PRESSITEATED 1998AS HARJU ELEKTER
TEADE
22.01.98

AS HARJU ELEKTER TULEKINDLATE USTE TEHASE UUS TOOTMISHOONE

Täna avatakse Keilas AS Harju Elekter tulekindlate uste tehase uus tootmishoone. Harju Elekter on investeerinud ustetehase hoone ehitusse, seadmetesse ja tootmise käivitamiseks ligi 10 miljonit krooni, sellest 4 miljonit krooni Postipankkilt voetud laenu arvelt.

AS Harju Elekter koostööpartneri Soome firma OY Saajos International Ltd. poolt on renditud ustetehasele spetsiaalseadmed tuletokke uste valmistamiseks. Ustetehase käive on olnud järgmine:

 

1996

1996

1995

Realiseerimise netokäive (mln. kr.)

9,7

5,6

3,9

sh. eksport

1,7

1,0

0,6

Järgmise kahe aasta jooksul planeeritakse tehase käibe kahekordistumist.

1995. aastal alustati vastavalt AS Harju Elekter ja OY Saajos International Ltd. vahel sõlmitud litsentsilepingule tuletokke uste tootmist. Esimesena Eestis saadi litsentsivalmistajale Harju Elektrile Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi poolt väljaantud vastavustunnistused (sertifikaadid) tuletokke uste valmistamiseks. 1995. aastal saadi ka Läti ja Leedu vastavad sertifikaadid. Kolme tegevusaasta jooksul on saavutatud tuletokke uste valmistajana tuntus ja Harju Elekter kuulub suurimate turvauste tootjate hulka Eestis.

Meie turuosa moodustab sertifitseeritud tuletokke uste osas ettevõtte hinnangul üle 50%. Eksport moodustab tehase käibest ca 20 %. Peamisteks klientideks ustetehase toodangule on ehitusfirmad ja ehitusmaterjalide hulgimüüjad. Harju Elektri tuletokke uste eeliseks Baltimaades on nende valmistamisel kasutatav ainulaadne tehnoloogia, samuti Saajos OY kui Euroopa ühe tuntuma tuletokke ja turvauste tootja litsents ja tehniline abi ning sertifikaatide olemasolu paljudele erinevatele tuletokke tarinditele.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
03.02.98

ÄRIÜHINGU OMANDAMINE

AS Harju Elekter sõlmib täna, 3.veebruaril, osaühinguga Harju KEK ostu-müügi lepingu ASi Eltek 100 % aktsiate omandamiseks hinnaga 2 miljonit krooni. AS Eltek aktsiakapitali suurus on 300 000 krooni, mis jaguneb 3000 nimeliseks lihtaktsiaks nimiväärtusega 100 krooni.

AS Eltek omakapitali suurus on 1,3 miljonit krooni. AS Eltek põhitegevuseks on telefonivõrgu jaotuskappide ja andmeside seadmete kappide (racki kapid) tootmine, milles ta omab juhtivat positsiooni Eestis.

Elteki suuremateks klientideks on AS Eesti Telefon, A-Kaabel, Eesti Gaas ja Lindström OÜ ning tema tegevusvaldkond on lähedane Harju Elektri elektriseadmete tehase tegevusvaldkonnale.

Elteki omandamise eesmärk on selles, et ühtse juhtimise ja finantspoliitika kaudu suurendada tema arengupotentsiaali. AS Eltek majandustegevuse põhinäitajad kolme viimase aasta jooksul olid järgmised:

 

1997*

1996

1995

Realiseerimise netokäive (tuh. kr.)

16400

7440

5200

Puhaskasum

836

175

164

Töötajate arv

42

38

36

*auditeerimata andmed

1997. aastal investeeris AS Eltek uutesse seadmetesse 2,7 mln. krooni. Üksikajalikum informatsioon ASi Eltek majandustegevuse kohta esitatakse ostu-müügi lepingu jõustumisel.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
25.02.98

AS HARJU ELEKTER AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Vastavalt Harju Elektri juhatuse otsusele toimub aktsionäride korraline üldkoosolek 2. aprillil 1998. aastal, algusega kell 9.00 Keila Kultuurimajas, aadressil Keskväljak 12, Keila. Aktsionäride üldkoosoleku päevakord avalikustatakse pärast selle määramist nõukogu poolt.

Andres Allikmäe
Juhatuse liige

ALGUSESSE


HARJU ELEKTER
TEADE
16.03.98

AS HARJU ELEKTER AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD.
JUHATUSE ETTEPANEK DIVIDENDIDE MAKSMISEKS 1997. A. EEST

AS Harju Elekter nõukogu määras 02. aprillil toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra järgnevalt:

1) AS-i Harju Elekter 1997. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine;
2) muudatused nõukogu koosseisus;
3) audiitorite valimine 1998. aastaks;

AS-i Harju Elekter juhatus otsustas teha aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku kuulutada välja dividendid kogusummas 2,7 miljonit krooni, mis moodustab 26,7 % puhaskasumist ja 1,50 krooni ühe aktsia kohta. Väärtpaberiomanike nimekiri kavatsetakse fikseerida 20. apr. 1998.a. seisuga.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
23.03.98

AS HARJU ELEKTER TÜTARETTEVÕTTE AS ELTEK AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU JA NÕUKOGU OTSUSED

19. Märtsil 1998 toimus Keilas AS-I Harju Elekter ruumides AS-I Eltek aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekul viibis AS-i Eltek ainuaktsionäri AS-i Harju Elekter juhatus täies koosseisus. AS Eltek üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. AS-i Eltek juhtimisorganite määramine.
2. Audiitori kinnitamine.
3. Aktsiakapitali suurendamine.

Üldkoosolek otsustas:

1.1. Määrata AS-i Eltek nõukogu uueks esimeheks AS-i Harju Elekter juhatuse esimees hr. Endel Palla.

1.2. Määrata AS-i Eltek nõukogu liikmeteks pr. Karin Padjus ja hr.-d Andres Allikmäe, Lembit Libe, Ülo Merisalu, kes on AS-i Harju Elektri juhatuse liikmed

2.1. Kinnitada AS-i Eltek audiitoriks vannutatud audiitor hr. Jaanus Kaljulaid.

3.1. Suurendada AS-i Eltek aktsiakapitali 700 000 (seitsmesaja tuhande) krooni vorra rahaliste sissemakse tegemise teel ilma aktsiate märkimiseta. Uute aktsiate eest tuleb tasuda 23. märtsiks AS-i Eltek arvele. Kõik uued aktsiad in nimelised lihtaktsiad. Aktsiakapitali suurendati selleks, et tosta omakapitali osatähtsust.

19. märtsil toimunud AS-I Eltek nõukogu määras 2 liikmelise juhatuse esimeheks senise juhatuse esimehe Aare Metsur`i ja juhatuse liikmeks Raivo Somer`i.

Endel Palla
AS Harju Elekter juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
02.04.98

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Täna, 2. aprillil 1998 algusega kell 9 toimus Keilas, Keskväljak 12 AS Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 220 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 1408150 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 78,23 %.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. AS Harju Elekter 1997. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.
2. Muudatused nõukogu koosseisus.
3. Audiitorite nimetamine 1998. aastaks.

1. AS Harju Elekter 1997. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada AS Harju Elekter 1997. a. majandusaasta aruanne juhatuse ja nõukogu poolt esitatud kujul, sh. bilanss seisuga 31.12.1997. a. tasakaalus 79699 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 10094 tuhat krooni ja kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1997. a. lõpus

26220379

1997. a. aruandeaasta kasum

10093720

Reservkapitali moodustamiseks

1000000

Dividendidena jaotamiseks *

2700000

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 1997. a. majandusaasta aruande kinnitamist

32614099 *

Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseerida seisuga 20. aprill 1998. a.
Otsuse poolt anti 1396384 häält, mis moodustas 99,16 % registreerunuist.

2. Muudatused nõukogu koosseisus.

Üldkoosolek otsustas:
Tagasi kutsuda AS Harju Elekter senisest nõukogust 3 liiget:
hr.-d Kalvi Schilf, Priidik Kalle ja Harald Tillemann nende isiklike avalduste alusel.

Valida AS Harju Elekter 3-liikmeline nõukogu. Hr. Jüri Kalmetil jätkata nõukogu esimehena ja valida uuteks nõukogu liikmeteks pr. Triinu Tombak ja hr. Lembit Kirsme. Otsuse poolt anti 1397752 häält, mis moodustas 99,26 % registreerunuist.

3. Audiitorite nimetamine 1998. aastaks.

Üldkoosolek otsustas:
Nimetada AS Harju Elekter audiitoriteks 1998. aastal audiitorfirma KPMG audiitorid hr.-d Andrus Root ja Andris Jegers. Otsuse poolt anti 1401555 häält, mis moodustas 99,53 % registreerunuist.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
02.04.98

AS HARJU ELEKTER NÕUKOGU UUTE LIIKMETE 3 VIIMASE AASTA AMETIKÄIK JA NENDE OMANDUSES OLEVATE HARJU ELEKTRI AKTSIATE HULK

Pr. Triinu Tombak

  • September 1995 - märts 1996

  • Maailmapank, Washington D.C. World Development Report 1996, .From Plan to Market. Projekti assistent

  • Mai 1996 - detsember 1996 Eesti Investeerimispank Laenuosakond, projektijuht

  • Alates jaanuar 1997 kuni käesoleva ajani Eesti Investeerimispank Investeerimisosakond, vanem projektijuht

Pr. Triinu Tombaku omanduses seisuga 01.04.1998 Harju Elektri aktsiaid ei ole.

Hr. Lembit Kirsme

  • Alates 1995. a. kuni käesoleva ajani AS Devest juhatuse esimees AS Devest on OÜ Harju KEK 100 %line tütarettevõte

  • Alates 1996. A. kuni käesoleva ajani OÜ Harju KEK nõukogu aseesimees, enne seda juhatuse liige

Hr. Lembit Kirsme omanduses on seisuga 01. 04. 1998 120 000 Harju Elektri aktsiat, mis moodustab 6,67 % aktsiate üldarvust. OÜ Kirschmann kaudu kuulub hr. Kirsmele 2,22 % Harju Elektri aktsiatest ja OÜ Harju KEK kaudu 5,55 % Harju Elektri aktsiatest. Kokku (otseselt ja kaudselt) kontrollib hr. Kirsme 14,44 % Harju Elektri aktsiatest.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
24.04.98

UUE TOOTMISÜKSUSE RAJAMINE

Seoses tellimuste mahu kasvuga ja küllaltki pingelise olukorraga Harju maakonna ja Tallinna tõõjõuturul on AS Harju Elekter otsustanud laiendada oma tootmist Keilast väljapoole.

23. aprillil 1998 kiitis ASi Harju Elekter nõukogu heaks juhatuse ettepaneku rajada tootmisüksus Haapsalu linna, kus hakatakse tootma skandinaavia auto- ja elektroonikatööstusele juhtme-köidiseid perspektiivse mahuga kuni 20 mln. kr. aastal 2000.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
17.06.98

AS HARJU ELEKTER ELEKTRISEADMETE TEHASE UUS TOOTMISHOONE

18. juunil 1998.a. toimub AS Harju Elekter.is uuele tootmishoonele nurgakivi panek. Hoone on ette nähtud raudbetoonkorpusega komplektalajaamade HEKA, HEKA-2 ja HEKA+ tootmiseks. Uue tsehhi (pinnaga 648 m2) tootmisvõimsuseks on arvestatud 200 alajaama aastas. Ehitamise aeg on juuni kuni oktoober 1998.a., investeeringute maht 5,0 milj. EEK.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
16.07.98

AS HARJU ELEKTER SIDUSETTEVÕTTE AS KEILA KAABEL KVALITEEDIJUHTIMIS-SÜSTEEMI AKTSEPTEERIMINE

ASi Keila Kaabel kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnistatud Lloyd’s Register Quality Assurance poolt vastavaks rahvusvahelisele standardile ISO 9001:1994.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutussfäär on:

  • paigalduskaablite ning 1 kV jõukaablite kavandamine, tootmine ja tootearendus;

  • NK Cables Ltd. toodete müük;

Kvaliteedijuhtimissüsteemi heakskiitmine avardab Keila Kaabli ekspordivõimalusi ja suurendab firma usaldusväärsust klientide ja tarnijate ees. AS Keila Kaabel on Baltimaade suurim kaablitootja ja edasimüüja, kelle 1997. a. realiseerimise netokäive oli 103 mln. EEKi. ASi Keila Kaabel aktsiatest on 41,2% ASi Harju Elekter omanduses, ülejäänud 58,8 % kuuluvad Soome firma NK Cables Ltd (end. Nokia Cables) kaudu Euroopa 5 suurema kaablitootja hulka kuuluvale Hollandi kontsernile NKF Holding.

Andres Allikmäe
Juhatuse liige

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
22.09.98

AS HARJU ELEKTER VENEMAA MAJANDUSKRIIS EI PUUDUTA

ASi Harju Elekter 1998. a. 8 kuu konsolideerimata realiseerimise netokäive oli 93,5 miljonit krooni (97 a. 8 k.. 60,3 mln. kr.), mis võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on 55% enam. Kogu käibest moodustas eksport 44% (41,5 mln. kr.), millest 99% läks Euroopa Liidu maadesse (Soome, Rootsi).

Venemaa majanduskriis ei ole ASi Harju Elekter tootmistegevust ja käivet mõjutanud, sest ettevõte ei sõltu Vene turust ega toorainest. 01. septembri seisuga oli Harju Elektris 524 töötajat, mis on 23 võrra rohkem kui 01. juulil ja 20% rohkem kui möödunud aastal samal ajal (436 töötajat).

Firmat pole mõjutanud ka Eesti panganduse arengud, kuna meie pikaajalised laenud on võetud Skandinaaviamaade pankadest.

Vastavalt varem plaanitule alustas AS Harju Elekter septembris juhtmeköidiste tootmist Autojuhtmete Tehase Haapsalu uues tsehhis, mille I etapp saavutab planeeritud tootmisvõimsuse aasta lõpus.

Andres Allikmäe
Juhatuse liige

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
23.10.98

VÄLISOSALUSEGA TÜTARETTEVÕTE HARJU ELEKTER`ile

22. oktoobril 1998. a. kiitis AS-i Harju Elekter nõukogu heaks kokkuleppe Soome firmaga OY Saajos International Ltd. ühisettevõtte AS Saajos Balti asutamiseks 1. jaanuarist 1999. a.

Ettevõtte tegevusalaks on tuletõkke- ja turvauste valmistamine ja müük. Firma asutatakse tegutseva AS Harju Elekter Tulekindlate Uste Tehase baasil, kaasates täiendavalt väliskapitali üle kahe miljoni krooni OY Saajos International Ltd.`lt, kelle litsentsi alusel toimub tootmine alates 1995. aastast.

Ettevõtte aktsiakapitaliks plaanitakse 5 miljonit krooni, millest AS Harju Elekter omab 55 % ja OY Saajos International Ltd. 45 %. AS Saajos Balti 1999. a. käibeks planeeritakse 25 miljonit krooni, millest ekspordi osa on 25 %.

Täiendavad investeeringud ja lisanduv oskusteave tõstavad oluliselt tehnilist taset, annavad võimaluse tõsta tootmismahtu ning lisaks Balti ehitusturule pääseda ka Põhja-Euroopa laevaehitusturule.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
04.11.98

VÄLISOSALUSEGA TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE

5. novembril kirjutavad ASi Harju Elekter juhatuse esimees Endel Palla ja Soome firma OY Saajos International Ltd. tegevdirektor Seppo Saajos alla uue ettevõtte AS Saajos Balti asutamislepingule.

Ettevõtte tegevusalaks on tuletõkke- ja turvauste valmistamine ja müük. Firma asutatakse tegutseva AS Harju Elekter Tulekindlate Uste Tehase baasil, kaasates täiendavalt väliskapitali üle kahe miljoni krooni OY Saajos International Ltd.`lt, kelle litsentsi alusel toimub tootmine alates 1995. aastast.

Ettevõtte aktsiakapitaliks plaanitakse 5 miljonit krooni, millest AS Harju Elekter omab 55 % ja OY Saajos International Ltd. 45 %. AS Saajos Balti 1999. a. käibeks planeeritakse 25 miljonit krooni, millest ekspordi osa on 25 %.

ASi Saajos Balti juhatuse esimeheks määratakse Kalev Koort, kes käesoleval ajal töötab ASi Harju Elekter Tulekindlate Uste Tehase juhatajana.

Täiendavad investeeringud ja lisanduv oskusteave tõstavad oluliselt tehnilist taset ning annavad võimaluse tõsta tootmismahtu. Lähiaastate eesmärgiks on tõusta Baltikumis turuliidriks ehitusele sertifitseeritud tuletõkke uste tarnijana.

Eriti oluline on aga algav ühistöö Põhja-Euroopa laevatehastega laevauste valmistajana.

Täiendav info:
Endel Palla 372 67 47 400
Seppo Saajos 358 19 322 900
Kalev Koort 372 67 47 428

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
02.12.98

ELEKTRISEADMETE TEHASE UUE TOOTMISHOONE AVAMINE

04. detsembril 1998 avatakse AS Harju Elekter elektriseadmete tehase uus alajaamade tootmishoone. Hoone on ette nähtud raudbetoonkorpusega komplektalajaamade HEKA valmistamiseks.

Uue tsehhi tootmisvõimsuseks on 200 komplektalajaama aastas. Peatööettevõtt hoone ehitusel teostati oma jõududega, kaasates erinevaid alltöövõtjaid. Ehitus püstitati ajavahemikul juuni-oktoober 1998. Investeeringu maht oli 5,5 milj. EEK, mis kaeti omavahenditest ja LEONIA Pangalt võetud laenuga.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE