Kontserni majandustulemused, 1-9/2013

Seotud dokumendid: 

Kontserni üheksa kuu müügitulu oli 36,0 miljonit eurot ja aruandekvartalis 11,6 miljonit eurot. Kvartali ärikasum on aasta algusest pidevalt kasvanud ning jõudis aruandekvartalis võrreldavate perioodidega praktiliselt samale, 0,8 miljoni euro tasemele. Aruandekvartali ärirentaablus paranes ühe protsendipunkti võrra 6,6%ni (2012 III kv: 5,6%). 9 kuu ärikasumiks kujunes 1,5 miljonit eurot ja ärirentaabluseks 4,2% (2012 9k: 4,5%). 9 kuu puhaskasum kasvas 4,9 miljoni euroni ja aruandekvartali puhaskasum 2,4 miljoni euroni. 9 kuu puhaskasum aktsia kohta oli 0,28 (2012 9k: 0,20) eurot ning aruandekvartalis 0,14 (2012 III kv: 0,07) eurot.

  muutus % juuli - september muutus %          jaanuar - september aasta
(tuhat eurot)   2013 2012   2013 2012 2012
Müügitulu -20,3 11 551 14 486 -10,5 36 000 40 236 52 801
Brutokasum -7,1 2 262 2 435 -5,5 6 327 6 694 8 653
Ärikasum enne kulumit -4,6  1 136 1 191 -9,4 2 643 2 918 3 439
Ärikasum -6,6 763 817 -16,0 1 531 1 822 1 970
Perioodi puhaskasum 81,5 2 407 1 326 42,1 4 876 3 431 3 603
 sh emaettevõtte omanike 93,6 2 432 1 256 45,2 4 835 3 329 3 517

Konsolideeritud müügitulu kahanemise tingis Tootmise segmendi, mis annab ligi 90% müügitulust, tellimuste ja müügimahtude vähenemine käesoleval aastal. Ligikaudu 83% Kontserni müügitulust moodustas elektriseadmete müük. Aruandekvartalis vähenes elektriseadmete tootmis- ja müügimaht 2,8 miljoni euro võrra 9,5 miljoni euroni ning üheksa kuuga 4,0 miljonit eurot 29,8 miljoni euroni. Suurimad tagasiminekud elektriseadmete tootmismahtudes olid Soome (-3,0 miljonit eurot) ja Leedu (-0,9 miljonit eurot) segmentides.

61% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012 9 k: 65%) ning 93% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi).

Äritegevuse kulud kahanesid aruandekvartalis 21%, sh müüdud toodete ja teenuste kulud 23% ning püsikulud (turustus- ja üldhalduskulud) 7%. Üheksa kuuga vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud 3,9 miljonit eurot 29,7 miljoni euroni, mille tulemusena brutokasumi marginaal paranes võrreldava perioodi näitaja suhtes 1 protsendipunkti võrra ja oli 17,6%.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 454 inimest, mis oli 25 töötajat vähem kui aasta tagasi. Aasta algusega võrreldes vähenes töötajate arv 30. septembriks 24 inimese võrra. 2013. aasta III  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 457 inimest, mis oli keskmiselt 10 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Üheksa kuu keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 10 töötaja võrra 461 töötajani. Tööjõukulud vähenesid kolmandas kvartalis 8% ja üheksa kuuga 5%. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 1 985 (2012 III  kv: 2 206) tuhat eurot ning 9 kuuga 6 398 (2012 9 k: 6 826) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 538 (2012 9k: 1 683) eurot.

Kontserni varade maht kasvas 9 kuuga 13,1 miljoni euro võrra ja võrreldava perioodi suhtes 13,7 miljoni euro võrra 72,7 miljoni euroni. Valdava osa kasvust moodustas pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse kasv. PKC Group Oyj aktsia turuhind tõusis aruandekvartaliga 5,75 (2012 III kv: 1,90 ) euro võrra ning viimasel kauplemispäeval maksis aktsia Helsingi Börsil 23,95 eurot, aasta tagasi 14,03 eurot. Üheksa kuuga kasvas aktsia turuhind 8,52 (2012 9 k: 2,60) eurot. Aktsiate ümberhindluse kasumi 11,4 (2012 9 k: 3,6) miljoni euro võrra kasvas finantsvarade maksumus ja ka ümberhindluse reserv omakapitalis. AS Harju Elekter ostis III kvartalis 11 ha tootmismaad Tallinna piiril Allika tööstuspargis tööstusliku kinnisvara arendamiseks tulevikus. Kontsern investeeris 9 kuuga põhivarasse kokku 1,98 (2012 9 k: 0,53) miljonit eurot.

Bilansipäeva 30.09.2013 seisuga moodustasid põhivarad 75,4%  (30.09.2012: 70,1%) ja omakapital 86,9% (30.09.2012: 82,0%) varade maksumusest.

Kontserni 9 kuu maksevõime ja likviidsuskordaja paranesid võrreldava perioodi suhtes 0,3 võrra ning  olid vastavalt 2,1 ja 1,3.

Seisuga 30.9.2013 oli ASil Harju Elekter 1 481 eraisikust ja institutsionaalset aktsionäri. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 32,0% firma aktsiakapitalist.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 3.kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2013        
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 30.09.13 31.12.12    
Raha, pangakontod                         3 320 3 352    
Nōuded ostjatele ja muud nõuded               6 867 6 493    
Ettemaksed 507 232    
Ettevõtte tulumaks 46 0    
Varud                           7 186 6 395    
Käibevara kokku                       17 926 16 472    
Edasilükkunud tulumaksu vara 4 5    
Sidusettevõtete aktsiad 3 445 2 295    
Pikaajalised finantsinvesteeringud             31 028 21 386    
Kinnisvarainvesteeringud 10 135 10 454    
Materiaalne põhivara            9 789 8 546    
Immateriaalne põhivara           397 451    
Põhivara kokku                        54 798 43 137    
VARAD KOKKU                 72 724 59 609    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        1 155 1 075    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  5 926 5 902    
Maksuvõlad                             1 077 1 049    
Ettevõtte tulumaks 0 75    
Lühiajalised eraldised 28 23    
Kokku lühiajal.kohustused         8 186 8 124    
Pikaajalised kohustused         1 349 1 349    
Kohustused kokku                      9 535 9 473    
Aktsiakapital                         12 180 12 180    
Ülekurss 240 240    
Reservkapital                         31 111 21 354    
Jaotamata kasum   18 289 15 008    
Emaettevõtte osalus omakapitalis 61 820 48 782    
Mitte-kontrolliv osalus 1 369 1 354    
Kokku omakapital                      63 189 50 136    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              72 724 59 609    
         
         
KASUMIARUANNE        
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.2013      
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern KV3 2013 KV3 2012 9 k 2013 9 k 2012
         
Realiseerimise  netokäive                  11 551 14 486 36 000 40 236
Realiseeritud toodete kulud                -9 289 -12 051 -29 673 -33 542
Kogukasum                                  2 262 2 435 6 327 6 694
Turustuskulud                        -586 -759 -1 890 -2 113
Üldhalduskulud                       -913 -855 -2 897 -2 773
Muud äritulud                              13 8 32 48
Muud ärikulud                              -13 -12 -41 -34
Ärikasum                                      763 817 1 531 1 822
Neto finantstulud/ (-kulud) 1 221 9 2 615 1 003
Tulu sidusettevõttest 467 561 1 150 1 014
Kasum enne maksustamist                 2 451 1 387 5 296 3 839
Tulumaks -44 -61 -420 -408
Maksustamisjärgne kasum, sh 2 407 1 326 4 876 3 431
   emaettevõtte omanike osa                  2 432 1 256 4 835 3 329
   mitte-kontrolliv osa -25 70 41 102
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,14 0,07 0,28 0,2
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,14 0,07 0,28 0,2

Karin Padjus
Finantsdirektor
674 7403