu tütarettev. aktsiatelt

2587

0

4162

668

Fin. tulu sidusettev. aktsiatelt

2744

1747

2744

1747

Fin. tulu muudelt aktsiatelt

4565

4157

4565

4157

Kasum valuutakursi muutusest

104

49

99

45

Muud intressi- ja finantstulud

835

229

900

306

Finantstulud kokku

10834

6181

12470

6922

Fin. kulu sidusettev. aktsiatelt

2573

0

2573

0

Intressikulud

1588

1231

1416

1062

Finants. inv. väärtuse langus

40

54

28

41

Kahjum valuutakursi muutusest

0

27

0

14

Muud finantskulud

61

1081

61

1081

Finantskulud kokku

4262

2392

4079

2197

Kasum majandustegevusest

19947

18381

20351

17986

Tulumaks

903

1313

751

1215

Edasilükkunud tulumaks

-3051

923

-2495

625

Aruandeaasta puhaskasum

22095

16146

22095

16146

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

Lembit Libe
peaökonomist

ALGUSESSE


21.03.00
HARJU ELEKTER
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.99

Tuhandetes kroonides

kontsern

emaettevõte

VARAD

31.12.99

31.12.98

31.12.99

31.12.98

Raha, pangakontod, väärtpaberid

17532

6077

17066

5867

Aktsiad ja väärtpaberid

450

368

450

368

Kokku nõuded ostjatele

11068

12055

8895

10902

Nõuded tütarettevõtetele

0

0

1085

466

Nõuded sidusettevõtetele

1200

1096

1133

1051

Muud lühiajalised nõuded

311

395

256

368

Viitlaekumised

89

33

88

33

Maksude ettemaksud

1349

604

1041

604

Muud ettemakstud kulud

449

202

434

121

Kokku l. aj. nõuded

14465

14385

12932

13544

Tooraine ja tootmisvarud

13487

18537

11022

17083

Kaubad

3458

3193

3303

3011

Ettemaks hankijatele

18

5

18

5

Kokku varud

16963

21734

14343

20099

Käibevara kokku

49410

42564

44791

39878

Tütarettevõtete aktsiad

0

0

4845

3369

Sidusettevõtete aktsiad

0

0

256

434

Muud aktsiad

17422

16351

17422

16351

Mitmes. pikaajal. nõuded

1554

1554

1554

1554

Mitmes. nõuded tütar e/v-le

429

514

429

514

Kokku fin. investeering

19406

18419

24506

22223

Maa ja ehitised

55888

37200

55913

37200

Masinad, seadmed

27168

26863

21214

21517

Muu inventar

2505

1984

2191

1740

Akumuleeritud kulum

-18677

-17215

-14608

-15565

Lõpetamata ehitus

54

500

54

500

Ettemakstud materiaalne põhiv.

905

569

758

569

Materiaalne pv kokku

67843

51551

62914

46919

Litsentsid

533

0

533

0

Firmaväärtus

304

401

0

0

Immateriaalne põhivara kokku

837

401

533

0

Põhivara kokku

88086

70372

87954

69142

VARAD KOKKU

137497

112935

132745

109020

         

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

       

Tagatiseta võlakohustused

914

726

0

0

Pikaajal. pangalaenude tag. maks.

7723

4938

7723

4938

Lühiajaline laen pangalt

323

2011

323

2011

Ostjate ettemaksud

23

283

23

276

Võlad hankijatele

11366

7430

9451

6904

Võlad sidusettevõtetele

565

786

565

786

Muud lühiajalised võlakohust.

308

0

308

0

Maksuvõlad

4684

2875

4163

2549

Viitvõlad

4425

4350

3771

3938

Kokku lühiajalised kohustused

30331

23399

26327

21402

Mittekonventeeritav. võlakohust.

748

1361

0

0

Pikaajaline pangalaen

18544

15744

18544

15744

Potentsiaalne tulumaksukohustus

0

3051

0

2495

Kokku pikaajalised kohustused

19292

20157

18544

18239

Kohustused kokku

49623

43556

44871

39641

Aktsiakapital

18000

18000

18000

18000

Reservid

3610

2010

3610

2010

Eelm. per. jaotam. kasum

44169

33223

44169

33223

Aruandea. kasum

22095

16146

22095

16146

Kokku omakapital

87874

69379

87874

69379

Passiva kokku

137497

132745

109020

112935

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

Lembit Libe
peaökonomist

ALGUSESSE


21.03.00
HARJU ELEKTER
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE

KOMMENTAAR 1999. A. AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSTELE

AS Harju Elekter kontserni 1999. aasta müügi netokäive oli 158,4 mln. kr. (98 – 161,3 mln. kr.), s.h. emaettevõtte käive 137,7 mln. kr. (98 – 147,9 mln. kr.). Kontserni käibe absoluutmaht 1999. aastal oli väiksem kui eelmisel aastal seetõttu, et 1998. a. Harju Elektri koosseisus olnud tulekindlate uste tehas tegutseb 1999. aastast iseseisva ettevõttena AS Saajos Balti. Elimineerides kontserni 1998. a. kogukäibest tulekindlate uste tehase müügimahu (14,3 mln. kr.), oli võrreldava käibe juurdekasv 1999. aastal 7,8 %.

Peamiste tegevusvaldkondade lõikes oli käive järgmine:

 

1999

1998

muutus

- autode ja elektroonikaseadmete juhtmeköidised

48,3 mln. kr.

43,6 mln. kr.

110,8 %

- elektriseadmed

49,3 mln. kr.

55,4 mln. kr.

89,0 %

- side- ja IT-seadmete kapid ning muud lehtmetalltooted

28,7 mln. kr.

18,7 mln. kr.

153,5 %

Autode ja elektroonikaseadmete juhtmeköidiste tootmine kasvas koos

Harju Elektri koostööpartneri PKC Group OYj tootmismahtude kasvuga Põhja-Euroopa auto- ja elektroonikatööstusele. Kodumaise elektriehitusturu kuni 20% languse juures tuli elektriseadmete müügil töötada oluliselt madalamate marginaalidega. Selle tagajärjel vähenes küll müügikäive, kuid kasvas turuosa. Ekspordi maht moodustas kogu müügikäibest 46,5 % (98 – 41,4 %).

AS Harju Elekter konsolideeritud puhaskasum oli 1999. aastal 22,1 mln. kr. (98 – 16,1 mln. kr.) ja juurdekasv võrreldes eelmise aastaga 37,3 %. Üldisest majanduslangusest tingituna sai Harju Elekter 1999. aastal ärikasumit 10 % vähem kui eelmisel aastal (99 – 12,0 mln. kr.; 98 – 13,3 mln. kr.). Seda kompenseeris aga finantstegevusest saadud suurem puhastulu (99 – 8,4 mln. kr.; 98 – 4,7 mln. kr.). Maksueelne kasum oli 8,2 % suurem kui eelmisel aastal. Seoses uue tulumaksuseaduse jõustumisega 01.01.2000 on edasilükkunud tulumaksukohustuse summa 3,1 mln. kr. läbi 1999. a. kasumiaruande kantud vaba omakapitali koosseisu.

Kasum aktsia kohta moodustas 1999. aastal 12,27 krooni (98 – 8,97 krooni).

Olulised muudatused kontserni majandustegevuses: - Elektriseadmete tehas tõi turule firma Schneider Electric Industry litsentsi alusel valmistatava lehtmetallkorpusega alajaama.

- Valmis autojuhtmete tehase Haapsalu tsehhi laiendus, kus aastavahetusel töötas 67 inimest.
- Tütarettevõte AS Eltek sai UPS-seadmete korpuste tarnijaks USA firmale APC. Lepingus ettenähtud tarnete maht suurendab firma käivet 2000. aastal ca 50 %.
- Uue aktsionäri Inexa Panel A/S kaasamisel müüs Harju Elekter osa oma osalusest (55 %-lt 33,3 %-le) AS-is Saajos Balti, mis võimaldab avardada firmal turgusid tulekindlate uste tarnimisel ja avaldab sünergilist kaasmõju teistele Harju Elektri allüksustele.

Kontserni Harju Elekter investeeringute maht oli 1999. aastal 22,2 mln. krooni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

Lembit Libe
peaökonomist

ALGUSESSE


14.02.00
HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTE AS ELTEK SAAB USA FIRMA TARNIJAKS

AS Eltek ja American Power Conversion (APC) tütarettevõte APC Denmark A/S vahelise lepingu jõustumisega käesoleva aasta veebruaris saab Eltek´ist UPS´i seadmete korpuste tarnija maailma suurimale UPS´i seadmete tootjale APC-ile. Lepingus ettenähtud tarnete maht suurendab Elteki käivet käesoleval aastal 35 milj. kroonini, mis on 1,5 korda rohkem kui 1999. aastal.

Seoses tellimuste mahu järsu suurenemisega vajab tehas täiendavaid tootmisvõimsusi. ASi Eltek nõukogu kinnitas 2000.aasta investeeringute plaani 8 milj. EEK täisautomaatse metallitöötluskeskuse soetamiseks. Emaettevõte Harju Elekter investeerib Elteki tootmispindade laiendusse omavahenditest 3,2 milj. EEK ning tagab Elteki pangalaenu – 3 milj. FIM – Soome pankadest.

AS Eltek on Harju Elektri tütarettevõte alates 1998.aastast.

Firma põhitoodangu moodustavad andmeside- ja telefonivõrgu jaotuskapid ning UPS-korpused. Firma käive 1999.a. oli 24 milj. EEK (18,5 milj. EEK 1998.a.), millest eksport moodustas 42%.

AS Harju Elekter koos tütar- ja sidusettevõtetega AS Eltek, AS Keila Kaabel, AS Saajos Balti ja AS Glamox Harju Elekter annab tööd rohkem kui 800 inimesele olles Keila ümbruse suurim tööandja.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


10.02.00
HARJU ELEKTER
TEADE

ESIALGSED 1999. A. MAJANDUSTULEMUSED

Auditeerimata andmetel oli ASi Harju Elekter konsolideeritud realiseerimise netokäive 1999. aastal 158,4 mln. kr. (98 – 161,3 mln. kr.) ja maksueelne kasum 20,0 mln. kr (98 – 18,4 mln. kr.). 1999. aasta näitajates ei sisaldu tulekindlate uste tehase maht, mille baasil tegutseb alates 99. aasta algusest uus ettevõte AS Saajos Balti (98. a. käive 14,4 mln. kr) Seega kasvas ASi Harju Elekter võrreldav käive 7,9 % ja maksueelne kasum 8,7 % võrra.

Majandusaasta aruanne avalikustatakse 10. nädalal.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

ALGUSESSE