Kontserni majandustulemused, 1-9/2014

Seotud dokumendid: 

Kontserni III kvartali müügitulu ja kasum kasvasid nii eelmise kvartali kui ka võrreldava perioodi suhtes.

Kontserni tütarettevõte Satmatic Oy ostis juunis Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy, kelle III kvartali raamatupidamise aruanded kajastuvad Kontserni III kvartali ja 9 kuu majandustulemustes alates 1. juulist. Juulis müüs Kontsern oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables, mille kasumit konsolideeriti laiendatud kapitaliosaluse meetodil kuni 30.6.2014. Mõlemad sündmused avaldavad mõju nii Kontserni aruandekvartali kui ka üheksa kuu konsolideeritud majandustulemustele.

 

muutus

juuli - september

muutus

jaanuar - september

aasta

(tuhat eurot)

%

2014

2013

%

2014

2013

2013

Müügitulu

35,8

15 687

11 551

1,2

36 440

36 000

48 288

Brutokasum

43,4

3 242

2 262

8,4

6 858

6 327

8 458

Ärikasum enne kulumit

67,8

1 907

1 136

16,7

3 084

2 643

3 269

Ärikasum

100,1

1 527

763

27,1

1 945

1 531

1 743

Perioodi puhaskasum

33,0

3 200

2 407

95,3

9 525

4 876

5 173

 sh emaettevõtte omanike osa

27,5

3 102

2 432

95,7

9 463

4 835

5 162

Kontserni müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 35,8% ja jõudis 15,7 miljoni euroni. Kuna poole juurdekasvust andis Finnkumu Oy, siis võrreldav müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 10,9%. Üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 36,4 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 1,2%. 70% Kontserni toodetest ja teenustest müüdi väljapoole Eestit.

Müügitulust 90% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning muud tegevusalad kokku andsid 10% konsolideeritud müügimahust. Tootmise segment tegeleb elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmise ja müügi ning nendega seotud tegevustega. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 92,7% Tootmise müügimahust ja 83,7% konsolideeritud müügitulust.

Aruandekvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 14 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. Kontserni ettevõtetesse on rekruteeritud uusi töötajaid ning kolmandas kvartalis kasutatakse tavapäraselt ka ajutist täiendavat tööjõuressurssi. Võrreldes aasta algusega on Kontserni töötajate arv kasvanud 22 inimese võrra, kellest 18 lisandus seoses Finnkumu Oy soetamisega kolmandas kvartalis. Üheksa kuuga kasvasid tööjõukulud 4,7% 8,8 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas müügitulust 24,2% (2013 9k: 23,4%). Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 361 (2013 III  kv: 1 985) tuhat eurot ning 9 kuuga 6 692 tuhat eurot (2013 9k: 6 398 tuhat eurot). Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 647 (2013 9k: 1 542) eurot.

Müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid aruandekvartalis 34% ja kahanesid 9 kuuga marginaalselt 0,3%, jäädes müügitulu kasvutempole aruandekvartalis alla 1,8 ja 9 kuuga 1,5 protsendipunkti võrra. Kokkuvõttes jäi äritegevuse kulude kasvutempo alla müügitulude kasvule, suurenedes küll aruandekvartaliga 30,6% 14,1 miljoni euroni, kuid kahanedes üheksa kuuga 0,1% 34,4 miljoni euroni.

Tulenevalt eelnevast kujunes aruandekvartali konsolideeritud ärikasumiks 1,5 (2013 III kv: 0,8) miljonit eurot ja ärikasumiks enne kulumit 1,9 (2013 III kv: 1,1) miljonit eurot. Aruandekvartali ärirentaablus oli 9,7% (2013 III kv: 6,6%) ja ärirentaablus enne kulumit 12,2%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 2,4 protsendipunkti võrra suurem. Nii ärikasum enne kulumit kui ka ärikasum kasvasid 9 kuuga 0,4 miljoni euro võrra vastavalt 3,1 miljoni euroni ja 1,9 miljoni euroni.

PKC Group Oyj maksis  2013. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 907 (2013: 948) tuhat eurot. II kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügist oli 4,6 (2013 9k: 1,7) miljonit eurot. Kokku saadi üheksa kuuga finantsinvesteeringult kasumit 5,5 miljonit eurot ja võrreldavatel perioodidel 2,6 miljonit eurot. 9 kuuga teeniti finantstulusid kokku 5,6 (2013 9k: 2,6) miljonit eurot.

Kontsern müüs aruandekvartalis oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables. Kasum  aktsiate müügilt oli 1,8 miljonit eurot. Aruandeperioodil konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 0,8 (2013 9 k: 1,2) miljonit eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 (2013 III kv: 2,4) miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 3,1 (2013 III kv: 2,4) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli III  kvartalis 0,18 (2013 III kv: 0,14) eurot.

Kokkuvõttes oli üheksa kuu  konsolideeritud puhaskasum 9,5 miljonit eurot, kasvades ligi 2 korda. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 9,5 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,54 (2013 9k: 0,28) eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 3.kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.14        
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 30.09.14 31.12.13    
Raha, pangakontod                         9 135 4 102    
Müügivalmis finantsvara 30 0    
Nōuded ostjatele ja muud nõuded               8 184 5 699    
Ettemaksed 225 256    
Ettevõtte tulumaks 9 41    
Varud                           9 713 5 801    
Käibevara kokku                       27 296 15 899    
Edasilükkunud tulumaksu vara 6 7    
Sidusettevõtete aktsiad 0 3 598    
Pikaajalised finantsinvesteeringud             17 548 31 339    
Kinnisvarainvesteeringud 11 464 11 663    
Materiaalne põhivara            8 043 8 129    
Immateriaalne põhivara           5 364 436    
Põhivara kokku                        42 425 55 172    
VARAD KOKKU                 69 721 71 071    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        412 654    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  7 035 4 437    
Maksuvõlad                             1 335 969    
Ettevõtte tulumaks 221 15    
Lühiajalised eraldised 23 36    
Kokku lühiajal.kohustused         9 026 6 111    
Pikaajalised kohustused         2 724 1 141    
Kohustused kokku                      11 750 7 252    
Aktsiakapital                         12 180 12 180    
Ülekurss 240 240    
Reservkapital                         17 793 31 424    
Jaotamata kasum   26 412 18 635    
Emaettevõtte osalus omakapitalis 56 625 62 479    
Mitte-kontrolliv osalus 1 346 1 340    
Kokku omakapital                      57 971 63 819    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              69 721 71 071    
         
         
KASUMIARUANNE        
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.14      
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern KV3 2014 KV3 2013 9k 2014 9k 2013
         
Realiseerimise  netokäive                  15 687 11 551 36 440 36 000
Realiseeritud toodete kulud                -12 445 -9 289 -29 582 -29 673
Kogukasum                                  3 242 2 262 6 858 6 327
Turustuskulud                        -680 -586 -1 976 -1 890
Üldhalduskulud                       -966 -913 -2 865 -2 897
Muud äritulud                              -20 13 16 32
Muud ärikulud                              -49 -13 -88 -41
Ärikasum                                      1 527 763 1 945 1 531
Finantstulud 79 1 228 5 627 2 645
Neto finantskulud -9 -7 -25 -30
Tulu sidusettevõttest 1 787 467 2 602 1 150
Kasum enne maksustamist                 3 384 2 451 10 149 5 296
Tulumaks -184 -44 -624 -420
Maksustamisjärgne kasum, sh 3 200 2 407 9 525 4 876
   emaettevõtte omanike osa                  3 102 2 432 9 463 4 835
   mitte-kontrolliv osa 98 -25 62 41
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,18 0,14 0,54 0,28
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,18 0,14 0,54 0,28