Kontserni majandustulemused, 1-6/2013

Kontserni kuue kuu müügitulu oli 24,5 miljonit eurot ja aruandekvartalis 13,1 miljonit eurot, poolaasta ärikasum jõudis 0,8 miljoni euro ja teise kvartali ärikasum 0,6 miljoni euroni. Poolaasta puhaskasum kasvas 2,5 miljoni euroni ning aruandekvartali puhaskasum 1,8 miljoni euroni.

  muutus aprill - juuni muutus jaanuar - juuni aasta
(tuhat eurot) % 2013 2012 % 2013 2012 2012
Müügitulu -7,2 13 060 14 079 -5,1 24 450 25 750 52 801
Brutokasum -0,8 2 344 2 363 -4,6 4 066 4 259 8 653
Ärikasum enne kulumit -4,2 952 993 -12,7 1 507 1 727 3 439
Ärikasum -8,1 579 630 -23,7 768 1 005 1 970
Perioodi puhaskasum 15,8 1 752 1 513 17,3 2 470 2 105 3 603
 sh emaettevõtte omanike 14,2 1 705 1 493 15,9 2 403 2 073 3 517

Aruandekvartali konsolideeritud müügimaht vähenes eelmise aasta sama perioodi näitaja suhtes 7% 13,1 miljoni euroni ja seda peamiselt Tootmise segmendi müügitulu vähenemise tõttu. Samas oli aga Tootmise müügimaht 1,5 miljonit eurot suurem kui aruandeaasta I kvartalis ja 0,5 miljonit eurot suurem eelmise aasta viimase kvartali näitajast. Tootmise segment andis Kontserni konsolideeritud müügitulust 89,3%, kinnisvara 5,1% ja muud segmenteerimata tegevused 5,6%. Ligikaudu 83% müügitulust saadi elektriseadmete tootmisest ja müügist, mille maht vähenes aruandekvartalis 9% 11,0 miljoni euroni ning poolaastaga ligi 6% 20,3 miljoni euroni. Selle tootegrupi müügimahud on tavapäraselt suuremad aasta teises ja kolmandas kvartalis. Ka käesoleval aastal müüdi elektriseadmeid teises kvartalis 1,6 miljoni euro võrra rohkem kui esimeses kvartalis.

63% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012 6k: 65,1%) ning 92% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi). Kontserni suurimad sihtturud on Eesti ja Soome, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud nendel turgudel toimuvast. Kontserni müük Soome turule kahanes esimesel poolaastal ligi 1,3 miljoni euro võrra 11,3 miljoni euroni ja aruandekvartalis 1 miljoni euro võrra 5,9 miljoni euroni, vähendades ka Soome turu osakaalu konsolideeritud müügituludes 46,1%ni. Mujale EL maadesse ja väljapoole EL realiseeriti esimesel poolaastal vastavalt 1,3% ja 7% Kontserni toodetest ja teenustest.

Tootmismahtude vähenemisega on vähenenud ka äritegevuse kulud, kahanedes aruandekvartalis 7,5%, sh müüdud toodete ja teenuste kulud 8,5% ning turustuskulud 1,9%. Üldhalduskulud jäid võrreldava perioodi tasemele.

2013. aasta II  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 464 inimest, mis oli keskmiselt 14 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. I poolaasta keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 21 töötaja võrra 463 töötajani. Samas on tööjõukulud aruandekvartalis kahanenud 2,1% 3,1 miljoni euroni ja palgakulu 1,5% 2,3 miljoni euroni ning poolaastaga vastavalt 3,9% ja 4,5%. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 305 (2012 II  kv: 2 339) tuhat eurot ning poolaastaga 4 414 (2012 6k: 4 619) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 591 (2012 6k: 1 740) eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 579 (2012 II kv: 630) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 952 (2012 II kv: 993) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 4,4% (2012 II kv: 4,5%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,3%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 0,1 protsendipunkti parem. Kuue kuu ärikasum enne kulumit vähenes 12,7% 1,51 miljoni euroni ja ärikasum 23,7% 0,77 miljoni euroni, mis oli tingitud Kontserni Soome ja Leedu tütarettevõtete väiksemast rentaablusest I kvartalis. Poolaasta ärirentaablus enne kulumit oli 6,2% (2012 6 k: 6,7%) ja ärirentaablus 3,1% (2012 6k: 3,9%).

Aruandekvartalis laekus dividenditulu 948 (2012 II kv: 831) tuhat eurot. Esimeses kvartalis müüdi 30 (2012 I kv: 15,4) tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügilt oli 453 (2012 I kv: 175) tuhat eurot. Kokkuvõttes kasvasid neto-finantstulud poole aastaga 400 tuhande euro võrra 1,39 miljoni euroni. Kontsern konsolideeris aruandekvartalis sidusettevõttest kasumit 608 (2012 II kv: 374) tuhat eurot ja kuue kuuga kokku 0,68 (2012 6k: 0,45) miljonit eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,75 (2012 II kv: 1,51) miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1,71 (2012 II kv: 1,49) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,10 (2012 II kv: 0,09) eurot. Kokkuvõttes oli esimese poolaasta  konsolideeritud puhaskasum 2,47 miljonit eurot, kasvades 17,3%. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 2,40 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,14 (2012 6k: 0,12) eurot

Kuue kuuga tuli äritegevusest raha sisse 0,4 miljonit eurot, investeerimistegevusest 1,2 miljonit eurot ja finantseerimistegevusest läks raha välja 1,8 miljonit eurot, võrreldaval perioodil vastavalt 1,2 miljonit, 0,7 miljonit ja -1,5 miljonit eurot. Raha ja rahaekvivalendid vähenesid kuue kuuga 0,3 miljoni euro võrra 3,1 miljoni euroni, võrreldaval perioodil kasvasid 0,4 miljoni euro võrra 1,2 miljoni euroni.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 2.kvartali ja 1.poolaasta vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2013        
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 30.06.13 31.12.12    
Raha, pangakontod                         3 087 3 352    
Nōuded ostjatele ja muud nõuded               7 479 6 493    
Ettemaksed 318 232    
Ettevõtte tulumaks 58 0    
Varud                           6 837 6 395    
Käibevara kokku                       17 779 16 472    
Edasilükkunud tulumaksu vara 4 5    
Sidusettevõtete aktsiad 2 978 2 295    
Pikaajalised finantsinvesteeringud             24 676 21 386    
Kinnisvarainvesteeringud 10 245 10 454    
Materiaalne põhivara            8 298 8 546    
Immateriaalne põhivara           424 451    
Põhivara kokku                        46 625 43 137    
VARAD KOKKU                 64 404 59 609    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        847 1 075    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  6 733 5 902    
Maksuvõlad                             1 042 1 049    
Ettevõtte tulumaks 28 75    
Lühiajalised eraldised 45 23    
Kokku lühiajal.kohustused         8 695 8 124    
Pikaajalised kohustused         1 349 1 349    
Kohustused kokku                      10 044 9 473    
Aktsiakapital                         12 180 12 180    
Ülekurss 240 240    
Reservkapital                         24 707 21 354    
Jaotamata kasum   15 839 15 008    
Emaettevõtte osalus omakapitalis 52 966 48 782    
Mitte-kontrolliv osalus 1 394 1 354    
Kokku omakapital                      54 360 50 136    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              64 404 59 609    
         
         
KASUMIARUANNE        
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2013      
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern KV2 2013 KV2 2012 6 k 2013 6 k 2012
         
Realiseerimise  netokäive                  13 060 14 079 24 450 25 750
Realiseeritud toodete kulud                -10 716 -11 716 -20 384 -21 491
Kogukasum                                  2 344 2 363 4 066 4 259
Turustuskulud                        -704 -718 -1 304 -1 355
Üldhalduskulud                       -1 045 -1 043 -1 984 -1 918
Muud äritulud                              1 38 18 40
Muud ärikulud                              -17 -10 -28 -21
Ärikasum                                      579 630 768 1 005
Neto finantstulud/ (-kulud) 940 821 1 394 994
Tulu sidusettevõttest 608 374 683 453
Kasum enne maksustamist                 2 127 1 825 2 845 2 452
Tulumaks -375 -312 -375 -347
Maksustamisjärgne kasum, sh 1 752 1 513 2 470 2 105
   emaettevõtte omanike osa                  1 705 1 493 2 403 2 073
   mitte-kontrolliv osa 47 20 67 32
Tava puhaskasum aktsia kohta  0,10 0,09 0,14 0,12
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  0,10 0,09 0,14 0,12
         
Karin Padjus                                    
Finantsdirektor