Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013

Seotud dokumendid: 

Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 12,3 miljonit eurot, mis oli 2,2% väiksem võrreldava perioodi näitajast. Neljanda kvartali ärikasum oli 214 tuhat eurot, kasvades 28,1%. Aruandekvartalis teeniti puhaskasumit 298 tuhat eurot, mis oli 56,0% enam kui võrreldaval perioodil.

Kontserni 12 kuu müügitulu oli 48,3 miljonit eurot, olles 8,5% väiksem võrreldava perioodi näitajast, aruandeaasta ärikasum kahanes 11,5% 1,74 miljoni euroni ja puhaskasum kasvas 43,6% 5,17 miljoni euroni.

    muutus % oktoober - detsember muutus % jaanuar - detsember
(tuhat eurot)   2013 2012   2013 2012
Müügitulu -2,2 12 288 12 565 -8,5 48 288 52 801
Brutokasum 10,2 2 131 1 933 -2,3 8 458 8 653
Ärikasum enne kulumit 16,1 627 540 -4,9 3 269 3 439
Ärikasum 28,1 214 167 -11,5 1 743 1 970
Perioodi puhaskasum 56,0 298 191 43,6 5 173 3 603
 sh emaettevõtte omanike 58,0 327 207 46,8 5 162 3 517
Kasum aktsia kohta (EUR)   0,02 0,01     0,30 0,21

Konsolideeritud müügitulu kahanemise tingis Tootmise segmendi, mis annab ligi 90% müügitulust, tellimuste ja müügimahtude vähenemine käesoleval aastal. Ligikaudu 83% Kontserni müügitulust moodustas elektriseadmete müük. Aruandeaastal oli elektriseadmete tootmis- ja müügimaht 40,0 miljonit eurot, mis oli  4,1 miljonit eurot vähem kui 2012. aastal. Suurimad tagasiminekud elektriseadmete tootmismahtudes olid Soome (-2,2 miljonit eurot) ja Leedu (-1,2 miljonit eurot) segmentides.

Turgudest domineerisid jätkuvalt Kontserni ettevõtete koduturud. Eksportturud kaotasid veidi oma osakaalu ning nende  edasine areng sõltub suuresti meie peamiste väliste sihtriikide võtmeklientide aktiivsusest. 2013. aastal jõudsid lõpule ühekordsed projektid Belgias, Malaisias, Valgevenes ja Šveitsis, samas käivitusid uued projektid USAs. Kasvanud on tarned Norrasse ja Venemaale, mis on viimastel aastatel muutunud Kontserni sihtturgudeks.

63% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012: 66%) ning 93% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi).

Äritegevuse kulud kahanesid aruandekvartalis 2,5% 12,1 miljoni euroni, sh müüdud toodete ja teenuste kulud 4,5% 10,2 miljoni euroni. Aruandekvartalis kanti kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ning hinnati alla varasid kokku 155 tuhande euro väärtuses. Aasta kokkuvõttes jäid püsikulud võrreldava perioodi tasemele;  müüdud toodete ja teenuste kulud vähenesid 4,3 miljoni euro ehk kümnendiku võrra ja äritegevuse kulud kokku 8,5% 46,5 miljoni euroni.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 451 inimest, mis oli 27 töötajat vähem kui aasta tagasi. 2013. aasta IV  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 436 inimest, mis oli keskmiselt 21 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Kaheteistkümne kuu keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 3 töötaja võrra 455 töötajani. Tööjõukulud kahanesid aruandekvartalis 1,6% 2,9 miljoni euroni, aastaga 4,3% 11,4 miljoni euroni. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 247 (2012 IV  kv: 2 314) tuhat eurot ning 12 kuuga 8 645 (2012: 9 139) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 584 (2012: 1 684) eurot.

Kontserni varade maht kasvas 12 kuuga 11,5 miljoni euro võrra 71,1 miljoni euroni. Valdava osa kasvust moodustas pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse kasv. PKC Group Oyj aktsia turuhind tõusis aruandekvartaliga 0,24 (2012 IV kv: 1,40) euro võrra ning viimasel kauplemispäeval maksis aktsia Helsingi Börsil 24,19 eurot, aasta tagasi 15,43 eurot. Aasta algusega võrreldes kasvas aktsia turuhind 8,76 (2012: 4,00) eurot. Aktsiate ümberhindluse kasumi 11,7 (2012: 5,5) miljoni euro võrra kasvas finantsvarade maksumus ja ka ümberhindluse reserv omakapitalis.

Kontsern investeeris 12 kuuga põhivarasse kokku 2,32 (2012: 0,84) miljonit eurot. Bilansipäeva 31.12.2013 seisuga moodustasid põhivarad 77,6%  (31.12.2012: 72,4%) varade maksumusest.

Raha ja rahaekvivalendid kasvasid 12 kuuga 0,76 miljoni euro võrra 4,10 miljoni euroni, võrreldaval perioodil kasvasid 2,5 miljoni euro võrra 3,35 miljoni euroni.

Seisuga 31.12.2013 oli ASil Harju Elekter 1 500 eraisikust ja institutsionaalset aktsionäri. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 32,0% firma aktsiakapitalist.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 4.kvartali ja 12 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2013        
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 31.12.13 31.12.12    
Raha, pangakontod                         4 102 3 352    
Nōuded ostjatele ja muud nõuded               5 699 6 493    
Ettemaksed 256 232    
Ettevõtte tulumaks 41 0    
Varud                           5 801 6 395    
Käibevara kokku                       15 899 16 472    
Edasilükkunud tulumaksu vara 7 5    
Sidusettevõtete aktsiad 3 598 2 295    
Pikaajalised finantsinvesteeringud             31 339 21 386    
Kinnisvarainvesteeringud 11 663 10 454    
Materiaalne põhivara            8 129 8 546    
Immateriaalne põhivara           436 451    
Põhivara kokku                        55 172 43 137    
VARAD KOKKU                 71 071 59 609    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        654 1 075    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  4 437 5 902    
Maksuvõlad                             969 1 049    
Ettevõtte tulumaks 15 75    
Lühiajalised eraldised 36 23    
Kokku lühiajal.kohustused         6 111 8 124    
Pikaajalised kohustused         1 141 1 349    
Kohustused kokku                      7 252 9 473    
Aktsiakapital                         12 180 12 180    
Ülekurss 240 240    
Reservkapital                         31 424 21 354    
Jaotamata kasum   18 635 15 008    
Emaettevõtte osalus omakapitalis 62 479 48 782    
Mitte-kontrolliv osalus 1 340 1 354    
Kokku omakapital                      63 819 50 136    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              71 071 59 609    
         
         
KASUMIARUANNE        
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2013      
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern KV4 2013 KV4 2012 2013 2012
         
Realiseerimise  netokäive                  12 288 12 565 48 288 52 801
Realiseeritud toodete kulud                -10 157 -10 632 -39 830 -44 148
Kogukasum                                  2 131 1 933 8 458 8 653
Turustuskulud                        -737 -658 -2 627 -2 801
Üldhalduskulud                       -1 169 -1 088 -4 067 -3 876
Muud äritulud                              8 1 38 49
Muud ärikulud                              -19 -21 -59 -55
Ärikasum                                      214 167 1 743 1 970
Neto finantstulud/ (-kulud) -14 -6 2 602 997
Tulu sidusettevõttest 153 104 1 303 1 118
Kasum enne maksustamist                 353 265 5 648 4 085
Tulumaks -55 -74 -475 -482
Maksustamisjärgne kasum, sh 298 191 5 173 3 603
   emaettevõtte omanike osa                  327 207 5 162 3 517
   mitte-kontrolliv osa -29 -16 11 86
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,01 0,3 0,21
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,01 0,3 0,21
       
Karin Padjus                                    
Finantsdirektor        
Tel 674 7403