Kontserni majandustulemused, 1-3/2013

Seotud dokumendid: 

Vaatamata sesoonsetele mõjutustele ja Põhja-Euroopa regiooni majanduslikule ebakindlusele, suutsime 2013.aasta esimese kvartali lõpetada Harju Elekter kontserni jaoks ootuspäraste tulemustega. Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 11,4 miljonit eurot, saavutades võrreldava perioodiga praktiliselt sama taseme. Lähikvartalitelt loodame positiivseid arenguid oma perspektiivsetel turgudel Skandinaavias nagu ka Soome eksporttööstuse seisakust taastumist.

 

jaanuar - märts

aasta

 

muutus %

2013

2012

2012

Müügitulu (tuhat eurot)

-2,4

11 390

11 671

52 801

Brutokasum (tuhat eurot)

-9,2

1 721

1 896

8 653

Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot)

-24,5

555

735

3 439

Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot)

-49,8

188

375

1 970

Perioodi puhaskasum (tuhat eurot)

21,1

717

592

3 603

 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot)

20,3

698

580

3 517

Konsolideeritud müügitulust andis 89,1% tootmise segment, 5,7% kinnisvara ja 5,2% muud segmenteerimata tegevused. 65,3% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012 I kv: 63,8%) ning ligi 91% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi). Samal ajal, kui aruandekvartali konsolideeritud müügitulu vähenes marginaalselt Eestis (-0,27 miljonit eurot) ja Soomes (-0,20 miljonit eurot), kasvasid tulud Leedus (0,27 miljonit eurot) ja muudel turgudel, sh. Norras ja Venemaal, (0,19 miljonit eurot). Uue turuna lisandus Ukraina.

Äritegevuse kulud kahanesid aruandeperioodil 0,7%, sh vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud 1,1% 9,7 miljoni euroni. Üldhaldus- ja turustuskulud kasvasid kvartaliga kokku 1,7% 1,5 miljoni euroni ning kasvu põhjus peitub neis sisalduvate arenduskulude suurenemises.

Kontserni esimese kvartali ärikasum oli 188 (2012 I kv: 375) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 555 (2012 I kv: 735) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 1,7% (2012 I kv: 3,2%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 4,9% (2012 I kv: 6,3%). Ärikasumi langus oli tingitud peamiselt väiksema lisandväärtusega toodete hulga suurenemisest Kontserni Soome ja Leedu tütarettevõtete tooteportfellides.

Esimeses kvartalis müüdi 30 (2012 I kv: 15,4) tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügilt oli 453 (2012 I kv: 175) tuhat eurot. Neto-finantstulud kasvasid aastaga 281 tuhande euro võrra 454 tuhande euroni. Kontsern konsolideeris aruandekvartalis sidusettevõttest kasumit 75 (2012 I kv: 79) tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 717 (2012 I kv: 592) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 698 (2012 I kv: 580) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli I kvartalis 0,04 (2012 I kv: 0,03) eurot.

2013. aasta I  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 462 inimest, mis oli keskmiselt 27 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Samas on tööjõukulud aruandekvartalis kahanenud 5,9%. Tööjõukulude määr müügitulus moodustas 24,0%, mis oli 0,9 protsendipunkti võrra väiksem eelmise aasta sama perioodi näitajast ning 1 protsendipunkti võrra 2011. aasta I kvartali näitajast. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2,11 (2012 I  kv: 2,28) miljonit eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 520 (2012 I kv: 1 746) eurot.

Kontsern investeeris 3 kuuga põhivarasse kokku 0,102 (2012 I kv: 0,140) miljonit eurot.

Raha ja rahaekvivalendid kasvasid aruandekvartaliga  0,7 miljoni euro võrra 4,0 miljoni euroni, võrreldaval perioodil 0,4 miljoni euro võrra 1,2 miljoni euroni.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 1.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2013    
Konsolideeritud, auditeerimata    
     
Kontsern    
EUR'000    
VARAD                                 31.03.13 31.12.12
Raha, pangakontod                         4 032 3 352
Nōuded ostjatele ja muud nõuded               7 053 6 493
Ettemaksed 284 232
Ettevõtte tulumaks 6 0
Varud                           6 745 6 395
Käibevara kokku                       18 120 16 472
Edasilükkunud tulumaksu vara 5 5
Sidusettevõtete aktsiad 2 370 2 295
Pikaajalised finantsinvesteeringud             24 472 21 386
Kinnisvarainvesteeringud 10 355 10 454
Materiaalne põhivara            8 387 8 546
Immateriaalne põhivara           445 451
Põhivara kokku                        46 034 43 137
VARAD KOKKU                 64 154 59 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                  
Võlakohustused                        1 103 1 075
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  6 773 5 902
Maksuvõlad                             883 1 049
Ettevõtte tulumaks 49 75
Lühiajalised eraldised 16 23
Kokku lühiajal.kohustused         8 824 8 124
Pikaajalised kohustused         1 349 1 349
Kohustused kokku                      10 173 9 473
Aktsiakapital                         12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital                         24 464 21 354
Jaotamata kasum   15 724 15 008
Emaettevõtte osalus omakapitalis 52 608 48 782
Mitte-kontrolliv osalus 1 373 1 354
Kokku omakapital                      53 981 50 136
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              64 154 59 609
     
     
KASUMIARUANNE    
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.13  
Konsolideeritud, auditeerimata    
     
EUR’000    
Kontsern KV12013 KV12012
     
Realiseerimise  netokäive                  11 390 11 671
Realiseeritud toodete kulud                -9 669 -9 775
Kogukasum                                  1 721 1 896
Turustuskulud                        -599 -637
Üldhalduskulud                       -939 -875
Muud äritulud                              17 2
Muud ärikulud                              -12 -11
Ärikasum                                      188 375
Neto finantstulud/ (-kulud) 454 173
Tulu sidusettevõttest 75 79
Kasum enne maksustamist                 717 627
Tulumaks 0 -35
Maksustamisjärgne kasum, sh 717 592
   emaettevõtte omanike osa                  698 580
   mitte-kontrolliv osa 19 12
Tava puhaskasum aktsia kohta  0,04 0,03
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  0,04 0,03
     
Karin Padjus    
Finantsdirektor