Kontserni majandustulemused, 1-6/2014

Seotud dokumendid: 

Kontserni kuue kuu müügitulu oli 20,8 miljonit eurot ja aruandekvartalis 11,1 miljonit eurot, mis oli 15% suurem kui I kvartalis. Enamus poolaasta ärikasumist, 0,4 miljonit eurot, teeniti  II kvartalis. Aruandekvartalis toimusid olulised sündmused: osteti Soome suurim komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy ning firma ostu operatiivseks rahastamiseks müüdi kõrgel hinnatasemel 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Kokkuvõttes kasvas poolaasta puhaskasum 6,4 miljoni euroni ning aruandekvartali puhaskasum 6,0 miljoni euroni.

 

muutus

aprill - juuni

muutus

jaanuar - juuni

aasta

(tuhat eurot)

%

2014

2013

%

2014

2013

2013

Müügitulu

-15,1

11 092

13 060

-15,1

20 753

24 450

48 288

Brutokasum

-18,0

1 922

2 344

-11,1

3 616

4 066

8 458

Ärikasum enne kulumit

-22,6

736

951

-21,9

1 177

1 507

3 269

Ärikasum

-37,5

362

579

-45,5

418

768

1 743

Perioodi puhaskasum

239,8

5 954

1 752

156,1

6 325

2 470

5 173

 sh emaettevõtte omanike

250,1

5 970

1 705

164,7

6 361

2 403

5 162

Käesoleva aasta alguses on äritegevus käivitunud aeglasemalt kui varasematel aastatel, kuid teises kvartalis olukord siiski paranes. Müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 15% ehk 1,4 miljonit eurot, jäädes siiski võrreldavate perioodide suhtes 15% väiksemaks. Müügitulust 89% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning muud tegevusalad kokku andsid 11% konsolideeritud müügimahust. Tootmise segment tegeleb elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmise ja müügiga ning nendega seotud tegevustega. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 91% Tootmise müügimahust ja 81% konsolideeritud müügitulust, vähenedes enam kui 17% nii aruandekvartalis kui ka I poolaastal.

Investeeringute vähenemine energiajaotussektoris Eestis käesoleval aastal tõi kaasa keskpinge jaotusseadmete ja alajaamade müügimahtude vähenemise. Müük Eesti turule kahanes aruandekvartalis 27% ja poolaastaga viiendiku võrra, vähendades Eesti turu osakaalu konsolideeritud müügitulus 34,6%ni. Soome ekspordisektor on jätkuvalt madalseisus ning taas tuleb tunnistada tehnoloogiasektori müügimahtude 10%list langust võrreldes 2013. aasta I poolaastaga. Kontserni Soome ettevõtte müük sellesse sektorisse vähenes I poolaastal 17,5%. Samas on Soome tütarettevõtte 6 kuu müügitulu kasvanud 8% ja seda Kontserni teiste ettevõtete toodete vahendusmüügi arvelt. Kontserni Eesti ja Leedu ettevõtete toodete vahendusmüügist teenitud tulu moodustas 43% Soome ettevõtte müügitulus ja kasvas 6 kuuga 2,3 korda 4,2 miljoni euroni. Olulise osa konsolideeritud müügitulu, sh elektriseadmete müügi languses oli Leedu segmendil, mille müügitulu vähenes võrreldava perioodi suhtes 41% ning seda peamiselt projektidest saadava müügitulu vähenemisest. Poole aastaga kahanes müük Leedu turule 80%, andes vaid 1,8% (2013 6k: 7,3%) konsolideeritud müügitulust. Samas on Leedu segmendi ettevõtted kasvatanud müügimahtusid välisturgudele 15%.

Kontserni poolt väljapool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2014. aasta I poolaastal 65,4% ja aruandekvartalis tõusis see 66,5%ni. Välisturgude osakaalu kasvatamine on olnud ja on ka pikemas perspektiivis Kontserni juhtkonna üks strateegilisi eesmärke. Enam kui 86% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt. Pinev poliitiline olukord Ukrainas on kahandanud Ida-Euroopa suunalisi tarneid, uute turgudena lisandusid Šveits ja Tšehhi.

Äritegevuse kulud kahanesid aruandekvartaliga 13,8% 10,7 miljoni euroni ja poolaastaga 14,1% 20,3 miljoni euroni, veidi madalamas tempos kui müügitulud (15,1%). Vähenemine toimus kõigi äritegevuse kulude osas, sh vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud teises kvartalis 14,4% 9,2 miljoni euroni ja 6 kuuga 15,9% 17,1 miljoni euroni. Kuna müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes 6 kuuga kiiremas tempos kui müügitulu, paranes brutokasumi marginaal võrreldava perioodi näitaja suhtes 0,8 protsendipunkti võrra.

2014. aasta II kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 444 inimest, mis oli keskmiselt 20 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. I poolaasta keskmine töötajate arv kahanes võrreldava perioodi suhtes 21 töötaja võrra 442 töötajani. Kuigi 2013. aastal toimunud Kontserni töötajate palkade korrigeerimine tõi kaasa püsikulude tõusu, suutis Kontsern operatiivselt reageerida müügitellimuste vähenemisele ja rakendas kokkuhoiumeetmeid. Tööjõukulud kahanesid vastavalt 5,1% 3,0 miljoni euroni ja 1,3% 5,8 miljoni euroni. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 162 (2013 II  kv: 2 305) tuhat eurot ning poolaastaga 4 331 (2013 6 k: 4 414) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 633 (2013 6 k: 1 591) eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 362 (2013 II kv: 579) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 736 (2013 II kv: 951) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 3,3% (2013 II kv: 4,4%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 6,6%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 0,7 protsendipunkti võrra väiksem. Kuue kuu ärikasum enne kulumit vähenes 0,33 miljoni euro võrra 1,18 miljoni euroni ja ärikasum 0,35 miljoni euro võrra 0,42 miljoni euroni. Ärikasumi languse tingis kõrgema lisandväärtusega toodete hulga vähenemine tooteportfellis. Poolaasta ärirentaablus enne kulumit oli 5,7% (2013 6 k: 6,2%) ja ärirentaablus 2,0% (2013 6k: 3,1%).

Aruandekvartalis laekus dividenditulu 906 (2013 II kv: 948) tuhat eurot ning müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügist oli 4,6 miljonit eurot. Kokku saadi finantsinvesteeringult aruandekvartalis ja poolaastaga kasumit 5,5 ja võrreldavatel perioodidel vastavalt 0,9 miljonit eurot ja 6 kuuga 1,4 miljonit eurot. Aruandekvartalis konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 491 (2013 II kv: 608) tuhat eurot ja kuue kuuga kokku 815 (2013 6 k: 683) tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 5,95 (2013 II kv: 1,75) miljonit eurot, emaettevõtte omanike osa moodustas 5,97 (2013 II kv: 1,71) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,34 (2013 II kv: 0,10) eurot. Kokkuvõttes oli esimese poolaasta  konsolideeritud puhaskasum 6,33 miljonit eurot, kasvades 2,6 korda. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 6,36 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,37 (2013 6k: 0,14) eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 2.kvartali ja 1.poolaasta vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2014        
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 30.06.14 31.12.13    
Raha, pangakontod                         3 252 4 102    
Müügivalmis finantsvara 112 0    
Nōuded ostjatele ja muud nõuded               7 912 5 699    
Ettemaksed 414 256    
Ettevõtte tulumaks 64 41    
Varud                           9 352 5 801    
Käibevara kokku                       21 106 15 899    
Edasilükkunud tulumaksu vara 7 7    
Sidusettevõtete aktsiad 4 413 3 598    
Pikaajalised finantsinvesteeringud             22 922 31 339    
Kinnisvarainvesteeringud 11 566 11 663    
Materiaalne põhivara            8 184 8 129    
Immateriaalne põhivara           3 774 436    
Põhivara kokku                        50 866 55 172    
VARAD KOKKU                 71 972 71 071    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        941 654    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  8 547 4 437    
Maksuvõlad                             1 057 969    
Ettevõtte tulumaks 136 15    
Lühiajalised eraldised 25 36    
Kokku lühiajal.kohustused         10 706 6 111    
Pikaajalised kohustused         1 139 1 141    
Kohustused kokku                      11 845 7 252    
Aktsiakapital                         12 180 12 180    
Ülekurss 240 240    
Reservkapital                         23 167 31 424    
Jaotamata kasum   23 292 18 635    
Emaettevõtte osalus omakapitalis 58 879 62 479    
Mitte-kontrolliv osalus 1 248 1 340    
Kokku omakapital                      60 127 63 819    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              71 972 71 071    
         
         
KASUMIARUANNE        
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2014      
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern KV2 2014 KV2 2013 6k 2014 6k 2013
         
Realiseerimise  netokäive                  11 092 13 060 20 753 24 450
Realiseeritud toodete kulud                -9 170 -10 716 -17 137 -20 384
Kogukasum                                  1 922 2 344 3 616 4 066
Turustuskulud                        -646 -704 -1 296 -1 304
Üldhalduskulud                       -929 -1 045 -1 899 -1 984
Muud äritulud                              26 1 35 18
Muud ärikulud                              -11 -17 -38 -28
Ärikasum                                      362 579 418 768
Finantstulud 5 531 955 5 548 1 417
Neto finantskulud -9 -15 -16 -23
Tulu sidusettevõttest 491 608 815 683
Kasum enne maksustamist                 6 375 2 127 6 765 2 845
Tulumaks -421 -375 -440 -375
Maksustamisjärgne kasum, sh 5 954 1 752 6 325 2 470
   emaettevõtte omanike osa                  5 970 1 705 6 361 2 403
   mitte-kontrolliv osa -16 47 -36 67
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,34 0,1 0,37 0,14
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,34 0,1 0,37 0,14

Karin Padjus
Finantsdirektor
674 7403