BÖRSITEATED 2004AS HARJU ELEKTER
TEADE
23.12.2004

FINANTSARUANNETE AVALDAMINE 2005. AASTAL

Harju Elekter soovib oma aktsionäridele ilusaid pühi, kena aastavahetust ja edukat uut aastat ning teatab, et avaldab 2004. aasta esialgsed konsolideerimata ja auditeerimata majandustulemused 2005.a 9.nädalal.

2005. aastal avaldab Harju Elekter 3 vahearuannet järgmiselt:

1-3/2005 19.nädal
1-6/2005 31.nädal
1-9/2005 44.nädal

Majandustulemused edastatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka Harju Elektri koduleheküljel internetis aadressil http://www.harjuelekter.ee

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
6 747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
14.12.2004

TÜTARETTEVÕTTELE JUHATUSE MÄÄRAMINE

ASi Harju Elekter 100%lise tütarettevõtja AS Eltek nõukogu 14.12.2004 koosolek otsustas määrata seoses senise juhatuse volituste lõppemisega järgnevaks 3- aastaseks perioodiks üheliikmelise juhatuse ja nimetada juhatajaks ettevõtte senine juhatuse esimees Aare Metsur.

AS Eltek kuulub Harju Elektri kontserni alates 1998.aastast. Ettevõtte põhitegevus on erinevate lehtmetalltoodete välja töötamine, tootmine ja müük peamiselt andmeside- ja telekommunikatsioonituru tarbeks. Ettevõtte 2004. a. 9 kuu käive oli 35,3 miljonit krooni e. 2,26 miljonit eurot (2003 a 9 k: 33,5 miljonit krooni e. 2,14 miljonit eurot)

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
02.11.2004

HARJU ELEKTER, 9 KUU MAJANDUSTULEMUSED

AS HARJU ELEKTER
2004-11-02
KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 9 KUUD 2004

Harju Elekter on suutnud ootuspäraselt realiseerida majanduskasvust ja
kontserni sünergilisest koostööst tuleneva edu ning saavutada head majandus-
tulemused. Rõõmustavalt kasvasid müügitulud ja ärikasum kõigis tegevus-
valdkondades. 2004.a. aasta 9 kuu tulemused võimaldavad positiivse arengu ka
järgnevatel perioodidel.

                                                                                    1-9/2004   1-9/2003
Tähtsamad näitajad (MEEK)
Müügitulu                                                                         315,2      235,4
Ärikasum                                                                          24,0       14,1
Kasum enne makse ja intresse (EBIT)                                 98,1       111,8
Perioodi puhaskasum                                                         94,8       110,8

Perioodi lõpu seisuga
Käibevara                                                                       162,9      99,5
Põhivara                                                                        440,2      302,3
Varad kokku                                                                   603,1      401,7
Kohustused                                                                    117,7      77,2
Vähemusosa                                                                    15,0       0
Omakapital                                                                    470,4      324,6

Suhtarvud (%)
Müügitulude juurdekasv                                                    33,9       26,1
Ärikasumi juurdekasv                                                       70,4       13,1
Puhaskasumi juurdekasv                                                 -14,4      118,9
Käiberentaablus (ärikasum/netokäive*100)                         7,6        6,0
Kasumirentaablus (puhaskasum/netokäive*100)                30,1       47,1
Omakapitali osatähtsus (omakap./varad kokku*100)         78,0       80,8

Töötajate arv perioodi lõpu seisuga                                  383        294
Puhaskasum aktsia kohta (EEK)                                      17,49      20,52

Konsolideerimisgrupi 9 kuu majandustulemused olid kokkuvõttes head ja vastasid
ootustele. Müügitellimuste hulk III kvartalis ületas oluliselt II kvartali
mahu, seda nii Eestis kui ka tütarettevõtetes Soomes ja Leedus. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga kasvasid nii käive 33,9% kui ka ärikasum 70,4%;
paranes ärirentaablus, jõudes 7,6%ni.

Müügitulust moodustas 77,6% tööstustoodangu ja 14,5% kaubandus ja
vahendusmüük. Seejuures kasvas toodangu müük 9 kuuga võrreldes 2003.a. sama
perioodiga 32,7% ning teenuste ja vahendusmüük kokku 38,5%. Müük Eestisse
moodustas 47,7% ja 52,3% välisturgudele, sh Soome 38,5% ja Leetu 11,4%. Müük
Eesti turule kasvas 21,3%. Toodangu müük välisturgudele kasvas 48,0%. Siin
tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et 2004.a. 9 kuu näitajates sisalduvad ka
Leedu tütarfirma Rifas konsolideeritud müügitulud summas 36,1 miljonit krooni
(2,3 miljonit eurot).

Finantstegevusest saadi 9 kuuga kasumit kokku 73,1 miljonit krooni e. 4,7
miljonit eurot (2003 9k: 96,8 miljonit krooni e. 6,2 miljonit eurot). III
kvartalis muutus PKC Group Oyj aktsia turuhind vähe, vähenedes 7 eurosenti
(1,10 krooni), seevastu tõusis 2003.a. III kvartalis aktsia turuhind 99
eurosenti (15,49 krooni), mistõttu kirjeldati täiendavat finantstulu 29,0
miljonit krooni (5,2 miljonit eurot). Kokku kirjeldati k.a. 9 kuuga aktsiate
|mberhindlusest finantstulu 48,8 miljonit krooni e. 3,1 miljonit eurot (2003 9
k: 81,3 miljonit krooni e. 5,2 miljonit eurot). PKC Group Oyj maksis 2003.a.
eest dividende kokku 24,3 miljonit krooni e. 1,5  miljonit eurot, mis oli üle
viie korra rohkem kui eelmisel aastal.

Aruandeperioodil investeeriti  kontsernis materiaalsesse ja immateriaalsesse
põhivarasse kokku 24,5 miljonit krooni e. 1,6 miljonit eurot (2003 9 k: 38,9
miljonit krooni e. 2,4 miljonit eurot). Tehnoloogilistesse seadmetesse
investeeriti 12,6 miljonit krooni e. 0,8 miljonit eurot (2003 9 k: 2,7
miljonit krooni e. 0,17  miljonit eurot), tootmishoonete ehituseks ja
rekonstrueerimiseks kokku 13,0 miljonit krooni e. 0,8 miljonit eurot (2003 9
k: 31,8 miljonit krooni e. 2,0 miljonit eurot).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

Lisainformatsioon: Harju Elektri 9 kuu vahearuanne, Karin Padjus, juhatuse
liige (tel 6 747 400).

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.04
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
Tuhandetes EEK EUR
VARAD                                 30.09.04 31.12.03 30.09.04 31.12.03
Raha, pangakontod                         17 862 26 449 1 142 1 690
Kokku nōuded ostjatele                65 966 31 784 4 216 2 030
Mitmesugused lühiajal.nõuded      3 058 6 106 195 390
Viitlaekumised                        882 67 56 4
Ettem.tulevaste per.kulud 1 843 1 251 118 80
Kokku lühiajalised nõuded             71 749 39 208 4 586 2 505
Tootmisvarud                          61 342 37 721 3 920 2 411
Kaubad                                11 736 6 344 750 405
Ettemaks hankijatele                  184 57 12 4
Kokku varud                           73 262 44 123 4 682 2 820
Käibevara kokku                       162 873 109 780 10 409 7 016
Sidusettevõtete aktsiad               24 523 26 476 1 567 1 692
Muud aktsiad                          254 941 201 128 16 294 12 854
Mitmesugused pikaajal.nõuded      26 19 2 1
Kokku finantsinvesteering             279 490 227 623 17 863 14 548
Kinnisvarainvesteeringud 87 485 86 896 5 591 5 554
Maa ja ehitised                       38 487 28 308 2 460 1 809
Masinad, seadmed                      70 311 58 144 4 494 3 716
Muu inventar                          5 715 4 996 365 319
Akumuleeritud kulum                       -45 057 -38 892 -2 880 -2 486
Lõpetamata ehitus                     2 325 2 363 149 151
Ettem.materiaalne põhivara      43 2 068 3 132
Kokku materiaalne põhivara            71 824 56 987 4 590 3 642
Litsentsid                            1 412 1 752 90 112
Firmaväärts                           0 0 0 0
Ettem.immateriaalne vara 0 39 0 2
Kokku immateriaalne põhivara           1 412 1 790 90 114
Põhivara kokku                        440 211 373 297 28 135 23 858
Varad kokku                           603 084 483 077 38 544 30 874
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL              
Võlakohustused                        18 074 14 366 1 155 918
Ostjate ettemaksud                    3 470 1 065 222 68
Võlad tarnijatele                  51 314 26 756 3 280 1 710
Muud lühiajal.võlakohustused      2 050 1 218 131 78
Maksuvõlad                             7 603 6 838 486 437
Viitvõlad                             8 706 9 600 556 614
Muud ettemakst.tulev.per.tulud 3 643 0 233 0
Kokku lühiajal.kohustused         94 861 59 843 6 063 3 825
Kokku pikaajal.kohustused         22 801 20 800 1 457 1 329
Kohustused kokku                      117 661 80 643 7 520 5 154
Vähemusosa 14 991 13 222 958 845
Aktsiakapital                         56 000 54 000 3 579 3 451
Ülekurss 6 000 0 383 0
Reservkapital                         8 600 8 600 550 550
Eelm.per. jaotamata kasum   305 012 151 151 19 495 9 660
Aruandea.kasum                        94 820 175 461 6 060 11 214
Kokku omakapital                      470 432 389 212 30 066 24 875
Kohust.ja omakapital kokku                                603 084 483 077 38 544 30 874
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.04
auditeerimata
Tuhandetes                      EEK EUR
Kontsern 9 kuud 04 9 kuud 03 9 kuud 04 9 kuud 03
Realiseerimise  netokäive                  315 223 235 382 20 146 15 043
Realiseeritud toodete kulud                -255 958 -191 418 -16 359 -12 234
 
Kogukasum                                  59 265 43 964 3 787 2 809
Tegevuskulud ,s.h.                         -35 421 -29 587 -2 264 -1 891
      turustuskulud                        -14 354 -11 965 -917 -765
      üldhalduskulud                       -21 067 -17 622 -1 346 -1 126
Muud äritulud                              483 169 31 11
Muud ärikulud                              -302 -445 -19 -28
Ärikasum                                      24 025 14 101 1 535 901
Finantstulud ja -kulud, sh.                         
 - sidusettevõtete aktsiatelt          -192 10 838 -12 693
 - muudelt fin.investeering.                  25 354 5 399 1 620 345
 - fin.invest.ümberhindlusest  48 849 81 332 3 122 5 198
 - intressikulud                            -1 012 -918 -65 -59
 - valuutakursi muutusest -39 -37 -2 -2
 - muud tulud ja kulud          96 140 6 9
Finantstulud kokku                         73 056 96 754 4 668 6 184
Kasum majandustegevusest                   97 081 110 855 6 204 7 085
Tulumaks -49 0 -3 0
Maksustamisjärgne kasum 97 033 110 855 6 201 7 085
Vähemusosa -2 212 -33 -141 -2
Aruandeperioodi puhaskasum                 94 820 110 822 6 060 7 083
 
Tava puhaskasum aktsia kohta     17,49 20,52 1,12 1,31
Lahustatud puhaskasum
aktsia kohta  17,49 20,20 1,12 1,29
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE III KVARTAL
Tuhandetes                      EEK EUR
Kontsern III kv 04 III kv 03 III kv 04 III kv 03
Realiseerimise  netokäive                  126 022 85 817 8 054 5 484
Realiseeritud toodete kulud                -99 826 -69 727 -6 380 -4 456
 
Kogukasum                                  26 196 16 090 1 674 1 028
Tegevuskulud ,s.h.                         -12 155 -9 927 -777 -634
      turustuskulud                        -5 155 -4 209 -329 -269
      üldhalduskulud                       -7 000 -5 718 -447 -365
Muud äritulud                              94 127 6 8
Muud ärikulud                              -62 -68 -4 -4
Ärikasum                                      14 073 6 222 899 398
Finantstulud ja -kulud, sh.                         
 - sidusettevõtete aktsiatelt          488 9 600 31 614
 - muudelt fin.investeering.                  4 860 840 311 54
 - fin.invest.ümberhindlusest  -2 134 29 008 -136 1 854
 - intressikulud                            -416 -421 -27 -27
 - valuutakursi muutusest -13 -8 -1 -1
 - muud tulud ja kulud          22 50 1 3
Finantstulud kokku                         2 807 39 069 179 2 497
Kasum majandustegevusest                   16 880 45 291 1 079 2 895
Tulumaks -16 0 -1 0
Maksustamisjärgne kasum 16 865 45 291 1 078 2 895
Vähemusosa -1 927 -33 -123 -2
Aruandeperioodi puhaskasum                 14 937 45 258 955 2 893
 
Tava puhaskasum aktsia kohta     2,73 8,38 0,17 0,54
Lahustatud puhaskasum
aktsia kohta  2,73 8,21 0,17 0,52
Karin Padjus                              
Pearaamatupidaja                             
6 747 403

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
01.11.2004

AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE

Äriregister registreeris ASi Harju Elekter aktsiakapitali suurendamise 2 miljoni krooni ( 127,8 TEUR) võrra. Harju Elekter lasi täiendavalt välja 200 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot). Alates 29.10.2004 on Harju Elektri aktsiakapitali suurus 56 miljonit krooni (3,579 MEUR), mis jaguneb 5,6 miljoniks lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot). Aktsiad omavad õigust dividendidele 2004.a majandusaasta eest.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6 747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
05.10.2004

AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE

Seoses suunatud aktsiaemissiooniga viidi 16.09-30.09 2004.a läbi aktsiate märkimine. Märkimise käigus märgiti kõik aktsiaemissiooni raames välja lastud 200 000 10-kroonise nimiväärtusega nimelist lihtaktsiat. Emiteeritavate aktsiate eest tasumine toimus aktsiate märkimisega samaaeg- selt ning kõigi märgitud aktsiate eest on nõuetekohaselt tasutud. Aktsia- seltsi juhatus kinnitas aktsiate märkimise tulemused 30.septembri 2004.a seisuga 4.oktoobril k.a. tehtud otsusega.

Emissiooni toimumise järel on Harju Elektri aktsiakapital 56 miljonit krooni, mis jaguneb 5,6 miljoniks lihtaktsiaks.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6 747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
21.09.2004

PKC GROUP MAKSAB LISADIVIDENDE

20.09.2004 toimunud PKC Group Oyj (edaspidi PKC) aktsionäride erakorraline üldkoosolek kiitis heaks juhatuse ettepaneku 0,5 euro suuruse lisadividendi maksmiseks aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri, kel on õigus lisadividendile, fikseeritakse 23.09.2004. Harju Elekter omab 620 001 PKC aktsiat. Seega on 30.09.2004 Harju Elektri arvele laekuv dividendisumma suurus 310 tuhat eurot ehk 4,85 miljonit krooni. Eelnevalt on Harju Elekter k.a I kvartalis saanud PKC-lt 2003.a. eest dividende summas 19,4 miljonit krooni ehk 1,2 miljonit eurot. Kokku teenib Harju Elekter 2004.a finantstulu PKC dividendidest 24,25 miljonit krooni ehk 1,55 miljonit eurot.

Aktsionäride heakskiit anti ka juhatuse ettepanekule korraldada fondi- emissioon vastavalt millele PKC aktsiakapitali suurendatakse 3 916 391.74 euro võrra seniselt 1 958 195.87 eurolt 5 874 587.61 euroni. Fondiemissiooni käigus jaotatakse 11 640 348 uut aktsiat nii, et iga vana aktsia eest saab 2 uut aktsiat. Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele 2004.a. majandusaasta eest. Fondiemissiooni järel on PKC aktsiate arv 17 460 522. Fondiemissioonis osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 23.09.2004. Harju Elekter on PKC suurim aktsionär, kellele kuulub fondiemissiooni järel 1 860 003 PKC aktsiat ehk 10,65% suurune osalus.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6 747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
07.09.2004

HARJU ELEKTER SÕLMIS PKC EESTIGA RENDI EELLEPINGUD

AS Harju Elekter ja PKC Eesti sõlmisid 4.09.2004 rendi eellepingud lisanduvate tootmispindade pikaajalisele rendile andmise kohta. AS Harju Elekter laiendab PKC Groupi tellimusel tema Eesti tütarettevõtte tootmispindasid 8400 m2 ulatuses. 5400 m2 tootmispindasid läheb PKC Eesti Keila ja 3000 m2 Haapsalu tehase käsutusse.

PKC Group vajab täiendavaid tootmispindasid seoses tellimuste mahu kasvu ning uute, senini Hollandis ja Soomes sooritatud tootmislõikude Eestisse siirdamisega. Uued hallid valmivad 2005.a maikuus. Investeering teostatakse peamiselt omavahenditest, osaliselt kasutatakse ka laenuraha. Investeeringute maht jääb alla 10% Harju Elektri omakapitalist viimase konsolideeritud bilansi järgi.

Harju Elekter rendib oma tütar- ja sidusettevõtetele ning koostööpartneritele kokku 35,6 tuhat ruutmeetrit tootmis- ja muid pindasid.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6 747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
30.08.2004

HARJU ELEKTRI NÕUKOGU KOOSOLEKU OTSUSED

30.augustil toimus Harju Elektri nõukogu koosolek, mis otsustas:

1) ASi Harju Elekter aktsiakapitali suurendatakse 2 miljoni krooni võrra 56 miljoni kroonini uute aktsiate väljalaskmise teel rahaliste sissemaksetega

2) Aktsiakapitali suurendamiseks lastakse välja 200 000 10-kroonise nimiväärtusega nimelist lihtaktsiat

3) Tulenevalt ASi Harju Elekter 27.aprillil 2000.a. toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul ja 18.augustil 2000.a. nõukogu poolt vastuvõetud otsustest ning Tallinna Börsi reglemendiga kehtestatust on emiteeritavate aktsiate väljalaskehinnaks 40 krooni aktsia kohta, mis sisaldab ülekurssi 30 kr aktsia kohta

4) Emiteeritavate aktsiate märkimine viiakse läbi 16.septembrist 30.septemb-rini 2004.a. ASi Harju Elekter juhatuse ruumides aadressil: Paldiski mnt. 31, 76606 Keila, tööpäevadel kella 8-16

5) AS Harju Elekter 27. aprilli 2000.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega on välistatud aktsionäride eesõigus märkida emiteeritavaid aktsiaid ning emissioon on suunatud isikutele, kellel on tulenevalt 27.aprillil 2000.a. toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustest ja 18. augusti 2000.a. nõukogu koosoleku otsustest sõlmitud ja aktsiate märkimise ajal kehtiv aktsiaoptsiooni leping või kes on õigustatud isikuna omandanud nimetatud aktsiaoptsiooni lepingust tuleneva optsiooniõiguse juhatuse kaudu, aktsiaoptsiooni lepingus sätestatud ulatuses

6) Aktsiate märkimisega samaaegselt tuleb tasuda märgitud aktsiate väljalaskehind kogu ulatuses

7) Emiteeritavad aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendidele alates 2004 majandusaasta eest

8) ASi Harju Elekter juhatus kinnitab aktsiate märkimise tulemused 30.septembri k.a. seisuga hiljemalt 04.oktoobriks 2004

9) Aktsiate alamärkimise korral tühistab ASi Harju Elekter nõukogu 15 päeva jooksul arvates märkimisperioodi lõppemisest ja peale juhatuselt aktsiate märkimistulemuste saamist märkimistähtaja jooksul märkimata aktsiad ning loeb aktsiakapitali suurendatuks ulatuses, milles aktsiaid tegelikult märgiti ja nende eest tasuti

10) Aktsiaemissioonist laekuvad vahendid kasutatakse tootmise laiendamiseks, eelkõige elektriseadmete tootmisvõimsuste tõstmiseks. Sama nõukogu otsusega tõsteti 2004.a. investeeringute plaani mahtu.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
03.08.2004

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2004

Tähtsamad näitajad (MEEK) 01.06.04 01.06.03
Müügitulu 189,2 149,6
Ärikasum 10 7,9
Kasum enne makse ja intresse (EBIT) 80,8 66,1
Perioodi puhaskasum 79,9 65,6
Perioodi lõpu seisuga
Käibevara 120,2 92,2
Põhivara 441,9 268,4
Varad kokku 562,1 360,7
Kohustused 101,5 81,3
Vähemusosa 13,1 0
Omakapital 447,5 279,3
Suhtarvud (%)
Müügitulude juurdekasv 26,5 19,5
Ärikasumi juurdekasv 26,3 21,5
Puhaskasumi juurdekasv 21,8 482,4
Käiberentaablus (ärikasum/netokäive*100) 5,3 5,3
Kasumirentaablus (puhaskasum/netokäive*100) 42,2 43,8
Omakapitali osatähtsus (omakap./varad kokku*100) 79,6 77,4
Maksevõime kordaja (käibevara/lühiajal.kohustus)* 1,7 1,3
Likviidsuskordaja (likv.varad/lühiajal.kohustus)* 0,9 0,8
Töötajate arv perioodi lõpu seisuga 374 296
Puhaskasum aktsia kohta (EEK) 14,79 12,14
*perioodi keskmised näitajad

Harju Elektri konsolideerimisgrupile oli 2004. a. I poolaasta edukas ja ületas
ootused. Teadaolevalt  on elektrotehnika sektoris täheldatav tugev sesoonsus,
vastavalt millele talvise perioodi tootmismahud on märgatavalt väiksemad kui
II ja III kvartalis, mil ehitustegevus saavutab oma haripunkti.
Müügitellimuste hulk II kvartalis ületas oluliselt I kvartali mahu. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga kasvasid nii käive 26,5% kui ka ärikasum 26,3%.

Müügitulust moodustas 76,6% tööstustoodangu ja 23,4% vahendus- ning teenuste
müük. Seejuures kasvas toodangu müük I poolaastas võrreldes 2003.a. sama
perioodiga 23,0% ning teenuste ja vahendusmüük kokku 39,5%.  Müük Eestisse
moodustas 47,6%  ja välisturgudele 52,4% kogu müügitulust. Müük Eesti turule
kasvas 16,4%. Toodangu müük välisturgudel kasvas 37,3%. Siin tuleb pöörata
tähelepanu asjaolule, et 2004.a. I poolaasta näitajates sisalduvad ka Leedu
tütarfirma Rifas konsolideeritud müügitulud summas 19,9 MEEK (1,26 MEUR).
Suurim ekspordi sihtriik oli jätkuvalt Soome Vabariik, mille osakaal käibes
oli 38,1%.

Finantstegevusest saadi I poolaastal kasumit kokku 70,2 MEEK (5,1 MEUR), mis
on 22% rohkem kui eelmisel aastal. Suurim finantstulude allikas oli PKC Group
Oyj aktsia. Aktsiate ümberhindlusest õiglasesse väärtusesse tekkis 51,0 MEEK
e. 3,3 MEUR finantstulu (2003 I pa: 52,3 MEEK e. 3,3 MEUR). PKC Group Oyj
maksis 2003.a. eest dividende 19,4 MEEK e. 1,2 MEUR (2003 I pa: 4,6 MEEK e.
0,3 MEUR).,  mis oli üle nelja korra rohkem kui eelmisel aastal.

Aruandeperioodil investeeriti  kontsernis materiaalsesse ja immateriaalsesse
põhivarasse kokku 21,3 MEEK e. 1,4 MEUR (2003 I pa: 27,0 MEEK e. 1,7 MEUR).
Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 10,4 MEEK e. 0,7 MEUR (2003 I pa:
2,7 MEEK e. 0,2  MEUR), tootmishoonete ehituseks ja rekonstrueerimiseks kokku
10,6 MEEK e. 0,7 MEUR (2003 I pa: 22,4 MEEK e. 1,4 MEUR).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

Lisainformatsioon: Harju Elektri I poolaasta vahearuanne, Karin Padjus,
juhatuse liige (tel 6 747 400).

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.04
auditeerimata
Tuhandetes EEK EUR
VARAD                                 30.06.04 31.12.03 30.06.04 31.12.03
Raha, pangakontod                         7 482 26 449 478 1 690
Kokku nōuded ostjatele                47 583 31 784 3 041 2 030
Mitmesugused lühiajal.nõuded      2 652 6 106 169 390
Viitlaekumised                        1 762 67 113 4
Ettem.tulevaste per.kulud 2 132 1 251 136 80
Kokku lühiajalised nõuded             54 129 39 208 3 459 2 505
Tootmisvarud                          48 771 37 721 3 117 2 411
Kaubad                                9 683 6 344 619 405
Ettemaks hankijatele                  157 57 10 4
Kokku varud                           58 611 44 123 3 746 2 820
Käibevara kokku                       120 222 109 780 7 684 7 016
Sidusettevõtete aktsiad               24 036 26 476 1 536 1 692
Muud aktsiad                          257 075 201 128 16 430 12 854
Mitmesugused pikaajal.nõuded      26 19 2 1
Kokku finantsinvesteering             281 137 227 623 17 968 14 548
Kinnisvarainvesteeringud 85 621 86 896 5 472 5 554
Maa ja ehitised                       35 589 28 308 2 275 1 809
Masinad, seadmed                      68 074 58 144 4 351 3 716
Muu inventar                          5 574 4 996 356 319
Akumuleeritud kulum                       -42 823 -38 892 -2 737 -2 486
Lõpetamata ehitus                     5 676 2 363 363 151
Ettem.materiaalne põhivara      1 423 2 068 91 132
Kokku materiaalne põhivara            73 513 56 987 4 698 3 642
Litsentsid                            1 598 1 752 102 112
Ettem.immateriaalne vara 0 39 0 2
Kokku immateriaalne põhivara           1 598 1 790 102 114
Põhivara kokku                        441 868 373 297 28 240 23 858
Varad kokku                           562 090 483 077 35 924 30 874
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL              
Võlakohustused                        24 880 14 366 1 590 918
Ostjate ettemaksud                    3 842 1 065 246 68
Võlad tarnijatele                  33 959 26 756 2 170 1 710
Muud lühiajal.võlakohustused      1 820 1 218 116 78
Maksuvõlad                             5 932 6 838 379 437
Viitvõlad                             8 571 9 600 548 614
Kokku lühiajal.kohustused         79 004 59 843 5 049 3 825
Kokku pikaajal.kohustused         22 526 20 800 1 440 1 329
Kohustused kokku                      101 531 80 643 6 489 5 154
Vähemusosa 13 063 13 222 835 845
Aktsiakapital                         54 000 54 000 3 451 3 451
Reservkapital                         8 600 8 600 550 550
Eelm.per. jaotamata kasum   305 012 151 151 19 495 9 660
Aruandea.kasum                        79 883 175 461 5 105 11 214
Kokku omakapital                      447 496 389 212 28 600 24 875
Kohust.ja omakapital kokku                                562 090 483 077 35 924 30 874
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.04
auditeerimata
Tuhandetes                      EEK EUR
Kontsern I pa 04 I pa 03 I pa 04 I pa 03
Realiseerimise  netokäive                  189 201 149 566 12 092 9 559
Realiseeritud toodete kulud                -156 132 -121 692 -9 978 -7 778
 
Kogukasum                                  33 069 27 874 2 113 1 781
Tegevuskulud ,s.h.                         -23 266 -19 660 -1 487 -1 257
      turustuskulud                        -9 199 -7 756 -588 -495
      üldhalduskulud                       -14 067 -11 904 -899 -761
Muud äritulud                              389 43 25 3
Muud ärikulud                              -240 -377 -15 -24
Ärikasum                                      9 952 7 880 636 504
Finantstulud ja -kulud, sh.                         
 - sidusettevõtete aktsiatelt          -680 1 238 -43 79
 - muudelt fin.investeering.                  20 494 4 560 1 310 291
 - fin.invest.ümberhindlusest  50 983 52 324 3 258 3 344
 - intressikulud                            -596 -497 -38 -32
 - valuutakursi muutusest -27 -30 -2 -2
 - muud tulud ja kulud          74 90 5 6
Finantstulud kokku                         70 249 57 685 4 490 3 687
Kasum majandustegevusest                   80 201 65 565 5 126 4 190
Tulumaks -33 0 -2 0
Maksustamisjärgne kasum 80 168 65 565 5 124 4 190
Vähemusosa -285 0 -18 0
Aruandeperioodi puhaskasum                 79 883 65 565 5 105 4 190
 
Tava puhaskasum aktsia kohta     14,79 12,14 0,95 0,78
Lahustatud puhaskasum
aktsia kohta  14,44 11,99 0,92 0,77
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE, II KVARTAL
Kontsern II kv 04 II kv 03 II kv 04 II kv 03
Realiseerimise  netokäive                  103 468 78 724 6 613 5 031
Realiseeritud toodete kulud                -84 462 -64 552 -5 397 -4 126
 
Kogukasum                                  19 006 14 172 1 215 906
Tegevuskulud ,s.h.                         -12 022 -10 563 -768 -675
      turustuskulud                        -4 807 -4 043 -307 -257
      üldhalduskulud                       -7 215 -6 520 -461 -417
Muud äritulud                              204 37 13 2
Muud ärikulud                              -132 -194 -8 -12
Ärikasum                                      7 056 3 452 451 221
Finantstulud ja -kulud, sh.                         
 - sidusettevõtete aktsiatelt          -19 1 164 -1 74
 - muudelt fin.investeering.                  -6 1 343 0 86
 - fin.invest.ümberhindlusest  19 402 52 055 1 240 3 327
 - intressikulud                            -371 -285 -24 -18
 - valuutakursi muutusest -21 -14 -1 -1
 - muud tulud ja kulud          51 32 3 2
Finantstulud kokku                         19 037 54 295 1 217 3 470
Kasum majandustegevusest                   26 093 57 747 1 668 3 691
Tulumaks -17 173 -1 11
Maksustamisjärgne kasum 26 076 57 920 1 667 3 702
Vähemusosa -828 0 -53 0
Aruandeperioodi puhaskasum                 25 248 57 920 1 614 3 702
 
Tava puhaskasum aktsia kohta     4,68 10,73 0,30 0,69
Lahustatud puhaskasum
aktsia kohta  4,56 10,57 0,29 0,68
Karin Padjus                              
Pearaamatupidaja                             
6 747 403

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
21.06.2004

LEEDU TÜTARETTEVÕTE AVAS UUE TEHASE

Harju Elektri Leedu tütarettevõte UAB Rifas avas Paneve¨ises oma uue tootmishalli. Vastvalminud hallis on tootmispinda 1300 m2, mis võimaldab kahekordistada tehase tootmismahtusid ning laiendada tehase toodangusortimenti lisaks automaatikasektori toodetele ka energiajaotus- ja ehitussektori toodete osas. Uude turusegmenti sisenemiseks vajalik oskusteave ning suur osa komponentidest ja pooltoodetest on kavas tarnida Eestist.

Tootmishalli ehitusse ja tehnoloogiasse investeeriti 8 MEEK (0,5 MEUR). Finantseering toimus omavahenditest, mida võimaldas Harju Elektri sissemakse Rifase aktsiakapitali 2003. aastal.

UAB Rifas on asutatud 1991.aastal. Alates 2003. aasta oktoobrist on 51% firma aktsiakapitalist Harju Elektri omanduses. Ettevõtte põhitegevus on tööstus- automaatikaseadmete projekteerimine, juhtimiskeskuste valmistamine ja paigaldamine. Ettevõtte 2003.aasta käive oli 7 MLIT e. 32 MEEK.

Harju Elekter on juhtiv elektriseadmete ja -materjalide tootja Baltimaades. Harju Elektril on osalused tütarettevõtetes AS Eltek (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas (51%) ning sidusettevõtetes AS Keila Kaabel (34%) ja AS Saajos Balti (33,3%). Harju Elekteril on pikaajaline investeering Helsingi Börsil noteeritud PKC Group Oyj-s (üle 10%).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
04.06.2004

HARJU ELEKTER AVAB KAUPLUSE JÕHVIS

Ida-Eesti klientide paremaks teenindamiseks ja turuosa suurendamiseks piirkonnas avab Harju Elekter täna, 3.juunil Jõhvis oma neljanda elektrimaterjalide ja –tarvete müügile spetsialiseerunud kaupluse. Uues kaupluses on 220 m2 kaubandus- ja laopinda.

Jõhvist on kujunemas Ida-Virumaa äri- ja administratiivne keskus. Viimaste aastate positiivne areng on soodustanud investeeringuid ja elavdanud ehitustegevust. Kauplused tegutsevad Harju Elektri Grupi ettevõtete - AS Keila Kaabel, AS Eltek, AS Saajos Balti – toodete tutvustajana. Kauplustest saab tellida Harju Elektri elektriseadmete tehases valmistatud elektrikilpe ning muid elektriseadmeid ja nende tagavaraosi. Olemasolevad elektritarvete kauplused Tallinnas, Tartus ja Keilas on võitnud klientide usalduse laia tootevaliku, asjatundliku nõustamise ja tarbijasõbralike hindadega. Kaupluste tegevus on suunatud põhiliselt jae- ja väikehulgikaubandusklientidele.

Harju Elektri kaubandusgrupp on ühtlasi Thermori kuumaveeboilerite ja konvektorite, Unidare soojussalvestite ning Ebac niiskuseraldajate maaletooja, tagades ka toodete hoolduse ja garantiiremondi.

Harju Elektri kontserni 2003.aasta käive oli 342,3 miljonit krooni, millest 14,4% (2002:15,8%) tuli kaubandusgrupi tegevusest.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
06.05.2004

KONTSERNI MAJANDUSTULEUSED, I KVARTAL 2004

Kontserni 2004.aasta I kvartali konsolideeritud müügikäive oli 85,7 MEEK e. 5,5 MEUR(2003.a I kv: 70,8 MEEK e. 4,5 MEUR). Puhaskasum oli 54,6 MEEK e. 3,5 MEUR (7,6 MEEK e. 489 TEUR)ja kasum aktsia kohta 10,12 EEK e.0,65 EUR (1,42 EEK e. 0,09 EUR).

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, I KVARTAL 2004

Kontserni 2004.aasta I kvartali konsolideeritud müügikäive oli 85,7 MEEK e. 5,5 MEUR(2003.a I kv: 70,8 MEEK e. 4,5 MEUR). Puhaskasum oli 54,6 MEEK e. 3,5 MEUR (7,6 MEEK e. 489 TEUR)ja kasum aktsia kohta 10,12 EEK e.0,65 EUR (1,42 EEK e. 0,09 EUR).

Juhatuse esimees Andres Allikmäe tõdeb, et keskendumine kontserni põhitegevusele - elektriseadmete ja materjalide tootmisele - on toonud edu. Rõõmustavad emaettevõtte tulemused. Tütar- ja sidusettevõtete tulemused olid küll mõjustatud maailma toormeturgude hinnatõusust, vähesel määral ka sesoonsusest ja US dollari kursist, kuid üha tihenev koostöö, tasakaalustatud tootmisressursid ja integreeritud tootearendus kontserni ettevõtete vahel lubavad meil optimistlikult tulevikku vaadata.

Tulud, kulud ja kasum

2004. aasta I kvartalis moodustas konsolideerimisgrupi AS Harju Elekter müügitulu 85,7 MEEK (5,5 MEUR), kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21%. Müügitulust moodustas 76% tööstustoodangu ja 24% vahendus- ning teenuste müük. Seejuures kasvas toodangu müük I kvartalis võrreldes 2003.a. sama perioodiga 19% ning teenuste ja vahendusmüük kokku 30%, sh kaubandus ja vahendusmüük 27%.

Konsolideerimisgrupi AS Harju Elekter müügitulust moodustas 54% müük Eestisse ja 46% välisturgudele. Müük Eesti turule kasvas 29%, seda peamiselt emaettevõtja AS Harju Elekter müügi kasvu arvelt. Toodangu müük välisturgudele kasvas 13%. Siin tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et 2004.a. I kvartalis sisalduvad ka Leedu tütarfirma Rifas konsolideeritud müügitulud, mis seletab ka müügimahu mitmekordistumist Leedu turul. Suurim ekspordi sihtriik oli jätkuvalt Soome Vabariik, mille osakaal käibes oli 34%.

Emaettevõtte osas kasvasid nii käive 27%, kogukasum 31% kui ka ärikasum 65%. Tütarettevõtete käive I kvartalis jäi oodatust madalamaks. Seda põhjustasid prognoositust väiksem tellimuste hulk tööstussektori ja automaatika toodete osas Soomes ning Leedu tütarettevõtte müügi sesoonsusest tingitud madalam käive.

Konsolideerimisgrupi AS Harju Elekter kogukasumiks kujunes 14,1 MEEK (0,9 MEUR), mis on 2,6% rohkem kui eelmisel aastal. Kontserni majandustulemusi mõjutasid vase ja alumiiniumi ligi kahekordne ning lehtterase mõõdukas hinnatõus maailmaturul. USA dollari kurss (1 USD ‹ 13 EEK piiri kogu I kvartali vältel) avaldas mõju eelkõige telekommunikatsioonisektori tulemustele.

Üldhalduskulud olid 6,9 MEEK (438 TEUR) ja turustuskulud 4,4 MEEK (281 TEUR), kasvades vastavalt 27% ja 18%. Kulude kiire kasvu võrreldes eelmise aasta I kvartaliga tingis asjaolu, et 2004.a. näitajates sisalduvad ka Leedu tütarfirma Rifas kulud. Kui elimineerida Rifase turustus- ja üldhalduskulude mõju, siis jäid kulud eelmise aasta tasemele.

Konsolideerimisgrupi 2004. aasta I kvartali põhivarade kulum moodustas 2,9 MEEK (187 TEUR) ehk 34% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. UAB Rifase poolt arvestatud põhivarade kulumi arvelt kasvas kulum 16%. Kulumi kiire kasvu tõid endaga kaasa 2003.a. investeeringud rendi- ning tootmispindade ja -võimsuste suurendamisesse.

Finantstegevusest saadi kasumit kokku 51,2 MEEK (3,5 MEUR), mis on 7 korda enam kui eelmisel aastal sama perioodiga. Suurim finantstulude allikas oli PKC Group Oyj aktsia. Aktsiate ümberhindlusest õiglasesse väärtusesse tekkis 31,6 MEEK e. 2,0 MEUR finantstulu. PKC Group Oyj maksis 2003.a. eest dividende 19,4 MEEK e. 1,2 MEUR, mis oli üle nelja korra rohkem kui eelmisel aastal.

Konsolideerimisgrupi 2004. aasta I kvartali puhaskasum oli 54,6 MEEK e. 3,5 MEUR, kasvades võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 7,8 korda.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti kontsernis materiaalsesse ja immateriaalses põhivarasse kokku 15,3 MEEK e. 0,98 MEUR (2003 I kv: 8,6 MEEK e. 0,55 MEUR). Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 9,3 MEEK e. 0,59 MEUR (2003 I kv: 2,0 MEEK e. 127 TEUR), tootmishoonete ehituseks ja rekonstrueerimiseks kokku 4,2 MEEK e. 0,27 MEUR (2003 I kv: 6,4 MEEK e. 409 TEUR).

BILANSS

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
6 747 400

Lisainformatsioon:
Karin Padjus, juhatuse liige (tel 6 747 400).

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
04.05.2004

HARJU ELEKTRI SIDUSETTEVÕTE AVAB UUE TOOTMISHOONE

Täna, 4.mail 2004.a avab Harju Elektri sidusettevõte AS Keila Kaabel oma uue tootmishalli. Möödunud suvel käivitatud tehase laiendusprojekti tulemusena suurenevad tehase tootmismahud ning vastavalt äriplaanile kahekordistub tehase toodangu müük järgnev

Laiendusprojekti raames ehitati uus 2500 m2 suurune tootmishall ning rekonstrueeriti vask- ja alumiiniumkaablisoonte tõmbe- ja valmistamise liinid. Uus tehnoloogia ja lisandunud tootmispinnad võimaldavad tõsta Keila Kaabli tehase tootlikkust, täiendada tootenomenklatuuri ja toodete kvaliteeti. Keila Kaabel rendib vastavalt pikaajalisele rendilepingule Harju Elektrile kuuluvast kinnistust 7600 m2 tootmispindasid ning enam kui 10 000 m2 suurust välisladu.

AS Keila Kaabel asutati Harju Elektri ja Nokia Kaapeli poolt 1992.aastal aktsiakapitaliga 24 miljonit krooni (1,53 miljonit eurot). Ettevõtte 2003.a käive oli 345,3 miljonit krooni (22,1 miljonit eurot) ja puhaskasum 14,53 miljonit krooni (0,93 miljonit eurot).

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6 747 400

Lisainfo: Endel Palla, Harju Elekter nõukogu esimees (tel 6 747 400).

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
16.03.2004

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Täna, 16.aprillil 2004 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 106 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 3 383 438 häälega, mis moodustab

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2003.a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine

1. ASi Harju Elekter 2003.a majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
1. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2003.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elektri konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2003 on 483 077 tuhat krooni krooni, sh.emaettevõtja bilansimaht 439 078 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 175 460 tuhat krooni.

Otsuse poolt anti 3 365 125 häält, mis moodustas 99,46 % registreerunuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
2. Kinnitada AS Harju Elekter 2003.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 151 151 324
2003.a puhaskasum 175 460 884
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2003 326 612 208 Dividendideks, 4,00 krooni aktsialt* 21 600 000
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 305 012 208

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20.nädalal ülekandega aktsionäri pangaarvele.
*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 03.05.2004 kl 9.00.

Otsuse poolt anti 3 379 763 häält, mis moodustas 99,89 % registreerunuist.

Andres Allikmäe Juhatuse esimees 67 47 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
TEADE
11.03.2004

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 16. aprillil 2004. a. algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:

1. ASi Harju Elekter 2003. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumijaotuse kinnitamine.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2003.aasta eest dividende 21,6 (2002: 10,8) miljonit krooni ehk 4,00 (2002: 2,00)krooni ühe aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga 03.05.2004 kell 9.00.

Majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 22.03.2004 ettevõtte koduleheküljel Internetis aadressil www.harjuelekter.ee ja firma sekretäri juures Keilas, Paldiski mnt. 31, Harju Elektri peahoone III korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 16.04.2004 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
6747 400

Algusesse


AS HARJU ELEKTER
27.02.2004

KONTSERNI 2003. AASTA MAJANDUSTULEMUSED

Juhatuse esimehe Andres Allikmäe hinnangul oli 2003. aasta Harju Elektri jaoks tähelepanuväärne. Kõik olulised otsused äritegevuse laiendamiseks viisid oodatud resultaadini. Kontserni rahvusvahelistumine loob hea baasi eduka positsiooni kindlustamiseks Balti ja Skandinaaviamaade turgudel järgnevatel aastatel. Rahuloluks on põhjust nii klientidel, aktsionäridel kui ka Harju Elekter Grupi töötajatel.

Alates 17.veebruarist on Harju Elekter aktsiad (HAE1T) kaubeldavad Tallinna Börsi põhinimekirjas.

11.aprillil toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas maksta omanikele dividende 2,00 EEK (0,13 EUR) aktsia kohta. Dividendid maksti välja 9. mail 2003.

III kvartalis anti PKC Eesti (end. Harju Elektri autojuhtmete tehas) käsutusse uus 4500 m2 suurune tootmishall. PKC Eesti rendib Harju Elektrilt tootmispindasid alates 2002.aasta juulist.

Juunikuus käivitati sidusettevõtte AS Keila Kaabel tehase laiendusprojekt, mille realiseerumisel tehase omatoodangu müük vastavalt äriplaanile kahe järgneva aasta jooksul kahekordistub, tõuseb tehase tootlikkus, täieneb tootenomenklatuur ja toodete kvaliteet. Tootmishoone juurdeehitus valmis 2003.a. lõpus.

Juulis müüs Harju Elekter 105 AS Keila Kaabel aktsiat. Vastavalt aktsionäride erakorralisele üldkoosoleku otsusele korraldati enamusomanikule Draka NK Cablesile suunatud ASi Keila Kaabel aktsiaemissioon, emiteerides 200 uut aktsiat. Pärast emissiooni ja aktsiate müüki on Keila Kaabli aktsiakapital 26 MEEK (1,66 MEUR), mis jaguneb osapoolte vahel järgmiselt: 34% Harju Elekter ja 66% Draka NK Cables.

Harju Elekter omandas oktoobris 51% Leedu firma UAB Rifas aktsiatest. UAB Rifase põhitegevus on elektriliste juhtimis- ja jaotus-keskuste valmistamine ja müük ning tööstusautomaatikaseadmete projekteerimine ja paigaldamine. Rifase kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele 51%lised tütarettevõtted UAB Automatikos Iranga ja UAB Biržu Montuotojas. Kontsernis töötab 61 inimest. Tütarfirma soetamise järel avaneb Harju Elektrile võimalus, lisaks arvestatavale turuosale automaatikasektoris, suurendada oma turuosa ka Leedu energiajaotus- ja ehitussektoris. Müügi toetamiseks on kavas kahekordistada Rifase tehase tootmisvõimsust. IV kvartalis 2003 alustati uue tootmishoone ehitusega. Tihe koostöö Harju Elektri Grupi Eesti, Soome ja Leedu tütarettevõtete vahel annab võimaluse pakkuda klientidele laiemat tootepaketti

Müügitulud

Konsolideerimisgrupi 2003.a. müügitulu oli 342,3 MEEK e. 21,9 MEUR (2002: 271,2 MEEK e. 17,3 MEUR), juurdekasv 26,2%. Müük Eesti turule kasvas 20,1%, moodustades konsolideeritud käibest 52,8% (2002: 55,5%). Müük välisturgudele oli 161,5 MEEK e. 10,3 MEUR (2002: 120,8 MEEK e. 7,7 MEUR), sealhulgas Soome turule 134,2 MEEK e. 8,6 MEUR (2002: 104,7 e. 6,7 MEUR). Müük Leedu turule kasvas 10 MEEK (0,62 MEUR) võrra. Harju Elekter ostis oktoobris Leedus tütarettevõtte, kelle konsolideeritud käive sisaldub konsolideerimisgrupi müügituludes.

Kasum

Konsolideerimisgrupi 2003.a. ärikasum oli 19,9 MEEK e. 1,3 MEUR (2002: 15,5 MEEK e. 1,0 MEUR), sealhulgas IV kvartalis 5,7 MEEK e. 368 TEUR (2002 IV kv: 3,0 MEEK e. 193 TEUR). Grupi käiberentaabluseks kujunes 5,8% (2002: 5,7%), mis IV kvartalis oli 1,8 protsendipunkti parem eelmise aasta IV kvartali näitajast (2003 IV kv: 5,4%; 2002 IV kv: 3,6%).

Emaettevõtja 2003.a. ärikasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16,3 % (2003: 18,1 MEEK e. 1155 TEUR; 2002: 14,3 MEEK e. 915 TEUR). 2003.a. IV kvartali ärirentaabluseks kujunes 8,3% (2002: 5,6%).

Finantstegevuse kasumiks kujunes 155,8 MEEK e. 10,0 MEUR (2002: 7,2 MEEK e. 0,5 MEUR). Alates 1. jaanuarist 2003 hinnatakse PKC aktsiaid bilansis turuhinnas. 31.12.2002 lõppenud majandusaasta viimase kauplemispäeva kurss Helsingi Börsil oli 7,10 EUR, 31.12.03 seisuga oli see aga 21,20 EUR. Turuhinna tõus oli seega 3-kordne. PKC Group Oyj aktsiate ümberhindlusest kvartali lõpu 31.12.03 seisuga tekkis IV kvartalis täiendavat finantstulu 56,5 MEEK (3,6 MEUR), kokku 12 kuuga 137,9 MEUR (5,2 MEUR). Uute investeeringute finantseerimiseks müüs Harju Elekter septembris ja oktoobris kokku 40 tuhat PKC Groupi aktsiat, millelt saadi täiendavat finantstulu 3,0

MEEK (53 TEUR). PKC Group Oyj maksis 2002.a. eest dividende 4,6 MEEK e. 291 TEUR, mis oli üle kahe korra rohkem kui eelmisel aastal (2002: 2,1 MEEK e. 132 TEUR). Kokku teeniti 12 kuuga muudelt finantsinvesteeringutelt finantstulusid 145,4 MEEK (5,5 MEUR). Ühekordne finantstulu ASi Keila Kaabel aktsiate müügist juulis oli 7,1 MEEK (0,45 MEUR).

Kokkuvõttes oli konsolideerimisgrupi 2003.a. puhaskasum 175,3 MEEK e. 11,2 MEUR (2002: 53,2 MEEK e. 3,4 MEUR). Puhaskasumi rentaabluseks kujunes 51,2% (2002: 19,6%). Puhaskasum aktsia kohta oli 32,47 EEK e. 2,07 EUR (2002: 9,86 EEK e. 0,63 EUR).

Rahavood, investeeringud ja kapitali kasutamine

Raha sissevoog äritegevusest oli 35,2 MEEK e. 2,2 MEUR (2002: 6,1 MEEK e. 0,4 MEUR), väljavoog investeerimistegevusest 23,7 MEEK e. 1,5 MEUR (2002: rahavoog sisse 11,3 MEEK e. 0,7 MEUR) ja finantseerimistegevusest raha väljavoog 21,0 MEEK e. 1,3 MEUR (2002: 16,8 MEEK e. 1,1 MEUR). Raha ja rahaekvivalentide jäägid kasvasid 12 kuuga 14,9 MEEK e. 952 TEUR (2002: 627 TEEK e. 40 TEUR).

Aruandeperioodil investeeriti kontsernis materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 51,9 MEEK e. 3,3 MEUR (2002: 14,0 MEEK e. 0,9 MEUR), sellest hoonete ja rajatiste ehitus- ning rekonstrueerimistööd 41,9 MEEK e. 2,7 MEUR (2002: 5,1 MEEK e. 0,3 MEUR). Maad soetati kontsernis kokku 2,3 MEEK e. 147 TEUR, masinatesse ja seadmetesse kokku 6,0 MEEK e. 0,4 MEUR (2002: 4,5 MEEK e. 285 TEUR).

I kvartalis ostis Harju Elekter 9 tuhat PKC Group Oyj aktsiat, makstes investeeringu eest 1 061 TEEK (68 TEUR). 1. oktoobril 2003 ostis Harju Elekter 51%-lise osaluse Leedu firmas UAB Rifas, makstes aktsiate eest ning UAB Rifas’e aktsiakapitali laienduseks kokku 10,6 MEEK e. 0,68 MEUR. Harju Elekter maksis tehingult senistele omanikele 3,4 MEEK (220 TEUR). Soetamispäeva 01.10.2003 seisuga oli Rifase kontserni pangakontodel raha kokku 1,3 MEEK (81 TEUR). Kokkuvõtteks tekkis tütarettevõtte soetusega rahavoog kontsernist välja 2,1 MEEK (130 TEUR).

II poolaastal laekus 105 Keila Kaabli aktsia müügist 8,7 MEEK e. 559 MEUR ja 40 tuhande PKC Group aktsia müügist 11,6 MEEK e. 740 TEUR. PKC Group OY maksis 2002.a. eest dividende 4,6 MEEK e. 291 TEUR (2002.a. 2,1 MEEK e. 132 TEUR) ja sidusettevõte Keila Kaabel 3,0 MEEK e. 195 TEUR (2002.a: 1,7 MEEK e. 111 TEUR).

PKC Eestile ja Keila Kaablile tehtavate juurdeehituste finantseerimiseks võttis Harju Elekter pankadest pikaajalist laenu kokku 21,6 MEEK e. 1,38 MEUR. Kapitalirendi korras soetati kontsernis tootmisseadmeid kokku 2,1 MEEK e. 134 TEUR väärtuses. Pikaajalist laenu ja kapitalirendi põhimakseid on aruandeperioodil tagastatud 8,5 MEEK e. 544 TEUR (2002: 8,6 MEEK e. 550 TEUR). 2002.a. eest maksti aktsionäridele dividende 10,8 MEEK e. 690TEUR (2002.a. 7,6 MEEK e. 483 TEUR), millega ASile Harju Elekter tulumaksukohustust ei kaasnenud.

Bilanss

Kooskõlas 01.01.2003 kehtima hakanud uue Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditega, muutis konsolideerimisgrupp finantsinstrumentide arvestusmeetodit. Alates 2003.a. kajastatakse finantsinstrumente bilansis õiglase väärtuse meetodil. 31.12.2002 seisuga bilansis olnud finantsinvesteeringud (PKC Group Oyj aktsiad) hinnati 2002.a. viimase kauplemispäeva keskmise kursiga ümber turuväärtusesse. Ümberhindlusest tulenev vahe õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel oli 53,9 MEEK (3,5 MEUR), mille võrra suurendati eelmiste perioodide jaotamata kasumi algsaldot omakapitalis ja muude pikaajaliste aktsiate algsaldot pikaajalistes finantsinvesteeringutes. Selle tulemusena kasvas omakapitali osakaal bilansis 76,2%lt 31.12.2002 seisuga 80,8%ni ning põhivarad 62,8%lt 70,0%ni 2003.a. korrigeeritud algbilansis.

Aastaga kasvas varade maksumus konsolideeritud bilansis 205 MEEK e. 13 MEUR (2002: 48 MEEK e. 3,08 MEUR) võrra, jõudes 31.12.2003 seisuga 483 MEEK e. 30,9 MEUR (31.12.02: 225 MEEK e. 14 MEUR) tasemele. PKC Group OY aktsiate turuväärtus on 12 kuuga kasvanud 3 korda, tõustes 7,10 euro tasemelt algbilansis 21,20 eurole bilansipäeva (31.12.03) seisuks. Väärtpaberite ümberhindlusest on varade maksumus bilansis kasvanud 138 MEEK e. 5,2 MEUR võrra.

Töötajad

2003.a. oli töötajate keskmine arv kontsernis 302 (2002: 351), sh. emaettevõttes 175 (2002: 273). Bilansipäeva 31.12.2003 seisuga oli töötajate arv kontsernis 353, sh. emaettevõttes 181. Eestis töötas 240, Soomes 51 ja Leedus 62 kontserni töötajat. Olulise muutuse töötajate arvus tingis Leedu tütarettevõtte Rifas ost (+ 62 inimest). Kontserni personalist oli töölisi 218 ning insener-tehnilisi ja juhtivtöötajaid 135. Hariduse järgi töötab kontserni Eesti ettevõtetes 42 kõrg-, 161 kesk- ja keskeri- ning 37 põhiharidusega töötajat.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
+372 6 747 400

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.03
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

31.12.03

31.12.02

31.12.03

31.12.02

Raha, pangakontod

26 449

11 620

1 690

743

Kokku nōuded ostjatele

31 784

28 705

2 031

1 834

Mitmesugused lühiajal.nõuded

6 106

2 035

390

130

Viitlaekumised

67

14

4

1

Ettem.tulevaste per.kulud

1 251

753

80

48

Kokku lühiajalised nõuded

39 208

31 507

2 506

2 013

Tootmisvarud

37 721

35 527

2 411

2 271

Kaubad

6 344

4 616

405

295

Ettemaks hankijatele

57

0

4

0

Kokku varud

44 123

40 142

2 820

2 566

Käibevara kokku

109 780

83 270

7 016

5 322

Sidusettevõtete aktsiad

26 476

26 587

1 692

1 699

Muud aktsiad

201 128

70 803

12 854

4 525

Mitmesugused pikaajal.nõuded

19

379

1

24

Kokku finantsinvesteering

227 623

97 768

14 548

6 249

Kinnisvarainvesteeringud

86 896

0

5 554

0

Maa ja ehitised

28 308

77 556

1 809

4 957

Masinad, seadmed

58 144

46 385

3 716

2 965

Muu inventar

4 996

3 277

319

209

Akumuleeritud kulum

-38 892

-35 288

-2 486

-2 255

Lõpetamata ehitus

2 363

3 556

151

227

Ettem.materiaalne põhivara

2 068

28

132

2

Kokku materiaalne põhivara

56 987

95 514

3 642

6 104

Litsentsid

1 752

1 206

112

77

Ettem.immateriaalne vara

39

0

2

0

Firmaväärts

-375

16

-24

1

Kokku immateriaalne põhivara

1 416

1 222

90

78

Põhivara kokku

372 922

194 505

23 834

12 431

Varad kokku

482 702

277 774

30 850

17 753

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

14 366

12 360

918

790

Ostjate ettemaksud

1 065

193

68

12

Võlad tarnijatele

26 756

22 438

1 710

1 434

Muud lühiajal.võlakohustused

1 218

1 251

78

80

Maksuvõlad

6 451

5 405

412

345

Viitvõlad

9 534

5 869

609

375

Kokku lühiajal.kohustused

59 390

47 516

3 796

3 037

Kokku pikaajal.kohustused

20 800

5 707

1 329

365

Kohustused kokku

80 189

53 223

5 125

3 402

Vähemusosa

13 444

0

859

0

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Eelm.per. jaotamata kasum

151 151

108 698

9 661

6 947

Aruandea.kasum

175 317

53 254

11 205

3 404

Kokku omakapital

389 069

224 551

24 866

14 351

Kohust.ja omakapital kokku

482 702

277 774

30 850

17 753

EMAETTEVÕTTE BILANSS 31.12.03
Auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

31.12.03.

31.12.02.

31.12.03.

31.12.02.

Raha, pangakontod

15 105

11 165

965

714

Kokku nōuded ostjatele

13 003

12 075

831

772

Mitmesugused lühiajal.nõuded

11 611

8 056

742

515

Viitlaekumised

20

0

1

0

Ettem.tulevaste per.kulud

682

564

44

36

Kokku lühiajalised nõuded

25 316

20 694

1 618

1 323

Tootmisvarud

17 900

16 690

1 144

1 067

Kaubad

5 869

4 575

375

292

Ettemaks hankijatele

39

0

2

0

Kokku varud

23 808

21 265

1 522

1 359

Käibevara kokku

64 229

53 124

4 105

3 395

Tütarettevõtete aktsiad

24 829

13 759

1 587

879

Mitmes.nõuded tütarettev.

1 734

6 780

111

433

Sidusettevõtete aktsiad

26 476

26 587

1 692

1 699

Muud aktsiad

201 128

70 803

12 854

4 525

Mitmesugused pikaajal.nõuded

19

379

1

24

Kokku finantsinvesteering

254 186

118 308

16 245

7 561

Kinnisvarainvesteeringud

91 667

0

   

Maa ja ehitised

15 642

77 428

1 000

4 949

Masinad, seadmed

30 843

26 033

1 971

1 664

Muu inventar

1 900

1 751

121

112

Akumuleeritud kulum

-22 242

-28 798

-1 422

-1 841

Lõpetamata ehitus

1 351

3 556

86

227

Ettem.materiaalne põhivara

868

28

55

2

Kokku materiaalne põhivara

28 362

79 998

1 813

5 113

Litsentsid

490

750

31

48

Kokku immateriaalne põhivara

490

750

31

48

Põhivara kokku

374 705

199 055

23 948

12 722

Varad kokku

438 935

252 179

28 053

16 117

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused

4 612

5 516

295

353

Ostjate ettemaksud

559

193

36

12

Võlad hankijatele

16 463

13 501

1 052

863

Muud lühiajal.võlakohustused

1 456

1 269

93

81

Maksuvõlad

2 978

2 525

190

161

Viitvõlad

4 902

3 191

313

204

Ettemakst.tulev. per. tulud

0

0

0

0

Kokku lühiajal.kohustused

30 971

26 195

1 979

1 674

Kokku pikaajal.kohustused

18 895

1 433

1 208

92

Kohustused kokku

49 866

27 628

3 187

1 766

Aktsiakapital

54 000

54 000

3 451

3 451

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Eelm.per.jaotamata kasum

151 151

108 698

9 660

6 947

Aruandea.kasum

175 317

53 254

11 205

3 404

Kokku omakapital

389 069

224 551

24 866

14 351

Kohust. ja omakapital kokku

438 935

252 179

28 053

16 117

KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.03
Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern

2003

2002

2003

2002

Realiseerimise netokäive

342 348

271 212

21 880

17 334

Realiseeritud toodete kulud

-278 881

-222 367

-17 824

-14 212

Kogukasum

63 468

48 845

4 056

3 122

Tegevuskulud ,s.h.

-43 317

-33 063

-2 768

-2 113

turustuskulud

-17 722

-12 322

-1 133

-788

üldhalduskulud

-25 595

-20 741

-1 635

-1 326

Muud äritulud

396

381

25

24

Muud ärikulud

-692

-668

-44

-42

Ärikasum

19 855

15 494

1 269

990

Finantstulud ja -kulud, sh.

- sidusettevõtete aktsiatelt

11 691

6 067

747

388

- muudelt fin.investeering.

145 433

2 247

9 294

144

- intressikulud

-1 464

-1 353

-94

-86

- valuutakursi muutusest

-62

-46

-4

-3

- muud tulud ja kulud

186

247

12

16

Finantstulud kokku

155 784

7 162

9 955

458

Kasum majandustegevusest

175 639

22 656

11 225

1 448

Erakorraline kasum

0

30 641

0

1 958

Tulumaks

-283

-44

-18

-3

Vähemusosa

-38

0

-2

0

Aruandeperioodi puhaskasum

175 317

53 254

11 205

3 404

Tava puhaskasum aktsia kohta

32,47

9,86

2,07

0,63

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

31,89

9,86

2,04

0,63

Tuhandetes

EEK

EUR

Kontsern

IV kv 03

IV kv 02

IV kv 03

IV kv 02

Realiseerimise netokäive

106 966

84 576

6 836

5 405

Realiseeritud toodete kulud

-87 463

-70 044

-5 589

-4 477

Kogukasum

19 504

14 532

1 247

929

Tegevuskulud ,s.h.

-13 730

-11 356

-877

-726

turustuskulud

-5 757

-3 900

-368

-248

üldhalduskulud

-7 973

-7 456

-510

-477

Muud äritulud

227

91

15

6

Muud ärikulud

-247

-243

-16

-16

Ärikasum

5 754

3 024

368

193

Finantstulud ja -kulud, sh.

- sidusettevõtete aktsiatelt

852

62

54

4

- muudelt fin.investeering.

58 702

-7

3 752

0

- intressikulud

-546

-451

-35

-29

- valuutakursi muutusest

-24

-17

-2

-1

- muud tulud ja kulud

46

54

3

3

Finantstulud kokku

59 030

-359

3 773

-23

Kasum majandustegevusest

64 784

2 665

4 140

170

Tulumaks

-250

-44

-16

-3

Vähemusosa

-38

0

-2

0

Aruandeperioodi puhaskasum

64 495

2 621

4 122

168

Tava puhaskasum aktsia kohta

11,94

0,49

0,76

0,03

Lahustatud puhaskasum

       

aktsia kohta

11,70

0,49

0,75

0,03

 

KASUMIARUANNE

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.03

auditeerimata

Tuhandetes

EEK

EUR

 

2003

2002

2003

2002

Realiseerimise netokäive

205 708

189 731

13 147

12 126

Realiseeritud toodete kulud

-161 696

-151 715

-10 334

-9 696

Kogukasum

44 012

38 016

2 813

2 430

Tegevuskulud ,s.h.

-25 665

-23 426

-1 640

-1 497

turustuskulud

-10 153

-9 113

-649

-582

üldhalduskulud

-15 512

-14 313

-991

-915

Muud äritulud

320

262

20

17

Muud ärikulud

-590

-540

-38

-35

Ärikasum

18 077

14 311

1 155

915

Finantstulud ja -kulud, sh.

- tütarettevõtete aktsiatelt

370

227

24

14

- sidusettevõtete aktsiatelt

11 691

6 067

747

388

- muudelt fin.investeering.

145 433

2 392

9 295

153

- intressikulud

-862

-664

-55

-42

- valuutakursi muutusest

-19

-16

-1

-1

- muud tulud ja kulud

627

295

40

19

Finantstulud kokku

157 240

8 301

10 049

531

Kasum majandustegevusest

175 317

22 612

11 205

1 445

Erakorraline kasum

0

30 641

0

1 958

Aruandeperioodi puhaskasum

175 317

53 253

11 205

3 404

Tava puhaskasum aktsia kohta

32,47

9,86

2,07

0,63

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

31,89

9,86

2,04

0,63

 

Tuhandetes

EEK

EUR

 

IV kv 03

IV kv 02

IV kv 03

IV kv 02

Realiseerimise netokäive

62 033

48 362

3 965

3 091

Realiseeritud toodete kulud

-48 870

-38 469

-3 123

-2 459

Kogukasum

13 163

9 893

841

632

Tegevuskulud ,s.h.

-8 003

-6 985

-513

-446

turustuskulud

-3 472

-2 613

-222

-167

üldhalduskulud

-4 532

-4 372

-290

-279

Muud äritulud

190

9

12

1

Muud ärikulud

-212

-215

-14

-14

Ärikasum

5 138

2 702

328

173

Finantstulud ja -kulud, sh.

- tütarettevõtete aktsiatelt

79

-72

5

-4

- sidusettevõtete aktsiatelt

852

62

54

4

- muudelt fin. investeering.

58 702

138

3 752

9

- intressikulud

-390

-273

-25

-17

- valuutakursi muutusest

-4

-4

0

0

- muud tulud ja kulud

120

68

8

4

Finantstulud kokku

59 357

-81

3 795

-5

Kasum majandustegevusest

64 495

2 621

4 122

168

Erakorraline kasum

0

0

0

0

Aruandeperioodi puhaskasum

64 495

2 621

4 122

168

Tava puhaskasum aktsia kohta

11,94

0,49

0,76

0,03

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

11,70

0,49

0,75

0,03

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
6 747 403

Algusesse


16.01.2004
AS HARJU ELEKTER
TEADE

FINANTSARUANNETE AVALDAMINE 2004. AASTAL

Harju Elekter avaldab 2003. aasta esialgsed konsolideerimata ja auditeerimata majandustulemused 9.nädalal.

2004. aastal avaldab Harju Elekter 3 vahearuannet järgmiselt:

1-3/2004

19.nädal

1-6/2004

32.nädal

1-9/2004

45.nädal

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka Harju Elektri koduleheküljel internetis aadressil http://www.harjuelekter.ee

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
(0) 6 747 400

Algusesse