PRESSITEATED 200509.12.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

Harju Elekter sõlmis Siemensiga litsentsilepingu

 

AS Harju Elekter sõlmis litsentsilepingu Siemens AG ja Siemens ASiga Sivacon-tüüpi madalpinge jaotusseadmete valmistamiseks kontserni Eesti ja Soome tehastes.

 

Sivaconi tehnoloogia kasutamine laiendab oluliselt Harju Elektri kontserni senist tootesortimenti, võimaldades klientidele pakkuda madalpinge jaotussüsteemide lahendusi nimivooluni 7400 A. Sivaconi tehnilised lahendused omavad kõiki nõutavaid vastavussertifikaate nii Euroopa Liidus kui ka Venemaal. Samuti omab Sivacon laevaehituses vajalikke vastavustunnistusi. Lepingu järgi tekib Harju Elektri kontsernil esimese ettevõttena nimetatud toodete valmistamisõigus Soomes ja Baltimaades. Lisaks võimaldab litsentsi ostmine kokku hoida toote välja töötamiseks ja sertifitseerimiseks tehtavaid kulutusi kontsernis.

 

Harju Elektri kontserni põhitegevus on elektriseadmete ja materjalide tootmine, mida toetab metalltoodete valmistamine ning elektriseadmete kaubandusele spetsialiseerunud kaubandusgrupp. Harju Elektri kontserni kuuluvad tütarettevõtted elektriseadmete tootjad: AS Harju Elekter Elektrotehnika, Satmatic Oy ja UAB Rifas ning lehtmetalltoodete valmistaja AS Eltek. Lisaks on Harju Elektril osalus sidusettevõtetes Keila Kaabel (34%) ja Saajos Inexa (33,3%) ning pikaajaline finantsinvesteering Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (>10%).

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

+372 6 747 400

 

Lisainfo: Ülo Merisalu, AS Harju Elekter Elektrotehnika, juhataja tel 6747 449.

Algusesse


02.11.2005
AS HARJU ELEKTER
FINANTSARUANNE

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 9 KUUD 2005

 

Harju Elektri kontserni 2005.a 9 kuu majandustulemused on head ja vastavad prognoositule. Kontserni Eesti ettevõtted on taas jõudsalt kasvanud, väljaspool Eestit asuvate tütarettevõtete edasiminek on olnud stabiilsem. Kontsern tervikuna saavutas märkimisväärse juurdekasvu nii müügituludes +13,9% kui ka ärikasumis +19,2%. Kiire majanduskasv ja nõudlus turgudel toetavad kontserni edasist arengut. III kvartalis tõusis ka PKC Grupi aktsia hind Helsingi Börsil, olles aasta algusest kasvanud ligi viiendiku.

 

 

Tähtsamad näitajad (MEEK)                                          1-9/2005   1-9/2004                  

Müügitulu                                                                                358,9      315,2      

Ärikasum                                                                                   28,6       24,0      

Kasum majandustegevusest                                            86,4       97,1     

Perioodi puhaskasum                                                     82,2       94,8     

 

Perioodi lõpu seisuga

Käibevara                                                                                153,4      162,9

Põhivara                                                                      565,8      440,2

Varad kokku                                                                719,2      603,1

Kohustused                                                                 125,7      117,7

Vähemusosa                                                                 15,0       15,0

Omakapital                                                                              578,5      470,4

 

Suhtarvud

Puhasrentaablus (ärikasum/netokäive*100)                       8,0%      7,6%

Kasumirentaablus (puhaskasum/netokäive*100)              22,9%     30,1%

Omakapitali osatähtsus (omakap./varad kokku*100)        80,4%     78,0%

 

Töötajate arv perioodi lõpu seisuga                                 418        383

Puhaskasum aktsia kohta (EEK)                                   4,89            5,64

                                                                                             

2005. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14%  358,9 mln kroonini (22,9 mln euroni). Sellest 66% andis elektriseadmete müük, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16% 236,8 mln kroonini (15,13 mln euroni), lehtmetalltoodete ja teenuste müük kasvas 8% 21,4 mln kroonini (1,37 mln euroni) ja telekommunikatsioonitoodete müük 9% 16,1 mln krooni (1,03 mln euroni). Kokkuvõttes andis tööstustoodete müük 76% ning vahendustegevus ja teenuste müük 24% konsolideeritud müügituludest.

 

Müük Eesti turule moodustas 53%, kasvades 28% 190,7 mln kroonini (12,2 mln euroni). Välisturgudest olid jätkuvalt suurimad Soome ja Leedu, moodustades kontserni käibest vastavalt 35% ja 10%. Kontserni Eesti ettevõtted andsid 65% (käibe kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15%), Soome 25% (käibe kasv 5%) ja Leedu 10% (käibe kasv 3%) konsolideeritud müügitulust.

 

Kontserni Harju Elekter III kvartali konsolideeritud müügitulud olid 129,7 mln krooni e. 8,3 mln eurot (2004 III kv: 126,0 mln krooni e. 8,1 mln eurot). Kvartali tulemustele avaldab olulist mõju see, millisesse perioodi langeb suuremahulise tellimuse/projekti realiseerumine.

 

Konsolideeritud 9 kuu tegevuskulud moodustasid kokku 43,1 mln krooni (2,8 mln eurot), kasvades 7,6 mln krooni (0,5 mln euro) võrra ja III kvartalis kokku 14,7 mln krooni (0,9 mln eurot), kasvades 2,6 mln krooni (0,2 mln euro) võrra ehk 22%. Tegevuskulude kasv on ühelt poolt tingitud sisseostetavate teenuste hindade tõusust. Teisalt on kontserni areng ja aastaid kestnud müügitellimuste mahu kasv tinginud uute töökohtade vajaduse ja suurendanud tootearendusse tehtavaid kulutusi. Töötajate arv kontsernis kasvas 35 töötaja võrra, kellest 14  töötajat on juurde tulnud müügi- ja  arendusosakondadesse.

 

Kontserni  9 kuu konsolideeritud ärikasum oli 28,6 mln krooni (1,9 mln eurot), kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19% ja ärirentaablus 8% (2004 9 k: 7,6%).

 

Kontserni III kvartali ärirentaablus oli 9,8%, mis oli 1,8%-punkti võrra parem kui 9 kuu keskmine, olgugi et müügituludest kiiremini kasvanud tegevuskulude

tulemusena vähenes III kvartali ärikasum 1,3 mln krooni (86 tuh euro) võrra  12,7 mln kroonini (814 tuh euroni).

 

Kontserni III kvartali puhaskasum oli 61,4 mln krooni e 3,9 mln eurot (2004 III kv: 14,9 mln krooni e. 1,0 mln eurot). Puhaskasumit mõjutas oluliselt bilanssi kuuluva PKC Group Oyj aktsia turuhinna muutus. III kvartalis tõusis aktsia hind 1,70 euro (26,60 krooni) võrra ja finantstulu aktsiate ümberhindlusest moodustas 48,7 mln krooni e. 3,1 mln eurot (2004 III kv oli kahjum -2,1 mln krooni e. -0,14 mln eurot). Kokku saadi 9 kuuga aktsia hinnamuutusest finantstulu 52,2 mln krooni e. 3,3 mln eurot (2004 9 k:  48,8 mln krooni e. 3,1 mln eurot). PKC Group maksis 2004.a. erakordselt suure dividendi (24,3 mln krooni e. 1,5 mln eurot), 2005.a. 5,8 mln krooni e. 0,37 mln eurot. Tulumaksukulu 2005.a 9 kuu kasumiaruandes oli 3,2 mln krooni e. 202 tuh eurot (2004 9 kuud: 49 tuh krooni e. 3 tuh eurot).

 

Kokkuvõttes oli kontserni 9 kuu konsolideeritud puhaskasum 82,2 mln krooni e. 5,3 mln eurot (2004 9 kuud: 94,8 mln krooni e. 6,1 mln eurot).Puhaskasum aktsia kohta oli 4,89 krooni e. 0,31 eurot (2004 9 kuud: 5,64 krooni e. 0,36 eurot)[1] ning puhasrentaablus 22,9% (2004 9 kuud: 30,1%).

 

9 kuuga investeeriti  kontsernis materiaalsesse ja immateriaalses põhivarasse kokku 31,2 mln krooni e. 2,0 mln eurot (2004 9 kuud: 24,5 mln krooni e. 1,6 mln eurot), sellest kinnisvara ja tootmishoonete ehitusse 22,4 mln krooni (1,4 mln eurot), masinatesse ja seadmetesse 3,9 mln krooni (0,25 mln eurot) ning maa soetamiseks 2,6 mln krooni (0,17 mln eurot).

 

Aruandeperioodil soetati kapitalirendi korras metallitöötlemise seadmeid kokku 1,29 mln krooni (83 tuh eurot) väärtuses. Võlakohustused tasutakse 4 aasta jooksul.

 

Üheksa kuuga tagastati kontsernis pikaajalisi pangalaene kokku 5,7 mln krooni (0,36 mln eurot) ja kapitalirendimakseid 1,7 mln krooni (0,11 mln eurot).

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

+372 6 747 400

 

Lisainformatsioon: Harju Elektri 9 kuu vahearuanne, Karin Padjus, juhatuse liige (tel 6 747 400).

 

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2005
auditeerimata

 

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.09.2005

31.12.2004

30.09.2005

31.12.2004

Raha, pangakontod

16 172

18 786

1 034

1 201

Kokku nõuded ostjatele

57 954

49 824

3 704

3 184

Mitmesugused lühiajal. nõuded

2 931

4 156

187

266

Viitlaekumised

0

221

0

14

Ettem.tulevaste per. kulud

2 068

1 136

132

73

Kokku lühiajalised nõuded

62 953

55 337

4 023

3 537

Varud

74 254

67 950

4 746

4 342

Käibevara kokku

153 379

142 073

9 803

9 080

Pikaajalised finantsinvesteeringud

370 007

323 138

23 648

20 652

Kinnisvara investeeringud

121 899

86 880

7 791

5 553

Materiaalne põhivara

72 423

86 551

4 629

5 531

Immateriaalne põhivara

1 457

1 951

93

125

Põhivara kokku

565 786

498 520

36 161

31 861

Varad kokku

719 165

640 593

45 964

40 941

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 

 

 

 

Võlakohustused

15 601

14 380

997

919

Ostjate ettemaksud

4 010

2 666

256

170

Võlad tarnijatele

42 038

45 535

2 687

2 910

Muud lühiajalised võlakohustused

2 351

1 750

150

112

Maksuvõlad

8 965

7 560

573

483

Viitvõlad

9 577

12 044

612

770

Lühiajalised eraldised

230

300

15

19

Ettemakstud tulevaste per. tulud

1 822

3 643

117

233

Kokku lõhiajalised kohustused

84 594

87 878

5 407

5 616

Kokku pikaajalised kohustused

41 081

17 357

2 626

1 109

Kohustused kokku

125 675

105 235

8 033

6 725

Vähemusosa

14 975

14 381

957

919

Aktsiakapital

168 000

56 000

10 737

3 579

Ülekurss

6 000

6 000

384

384

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Jaotamata kasum

395 915

450 377

25 303

28 784

Kokku omakapital

578 515

520 977

36 974

33 297

Omakapital ja kohustused kokku

719 165

640 593

45 964

40 941

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.2005
auditeerimata

Tuhandetes kroonides (EEK)

 

 

Kontsern

III kvartal 2005

III kvartal 2004 

9 kuud 2005

9 kuud 2004 

Realiseerimise netokäive

129 718

126 022

358 922

315 223

Realiseeritud toodete kulud

-102 461

-99 826

-287 482

-255 958

Kogukasum

27 257

26 196

71 440

59 265

Tegevuskulud ,s.h.

-14 685

-12 155

-43 053

-35 421

turustuskulud

-5 955

-5 155

-16 500

-14 354

üldhalduskulud

-8 730

-7 000

-26 553

-21 067

Muud äritulud

325

94

832

483

Muud ärikulud

-167

-62

-589

-302

Ärikasum

12 730

14 073

28 630

24 025

Neto finantstulud/ (-kulud)

48 386

2 319

56 943

73 248

Tulu sidusettevõtetest

911

488

860

-192

Kasum majandustegevusest

62 027

16 880

86 433

97 081

Tulumaks

-133

-16

-3 166

-49

Maksustamisjärgne kasum

61 894

16 864

83 267

97 032

Vähemusosa

-1 056

-1 927

-1 089

-2 212

Aruandeperioodi puhaskasum

60 838

14 937

82 178

94 820

Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

3,62

0,91

4,89

5,83

 

Algusesse


03.10.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

PKC GROUP OYJ AKTSIA HIND HELSINGI BÖRSIL

 

PKC Oyj aktsia sulgus kolmanda kvartali viimasel kauplemispäeval 30.09.2005 12,07 euro tasemel. Harju Elektri omanduses on 1,83 miljonit PKC aktsiat. Kuna aktsia hind tõusis III kvartalis 1,7 eurot, siis sai ettevõte aruandeperioodil PKC aktsiatelt finantstulu summas 48,7 miljonit krooni e. 3,1 miljonit eurot.

 

PKC aktsia hinna muutus Helsingi börsil mõjutab vastavalt IASi reeglitele ettevõtte varade seisu bilansis, mille muutus kajastatakse kasumiaruandes finantstulu/-kuluna. Harju Elekter avalikustab oma 9 kuu majandustulemused 44.nädalal ning PKC Group 21.10.2005.

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

+372 6 747 400

 

Lisainfo: Karin Padjus (pearaamatupidaja, juhatuse liige) tel +372 6747 403.

Algusesse


 

02.08.2005
AS HARJU ELEKTER
FINANTSAURANNE

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 6 KUUD 2005

 

Harju Elektri kontserni 2005.a I poolaasta majandustulemused on head. Oleme kasvatanud nii müügitulu kui ka ärikasumit ning laiendanud oma äritegevust nii Eestis, Soomes kui ka Leedus. Soodne majanduskliima ja nõudlus turgudel on lisanud kindlust, et kasv jätkub. Edukalt on käivitunud ka vastloodud tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika. PKC aktsia hind Helsingi börsil on püsinud stabiilne.

 

Tähtsamad näitajad (MEEK)                                          1-6/2005   1-6/2004

Müügitulu                                                                    229,2      189,2

Ärikasum                                                                      15,9       10,0

Kasum majandustegevusest                                            24,4       80,2

Perioodi puhaskasum                                                    20,8       79,9

 

Perioodi lõpu seisuga

Käibevara                                                                    137,8      120,2

Põhivara                                                                      521,5      441,9

Varad kokku                                                                659,3      562,1

Kohustused                                                                 127,7      101,5

Vähemusosa                                                                            14,5       13,1

Omakapital                                                                  517,1      447,5

 

Suhtarvud

Müügitulude juurdekasv                                                  21,1%      26,5%

Ärikasumi juurdekasv                                                                59,8%      26,3%

Käiberentaablus (ärikasum/netokäive*100)                        6,9%       5,3%

Kasumirentaablus (puhaskasum/netokäive*100)              10,6%      42,2%

Omakapitali osatähtsus (omakap./varad kokku*100)        78,4%      79,6%

 

Töötajate arv perioodi lõpu seisuga                                 413        374

Puhaskasum aktsia kohta (EEK)                                    1,24       4,93

                                                                                             

2005. aasta I poolaastal moodustas konsolideerimisgrupi AS Harju Elekter müügitulu 229,2 mln krooni (8,8 mln eurot), kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21%. Konsolideeritud müügitulust andis 80% tootmine (käibe kasv 22%), 10% teenuste segment (käibe kasv 23%) ja 10% kaubandus (käibe kasv 10%). Käibest 76% moodustas tulu tööstustoodangu ning 24% vahendustegevusest ja teenuste müügist. Seejuures kasvas tööstustoodangu müük I poolaastal võrreldes 2004.a. sama perioodiga 23% 174,0 mln kroonini (11,1 mln euroni) ning teenuste ja kaupade vahendusmüük kokku 16% 55,3 mln kroonini (3,5 mln euroni).

 

Müük Eesti turule moodustas 54% , kasvades 37% 123,5 mln kroonini (7,9 mln euroni) ja välisturgudele 46%, kasvades 7% 105,7 mln kroonini (6,8 mln euroni). Suurim ekspordi sihtmaa oli jätkuvalt Soome Vabariik, mille osakaal käibes oli 34%. Eesti segment andis 66% (käibe kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 24%), Soome 24% (käibe kasv 15%) ja Leedu 10% (käibe kasv 18%) kontserni müügitulust.

 

Kontserni ärikasumiks kujunes 15,9 mln krooni (1,1 mln eurot), kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,6 korda.

 

Kontserni puhaskasum oli 20,8 mln krooni e. 1,3 mln eurot (2004 I pa: 79,9 mln krooni e. 5,1 mln eurot). Puhaskasumi vähenemise peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et bilansis varadena olevate PKC aktsiate hinnamuutused kajastatakse vastavalt raamatupidamise arvestuspõhimõtetele perioodi kasumina vaatamata sellele, et nendega mingisuguseid tehinguid ei tehtud. 2005.a. I poolaastal oli bilanssi kuuluva PKC Group Oyj aktsia turuhind stabiilne, kasvades 0,12 euro võrra ja finantstulu aktsiate ümberhindlusest moodustas 3,5 mln krooni (0,22 mln eurot). 2004.a. I poolaastaga tõusis aktsia hind aga 1,75 euro võrra ning täiendav finantstulu ümberhindlusest oli 51,0 mln krooni (3,26 mln eurot). Lähtuvalt Soome tulumaksuseaduse muutusest 2005.a. 1. jaanuarist, maksis PKC Group 2004.a. erakordselt suure dividendi (19,4 mln krooni e. 1,2 mln eurot), 2005.a. vaid 0,20 eurot aktsialt kokku summas 5,8 mln krooni e. 0,37 mln eurot. Muutunud Soome tulumaksuseaduse kohaselt peeti 2005.a. väljamakstavatelt dividendidelt kinni 15% tulumaksu, mis oli 0,9 mln krooni (56 tuh eurot). Ka kaasnes dividendide väljamaksmisega 2005.a. Harju Elektrile tulumaksukohustus 2,0 mln krooni (0,13 mln eurot), 2004.a. sai dividendid välja maksta maksuvabalt. Kokku oli tulumaksukulu 2005.a. I poolaasta kasumiaruandes 3,0 mln krooni e. 194 tuh eurot (2004 I pa: 33 tuh krooni e. 2 tuh eurot).

 

Kontserni käiberentaablus oli 6,9% , olles eelmise aasta I poolaasta näitajast 1,6 protsendipunkti võrra parem ja puhasrentaablus 10,6% (2004 I pa: 42,2%).

Puhaskasum aktsia kohta oli 1,24 krooni e. 0,08 eurot (2004 I pa: 4,93 krooni e. 0,32 eurot).

 

Aruandeperioodil investeeriti  kontsernis materiaalsesse ja immateriaalses põhivarasse kokku 27,9 mln krooni e. 1,78 mln eurot (2004 I pa: 21,3 mln krooni e. 1,4 mln eurot). II kvartalis anti PKC Eestile ja HE Elektrotehnikale rendile vastvalminud tootmishooned. Kokku investeeriti I poolaastal kinnisvarasse 20,2 mln krooni (1,3 mln eurot), masinatesse ja seadmetesse 3,9 mln krooni (0,25 mln eurot) ja maa soetamiseks 2,6 mln krooni (0,17 mln eurot).

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

+372 6 747 400

 

Lisainformatsioon: Harju Elektri 6 kuu vahearuanne, Karin Padjus, juhatuse liige (tel 6 747 400).

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2005
auditeerimata

 

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2005

31.12.2004

Raha, pangakontod

17 553

18 786

1 122

1 201

Kokku nõuded ostjatele

45 215

49 824

2 890

3 184

Mitmesugused lühiajal. nõuded

4 745

4 156

303

266

Viitlaekumised

48

221

3

14

Ettem.tulevaste per. kulud

3 921

1 136

251

73

Kokku lühiajalised nõuded

53 929

55 337

3 447

3 537

Varud

66 327

67 950

4 239

4 342

Käibevara kokku

137 809

142 073

8 808

9 080

Pikaajalised finantsinvesteeringud

325 288

323 138

20 790

20 652

Kinnisvara investeeringud

120 677

86 880

7 713

5 553

Materiaalne põhivara

73 931

86 551

4 725

5 531

Immateriaalne põhivara

1 636

1 951

105

125

Põhivara kokku

521 532

498 520

33 333

31 861

Varad kokku

659 341

640 593

42 141

40 941

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 

 

 

 

Võlakohustused

19 870

14 380

1 270

919

Ostjate ettemaksud

756

2 666

48

170

Võlad tarnijatele

39 423

45 535

2 520

2 910

Muud lühiajalised võlakohustused

1 732

1 750

111

112

Maksuvõlad

10 902

7 560

697

483

Viitvõlad

10 550

12 044

674

770

Lühiajalised eraldised

157

300

10

19

Ettemakstud tulevaste per. tulud

3 643

3 643

233

233

Kokku lõhiajalised kohustused

87 033

87 878

5 563

5 616

Kokku pikaajalised kohustused

40 713

17 357

2 602

1 109

Kohustused kokku

127 746

105 235

8 165

6 725

Vähemusosa

14 502

14 381

927

919

Aktsiakapital

168 000

56 000

10 737

3 579

Ülekurss

6 000

6 000

384

384

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Jaotamata kasum

334 493

450 377

21 378

28 784

Kokku omakapital

517 093

520 977

33 049

33 297

Omakapital ja kohustused kokku

659 341

640 593

42 141

40 941

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2005
auditeerimata

Tuhandetes kroonides (EEK)

 

 

Kontsern

II kvartal 2005

II kvartal 2004 

I pa 2005

I pa 2004 

Realiseerimise netokäive

117 196

103 468

229 205

189 201

Realiseeritud toodete kulud

-93 013

-84 462

-185 022

-156 132

Kogukasum

24 183

19 006

44 183

33 069

Tegevuskulud ,s.h.

-15 225

-12 022

-973

-768

turustuskulud

-5 445

-4 807

-10 546

-9 199

üldhalduskulud

-9 780

-7 215

-17 823

-14 067

Muud äritulud

386

204

507

389

Muud ärikulud

-266

-132

-422

-240

Ärikasum

9 078

7 056

15 899

9 952

Neto finantstulud/ (-kulud)

4 456

19 056

8 557

70 929

Tulu sidusettevõtetest

-159

-19

-51

-680

Kasum majandustegevusest

13 375

26 093

24 405

80 201

Tulumaks

-2 907

-17

-3 033

-33

Maksustamisjärgne kasum

10 468

26 076

21 372

80 168

Vähemusosa

-239

-828

-616

-285

Aruandeperioodi puhaskasum

10 229

25 248

20 756

79 883

Tava puhaskasum aktsia kohta

0,61

1,56

1,24

4,93

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

0,61

1,52

1,24

4,81

 

Algusesse


01.07.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

PKC GROUP OYJ AKTSIA HIND HELSINGI BÖRSIL

 

PKC Oyj aktsia sulgus teise kvartali viimasel kauplemispäeval 30.06.2005 10,37 euro tasemel. Harju Elektri omanduses on 1,86 miljonit PKC aktsiat. Kuna aktsia hind langes II kvartalis 0,03 eurot, siis sai ettevõte aruandeperioodil PKC aktsiatelt finantskulu summas 873 tuhat krooni e. 56 tuhat eurot.

 

PKC Group maksis 2004.a eest dividende 0,2 eurot (3,1 krooni) aktsia kohta ning dividendid summas 4,95 miljonit krooni e. 0,3 miljonit eurot laekusid 5.04.2005. 2004. aastal laekusid dividendid (19,4 miljonit krooni e. 1,2 miljonit eurot) juba I kvartalis.

 

PKC Group Oyj aktsia hind ei mõjuta mingil moel ASi Harju Elekter äritegevust, ärikasumit ning ettevõtte finantsseisundit. PKC aktsia hinna muutus Helsingi börsil mõjutab vastavalt IASi reeglitele vaid ettevõtte varade seisu bilansis, mille muutus kajastatakse kasumiaruandes finantstulu/-kuluna. Harju Elekter avalikustab oma I poolaasta majandustulemused 31.nädalal ning PKC Group 15.juulil 2005.a.

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

+372 6 747 400

 

Lisainfo: Karin Padjus (pearaamatupidaja, juhatuse liige) tel +372 6747 403.

Algusesse


17.06.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

Kommentaar Äripäeva artiklitele 17.juunist

 

Selgitamaks ajalehe Äripäev 17.juuni numbris avaldatud artikleid ja kommentaare ning lisamaks kindlust AS Harju Elekter väikeaktsionäridele teatab ASi Harju Elekter juhatus järgmist:

 

AS Harju Elekter avaldab oma 2005.a I poolaasta majandustulemused 31.nädalal.  Esialgsete prognooside kohaselt on Harju Elektri kontserni äritegevus 2005. aastal arenenud hästi, oleme kasumlikult kasvatanud käivet ja laiendanud oma äritegevust nii Eestis, Soomes kui ka Leedus. Soodne majanduskliima ja nõudlus turgudel on lisanud kindlust, et kasv jätkub II poolaastal ja ka edaspidi.

 

PKC Group Oyj aktsia hind ei mõjuta mingil moel ASi Harju Elekter äritegevust, ärikasumit ning ettevõtte finantsseisundit. PKC aktsia hinna muutus Helsingi börsil mõjutab vastavalt IASi reeglitele vaid ettevõtte varade seisu bilansis, mille muutus kajastatakse kasumiaruandes  finantstulu/-kuluna.

 

PKC Group Oyj teatab oma I poolaasta majandustulemused Helsingi börsile  15.juulil 2005.a.

 

ASi Harju Elekter juhatus ei näe ühtegi tehnilist ega majanduslikku põhjust, Harju Elektri aktsia ( HAE1T ) 15. ja 16.juuni k.a muutustele. Arvame, et aset leidnud HAE1T hinnalangus ja aktsiamüügid sulgemishinna tasemetele on spekulatiivset laadi. Meie andmetel pole ei tuumikinvestorid ega pikaajalised väikeinvestorid aktsiaid müünud ja ei kavatse seda teha.

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

6 747 400

Lisainformatsioon: Harju Elektri 2004.a aastaaruanne, 2005.a  I kvartali vahearuanne (http://market.ee.omxgroup.com)

Algusesse


 

10.05.2005
AS HARJU ELEKTER
FINANTSARUANNE

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 3 KUUD 2005

 

                                  1-3/2005   1-3/2004

Tähtsamad näitajad (MEEK)           

Müügitulu                                                                    112,0      85,7

Ärikasum                                                                        6,8       2,9

Perioodi puhaskasum                                                    10,5      54,6

 

Perioodi lõpu seisuga

Käibevara                                                                    154,8      127,8

Põhivara                                                                      517,7      421,6

Varad kokku                                                                672,5      549,4

Kohustused                                                                 126,7       93,0

Omakapital                                                                  531,5      443,8

 

Suhtarvud (%)

Müügitulude juurdekasv                                                   30,6       21,0

Ärikasumi juurdekasv                                                                135,5      -34,6

Puhaskasumi juurdekasv                                               -79,8      614,7

Käiberentaablus (ärikasum/netokäive*100)                         6,1        3,4

Kasumirentaablus (puhaskasum/netokäive*100)                 9,4       63,7

Omakapitali osatähtsus (omakap./varad kokku*100)         79,0       80,8

 

Töötajate arv perioodi lõpu seisuga                                 406        361

Puhaskasum aktsia kohta (EEK)                                   1,88      10,12

                                                                                             

2005. aasta I kvartalis moodustas konsolideerimisgrupi AS Harju Elekter müügitulu 112,0 mln krooni (7,2 mln eurot), kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 31%. Konsolideeritud müügitulust andis 81% tootmine (käibe kasv 34%), 10% teenuste segment (käibe kasv 33%) ja 9% kaubandus (käibe kasv 6%). Käibest 77% moodustas tulu tööstustoodangu ja 23% vahendus- ning teenuste müügist. Seejuures kasvas tööstustoodangu müük I kvartalis võrreldes 2004.a. sama perioodiga 34% 86,3 mln kroonini (5,5 mln euroni) ning teenuste ja kaupade vahendusmüük kokku 19% 25,7 mln kroonini (1,7 mln euroni).

 

Eesti segment andis 68% (käibe kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 26%), Soome 22% (käibe kasv 36%) ja Leedu 10% (käibe kasv 54%) kontserni müügitulust. Müük Eesti turule moodustas 57% , kasvades 59% 63,5 mln kroonini (4,1 mln euroni) ja välisturgudele 43%, kasvades 6% 48,5 mln kroonini (3,1 mln euroni). Suurim ekspordi sihtmaa oli jätkuvalt Soome Vabariik, mille osakaal käibes oli 31%.

 

Kontserni ärikasumiks kujunes 6,8 mln krooni (0,4 mln eurot), kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,4 korda.

 

Kontserni puhaskasum oli 10,5 mln krooni e. 0,67 mln eurot (2004 I kv: 54,1 mln krooni e. 3,5 mln eurot). Põhjuseks oli, et 2005.a. I kvartalis muutus bilanssi kuuluva PKC Group Oyj aktsia turuhind vaid 0,15 euro võrra ja aktsiate ümberhindlusest saadi finantstulu 4,4 mln krooni (0,28 mln eurot), 2004.a. I kvartaliga aga 1,10 euro võrra ning täiendav finantstulu ümberhindlusest oli 31,6 mln krooni (2,02 mln eurot). Lähtuvalt Soome tulumaksuseaduse muutusest 2005.a., maksis PKC Group 2004.a. erakordselt suure dividendi (19,4 mln krooni e. 1,2 mln eurot), mis laekus 2004.a. märtsis. 2005.a. jäi dividendide laekumine (5,8 mln krooni e. 0,37 mln eurot) II kvartalisse. 

 

Kontserni ärirentaablus oli 6,1% , olles eelmise aasta I kvartali näitajast 2,7 protsendipunki võrra parem ja puhasrentaablus 9,4% (2004 I kv: 63,7%). Puhaskasum aktsia kohta oli 1,88 krooni e. 0,12 eurot (2004 I kv: 10,12 krooni e. 0,65 eurot).

 

Aruandeperioodil investeeriti  kontsernis materiaalsesse ja immateriaalses põhivarasse kokku 18,2 mln krooni e. 1,16 mln eurot (2004 I kv: 15,3 mln krooni e. 0,98 mln eurot). Jätkus alajaamade tehase ja PKC uute tootmishoonete ehitus. Ehituseks ja ventilatsioonisüsteemidele kulutati 3 kuuga kokku 14,4 mln krooni (0,92 mln eurot). Tootmishooned on kavas käiku rakendada 2005.a. II kvartalis. Masinatesse ja seadmetesse investeeriti kontsernis 2,4 mln krooni (0,15 mln eurot) ja maa soetamiseks 1,3 mln krooni (0,08 mln eurot).

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

+372 6 747 400

 

Lisainformatsioon: Harju Elektri I kvartali vahearuanne, Karin Padjus - juhatuse liige (tel 6 747 400).

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2005
auditeerimata

 

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2005

31.12.2004

Raha, pangakontod

37 280

18 786

2 383

1 201

Kokku nõuded ostjatele

48 203

49 824

3 081

3 183

Mitmesugused lühiajal. nõuded

2 989

4 156

191

266

Viitlaekumised

707

221

45

14

Ettem.tulevaste per. kulud

1 181

1 136

75

73

Kokku lühiajalised nõuded

53 080

55 337

3 392

3 536

Varud

64 402

67 950

4 116

4 343

Käibevara kokku

154 762

142 073

9 891

9 080

Pikaajalised finantsinvesteeringud

327 612

323 138

20 938

20 652

Kinnisvara investeeringud

86 086

86 880

5 502

5 553

Materiaalne põhivara

102 226

86 551

6 533

5 532

Immateriaalne põhivara

1 800

1 951

115

125

Põhivara kokku

517 724

498 520

33 089

31 861

Varad kokku

672 486

640 593

42 980

40 941

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 

 

 

 

Võlakohustused

20 249

14 380

1 294

919

Ostjate ettemaksud

1 466

2 666

94

170

Võlad tarnijatele

39 762

45 535

2 541

2 910

Muud lühiajalised võlakohustused

1 177

1 750

75

112

Maksuvõlad

5 993

7 560

383

483

Viitvõlad

12 587

12 044

804

770

Lühiajalised eraldised

207

300

13

19

Ettemakstud tulevaste per. tulud

4 566

3 643

292

233

Kokku lõhiajalised kohustused

86 007

87 878

5 497

5 616

Kokku pikaajalised kohustused

40 712

17 357

2 602

1 109

Kohustused kokku

126 719

105 235

8 099

6 726

Vähemusosa

14 263

14 381

912

919

Aktsiakapital

56 000

56 000

3 579

3 579

Ülekurss

6 000

6 000

383

383

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Jaotamata kasum

460 904

450 377

29 458

28 784

Kokku omakapital

531 504

520 977

33 969

33 296

Omakapital ja kohustused kokku

672 486

640 593

42 980

40 941

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.2005
auditeerimata

Tuhandetes

kroonides (EEK)

eurodes (EUR)

Kontsern

I kvartal 2005

I kvartal 2004 

I kvartal 2005

I kvartal 2004 

Realiseerimise netokäive

112 009

85 733

7 159

5 479

Realiseeritud toodete kulud

-92 009

-71 670

-5 880

-4 581

Kogukasum

20 000

14 063

1 278

899

Tegevuskulud ,s.h.

-13 144

-11 244

-840

-719

turustuskulud

-5 101

-4 392

-326

-281

üldhalduskulud

-8 043

-6 852

-514

-438

Muud äritulud

121

185

8

12

Muud ärikulud

-156

-108

-10

-7

Ärikasum

6 821

2 896

436

185

Neto finantstulud/ (-kulud)

4 101

51 874

262

3 315

Tulu sidusettevõtetest

108

-661

7

-42

Kasum majandustegevusest

11 030

54 109

705

3 458

Tulumaks

-126

-16

-8

-1

Maksustamisjärgne kasum

10 904

54 093

697

3 457

Vähemusosa

-377

543

-24

35

Aruandeperioodi puhaskasum

10 527

54 636

673

3 492

Tava puhaskasum aktsia kohta

1,88

10,12

0,12

0,65

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

1,88

9,87

0,12

0,63

 

Algusesse


22.04.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Täna, 22.aprillil 2005 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12

ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 108 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 3 145 846 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 56,18 %.

 

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. ASi Harju Elekter 2004.a majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumijaotuse kinnitamine

3. Fondiemissiooni korraldamine

 

1. ASi Harju Elekter 2004.a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Üldkoosolek otsustas:

Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2004.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2004.a. on 640,593 miljonit krooni, sh. emaettevõtja bilansimaht 592,567 miljonit krooni ning aruandeaasta puhaskasum 145,365 miljonit krooni.

 

Otsuse poolt anti 3 103 775 häält, mis moodustas 98,66 % registreerunuist. 

 

2. Kasumijaotuse kinnitamine

 

Üldkoosolek otsustas:

Kinnitada AS Harju Elekter 2004.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

 

Eelmiste aastate jaotamata kasum                                            305 012 208 krooni

2004.a puhaskasum                                                                 145 365 219 krooni

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2004                          450 377 427 krooni

Dividendideks, 4,40 krooni aktsialt*                                              24 640 000 krooni 

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist                          425 737 427 krooni

 

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 23.05.2005 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 09.05.2004 kl 8.00.

 

Otsuse poolt anti 3 108 965 häält, mis moodustas 98,83 % registreerunuist.       

 

3. Fondiemissiooni läbi viimine

 

Üldkoosolek otsustas:

Võttes aluseks AS Harju Elekter kinnitatud aastaaruande koosseisus oleva bilansi seisuga 31.12.2004.a., suurendada aktsiakapitali  AS Harju Elekter  omakapitali arvel fondiemissiooni teel järgmiselt:

 

3.1 suurendada aktsiakapitali 112 (ühesaja kaheteistkümne) miljoni krooni võrra seniselt 56 (viiekümne kuuelt) miljonilt kroonilt 168 (ühesaja kuuekümne kaheksa) miljoni kroonini, lastes välja iga olemasoleva aktsia kohta 2 (kaks) uut aktsiat, mis moodustab kokku 11 200 (üksteist tuhat kakssada)  tuhat uut aktsiat nimiväärtusega 10 (kümme)krooni, kusjuures iga aktsia annab 1 (ühe) hääle. Pärast aktsiakapitali suurendamist on ASi Harju Elekter aktsiate arv 16 800 (kuusteist tuhat kaheksasada) tuhat ja aktsiakapital 168 (ükssada kuuskümmend kaheksa) miljonit krooni;

 

3.2 õigus fondiemissioonis osalemiseks  on 09.05.2005.a. kella 8.00 seisuga AS Harju Elekter aktsiaraamatusse  kantud aktsionäridel;

 

3.3 uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele 09.05.2005.a.;

 

3.4 uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile 2005.a. majandusaasta eest.

 

Otsuse poolt anti 3 107 582 häält, mis moodustas 98,78 % registreerunuist. 

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

67 47 400                                                   

Algusesse


05.04.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

PKC Group Oyj aktsiatelt saadav finantstulu

 

PKC Oyj aktsia sulgus esimese kvartali viimasel kauplemispäeval 31.03.2005 10,40 euro tasemel. Harju Elektri omanduses on 1,86 miljonit PKC aktsiat. Kuna aktsia hind tõusis I kvartalis 0,15 eurot, siis sai ettevõte aruandeperioodil täiendavat finantstulu 4,4 miljonit krooni e. 0,28 miljonit eurot (2004 I kv: 31,6 miljonit krooni e. 2,0 miljonit eurot).

 

PKC Group maksab 2004.a eest dividende 0,2 eurot (3,1 krooni) aktsia kohta ning dividendid – 4,95 miljonit krooni e. 0,3 miljonit eurot - laekuvad 5.04.2005. 2004. aasta I kvartalis laekus 2003.a eest dividende summas 19,4 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot).

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

+372 6 747 400

 

Lisainfo: Karin Padjus (pearaamatupidaja, juhatuse liige) tel +372 6747 403.

Algusesse


15.03.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

LAENULEPINGUTE SÕLMIMINE

 

AS Harju Elekter sõlmis kaks laenulepingut: Sampo Pank Finland’ga summas 1,8 miljonit eurot (28,16 miljonit krooni) ja Nordea Pank Estoniaga 1,0 miljonit eurot (15,6 miljonit krooni). Sõlmitud soodsamate tingimustega laenulepingute abil refinantseeriti 1,2 miljoni euro (18,8 miljoni krooni) ulatuses varasemaid laene. Laenuintress koosneb 3 kuu Euriborist ja panga marginaalist vastavalt 0,5% ja 0,48%. Laenud makstakse tagasi 5 aasta jooksul. Laenuraha kasutatakse kinnisvarainvesteeringute rahastamiseks.

 

AS Harju Elekter omab hetkel 47 570 m2 tootmis- ja tootmisega seotud pindasid Keilas ja Haapsalus, millest arvestatav osa on renditud tütar- ja sidusfirmadele.

 

ASi Harju Elekter emaettevõtte omakapitali osatähtsus bilansis seisuga 31.12.2004 oli 88%, vähenedes pärast uute laenude võtmist 4% protsendipunkti võrra.

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

6 747 400

Algusesse


07.03.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

 

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 22. aprillil 2005. a. algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

 

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

 

1. ASi Harju Elekter 2004. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

 

Kinnitada ASi Harju Elekter 2004.a majandusaruanne.

 

2. Kasumijaotuse kinnitamine.

 

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2004.aasta eest netodividende 24,6 (2003:  21,6) miljonit krooni  ehk 4,40 (2003: 4,00)krooni ühe aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga 09.05.2005 kell 8.00. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 23.05.2005 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

 

3. Fondiemissiooni läbi viimine.

 

Võttes aluseks AS Harju Elekter bilansi seisuga 31.12.2004.a. esitab nõukogu üldkoosolekule ettepaneku suurendada ettevõtte aktsiakapitali omakapitali arvel fondiemissiooni teel järgmiselt:

3.1 suurendada aktsiakapitali 112 miljoni krooni võrra seniselt 56 miljonilt kroonilt 168 miljoni kroonini, lastes välja iga olemasoleva aktsia kohta 2 uut aktsiat, mis moodustab kokku 11,2 miljonit uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni.

3.2 õigus fondiemissioonis osalemiseks on aktsionäridel, kes on kantud AS Harju Elekter aktsiaraamatusse seisuga 09.05.2005.a. kell 8.00 ning uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele samal päeval.

3.3 uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile 2005.a. majandusaasta eest.

 

Harju Elektri majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 30.03.2005 ettevõtte koduleheküljel internetis aadressil www.harjuelekter.ee ja firma sekretäri juures Paldiski mnt 31, Harju Elektri peahoone III korrusel Keilas.

 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22.04.2005 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

6747 400

Algusesse


04.03.2005
AS HARJU ELEKTER
TEADE

TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE

 

Kontserni juhtimisstruktuuri korrastamiseks, õiguste ja vastutuse täpsustamiseks ning majandusarvestuse ning analüüsi paremaks korraldamiseks otsustas ettevõtte nõukogu oma 3.märtsi 2005.a. koosolekul asutada Harju Elektri Elektriseadmete Tehase baasil Harju Elektri 100%lise tütarettevõtte. Uue firma ärinimi on AS Harju Elekter Elektrotehnika ning ettevõte alustab iseseisvat majandustegevust 1.aprillist. Ettevõtte majandusaasta on 1.jaanuarist – 31.detsembrini.

 

AS Harju Elekter Elektrotehnika aktsiakapital on 16 miljonit krooni, mis jaguneb  1,6 miljoniks aktsiaks nimiväärtusega 10.- krooni. Aktsiate eest tasumine toimub rahalise maksena asutatava äriühingu pangakontole. Ettevõtte nõukogu on neljaliikmeline - esimees Endel Palla ja liikmed Andres Allikmäe, Karin Padjus ning Lembit Libe. Ettevõtte juhatus on üheliikmeline. Juhatajaks määrati senine Elektriseadmete tehase direktor Ülo Merisalu, kes seoses tema siirdumisega AS Harju Elekter Elektrotehnika juhatajaks kutsutakse 1.aprillist k.a. tagasi Harju Elektri emaettevõtte juhatusest. Kõik tänased Elektriseadmete tehase töötajad viiakse asutatud tütarettevõttesse üle kehtivate töölepingute alusel. Täna töötab Elektriseadmete tehases 149 inimest.

 

AS Harju Elekter Elektrotehnika jätkab oma senisel tegevusalal, milleks on elektriseadmete välja töötamine, tootmine ja turustamine energiajaotus-, tööstus- ja ehitussektori tarbeks. Samas jääb ettevõte vastutavaks elektriseadmete tootmise ja tootearenduse eest kogu kontsernis, sh. Soomes ja Leedus.

 

ASi Harju Elekter emaettevõte keskendub kontserni edasisele strateegilisele arendamisele, juhtimis-, finants- ja tugiteenuste osutamisele tütar- ja sidusettevõtetele, kinnisvarahaldusele ning kaubandusele.

 

Uue tütarettevõtte moodustamise järel kuuluvad Harju Elektri Gruppi järgmised elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%), UAB Rifas (51%). Gruppi kuuluvad ka AS Eltek (100%, Eesti), AS Keila Kaabel (34%, Eesti) ja AS Saajos Balti (33,3%, Eesti) ning osalus Soome börsiettevõttes PKC Group Oy (10,6%).

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

6 747 400

Algusesse


28.02.2005
AS HARJU ELEKTER
FINANTSARUANNE

KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 12 KUUD 2004

 

Oleme kontserni 2004.aasta tulemustega rahul. Kasvasid nii müügitulud kui ka ärikasum, finantstulud olid igati ootuspärased.  Heade tulemusteni jõudsime tänu fokuseerimisele põhitegevusvaldkonnale – elektrotehniliste toodete kavandamine, tootmine ja müük, panustades nii arengusse kui ka Inimestesse. Hinnatav on kontserni koostöö Eestis, Soomes ja Leedus, mis toetub investeeringutele tehnoloogias ja kinnisvaras ning panustab üha enam arendustegevusele lubades vaadata optimistlikult tulevikku.

 

Tähtsamad näitajad (MEEK)                                          1-12/2004   1-12/2003

Müügitulu                                                                    453,8       342,3

Ärikasum                                                                      31,2         19,9

Kasum enne makse ja intresse (EBIT)                           149,0       177,2

Perioodi puhaskasum                                                   145,4       175,5

 

Perioodi lõpu seisuga

Käibevara                                                                    142,1      109,8

Põhivara                                                                      498,5      373,3

Varad kokku                                                                640,6      483,1

Kohustused                                                                 105,2      80,6

Vähemusosa                                                                            14,4       13,2

Omakapital                                                                  521,0      389,2

 

Suhtarvud (%)

Müügitulude juurdekasv                                                  32,5       26,2

Ärikasumi juurdekasv                                                     56,8       27,7

Puhaskasumi juurdekasv                                              -17,2                229,5

Käiberentaablus (ärikasum/netokäive*100)                        6,9        5,8

Kasumirentaablus (puhaskasum/netokäive*100)               32,0       51,3

Omakapitali osatähtsus (omakap./varad kokku*100)         81,3       80,6

 

Töötajate arv perioodi lõpu seisuga                                 405        353

Puhaskasum aktsia kohta (EEK)                                   26,59      32,49

                                                                                             

2004. aasta 12 kuuga olid konsolideerimisgrupi AS Harju Elekter müügitulud kokku 453,8 miljonit krooni (29,0 miljonit eurot), kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 32,6%. Müügituludest moodustas 75,9% tööstustoodang (2003: 76,7%), kaubandus ja vahendusmüük 14,6% (2003: 14,4%) ning tulu mitmesugustest teenuste müügist 9,5% (2003: 8,9%). Seejuures kasvas tööstustoodangu müük võrreldes 2003.aastaga 31,1% ning teenuste ja vahendusmüük kokku 37,2%. IV kvartal oli edukas kõigile grupi ettevõtetele ületades 2003.a. võrreldava perioodi näitajat 29,5%. Väga head tulemust toetas müügitulemuste mahu kasv nii elektrienergia jaotus- ja tööstussektoris kui ka uute toodete (HENEX) müügi käivitumine.

 

Konsolideerimisgrupi AS Harju Elekter müügituludest moodustas 49,3% müük Eestisse (2003: 52,8%), Soome 37,2% (2003: 39,2%) ja Leetu 10,6% (2003: 3,7%). Müük Eesti turule kasvas 23,7% ja välisturgudele 42,4%. 2003.a. näitajates sisaldusid Leedu tütarfirma Rifas osas vaid IV kvartali konsolideeritud müügitulud.

 

Konsolideerimisgrupi AS Harju Elekter ärikasum oli 31,2 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot), mis on 56,8% rohkem kui eelmisel aastal. Kuna müügitulude kasvutempo ületas oluliselt püsikulude oma, kujunes grupi käiberentaablus 1,1 protsendipunkti võrra paremaks 2003.a näitajast jõudes 6,9% (2003: 5,8%) tasemele. IV kvartali ärikasum oli 7,2 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot), ületades 2003.a võrreldava perioodi näitajat 25,2% võrra.

 

Finantstegevusest saadi 2004.a kasumit kokku 116,3 miljonit krooni e. 7,4 miljonit eurot (2003: 155,8 miljonit krooni e. 10,0 miljonit eurot). IV kvartalis tõusis PKC Group Oyj aktsia turuhind 1,49 euro (23,31 krooni) võrra 10,25 euroni (160,38 kroonini). Aktsiate ümberhindlusest turuhinda kirjeldati finantstulu 43,4 miljonit krooni e. 2,8 miljonit eurot (2003 IV kv: 56,5 miljonit krooni e. 3,6 miljonit eurot). Kokku kirjeldati 12 kuuga aktsiate ümberhindlusest finantstulu 92,2 miljonit krooni e. 5,9 miljonit eurot (2003: 137,9 miljonit krooni e. 8,8 miljonit eurot). PKC Group Oyj maksis 2003.a. eest dividende kokku 24,3 miljonit krooni e. 1,5  miljonit eurot (2003: 4,6 miljonit krooni e. 0,26 miljonit eurot), mis oli üle viie korra rohkem kui eelmisel aastal.

 

Kokkuvõttes kujunes konsolideerimisgrupi 2004. aasta puhaskasumiks 145,4 miljonit krooni e. 9,29 miljonit eurot (2003: 175,5 miljonit krooni e. 11,21 miljonit eurot). Puhaskasum aktsia kohta oli 26,59 krooni e. 1,70 eurot (2003: 32,49 krooni e. 2,08 eurot).

 

Aruandeperioodil investeeriti  kontsernis materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 42,4 miljonit krooni e. 2,7 miljonit eurot (2003: 50,8 miljonit krooni e. 3,25 miljonit eurot). Tehnoloogilistesse seadmetesse investeeriti 12,3 miljonit krooni e. 0,8 miljonit eurot (2003: 6,0 miljonit krooni e. 0,38  miljonit eurot), tootmishoonete ehituseks ja rekonstrueerimiseks kokku 28,3 miljonit krooni e. 1,8 miljonit eurot (2003.a: 39,9 miljonit krooni e. 2,6 miljonit eurot). 

 

Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

+372 6 747 400

 

Lisainformatsioon: Harju Elektri 12 kuu vahearuanne, Karin Padjus, juhatuse liige (tel 6 747 400).

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2004
auditeerimata

 

Tuhandetes

EEK

EUR

VARAD

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

Raha, pangakontod

18 786

26 449

1 201

1 690

Kokku nõuded ostjatele

49 824

31 784

3 184

2 030

Mitmesugused lühiajal. nõuded

4 156

6 106

266

390

Viitlaekumised

221

67

14

4

Ettemakstud tulevaste per. kulud

1 136

1 251

73

80

Kokku lühiajalised nõuded

55 337

39 208

3 537

2 505

Varud

67 950

44 123

4 343

2 820

Käibevara kokku

142 073

109 780

9 080

7 016

Pikaajalised finantsinvesteeringud

323 138

227 623

20 652

14 548

Kinnisvara investeeringud

86 880

86 896

5 553

5 554

Materiaalne põhivara

86 551

56 987

5 532

3 642

Immateriaalne põhivara

1 951

1 790

125

114

Põhivara kokku

498 520

373 297

31 861

23 858

Varad kokku

640 593

483 077

40 941

30 874

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 

 

 

 

Võlakohustused

14 380

14 366

919

918

Ostjate ettemaksud

2 666

1 065

170

68

Võlad tarnijatele

45 535

26 756

2 910

1 710

Muud lühiajalised võlakohustused

1 750

1 218

112

78

Maksuvõlad

7 560

6 838

483

437

Viitvõlad

12 044

9 600

770

614

Lühiajalised eraldised

300

 

 

 

Ettemakstud tulevaste per. tulud

3 643

0

233

0

Kokku lõhiajalised kohustused

87 878

59 843

5 616

3 825

Kokku pikaajalised kohustused

17 357

20 800

1 109

1 329

Kohustused kokku

105 235

80 643

6 726

5 154

Vähemusosa

14 381

13 222

919

845

Aktsiakapital

56 000

54 000

3 579

3 451

Ülekurss

6 000

0

383

0

Reservkapital

8 600

8 600

550

550

Jaotamata kasum

305 012

151 151

19 495

9 660

Aruandeaasta kasum

145 365

175 461

9 291

11 214

Kokku omakapital

520 977

389 212

33 296

24 875

Kohustused ja omakapital kokku

640 593

483 077

40 941

30 874

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2004
auditeerimata

Tuhandetes kroonides (EEK)

 

 

Kontsern

IV kvartal 2004

IV kvartal 2003 

2004

2003 

Realiseerimise netokäive

138 557

106 966

453 780

342 348

Realiseeritud toodete kulud

-114 958

-87 462

-370 916

-278 973

Kogukasum

23 599

19 504

82 864

63 375

Tegevuskulud ,s.h.

-16 112

-13 730

-51 534

-43 168

turustuskulud

-6 692

-5 757

-21 046

-17 740

üldhalduskulud

-9 420

-7 973

-30 488

-25 428

Muud äritulud

40

227

523

396

Muud ärikulud

-322

-247

-624

-692

Ärikasum

7 205

5 754

31 229

19 911

Finantstulud/ (-kulud), sh

 

 

 

 

- sidusettevõtete aktsiatelt

311

852

119

11 691

- muudelt finantsinvesteeringutelt

1

2 156

25 356

7 557

- fin.investeeringu ümberhindlusest

43 363

56 546

92 212

137 876

- intressikulud

-438

-546

-1 449

-1 464

- valuutakursi muutusest

-19

-24

-58

-62

- muud tulud/kulud

59

46

155

186

Finantstulud kokku

43 277

59 030

116 334

155 784

Kasum majandustegevusest

50 482

64 784

147 563

175 695

Tulumaks

-546

-283

-595

-97

Maksustamisjärgne kasum

49 936

64 501

146 968

175 598

Vähemusosa

610

-38

-1 603

-137

Aruandeperioodi puhaskasum

50 546

64 463

145 365

175 461

Tava puhaskasum aktsia kohta

9,03

11,94

26,59

32,49

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta

9,03

11,70

26,59

31,91

 

Algusesse